Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 26. november 1976 til UNESCO-overenskomsten af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale. (* 1)


I henhold til kgl. resolution af 11. januar 1983 har Danmark ratificeret den på UNESCO's 19. generalkonference i Nairobi den 26. november 1976 vedtagne protokol til UNESCO-overenskomsten af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale (Florens-overenskomsten), jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 43 af 7. juli 1960, Lovtidende C.

PROTOKOL

til overenskomsten om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale

DE STATER, der er kontraherende parter i overenskomsten om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale, som blev vedtaget på den femte samling i Firenze, 1950, af generalforsamlingen for De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur,

SOM BEKRÆFTER de principper, som denne overenskomst, herefter benævnt »overenskomsten«, er baseret på,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne overenskomst har vist sig at være et effektivt middel til sænkning af toldskrankerne og formindskelse af andre økonomiske restriktioner, der er til hinder for udveksling af tanker og viden,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de tekniske fremskridt imidlertid i det kvarte århundrede, der er gået siden vedtagelsen af overenskomsten, har medført en ændring af de måder, hvorpå oplysninger og viden udveksles, den udveksling, der er det egentlige formål med denne overenskomst,

SOM DESUDEN TAGER I BETRAGTNING, at den udvikling, der har fundet sted i denne periode inden for den internationale handel, i almindelighed har givet sig udslag i en øget liberalisering af samhandelen,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at de internationale forhold siden vedtagelsen af overenskomsten har ændret sig fundamentalt på grund af det internationale samfunds udvikling, navnlig fordi mange stater har opnået selvstændighed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der bør tages hensyn til udviklingslandenes behov og interesser med henblik på at give dem lettere og billigere adgang til uddannelse, videnskab, teknologi og kultur,

SOM HENVISER TIL bestemmelserne i konventionen om foranstaltninger til forbud mod og forhindring af ulovlig indførsel, udførsel og overdragelse af kulturelle værdier, vedtaget af UNESCO's generalforsamling i 1970, og bestemmelserne i konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv, vedtaget af generalforsamlingen i 1972,

SOM ENDVIDERE HENVISER TIL de toldkonventioner, der er indgået under Toldsamarbejdsområdets auspicier i samråd med De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur, vedrørende midlertidig indførsel af undervisningsmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale,

SOM ER OVERBEVIST OM, at bør træffes nye foranstaltninger og at sådanne foranstaltninger endnu mere effektivt vil bidrage til udviklingen inden for undervisning, videnskab og kultur, der er væsentlige grundlag for økonomiske og sociale fremskridt,

SOM HENVISER TIL resolution nr. 4.112, der blev vedtaget af UNESCO's generalforsamling under den attende samling,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

I

 • 1) De kontraherende stater forpligter sig til at fritage det materiale, der er angivet i tillæg A, B, D og E samt, såfremt der ikke er fremsat en erklæring i medfør af nedenstående stk. 16, pkt. a), vedrørende de pågældende tillæg, tillige tillæg C.1, F, G og H til denne protokol, for told eller andre afgifter ved eller i forbindelse med indførsel som fastsat i overenskomstens artikel I, stk. 1, forudsat at dette materiale opfylder de betingelser, der er fastsat i nævnte tillæg, og er fremstilllet i en anden kontraherende stat.
 • 2) Bestemmelserne i denne protokols stk. 1 skal ikke være til hinder for, at en kontraherende stat pålægger indført materiale:
 • a) indenlandske skatter eller afgifter af enhver art, som opkræves ved indførsel eller senere, når de ikke overstiger dem, der direkte eller indirekte påhviler lignende indenlandske produkter;
 • b) sådanne andre gebyrer og afgifter end told, som opkræves af regeringsmyndigheder eller administrative myndigheder ved eller i forbindelse med indførsel, dog med den begrænsning, at beløbet ikke må overstige de omtrentlige omkostninger ved de ydede tjenester og hverken må udgøre en indirekte beskyttelse af indenlandske produkter eller en finanstold på indførsel.

II

 • 3) Som undtagelse fra denne protokols stk. 2, pkt. a), forpligter de kontraherende stater sig til ikke at pålægge følgende genstande indenlandske skatter eller afgifter af nogen art ved indførsel eller senere:
 • a) bøger og publikationer adresseret til de biblioteker, der er nævnt i denne protokols stk. 5;
 • b) officielle, parlamentariske og administrative dokumenter, som er offentliggjort i deres oprindelsesland;
 • c) bøger og publikationer udgivet af De forenede Nationer eller sammes særorganisationer;
 • d) bøger og publikationer, som er modtaget af De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur, og som fordeles gratis af denne organisation eller under dennes tilsyn;
 • e) publikationer, som tager sigte på at fremme turistrejser uden for indførselslandet, og som fremsendes og fordeles gratis;
 • f) genstande specielt bestemt for blinde og andre fysisk eller psykisk handicappede:
 • i) bøger, publikationer og dokumenter af enhver art trykt med ophøjede skrifttegn for blinde,
 • ii) andre genstande, der specielt er fremstillet for at hjælpe blinde og andre fysisk eller psykisk handicappede frem uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, når sådanne genstande indføres direkte af institutioner eller organisationer, som varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde og andre fysisk eller psykisk handicappede, og som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

III

 • 4) De kontraherende stater forpligter sig til ikke at pålægge de genstande og materialer, der nævnt i tillæggene til denne protokol, nogen form for told, afgifter ved eller i forbindelse med udførsel eller andre indenlandske afgifter af nogen art, såfremt disse genstande eller materialer er bestemt til udførsel til andre kontraherende stater.

IV

 • 5) De kontraherende stater forpligter sig til også at lade den udstedelse af nødvendige indførsels- og/eller valutabevillinger, der er nævnt i overenskomstens artikel II, stk. 1, omfatte følgende materialer:
 • a) bøger og publikationer adresseret til biblioteker, som tjener almenhedens interesser, herunder:
 • i) nationalbiblioteker og andre store forskningsbiblioteker,
 • ii) almindelige og faglige videnskabelige biblioteker, herunder universitetsbiblioteker, kollegiebiblioteker, institutbiblioteker og offentligt tilgængelige videnskabelige biblioteker,
 • iii) offentlige biblioteker,
 • iv) skolebiblioteker,
 • v) specialbiblioteker for en kreds af læsere, der udgør en helhed, og som har særlige, nærmere afgrænsede interesser, f.eks. ministerielle biblioteker, offentlige myndigheders biblioteker, firmabiblioteker og faglige sammenslutningers biblioteker,
 • vi) biblioteker for handicappede og for læsere, som ikke frit kan bevæge sig, såsom biblioteker for blinde, hospitalsbiblioteker og fængselsbiblioteker,
 • vii) musikbiblioteker, herunder diskoteker;
 • b) bøger, der er godkendt eller anbefalet som lærebøger ved højere læreanstalter og som indføres af sådanne anstalter;
 • c) bøger på fremmedsprog, bortset fra bøger på det eller de vigtigste modersmål i indførselslandet;
 • d) film, lysbilleder, videobånd og lydoptagelser af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når disse indføres af organisationer, der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande.

V

 • 6) De kontraherende parter forpligter sig til at udvide indrømmelsen af de lettelser, der er nævnt i overenskomstens artikel III, til også at omfatte materiale og udstyr, der udelukkende indføres til forevisning på en offentlig udstilling - som godkendes af indførselslandets kompetente myndigheder - af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale, og som er bestemt til derefter at blive genudført.
 • 7) Intet i det foregående stykke skal være til hinder for, at et indførselslands myndigheder træffer sådanne foranstaltninger, som måtte være nødvendige til at sikre, at vedkommende materiale og udstyr virkelig genudføres efter udstillingens ophør.

VI

 • 8) De kontraherende stater forpligter sig til:
 • a) at udvide anvendelsesområdet for bestemmelserne i overenskomstens artikel IV til også at omfatte indførsel af de genstande, der er omfattet af nærværende protokol;
 • b) ved passende foranstaltninger at fremme den frie bevægelse og udbredelse af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale, som er fremstillet i udviklingslande.

VII

 • 9) Intet i denne protokol skal berøre de kontraherende staters ret til i henhold til deres respektive lovgivning at træffe foranstaltninger i det øjemed at forbyde eller begrænse indførsel af genstande eller udbredelse af disse, når disse foranstaltninger er begrundet i hensyn, der direkte angår den offentlige sikkerhed, retsorden eller sædelighed.
 • 10) Uanset alle andre bestemmelser i denne protokol kan et udviklingsland, der er defineret som sådant i kraft af den almindelige praksis ved De forenede Nationers generalforsamling, og som er part i denne protokol, suspendere eller begrænse forpligtelserne som følge af denne protokol i forbindelse med indførsel af genstande eller materialer, såfremt en sådan indførsel har eller truer med at få alvorlige konsekvenser for den indenlandske industri, der er under dannelse i dette udviklingsland. Det pågældende land anvender disse foranstaltninger uden forskelsbehandling. Det underretter generaldirektøren for De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur om sådanne foranstaltninger, så vidt muligt inden de træder i kraft, og generaldirektøren for De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur underretter alle denne protokols parter herom.
 • 11) Denne protokol skal ikke medføre ændringer i eller berøre nogen kontraherende stats love og bestemmelser eller internationale traktater, konventioner, overenskomster eller proklamationer angående ophavsret, varemærkeret eller patenter.
 • 12) Med forbehold af bestemmelserne i tidligere konventioner, som de kontraherende stater måtte have tilsluttet sig med henblik på bilæggelse af tvister, forpligter de kontraherende stater sig til at søge eventuelle tvister vedrørende denne protokols fortolkning eller anvendelse bilagt ved forhandling eller mægling.
 • 13) I tilfælde af tvister mellem kontraherende stater angående den uddannelsesmæssige, videnskabelige eller kulturelle beskaffenhed af indførte materialer kan de interesserede parter efter indbyrdes aftale anmode generaldirektøren for De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur om et responsum.

VIII

 • 14) a) Denne protokol, hvis engelske og franske tekst har samme gyldighed, skal dateres i dag og stå åben for undertegnelse af alle stater, som er deltagere i overenskomsten, samt af toldunioner og økonomiske unioner, såfremt alle unionens medlemsstater også er parter i protokollen.

I nærværende protokol og i den protokol, der er nævnt i stk. 18, forstås ved udtrykket »stat« eller »land«, alt efter sammenhængen, ligeledes toldunioner eller økonomiske unioner og, på alle felter, der falder ind under deres kompetence med henblik på denne protokols anvendelsesområde, det samlede område for den pågældende unions medlemsstater, og ikke hver enkelt stats område.

Det forudsættes, at sådanne toldunioner eller økonomiske unioner som kontraherende parter i denne protokol også anvender overenskomstens bestemmelser på samme grundlag som det, der er fastsat i foregående afsnit med hensyn til protokollen.

 • b) Protokollen skal ratificeres eller accepteres af de stater, som har undertegnet den, i overensstemmelse med den ved deres respektive forfatninger foreskrevne fremgangsmåde.
 • c) Ratifikations- eller acceptinstrumenterne skal deponeres hos De forenede Nationers generalsekretær.
 • 15) a) De stater, der er nævnt i stk. 14, pkt. a), og som ikke har undertegnet denne protokol, kan tiltræde denne protokol.
 • b) Tiltrædelsen sker ved deponering af et formelt instrument hos De forenede Nationers generalsekretær.
 • 16) a) De stater, der er nævnt i protokollens stk. 14, pkt. a), kan ved undertegnelsen, ratifikationen, accepten eller tiltrædelsen erklære, at de ikke vil være bundet af del II, del IV, tillæg C.1, tillæg F, tillæg G og tillæg H eller en af disse dele eller et af disse tillæg. De kan endvidere erklære, at de kun binder sig til tillæg C.1 over for kontraherende stater, der selv har godkendt dette tillæg.
 • b) Enhver kontraherende stat, der har afgivet en sådan erklæring, kan når som helst trække denne helt eller delvis tilbage ved at sende meddelelse herom til De forenede Nationers generalsekretær med nærmere angivelse af, på hvilket tidspunkt denne tilbagetrækning træder i kraft.
 • c) Stater, der i henhold til pkt. a) har erklæret, at de ikke vil være bundet af tillæg C.1, bindes obligatorisk af tillæg C.2. Stater, der har erklæret, at de kun binder sig til tillæg C.1 over for kontraherende stater, der selv har godkendt dette tillæg, er obligatorisk bundet af tillæg C.2 over for kontraherende stater, der ikke har godkendt tillæg C.1.
 • 17) a) Denne protokol træder i kraft seks måneder efter den dato, på hvilken det femte ratifikations-, accept- eller tiltrædelsesinstrument deponeres hos De forenede Nationers generalsekretær.
 • b) For andre stater træder den i kraft seks måneder efter deres deponering af ratifikations-, accept- eller tiltrædelsesinstrument.
 • c) Inden en måned efter udløbet af de i pkt. a) og b) nævnte frister skal de kontraherende stater afgive en beretning til De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur om de foranstaltninger de har truffet til protokollens fuldstændige gennemførelse.
 • d) De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur videresender denne beretning til alle stater, der er deltagere i denne protokol.
 • 18) Den protokol, der som bilag er knyttet til overenskomsten, og som er en integrerende del af overenskomsten som fastsat i overenskomstens artikel XVII, er ligeledes en integrerende del af nærværende protokol og finder dermed anvendelse på forpligtelser i medfør af nærværende protokol og på varer, der er omfattet af denne.
 • 19) a) To år efter denne protokols ikrafttræden kan enhver kontraherende stat opsige protokollen ved deponering af et dokument hos De forenede Nationers generalsekretær.
 • b) Opsigelsen træder i kraft et år efter modtagelsen af opsigelsesdokumentet.
 • c) Opsigelse af overenskomsten i henhold til overenskomstens artikel XIV medfører automatisk opsigelse af denne protokol.
 • 20) De forenede Nationers generalsekretær giver de i stk. 14, pkt. a), omhandlede stater samt De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur underretning om deponering af alle de i stk. 14 og 15 omhandlede ratifikations-, godkendelses- og tiltrædelsesinstrumenter, erklæringer afgivet eller trukket tilbage i henhold til stk. 16, tidspunkterne for protokollens ikrafttræden i henhold til stk. 17, pkt. a) og b), og de opsigelser, der om- handles i stk. 19.
 • 21) a) Denne protokol kan revideres af generalforsamlingen for De forenede Nationers Organisation for Undervisning, Videnskab og Kultur. En sådan revision er imidlertid kun bindende for stater, der bliver parter i protokollen om revision.
 • b) Såfremt generalforsamlingen vedtager en ny protokol om fuldstændig eller delvis revision af nærværende protokol, og medmindre andet fastsættes i den nye protokol, ophører nærværende protokol med at være åben for undertegnelse, ratifikation, accept eller tiltrædelse fra det tidspunkt, da den nye protokol om revision træder i kraft.
 • 22) Denne protokol ændrer intet i overenskomsten.
 • 23) Tillæg A, B, C.1, C.2, D, E, F, G og H er en integrerende del af denne protokol.
 • 24) I medfør af artikel 102 i De forenede Nationers pagt skal denne protokol registreres hos De forenede Nationers generalsekretær på dagen for dens ikrafttræden.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol på deres respektive regeringers vegne. (Underskrifter)

Tillæg A

Bøger, publikationer og dokumenter

 • i) Trykte bøger, uanset på hvilket sprog de er trykt og hvor megen plads der er anvendt til illustrationer, herunder:
 • a) luksusudgaver;
 • b) bøger trykt i udlandet efter manuskript fra en forfatter, der bor i indførselslandet;
 • c) børnemalebøger;
 • d) øvehefter (arbejdsbøger) til skolebrug, med trykt tekst og tomme pladser, som skal udfyldes af eleverne;
 • e) kryds- og tværsbøger med trykt tekst;
 • f) løse illustrationer og trykte sider i form af løse eller sammenhæftede ark og prøvebilleder på papir eller film bestemt til fremstilling af bøger.
 • ii) Trykte dokumenter eller beretninger, der ikke har erhvervsmæssig karakter.
 • iii) Mikrogengivelser af de varer, der er nævnt under i) og ii) i dette tillæg samt under i) til vi) i tillæg A til overenskomsten.
 • iv) Kataloger over film, lydoptagelser eller andet audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter.
 • v) Kort vedrørende særlige videnskabelige områder som geologi, zoologi, botanik, mineralogi, palæontologi, arkæologi, etnologi, meteorologi, klimatologi og geofysik samt meteorologiske og geofysiske diagrammer.
 • vi) Arkitekt- industri- og ingeniørtegninger såvel som -planer og -mønstre samt reproduktioner heraf.
 • vii) Bibliografisk oplysningsmateriale til gratis omdeling.

Tillæg B

Kunstværker og samlerobjekter af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

 • i) Malerier og tegninger, uanset på hvilket materiale, der udelukkende er udført i hånden, herunder kopier, der er udført i hånden, men ikke fabriksfremstillede dekorerede genstande.
 • ii) Originale kunstværker af keramik og mosaik på træ.
 • iii) Samlerobjekter og kunstværker, som er adresseret til museer, kunstgallerier og andre institutioner, der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettiget til toldfri indførsel af sådanne genstande, forudsat at de ikke videresælges. Tillæg C.1

Audiovisuelt materiale

 • i) Film1), båndfilm, mikrofilm og lysbilleder.
 • ii) Lydoptagelser.
 • iii) Mønstre, modeller og vægkort af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, bortset fra legetøjsmodeller.
 • iv) Andre audiovisuelle materialer, såsom:
 • a) videobånd, film til storbilledfjernsynsprojektorer, videoplader, videogrammer og andre former for billed- og lydoptagelser;
 • b) mikrokort, mikroficher og magnetiske eller andre lagringsmedier bestemt til informations- og dokumentations- afdelinger, som anvender EDB;
 • c) materialer til programmeret undervisning, eventuelt i form af sæt, med hertil hørende trykte materialer, herunder billedkassetter og lydkassetter;
 • d) lysbilleder, herunder lysbilleder til direkte projektion eller til betragtning ved hjælp af optiske apparater;
 • e) hologrammer til projektion med laser;
 • f) modeller eller billeder af abstrakte begreber som molekylestrukturer eller matematiske formler;
 • g) multimediesæt;
 • h) materialer til turistpropaganda, herunder materialer, der er fremstillet af private virksomheder, og som har til formål at fremme rejser uden for indførselslandet.

(De i tillæg C.1 fastsatte undtagelser anvendes ikke på følgende materialer:

 • a) ubrugte film, bånd og lignende medier til mikrooptagelser og ubrugte medier til billed- og lysoptagelser samt særlig emballage hertil, såsom kassetter, patroner og spoler;
 • b) billed- og lydoptagelser, bortset fra materialer til turistpropaganda nævnt i pkt. iv), h), fremstillet af eller for en privat erhvervsvirksomhed, hovedsagelig i reklameøjemed;
 • c) billed- og lydoptagelser, hvori den tid, der opfylder reklameøjemed, udgør over 25 %; for så vidt angår materialer til turistpropaganda omfattet af pkt. iv), h), gælder denne procentdel kun for privat erhvervsmæssig reklame.)

Tillæg C. 2

Audiovisuelle materialer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter

Audiovisuelle materialer af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, når disse indføres af organisationer (herunder efter indførselslandets skøn radio- og fjernsynsorganisationer) eller enhver anden offentlig eller privat institution eller sammenslutning, der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, eller når de er fremstillet af De forenede Nationer eller en af De forenede Nationers særorganisationer, herunder følgende materialer:

 • i) film, båndfilm, mikrofilm og lysbilleder;
 • ii) filmjournaler (med eller uden lyd), som gengiver begivenheder af aktuel interesse ved indførslen, og som med henblik på kopiering indføres som eksponerede og fremkaldte negativer, eller som kopierede og fremkaldte positiver; toldfritagelsen kan dog begrænses til to kopier pr. emne;
 • iii) arkivfilm (med eller uden lyd) til brug i forbindelse med filmjournaler;
 • iv) underholdningsfilm, der særligt henvender sig til børn og unge;
 • v) lydoptagelser;
 • vi) videobånd, film til storbilledfjernsynsprojektorer, videoplader, videogrammer og andre former for billed- og lydoptagelser;
 • vii) mikrokort, mikroficher og magnetiske eller andre lagringsmedier bestemt til informations- og dokumentationsafdelinger, som anvender EDB;
 • viii) materialer til programmeret undervisning, eventuelt i form af sæt, med dertil hørende trykte materialer, herunder billedkassetter og lydkassetter;
 • ix) lysbilleder, herunder lysbilleder til direkte projektioner eller til betragtning ved hjælp af optiske apparater;
 • x) hologrammer til projektion med laser;
 • xi) modeller eller billeder af abstrakte begreber som molekylestrukturer eller matematiske formler;
 • xii) multimediesæt.

Tillæg D

Videnskabelige instrumenter eller apparater

 • i) Videnskabelige instrumenter eller apparater, under forudsætning af:
 • a) at de er adresseret til offentlige eller private institutioner af videnskabelig eller uddannelsesmæssig karakter, der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, og at de anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål under disse institutioners kontrol og ansvar;
 • b) at instrumenter eller apparater af tilsvarende videnskabelig værdi ikke samtidig fremstilles i indførselslandet.
 • ii) Reservedele, dele eller tilbehør, der er særlig tilpasset til videnskabelige instrumenter eller apparater, forudsat at disse reservedele, dele eller tilbehør indføres samtidig med sådanne instrumenter og apparater, eller når det, såfremt de indføres senere, klart fremgår, at de er bestemt til instrumenter eller apparater, der allerede er indført eller vil kunne indføres toldfrit.
 • iii) Værktøj til vedligeholdelse, kontrol, justering eller reparation af videnskabelige instrumenter eller apparater, forudsat at dette værktøj indføres samtidig med sådanne instrumenter og apparater eller, såfremt det indføres senere, at det er af den art, der sædvanligvis anvendes til instrumenter eller apparater, der tidligere er blevet indført toldfrit eller kan indføres toldfrit, og endvidere forudsat at der ikke fremstilles værktøj af tilsvarende videnskabelig værdi i indførselslandet.

Tillæg E

Genstande bestemt for blinde og andre handicappede

 • i) Alle genstande, der specielt er fremstillet for at hjælpe blinde frem uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt, når sådanne genstande indføres direkte af institutioner eller organisationer, som varetager uddannelse af eller yder bistand til blinde, og som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, herunder:
 • a) lydbøger (plader, kassetter eller andre lydoptagelser) og bøger trykt med store typer;
 • b) grammofoner og kassetteafspillere, særlig bestemt til eller tilpasset til blinde og andre handicappede og nødvendige for at kunne afspille lydbøgerne;
 • c) apparater, der gør det muligt for blinde og svagtseende at læse tekster trykt med normale typer, såsom elektroniske læseapparater, storbilledfjernsynsprojektorer og optiske hjælpemidler;
 • d) udstyr til mekanisk eller datamatisk fremstilling af Braille-materialer og indspillede materialer, såsom stereotypimaskiner, elektroniske maskiner til skrivning, overførsel og trykning med Braille-skrift; Braille-dataterminaler og -displays;
 • e) Braille-papir, magnetbånd og kassetter til fremstilling af bøger i Braille-skrift og lydbøger;
 • f) hjælpemidler til fremme af blindes bevægelighed, såsom elektroniske apparater til orientering og til opdagelse af genstande samt hvide stokke;
 • g) tekniske hjælpemidler til uddannelse, revalidering, erhvervsuddannelse og beskæftigelse af blinde, såsom Braille-ure, Braille-skrivemaskiner, pædagogiske hjælpemidler og andre instrumenter og apparater særlig bestemt til brug for blinde.
 • ii) Alle genstande, der specielt er fremstillet med henblik på andre fysisk eller psykisk handicappedes uddannelse, beskæftigelse og indpasning i samfundet, når sådanne genstande indføres direkte af institutioner eller organisationer, som varetager uddannelse af eller yder bistand til handicappede, og som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, forudsat at tilsvarende genstande ikke fremstilles i indførselslandet.

Tillæg F

Sportsudstyr

Sportsudstyr, der udelukkende er bestemt til amatørsportsforeninger eller -sammenslutninger, der af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, forudsat at tilsvarende genstande ikke fremstilles i indførselslandet.

Tillæg G

Musikinstrumenter og andet musikudstyr

Musikinstrumenter og andet musikudstyr, der udelukkende er bestemt til kulturelle institutioner eller musikskoler, som af indførselslandets kompetente myndigheder er godkendt som berettigede til toldfri indførsel af sådanne genstande, forudsat at tilsvarende instrumenter eller andet udstyr ikke fremstilles i indførselslandet.

Tillæg H

Materiel og maskiner til fremstilling af bøger, publikationer og dokumenter

 • i) Materiel til fremstilling af bøger, publikationer og dokumenter (papirmasse, genbrugspapir, avispapir og andre former for papir til trykning, tryksværte, lim m.v.).
 • ii) Maskiner til fremstilling af papirmasse og papir samt trykke- og bogbinderimaskiner, forudsat at maskiner af tilsvarende teknisk kvalitet ikke fremstilles i indførselslandet. Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 17. februar 1983 hos De forenede Nationers generalsekretær, og protokollen er herefter trådt i kraft for Danmarks vedkommende den 17. august 1983. Danmark har ved ratifikationen taget forbehold i henhold til protokollens artikel 16 a) om, at Danmark ikke vil være bundet af protokollens del II og del IV samt tillæg C. 1, tillæg F, tillæg G og tillæg H. Protokollen er foruden af Danmark ratificeret eller tiltrådt af Barbados, Egypten, Grækenland, Irak, Irland, Italien, Jugoslavien, Luxembourg, Nederlandene, Storbritannien og Vatikanstaten, for Grækenlands, Irlands, Italiens, Luxembourgs, Nederlandenes og Storbritanniens vedkommende med samme forbehold som Danmark. Italien, Storbritannien og Luxembourg vil undersøge muligheden for at tiltræde tillæg C.1, i lyset af den stilling andre kontraherende parter måtte indtage med hensyn til dette tillæg. Nederlandene har anført, at tiltrædelsen gælder for rigets europæiske territorium.

Udenrigsministeriet, den 12. september 1984

Uffe Ellemann-Jensen

 • 1) Toldfri indførsel af eksponerede og fremkaldte kinematografiske film til offentlig og erhvervsmæssig forevisning eller salg kan begrænses til negativer, idet denne begrænsning dog ikke gælder for film (herunder film med nyhedsstof), der indføres toldfrit i henhold til denne protokols tillæg C.2.
Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 74 af 22/06/1988