Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien

(Fuldbyrdelse i Danmark af tribunalets afgørelser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1099 af 21. december 1994 om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

    »Justitsministeren kan bestemme, at straf m.v., som er pålagt af tribunalet, kan fuldbyrdes her i landet efter reglerne i statuttens artikel 27 og 28.«

2. § 4, stk. 3, ophæves.

    Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. Efter § 4, stk. 4, der bliver stk. 3, indsættes:

»Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om fuldbyrdelse her i landet af straf m.v., som er pålagt af tribunalet, herunder på grundlag af overenskomst med tribunalet. «

§ 2

Loven finder tilsvarende anvendelse på strafforfølgning af lovovertrædelser, der er omfattet af statutten og procesreglementet for det internationale tribunal til pådømmelse af folkedrab og andre alvorlige overtrædelser af international humanitær ret begået i Rwanda og af rwandiske statsborgere i Rwandas nabolande, jf. bekendtgørelse nr. 832 af 30. oktober 1995.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Frank Jensen