Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ændring af teknisk forskrift om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (* 1)


§ 1

I teknisk forskrift nr. 7 af 8. juli 1994 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet indsættes som nyt bilag:

" Bilag C

 

         KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/30/EF 

             af 30. juni 1995 

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

 

         (Tekst af betydning for EØS) 

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 (1) om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, særlig artikel 17,

under henvisning til Rådets direktiv 90/679/EØF af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF (2), ændret ved direktiv 93/88/EØF (3), særlig artikel 19, under henvisning til udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen, og

ud fra følgende betragtninger:

Bestemmelserne i direktiv 90/679/EØF skal betragtes som en vigtig del af den samlede indsats for at beskytte arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen;

direktiv 93/88/EØF indeholder en første liste over biologiske agenser baseret på definitionerne i artikel 2, litra d), nr. 2, 3 og 4, i direktiv 90/679/EØF og har til formål at harmonisere vilkårerne på dette område, samtidig med at de opnåede fremskridt bibeholdes;

listen over og klassificeringen af biologiske agenser skal regelmæssigt tages op til fornyet behandling og revideres på grundlag af nye videnskabelige data;

det vil navnlig være hensigtsmæssigt, at de agenser, hvis klassificering er angivet med en asterisk, fordi de ikke normalt er infektiøse, når de er luftbårne, og for hvilke medlemsstaterne vurderer, om nogle af indeslutningsforanstaltningerne kan opgives under særlige betingelser, omvurderes på baggrund af en evaluering af den seneste viden og omklassificeres for at tilpasse dem til den reelle risikosituation på arbejdspladsen;

de i dette direktiv omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 17 i direktiv 89/391/EØF nedsatte udvalg -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/679/EØF ændres som angivet i bilag III.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. november 1996. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 1995.

På Kommissionens vegne

Padraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

----------

 • (1) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.
 • (2) EFT nr. L 374 af 31.12. 1990, s. 1.
 • (3) EFT nr. L 268 af 29.10. 1993, s.71.

----------

 

         UNDERBILAG 1 til BILAG C 

I bilag III til direktiv 90/679/EØF foretages Ændringer:

1. I listen "Vira" foretages følgende ændringer i gruppen

Retroviridae(h):

 • a) følgende agenser omklassificeres fra gruppe 3 til gruppe 3(**):

- Human immundefekt vira

- Human T-celle lymfotrofiske vira (HTLV) type 1 & 2

 • b) SIV-virus tilføjes og klassificeres i gruppe 3(**)
 • c) fodnotereferencen "(h)" efter "Retroviridae" indsættes i stedet efter "SIV"

2. Fodnote "(h)", der følger efter listen over vira, affattes således:

"Der foreligger indtil dato ikke noget bevis for sygdom hos mennesker forårsaget af andre retrovira fra simian. Som forebyggende foranstaltning anbefales indeslutningsniveau 3 i forbindelse med arbejde med dem."

3. Følgende agenser omklassificeres fra gruppe 3 til gruppe 3(**):

- Echinococcus granulosus

- Echinococcus multilocularis

- Echinococcus vogeli

- Leishmania brasiliensis

- Leishmania donovani

- Plasmodium falciparum

- Taenia solium

- Trypanosoma brucei rhodesiense.

4. Følgende vejledende fodnote tilføjes efter listen over parasitter:

 • "(**) Jf. punkt 8 i de indledende bemærkninger."

5. Følgende agenser tilføjes og klassificeres i gruppe 2:

- på listen over bakterier:

"Streptococcus suis"

- på listen over parasitter:

"Cyclospora cayetanensis"."

§ 2

Forskriften træder i kraft den 1. november 1996.

Søfartsstyrelsen, den 8. oktober 1996

OLE LYNGENBO

/Finn Tikjøb

 • (*) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører kommissionsdirektiv 95/30/EF (EFT 1995, L 155, s. 41).
Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 7/96