Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Jordfordeling og matrikulær berigtigelse, Vejledning


Indholdsfortegnelse 1. Indledning.

2. Matrikulær berigtigelse.

2.1 Materiale til brug ved matrikulær berigtigelse.

2.2 Matrikulær berigtigelse af sager med to kendelser (lovens § 2).

2.3 Matrikulær berigtigelse af sager med en kendelse (lovens § 2a).

2.3.1 Valg af berigtigelsesmåde.

2.3.2 Matrikulær berigtigelse forestået af Jordfordelingskontoret.

2.3.3 Matrikulær berigtigelse udført på lokalt initiativ.

2.3.4 Tilskud til matrikulær berigtigelse.

3. Retningslinier for udarbejdelse af den matrikulære sag.

3.1 Beskrivelse af arbejdet.

3.2 Skematisk redegørelse.

3.3 Ændringskort.

3.4 Servituterklæring.

3.5 Vejredegørelse.

3.5.1 Sletning/nedlægning af veje.

3.5.1.1 Veje, der ophører som følge af jordfordeling.

3.5.1.2 Veje, der slettes på grund af aftale eller ønsker i jordfordelings overenskomsterne.

3.5.2 Udlægning af nye veje i forbindelse med omlagte arealer.

3.5.3 Ændringer af veje, der er medtaget i den matrikulære sag.

3.5.4 Tinglyste dokumenter om vejrettigheder.

4. Notering i matrikel og tingbog m.v.

Bilag 1. Skematisk redegørelse

Bilag 2. Ændringskort

1. Indledning.

Denne vejledning beskriver udarbejdelsen af den matrikulære berigtigelse af jordfordelingssager, der gennemføres i henhold til jordfordelingsloven.

Retsgrundlaget består af lov om jordfordeling mellem landejendomme fra 1955, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 25. april 1996. Endvidere bekendtgørelse nr. 902 af 11. oktober 1996 om tilskud til matrikulære udgifter i visse jordfordelingssager samt af bekendtgørelse nr. 79 af 1. februar 1995 om jordbrugskommissionernes behandling af sager efter jordfordelingsloven.

Der henvises til vejledning om:

* »Almindelig jordfordeling«.

* »Jordfordeling med 5-10 ejendomme«.

* »Jordfordeling og ophørsstøtte«.

2. Matrikulær berigtigelse.

2.1 Materiale til brug ved matrikulær berigtigelse.

Til brug ved matrikulær berigtigelse af jordfordelingssagen fremsender Strukturdirektoratet (Jordfordelingskontoret) kopier af jordfordelingsoverenskomster, transparenter eller kopier af plan I og II samt kopier af ejendomsattester og tingbogsattester til den berigtigende landinspektør. Hvis landinspektøren har deltaget i planlægningen, sendes dog alene kopier af de godkendte jordfordelingsoverenskomster.

Arbejdet skal udføres efter de retningslinier, som Jordfordelingskontoret måtte give. Der henvises i den forbindelse til de generelle retningslinier, der er medtaget i afsnit 3.

Landinspektørens materiale for de enkelte arbejder skal efter anmodning fra Jordfordelingskontoret stilles vederlagsfrit til rådighed for kontorets behandling af sagen.

2.2 Matrikulær berigtigelse af sager med to kendelser (lovens § 2).

Når der er afsagt foreløbig kendelse om, at en plan skal gennemføres i henhold til lovens § 2, bestiller Jordfordelingskontoret en landinspektør til at foretage afsætning af nye skel i marken og udarbejde de nødvendige dokumenter til brug ved afsigelse af endelig kendelse og notering i matrikel og tingbog.

Jordfordelingskontoret fastsætter normalt en frist på 6-9 måneder til at udarbejde den matrikulære berigtigelsessag, alt afhængig af sagens størrelse.

2.3 Matrikulær berigtigelse af sager med en kendelse (lovens § 2a).

2.3.1 Valg af berigtigelsesmåde.

Mindst en måned før den udarbejdede jordfordelingsplan som aftalt skal indsendes til Jordfordelingskontoret, skal der indsendes meddelelse til Jordfordelingskontoret om, hvorledes sagen ønskes berigtiget.

Lodsejerne skal oplyse,

* om Jordfordelingskontoret skal foranledige den matrikulære sag udarbejdet, eller

* om lodsejerne selv vil bestille en landinspektør til at udarbejde den matrikulære sag.

2.3.2 Matrikulær berigtigelse forestået af Jordfordelingskontoret.

Såfremt Jordfordelingskontoret godkender sagen, vil kontoret tilstræbe, at der foretages skelafsætning og opmåling m.v., inden kendelsen afsiges.

Jordfordelingskontoret afholder udgifterne ved udarbejdelsen af den matrikulære sag.

2.3.3 Matrikulær berigtigelse udført på lokalt initiativ.

Lodsejerne kan vælge selv at bestille en landinspektør til at udarbejde den matrikulære sag.

Den matrikulære sag skal i fuldt udarbejdet stand indsendes til Jordfordelingskontoret senest fire måneder efter skæringsdagen.

2.3.4 Tilskud til matrikulær berigtigelse.

I sager, hvor lodsejerne har valgt selv at forestå den matrikulære berigtigelse, skal lodsejerne afholde omkostningerne hertil.

Lodsejerne kan søge Jordfordelingskontoret om tilskud til omkostninger i forbindelse med den matrikulære berigtigelse, jf. bekendtgørelse nr. 902 af 11. oktober 1996 om tilskud til matrikulære udgifter i visse jordfordelingssager.

Tilskuddet beregnes for sagen i sin helhed på grundlag af følgende satser:

 • 1) For hver ejendom, hvorfra der sælges et areal, beregnes et grundbeløb på kr. 2.000.-.

Hertil lægges:

 • 2) Et hektartillæg på kr. 550.- pr. solgt hektar.
 • 3) Et lodtillæg på kr. 1.000.- for hver lod, der frasælges den enkelte ejendom bortset fra de to første lodder.

For hver ejendom, der ved jordfordelingen reduceres til en lod på højst 5 ha, og hvor der i den forbindelse skal foretages skelafsætning, beregnes følgende ekstra tillæg:

 • 1) Et ekstra beløb på kr. 5.000.-.
 • 2) Et ekstra lodtillæg på kr. 1.000.- for solgt lod nummer 2.

Disse ekstra tilskud kan også ydes til ophørsansøgere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. August 1995 om ophørsstøtte til jordbrugere. Dog gælder der andre krav med hensyn til ejendommens størrelse i relation til ophørsreglerne, jf. §§ 5 og 6 i bekendtgørelse nr. 809 af 12. oktober 1995.

Således kan støttemodtageren kun bibeholde:

* Bygninger, have, gårdsplads, adgangsvej og skov.

* Et areal på op til 10% af bedriftens areal, dog højst 1 ha. Arealet skal ligge i tilknytning til bygningslodden og må ikke anvendes til erhvervsmæssig landbrugs- eller gartnerivirksomhed.

Ved beregning af begge former for lodtillæg anses salg af sammenhængende lodder fra en ejendom til en anden ejendom som en lod.

Tilskuddet til sagen kan ikke overstige udgifterne til den matrikulære berigtigelse.

Udbetaling af tilskuddet er betinget af, at der er afsagt kendelse i sagen.

Ansøgningen indsendes til Jordfordelingskontoret af den ansvarlige for sagen og skal indeholde følgende oplysninger:

 • a) Dokumentation for de afholdte omkostninger, jf. nedenfor.
 • b) Beregning af tilskuddet for sagen i sin helhed.
 • c) Angivelse af beløbsmodtagerens/-nes navn, adresse og evt. giro- eller bankkonto.
 • d) Angivelse af, om tilskuddet ønskes udbetalt til
 • 1) en af lodsejerne befuldmægtiget person eller
 • 2) direkte til de enkelte lodsejerne på baggrund af en af lodsejerne godkendt partsfordeling.

ad a) Som dokumentation for udbetaling af tilskuddet skal der vedlægges en kvitteret regning fra landinspektøren for udarbejdelsen af den matrikulære sag. Regningen skal specificeres, således at det tydeligt fremgår, hvilke arbejdsprocesser og udlæg der ligger til grund for regningen.

ad d) Ønskes tilskuddet udbetalt samlet efter 1), vedlægges fuldmagt. Ønskes tilskuddet udbetalt efter 2), skal ansøgningen være bilagt en af lodsejerne godkendt partsfordeling. Fordelingen af tilskuddet blandt lodsejerne er i øvrigt Jordfordelingskontoret uvedkommende.

Beløbet anvises normalt gennem giro eller bank.

3. Retningslinier for udarbejdelse af den matrikulære sag.

3.1 Beskrivelse af arbejdet.

Afsætning af nye skel og udarbejdelse af den matrikulære berigtigelsessag skal ske i overensstemmelse med de trufne aftaler, der er beskrevet i jordfordelingsoverenskomsterne og angivet på jordfordelingsplan II.

Den matrikulære berigtigelsessag må alene omfatte de arbejder, der er nødvendige for noteringen af jordomlægningerne i matriklen. Sagen skal udarbejdes i henhold til Kort- og Matrikelstyrelsens vejledning om matrikulære arbejder, jf. dog retningslinierne i afsnit 3.2 og 3.3 for udarbejdelse af skematisk redegørelse og ændringskort.

Betingelser, der er knyttet til en myndigheds tilladelse, vil ofte blive tinglyst på denne myndigheds foranstaltning. Hvis det ikke er tilfældet, skal landinspektøren udfærdige en deklaration til sikring af betingelserne. Deklarationen skal udfærdiges som et særskilt servitutdokument og sendes til Jordfordelingskontoret sammen med den matrikulære sag. Jordfordelingskontoret foranlediger deklarationen tinglyst.

Dette gælder blandt andet i tilfælde, hvor en ejendoms jorder frasælges, således at et bestående spildevandsanlæg ikke længere er placeret på restejendommen.

Inddragelse af matrikelnumre med henblik på forenkling af ejendommenes matrikelbetegnelse kan kun foretages efter nærmere aftale med Jordfordelingskontoret. Det er i givet fald en forudsætning, at der vedlægges fornøden dommerattest om, at adkomst- og panteforhold ikke er til hinder for inddragelsen.

Oplysninger om, hvorvidt der på de omlagte arealer findes bygninger eller skov, herunder fredskov eller fredskovspligtige arealer, må anføres af landinspektøren i en særlig redegørelse. Det forudsættes, at eventuel fornøden tilladelse fra skovmyndighederne er indhentet af planlæggeren og indsendt til Jordfordelingskontoret sammen med den udarbejdede jordfordelingsplan.

Viser det sig ved udarbejdelsen af den matrikulære sag nødvendigt at foretage væsentlige afvigelser fra jordfordelingsplanens og -overenskomstens skelangivelser eller arealangivelser, skal spørgsmålet straks forelægges Jordfordelingskontoret, inden der foretages videre. Eventuelle henvendelser fra lodsejere om uoverensstemmelser mellem jordfordelingsaftaler og skelafsætning skal ligeledes indberettes til Jordfordelingskontoret.

Det bemærkes, at der normalt ikke kan tillades nogen ændring af jordfordelingsplanen efter afsigelse af kendelse om sagens fremme.

Hvis den matrikulære berigtigelse af jordfordelingssagen medfører arbejder, der indebærer, at sagen belastes med større omkostninger, end hvad der normalt kan forventes, skal landinspektøren underrette Jordfordelingskontoret. Kontoret tager herefter stilling til, i hvilket omfang arbejdet skal fremmes. Det gælder f.eks., hvis der er tale om særligt omfattende tekniske opmålings- og afsætningsarbejder vedrørende de omlagte arealer, udskillelse af større vejstrækninger eller matrikulær berigtigelse i større omfang end strengt nødvendigt for de berørte ejendomme (vandløbsberigtigelser, gadejordsberigtigelser m.v.).

I et samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og Jordfordelingskontoret er der fastsat retningslinier for udarbejdelse af den matrikulære sag. Retningslinierne har til formål at forenkle noteringen af jordfordelingen i matriklen og tingbogen.

Ved den matrikulære berigtigelse af en jordfordelingssag sker fraskillelse af afståede arealer fra sælgers ejendom og inddragelse af disse arealer under modtagers ejendom i samme sag på grundlag af jordfordelingskendelsen.

Modtagne arealer, der tilgrænser modtagerens ejendom, inddrages normalt under det pågældende matrikelnummer af modtagerens ejendom.

Der bør dog ved inddragelse af modtagne arealer under tilgrænsede matrikelnummer af modtagerens ejendom kun ske ubetydelige ændringer af sogne- og kommunegrænser (i almindelighed ikke over 3.000 m2). Der bør også tilstræbes hensigtsmæssige ejerlavsgrænser, f.eks. således at de modtagne arealer kan vises inden for kortplanens rammer.

Hvis et modtaget areal ikke tilgrænser modtagerens ejendom, kan arealet betegnes ved

* det hidtidige matrikelnummer fra sælgers ejendom, idet matrikelbetegnelsen samtidigt overføres til modtagers ejendom, eller

* et nyt matrikelnummer, d.v.s. i fortsættelse af de i vedkommende ejerlav allerede benyttede matrikelnumre.

3.2 Skematisk redegørelse.

Den skematiske redegørelse skal udarbejdes på særlige skemaer, der er godkendt af Kort- og Matrikelstyrelsen, og som træder i stedet for den almindeligt anvendte skematiske redegørelse, jf. bilag 1. Skemaerne kan fås i Jordfordelingskontoret.

Kopi af redegørelsen skal anvendes som grundlag for jordfordelingssagens notering i tingbogen.

Kopi af redegørelsen skal endvidere kunne anvendes af Jordfordelingskontoret over for vurderingsmyndighederne, lodsejere, panthavere m.fl.

Skemaerne er opdelt sådan, at alle arealforandringer, der sker i henhold til jordfordelingskendelsen, skal anføres i arealrubrikken »Jordfordeling«, mens matriklens arealer, arealforandringer, der ikke er et led i jordfordelingen, og fremtidige arealer anføres i rubrikken »Matrikulære arealer«.

For hvert løbenummer skal der først redegøres for de matrikulære forandringer, der ikke sker på grundlag af jordfordelingskendelsen. Derefter redegøres for forandringerne i henhold til jordfordelingskendelsen.

Der redegøres for hver enkelt arealoverdragelse fra sælgers ejendom til købers ejendom.

De afgivne arealer betegnes hver for sig ved arealnummer, d.v.s. den afgivende ejendoms løbenummer kombineret med fortløbende numre for alle arealer, der fra de enkelte matrikelnumre overføres til andre ejendomme (matrikelnumre). Arealnumre angives ved planlægning på jordfordelingsplan II og på jordfordelingsoverenskomsterne. Der må ikke foretages omnummerering ved den matrikulære berigtigelsessag, men der kan dog være behov for en supplerende nummerering med nye arealnumre.

Det bemærkes, at afgivne og modtagne delarealer er identiske. Summen af afgivne delarealer skal derfor sammenholdes med summen af de modtagne delarealer.

Ved angivelse af ejendommens fremtidige notering skal angives hvilke matrikelnumre der på grundlag af ejendomsattest medtages under noteringen i henhold til landbrugslovens § 2.Der henvises til retningslinier for udarbejdelse af skematisk redegørelse i vejledning om matrikulære arbejder og til Jordfordelingskontorets paradigma, bilag 1.

I tilfælde, hvor en redegørelse for forandringer vanskeligt kan indpasses i den skematiske redegørelse, kan der henvises til et særskilt bilag. Det gælder f.eks. redegørelse for tekniske berigtigelser af matrikelkort og ændringer af skel og veje.

I Sønderjylland anvendes en skematisk opstilling af jordfordelingssagen i form af de hidtil anvendte fortsættelsesskemaer.

3.3 Ændringskort.

Ændringskortet skal udarbejdes i overensstemmelse med vejledning om matrikulære arbejder. Det skal forsynes med arealnumre til identifikation af hvert enkelt af de arealer, der omlægges ved jordfordelingen. De arealer, der tillægges en ejendom, skal også betegnes ved ejendommens løbenummer.

De arealer, der tillægges ejendommen løbenummer 8, skal således for hvert sammenhængende tillagt areal betegnes ved 53. Der henvises til Jordfordelingskontorets paradigma, bilag 2.

3.4 Servituterklæring.

Servituterklæringer skal udarbejdes således, at omlagte arealer angives ved arealnummer, jf. afsnit 3.2. Der skal udfærdiges servituterklæring vedrørende samtlige servitutter bortset fra servitut om jordfordelingskendelse i samme sag.

3.5 Vejredegørelse.

Den matrikulære sag skal vedlægges en redegørelse med tilhørende kortbilag med oplysning om de ændringer af private fællesveje, der foretages i sagen. Redegørelsen opdeles i

* ændringer af veje, der sker som følge af de i jordfordelingsoverenskomsterne aftalte jordomlægninger, jf. afsnit 3.5.1 og 3.5.2, og

* ændringer af veje, der sker på grundlag af de almindelige regler i vejledning om matrikulære arbejder, jf. afsnit 3.5.3.

Kortbilaget udfærdiges på en kopi af sagens plan II.

Opstår der tvivl om vejspørgsmål, eller skønnes der at forestå større undersøgelsesarbejder, skal landinspektøren drøfte spørgsmålet med Jordfordelingskontoret, inden der foretages dispositioner over den pågældende vej.

3.5.1 Sletning/nedlægning af veje.

3.5.1.1 Veje, der ophører som følge af jordfordeling.

Landinspektøren skal her attestere for hver enkelt vej, at den efter jordfordelingen ikke tjener som adgangsvej for anden ejendom end den, den fører over.

Matrikelnumre skal anføres, og vejene vises på kortbilaget med særlig signatur.

3.5.1.2 Veje, der slettes på grund af aftale eller ønsker i jordfordelingsoverenskomsterne.

Landinspektøren skal her attestere for hver enkelt vej, at sletningen kan ske uden krænkelse af andre vejberettigedes interesser.

Matrikelnumre skal anføres, og vejene vises på kortbilaget med særlig signatur.

3.5.2 Udlægning af nye veje i forbindelse med omlagte arealer.

Ved udlægning af ny vej i forbindelse med omlagte arealer skal der altid foreligge skriftlig aftale mellem parterne. Aftalen bør indeholde oplysning om vejberettigede, vejens placering og bredde, vejrettens omfang og eventuelle bestemmelser om etablering og vedligeholdelse.

Aftalen skal udformes, så den er egnet til tinglysning på den eller de tjenende ejendomme med angivelse af vejberettigede som påtaleberettigede. Samtidig skal oplyses, om vejen er anlagt i marken, eller hvornår dette forventes at ske.

Matrikelnumre skal anføres, og vejen vises på kortbilaget med særlig signatur. Aftalen vedlægges.

3.5.3 Ændringer af veje, der er medtaget i den matrikulære sag.

For alle øvrige ændringer af private fællesveje i sagen skal reglerne i vejledning om matrikulære arbejder iagttages. Ændringerne grupperes under henvisning til den relevante bestemmelse i nævnte vejledning.

Matrikelnumre anføres og vejene vises på kortbilaget med særlig signatur. De foreskrevne erklæringer vedlægges.

3.5.4 Tinglyste dokumenter om vejrettigheder.

Tinglyste vejrettigheder vil kunne udslettes af tingbogen ved den endelige tinglysningsmæssige berigtigelse i tilfælde, hvor vejen slettes efter afsnit 3.5.1 eller 3.5.3, jf. afsnit 4.

For sådanne dokumenter anføres matrikelnummer (og eventuelt løbenummer) samt tinglysningsdato. Der skal vedlægges samtykke til aflysningen fra de påtaleberettigede. Såfremt samtykke ikke vedlægges, skal det oplyses, hvorfor aflysningen alligevel forudsættes gennemført.

Landinspektøren skal for øvrige ejendomme erklære, at der ikke er tinglyst noget dokument til hinder for vejændringerne.

4. Notering i matrikel og tingbog m.v.

Jordfordelingskontoret sender den matrikulære sag med kontorets bemærkninger til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ved notering i matriklen anføres nye matrikelnumre i den skematiske redegørelse, og den skematiske redegørelse ajourføres til approbationsdatoen.

Kopi af den skematiske redegørelse og ændringskortene medfølger ved Kort- og Matrikelstyrelsens noteringsskrivelse til vurderingsmyndighederne.

Når sagen er noteret i matriklen, tilbagesendes den til Jordfordelingskontoret, der udarbejder en tinglysningsbegæring og sender sagen til tinglysning.

Efter at den endelige tinglysningsmæssige berigtigelse er foretaget, sender Jordfordelingskontoret kopi af den ny tingbogsattest til lodsejere og panthavere. Sagen er herefter afsluttet.

Lsp. j.nr. 123

Skematisk redegørelse

(Endelig arealopgørelse)

angående

jordfordelingssagen »Prøveby Enge«, j.nr. xx

Udfærdiget den 15. juni 1995 af

N.N.

Landinspektør

Overenstemmende med matrikelregistret

Kort- og Matrikelstyrelsen, den

Anvendte forkortelser for beregningsmåde m.v.

 

 m  = matriklens arealangivelse 

 k  = efter kortet 

 s  = efter konstruktion i større målforhold 

 0  = efter opmåling 

 ej b.  = (vejareal) ej beregnet 

Ændringskort

til Kort- og Matrikelstyrelsen

Matr. nr.:

Ejerlav: Prøveby By, Prøve

Kommune: Test

Amt: Øvelse

Udfærdiget i juni 1995

Målforhold: 1:4.000

Lsp. j.nr.: 123 NN

Landinspektør

 

 Sagen omhandler følgende matrikulære forandringer: 

 Udstykning     Ejendomsberigtigelse 

 Matrikulering     Skelforretning 

 Sammenlægning    Teknisk ændring 

 Arealoverførsel 

 x Jordfordeling 

TA-kopien er dateret:

Kopien er af landinspektøren suppleret med sort tusch for så vidt angår

Ejerlavskode: 99-22-29

Kortbladsbetegnelse: 99-22-03

Opmålingsdistrikt: 99-22