Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om lodsfartøjer (* 1)


I medfør af § 2, stk. 5, § 5, § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 26. juni 1996, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995 fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved "lodsfartøj" forstås et fartøj, der af et lodseri anvendes til at transportere lodser til og fra skibe, som skal lodses.

Stk. 2. Ved "nyt lodsfartøj" forstås et fartøj, hvis køl er lagt på eller efter 1. november 1996 eller et fartøj, som er ombygget til lodsfartøj på eller efter denne dato.

Anvendelse

§ 2. Forskriften finder anvendelse på alle nye og eksisterende lodsfartøjer med en bruttotonnage på 5 eller derover.

Stk. 2. Et fartøj, der kun lejlighedsvis anvendes til at transportere lods til eller fra et skib, er ikke omfattet af forskriften.

Konstruktion

§ 3. Et lodsfartøj skal opfylde de almindelige bestemmelser om bygning og udstyr m.v. for et lastskib af tilsvarende størrelse, fartsområde og byggetidspunkt, samt de efterfølgende bestemmelser.

§ 4. Nye lodsfartøjer skal bygges som heldækkede fartøjer og skal forstærkes udover gældende konstruktionsforskrifter i de områder, hvor det erfaringsmæssigt er nødvendigt, f.eks. ved fendere, i bunden ved stævnrør og lignende steder.

Syn

§ 5. Et lodsfartøj skal underkastes et første hovedsyn, inden skibet som nyt sættes i fart og derefter periodiske hovedsyn med mellemrum af højst 48 måneder regnet fra sidste hovedsyn.

Indretning af styrehus

§ 6. Støjniveauet i styrehuset på et nyt lodsfartøj må ikke overstige 75 dB(A) målt ved 90% af hovedmaskineneriets maksimale fremdrivningseffekt. Der skal sikres en tilstrækkelig ventilation i styrehuset med et luftskift på 6-8 gange i timen, om fornødent ved anvendelse af mekanisk ventilation. Temperaturen skal uanset udeforhold kunne holdes mellem 18 og 20 grader C.

§ 7. Der skal til føreren monteres en stol, som er justerbar i højden, i ryglæn og sæde. Navigationsinstrumenter, radar, radio, samt overvågnings- og betjeningspaneler for maskineri og fartøj skal anbringes inden for førerens naturlige synsfelt og rækkevidde, når føreren sidder i stolen. I lodsfartøjer bygget før forskriftens ikrafttræden og hvor pladsen ikke tillader en sådan stol, kan stolen udelades.

§ 8. I styrehusfronten skal mindst 2 af vinduerne være forsynet med klarsigtsrude eller vinduesviskere af anerkendt og robust fabrikat. Der skal fra førerens plads være udsyn opefter, evt. ved montering af vinduer i begge sider af styrehustaget. Afhængig af udsigtsforholdene fra styrepladsen skal som et minimum de 2 forreste sideruder i begge sider samt de evt. ruder i styrehustag kunne holdes dug- og isfri.

Navigations- og radioudstyr

§ 9. Ethvert lodsfartøj skal være udrustet med en radar af passende størrelse og rækkevidde, samt et VHF-anlæg til kommunikation med skibe, havn, lodsvagt, m.v.

Maskinanlæg, brandslukning m.v.

§ 10. Værktøj til mindre reparationer og justeringer skal være anbragt let tilgængeligt i maskinrummet.

§ 11. Der skal til maskinrummet være installeret et godkendt brandmeldeanlæg og et godkendt, fast installeret brandslukningsanlæg, hvis kapacitet og installation er i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens regler herfor. Såfremt der i forbindelse med maskinrummet findes andre rum, f.eks. styremaskinrum, skal sådanne medregnes ved dimensioneringen af anlægget.

Redningsmidler m.v.

§ 12. Lodsfartøjer skal medføre en redningsflåde af godkendt type. Redningsflådens kapacitet og placering om bord skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Redningskranse skal placeres inddækket, så overisning så vidt muligt undgås. Inddækningen må ikke væsentligt genere anvendelsen af kransene.

Stk. 3. Adgangen til styrehuset i nye lodsfartøjer skal have en bredde og være arrangeret således, at en båre kan passere.

Stk. 4. Redningsveste, nødsignaler og medicinkiste skal være placeret hensigtsmæssigt og let tilgængeligt i styrehuset.

§ 13. Der skal ombord installeres:

  • 1) en fast redningslejder, som har mindst to trin neddykket i vandet og har en sådan bredde, at to personer kan stå ved siden af hinanden på lejderen,
  • 2) et ombordtagnings-arrangement som sikrer, at en person kan bjærges om bord i lodsfartøjet fra vandet,
  • 3) tilstrækkeligt belysning af området, hvor en overbordfalden person skal bjærges om bord, og
  • 4) et arrangement som sikrer, eventuelt ved hjælp af sikkerhedsliner og -skinner, at personer kan bevæge sig på dækket under alle forhold uden at falde over bord.

§ 14. Til hver ombordværende person skal forefindes egnet termisk beskyttende beklædning og en egnet arbejdsredningssvest med reflekser, lys og iøjnefaldende farve.

Øvelser

§ 15. Med mellemrum af højst en måned skal afholdes øvelser med det redningsudstyr, der forefindes om bord på lodsfartøjet.

Sikkerhedsofficer

§ 16. Der skal ved hver enkelt lodsstation være udpeget en "sikkerhedsofficer", som har til opgave at koordinere arbejdet med sikkerhedsforholdene ved den pågældende lodsstation.

Ækvivalens og afprøvninger

§ 17. Denne forskrifts bestemmelser skal ikke forhindre, at man om bord benytter andet udstyr, materiale, udrustninger, apparater m.v. eller gennemfører andre foranstaltninger, som repræsenterer mindst den samme grad af sikkerhed som efter denne forskrift.

§ 18. Søfartsstyrelsen accepterer afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Straffebestemmelse

§ 19. Overtrædelse af forskriften straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor, eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Ikrafttræden mv.

§ 20. Forskriften træder i kraft den 1. november 1996.

Stk. 2. Teknisk forskrift af 30. november 1984 for bygning, indretning og udrustning af lodsfartøjer på 5 brt og derover, men under 20 brt ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 7. oktober 1996

J. Rasmussen

/Peter Lauridsen

Redaktionel note
  • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 7/96