Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statstilskud til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder m.v.


I medfør af § 1, § 2, stk. 2, § 3, stk. 2 og 3, § 10, § 10 e, stk. 2 og 4, § 11, stk. 2, og § 11 a i lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 7. oktober 1992 som ændret ved lov nr. 1089 af 20. december 1995, sammenholdt med bekendtgørelse nr. 364 af 9. juni 1993 om Energistyrelsens opgaver, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsberettigede anlæg

§ 1. Der kan ydes tilskud til følgende former for anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder:

 • 1) Anlæg til udnyttelse af aktiv solvarme.
 • 2) Biogasanlæg.
 • 3) Varmepumpeanlæg.
 • 4) Fyringsanlæg til biobrændsler.

Stk. 2. Der ydes kun tilskud til nye anlæg, som installeres med henblik på bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand eller elektricitet. Tilskud kan ydes ved installering af anlæg i forbindelse med eksisterende bygninger eller ved nybyggeri. Der ydes ikke tilskud til brugte eller renoverede anlæg.

Stk. 3. Der ydes kun tilskud til anlæg med system- eller typegodkendelse, og hvor de i godkendelsen indeholdte betingelser er opfyldt, jf. § 11.

Stk. 4. Der ydes ikke tilskud til varmepumpeanlæg og fyringsanlæg i områder, hvor der er etableret kollektiv varmeforsyning med fjernvarme eller naturgas, eller hvor der i henhold til lov om varmeforsyning er godkendt et projekt for etablering af sådan varmeforsyning.

Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til solvarmeanlæg i områder, hvor der er etableret forsyning med fjernvarme fra kraftvarmeproduktion, eller hvor der i henhold til lov om varmeforsyning er godkendt et projekt for etablering af kraftvarmebaseret fjernvarmeforsyning.

Stk. 6. Der ydes ikke tilskud til varmepumpeanlæg i forbindelse med varmegenvindingsanlæg eller til varmepumpeanlæg, der benyttes til køling eller i forbindelse med køleanlæg.

Stk. 7. Der ydes ikke tilskud til biogasanlæg, der anvendes i forbindelse med spildevandsrensning.

§ 2. Tilskud ydes som et samlet tilskud pr. anlæg.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til anlægskomponenter, der forbereder installation af et samlet anlæg. Tilskuddet ydes som et forskud på tilskud til et samlet anlæg.

Stk. 3. Et fyringsanlæg kan bestå af flere enheder. Der ydes ikke tilskud til kontinuert fyrede anlæg med en samlet nominel effekt større end 250 kW eller til portionsfyrede anlæg med en samlet nominel effekt større end 400 kW.

Kapitel 2

Tilskudsberettigede

§ 3. Tilskud kan ydes til installering af såvel privat ejede anlæg som til offentligt ejede anlæg.

Stk. 2. Tilskud kan ydes til anlæg i forbindelse med bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt, såvel som til anlæg i forbindelse med bygninger, der anvendes ikkeerhvervsmæssigt.

Stk. 3. Tilskud til anlæg vedrørende bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt, kan ydes til bygningens ejer, lejer eller forpagter.

Stk. 4. Tilskud til anlæg vedrørende bygninger, der ikke benyttes erhvervsmæssigt, kan kun ydes til bygningens ejer, jf. dog § 5.

§ 4. Søger flere om tilskud til samme anlæg, skal der søges samlet på et skema. En af ansøgerne skal som befuldmægtiget underskrive skemaet, der skal indeholde en liste over øvrige ansøgere, redegøre for størrelse af de enkelte ejeres andele samt bilægges eventuel aftale mellem parterne. Sker der, inden tilskuddet udbetales, mindre ændringer i ejerfordelingen samt i aftalen mellem parterne, skal ændringerne meddeles Energistyrelsen. Større ændringer nødvendiggør en ny ansøgning.

§ 5. I forbindelse med finansieringsordninger, som Energistyrelsen har godkendt, kan tilskuddet ydes til virksomheder, der udlejer eller finansierer tilskudsberettigede anlæg.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes i henhold til rammeaftaler om vilkår for aftaler mellem finansierende virksomheder og brugerne af anlæg, der installeres af virksomheden. Vilkårene skal bl.a. sikre, at et ydet tilskud alene anvendes til at nedsætte brugerens betaling, og at der ydes brugeren tilfredsstillende garanti og service på det installerede anlæg.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 ydes kun til virksomheder, der kan dokumentere tilstrækkelig fagkundskab og økonomisk soliditet til at kunne opfylde vilkår som nævnt i stk. 2.

Kapitel 3

Betingelser for meddelelse af tilsagn om tilskud

§ 6. Tilsagn om tilskud til varmepumpeanlæg, fyringsanlæg og solvarmeanlæg kan kun meddeles, såfremt der foreligger skriftlig aftale mellem ansøger og leverandør om levering af anlægget. Aftalen skal være betinget af, at et tilsagn om tilskud opnås fra Energistyrelsen.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud til biogasanlæg kan kun meddeles, såfremt der foreligger skriftligt overslag eller tilbud om levering af anlægget. Overslaget eller tilbuddet skal for elproducerende anlæg angive investeringsbidraget, såfremt der søges om tilskud hertil.

Stk. 3. I forbindelse med finansieringsordninger som nævnt i § 5, hvor tilskuddet skal ydes til en virksomhed, der udlejer eller finansierer tilskudsberettigede anlæg, meddeles tilsagn om tilskud på grundlag af en aftale mellem virksomheden og brugeren om installation af anlægget. Aftalen skal være betinget af, at tilsagn om tilskud opnås fra Energistyrelsen. I øvrigt skal aftalen være i overensstemmelse med den pågældende rammeaftale.

§ 7. Der ydes ikke tilskud til anlæg, hvor der er indgået ubetinget aftale om levering, eller hvor installationsarbejdet er påbegyndt, inden skriftligt tilsagn om tilskud er meddelt.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tilskud til solvarmeforberedte varmtvandsbeholdere, der er godkendte som tilskudsberettigede anlægskomponenter, jf. § 2, stk. 2.

§ 8. Tilskud kan kun ydes, såfremt anlægget leveres af en momsregistreret virksomhed, der driver bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 9. Hvis der i forbindelse med installation af et anlæg kan ydes tilskud både efter denne bekendtgørelse og anden lovgivning, vil tilskud efter denne bekendtgørelse være betinget af, at tilskuddet efter anden lovgivning alene ydes på grundlag af investeringsomkostningerne med fradrag af tilskuddet efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Godkendelse af anlægstyper og -komponenter

§ 10. Prøvestationerne forestår en godkendelsesordning, der omfatter en afprøvning og godkendelse af enkelte anlægstyper og -komponenter i kvalitets- og sikkerhedsmæssig henseende samt udarbejdelse af forskrifter for anlæggenes installation.

Stk. 2. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere regler for godkendelse af anlæg og anlægskomponenter samt særlige kvalitetsbestemmelser vedrørende anlæggenes installation.

§ 11. Det påhviler fabrikanter og leverandører at fremskaffe de i § 10 nævnte godkendelser. Ansøgning herom indsendes til den pågældende prøvestation.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter gebyret for godkendelse.

§ 12. Prøvestationerne orienterer løbende fabrikanter og leverandører om ændringer af godkendelsesprocedure og formidler tekniske informationer vedrørende afprøvningerne.

§ 13. Type- eller systemgodkendelse meddeles på en særlig blanket, som angiver:

 • 1) en beskrivelse af det godkendte anlæg eller de godkendte anlægskomponenter,
 • 2) godkendelsens gyldighedsperiode og
 • 3) de vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for at få tilskud.

Stk. 2. Type- eller systemgodkendelse meddeles af følgende:

 • 1) Solvarmeanlæg:

Prøvestationen for Solenergi,

Dansk Teknologisk Institut,

Postboks 141,

2630 Tåstrup.

 • 2) Biogasanlæg:

Energistyrelsen

Landemærket 11

1119 København K.

 • 3) Varmepumpeanlæg:

Prøvestationen for Varmepumpeanlæg,

Dansk Teknologisk Institut,

Postboks 141,

2630 Tåstrup.

 • 4) Fyringsanlæg til biobrændsler:

Prøvestationen for mindre biobrændselskedler,

Dansk Teknologisk Institut,

Teknologiparken,

8000 Århus C.

Kapitel 5

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 14. Ansøgning om tilskud skal udfærdiges på et særligt skema, der rekvireres hos Informationssekretariatet for Vedvarende Energi, Dansk Teknologisk Institut, Postboks 141, 2630 Tåstrup. Tlf.: 43 99 60 65.

Stk. 2. Med ansøgning om tilskud til varmepumper, fyringsanlæg og solvarmeanlæg skal sendes kopi af skriftlig aftale om levering, jf. § 6, stk. 1. Med ansøgning om tilskud til biogasanlæg skal sendes overslag eller tilbud om levering af anlægget. Ved kombinerede anlæg skal ansøgning udfærdiges særskilt for hver anlægstype.

Stk. 3. Energistyrelsen skønner, hvorvidt de anslåede udgifter er rimelige.

§ 15. På grundlag af indsendte ansøgninger kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud, hvorefter anlægget kan anskaffes og installationsarbejder iværksættes. Det meddelte tilsagnsbeløb kan ikke forhøjes.

Stk. 2. Et meddelt tilsagn om tilskud bortfalder, såfremt der installeres et andet anlæg end anført i ansøgningen.

Stk. 3. Et meddelt tilsagn om tilskud bortfalder, hvis der ikke indsendes fyldestgørende ansøgning om udbetaling af tilskud inden den i § 18, stk. 1, angivne frist eller en eventuel forlængelse af denne frist, jf. §§ 17 og 18.

§ 16. Tilskud til solvarmeforberedte varmtvandsbeholdere, der installeres uden at der samtidig etableres et samlet solvarmeanlæg, ydes uden forudgående tilsagn, jf. § 20.

Kapitel 6

Ansøgning om udbetaling af tilskud

§ 17. Ansøgning om udbetaling af tilskud til samlede anlæg skal udfærdiges på et særligt skema, der fremsendes til ansøgeren sammen med meddelelsen om tilsagn om tilskud. Med ansøgningen skal sendes fakturaer for udført arbejde påført de leverede firmaers momsnumre. Af fakturaerne skal det klart fremgå, hvilket arbejde der er udført, samt en nøjagtig angivelse af arbejdsperioden.

§ 18. Tilskud som nævnt i § 17 kan kun udbetales, hvis hele arbejdet er afsluttet, og ansøgningen om udbetaling er indsendt inden 6 måneder efter tilsagnets dato.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning meddele forlængelse af den i stk. 1 angivne frist.

Stk. 3. Fristforlængelse til ud over 31. oktober i året efter tilsagnsåret meddeles ikke.

§ 19. Tilskud som nævnt i § 17 kan kun udbetales til tilsagnsmodtagere. Dog kan, på tilsagnsmodtageres begæring, meddelt tilsagn om tilskud overføres til pengeinstitut eller realkreditinstitut i forbindelse med låntagning med henblik på finansiering af anlægget.

§ 20. Tilskud til solvarmeforberedte varmtvandsbeholdere, der er godkendte som tilskudsberettigede anlægskomponenter, og som installeres uden at der samtidig etableres et samlet solvarmeanlæg, ydes på grundlag af et installationsbevis, der er udfyldt og underskrevet af VVS-installatøren, der har installeret beholderen.

§ 21. For anlæg, som helt eller delvist er varmeproducerende, herunder anlæg til opvarmning af brugsvand, er det en forudsætning for tilskud, at anlægget indberettes til Bolig- og Bygningsregistret.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 22. For Solvarmeanlæg fastsættes tilskuddet som et standardbeløb under hensyntagen til de enkelte anlægstypers energiindvinding, dog således at tilskuddet ikke kan overstige 30% af de godkendte udgifter.

Stk. 2. For varmepumpeanlæg fastsættes tilskuddet som et standardbeløb, jf. stk. 1, dog således at tilskuddet ikke kan overstige 15% af de godkendte udgifter.

Stk. 3. For biogasanlæg udgør tilskuddet maksimalt 30% af de godkendte udgifter.

Stk. 4. For fyringsanlæg fastsættes tilskuddet under hensyntagen til de enkelte anlægstypers energi- og miljømæssige egenskaber, dog således at tilskuddet ikke kan overstige 30% af de godkendte udgifter.

Stk. 5. Tilskud til anlæg, der anvendes i bygninger i forbindelse med virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift, beregnes på grundlag af udgifterne eksklusive moms.

Stk. 6. Tilskud til anlæg i forbindelse med andre bygninger beregnes på grundlag af udgifterne inklusive moms.

§ 23. Tilskuddet kan højst udgøre 1 mill. kr. pr. anlæg.

§ 24. Som tilskudsberettigede udgifter kan godkendes udgifter til indkøb og til installering af de anlæg og anlægsdele m.v., der er tilskudsberettigede efter de følgende stykker, samt de i den forbindelse nødvendige materialer og udgifter, der følger af arbejdets gennemførelse, herunder udgifter til teknisk rådgivning og bistand.

Stk. 2. Som tilskudsberettigede udgifter kan godkendes udgifter til selve det energiproducerende anlæg, herunder forsyningsledninger for varme mellem anlægget og en eller flere bygninger, men ikke udgifter til fordelingssystemet herudover.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til investeringsbidraget for elproducerende anlæg. Tilskud til investeringsbidraget for elproducerende anlæg beregnes inden for samme maksimumsats, som til enhver tid anvendes af elforsyningen.

Stk. 4. Til kombinerede anlæg kan der kun ydes tilskud til udgifter til de dele af anlægget, der er type- eller systemgodkendt.

Stk. 5. Finansieringsudgifter er ikke tilskudsberettigede.

Stk. 6. Særligt luksusprægede materialer eller installationer er ikke tilskudsberettigede.

Kapitel 8

Anke

§ 25. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 9

Tilbagebetaling af tilskud

§ 26. Energistyrelsen kan kræve et udbetalt tilskud tilbagebetalt, såfremt anlægget ikke er opført i overensstemmelse med de af prøvestationen eller Energistyrelsen udstedte godkendelser, eller såfremt anlægget nedtages eller afhændes særskilt helt eller delvis inden for 1 år regnet fra arbejdets afslutning.

Stk. 2. Tilskud kan dog ikke kræves tilbagebetalt ved afhændelse, som nævnt i stk. 1., såfremt anlægget ejes af flere i fællesskab og afhændelsen kun angår en mindre ejerandel i anlægget.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 27. Den, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et selskab eller lignende kan pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 565 af 4. juli 1995 om statstilskud til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder m.v. Nævnte bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse på tilsagn om tilskud, der er meddelt inden den 15. marts 1997, samt på ansøgninger, der er modtaget før denne dato, og som opfylder tilskudsbetingelserne i bekendtgørelse nr. 565 af 4. juli 1995.

Energistyrelsen, den 5. marts 1997

Ib Larsen

/ Kai Worsaae

Officielle noter

Ingen