Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om meddelelsespligt i forbindelse med forvaring, afsætning og overlevering af personer ombord på luftfartøjer

I medfør af § 51, § 149, stk. 10, og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet følgende:

1. Definition

Luftfartøjschef (Pilot-in-command):

Den person, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden.

2. Anvendelsesområde

2.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om meddelelsespligt for luftfartøjschefer i forbindelse med forvaring, afsætning og overlevering af personer i medfør af luftfartslovens § 43 - § 45.

2.2. Bestemmelserne i denne BL gælder for luftfartøjschefer på danske luftfartøjer samt for luftfartøjschefer på udenlandske luftfartøjer, når luftfartøjschefen udøver myndighed i henhold til pkt. 2.3.

2.2.1 Et luftfartøj betragtes i denne BL som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

2.3 Hvis der i vedkommende registreringslands lovgivning er givet luftfartøjschefen på et udenlandsk luftfartøj myndighed svarende til luftfartslovens § 43 - § 45, kan denne myndighed tillige udøves inden for dansk område.

3. Ansvar

Det påhviler luftfartøjschefen at give meddelelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

4. Meddelelsespligt ved forvaring

4.1 Hvis luftfartøjschefen har taget en person i forvaring om bord, skal dette meddeles til politiet eller lufttrafiktjenesten der, hvor luftfartøjet lander første gang, efter at den pågældende er taget i forvaring. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt og om muligt før landingen.

4.2 Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen til, at den pågældende er taget i forvaring samt en tilkendegivelse af, om personen vil blive viderebefordret eller afsat/overleveret.

4.3 Meddelelse skal gives i enhver stat, hvor luftfartøjet lander, så længe forvaringen opretholdes.

5. Meddelelsespligt ved afsætning

5.1 Hvis luftfartøjschefen sætter en person af luftfartøjet, som han har rimelig grund til at tro, har foretaget eller har til hensigt at foretage en handling, der er eller kan være til fare for luftfartøjets sikkerhed, eller som hindrer opretholdelsen af god orden om bord, skal dette hurtigst muligt meddeles til politiet eller lufttrafiktjenesten der, hvor den pågældende sættes af.

5.2 Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen til, at den pågældende sættes af.

6. Meddelelsespligt ved overlevering

6.1 Hvis luftfartøjschefen har rimelig grund til at tro, at en person har begået en alvorlig forbrydelse om bord, og derfor vil overlevere den pågældende til myndighederne, når luftfartøjet lander, skal dette meddeles til politiet eller lufttrafiktjenesten der, hvor landingen vil finde sted. Meddelelsen skal gives hurtigst muligt og om muligt før landingen.

6.2 Meddelelsen skal indeholde oplysninger om årsagen til, at den pågældende overleveres.

6.3 Hvis en person ombord på et dansk luftfartøj overleveres til en udenlandsk myndighed, skal luftfartøjschefen hurtigst muligt afgive rapport herom til rigspolitichefen.

7. Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4, 5 og 6 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 10, med bøde.

8. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. marts 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 5. februar 1997

Ole Asmussen

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen