Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse områder i Danmark, der er åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter


I medfør af § 12, stk. 1, litra c, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 29. juni 1995,

fastsættes følgende:

§ 1. Under henvisning til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/ 22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter meddeles det herved, at alle ikke-koncessionsbelagte områder i Danmark, bortset fra områder på dansk kontinentalsokkel vest for 6I 15J østlig længde (Central Graven), vil være åbne for løbende meddelelse af tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter fra den 20. maj 1997 til den 30. september 1997. Ansøgninger kan herefter indsendes til Energistyrelsen hvert år i perioden 2. januar - 30. september. Ansøgninger behandles i den rækkefølge, de indsendes. Det bemærkes, at proceduren kan indstilles med 3 måneders varsel ved offentliggørelse af meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og i særskilt bekendtgørelse. Yderligere oplysninger, herunder om vilkår for tilladelser og krav til ansøgninger, kan fås ved henvendelse til:

Miljø- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

DK-1256 København K

Telefon 33 92 67 00

Telefax 33 11 47 43

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts 1997.

Energistyrelsen, den 24. februar 1997

Ib Larsen

/ Søren Enevoldsen

Officielle noter

Ingen