Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om kommunale og amtskommunale almene ældreboliger


Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd

-------------------------------------------

1. Indledning

Med lov om almene boliger m.v., jf. lov nr. 374 af 22. maj 1996, der trådte i kraft den 1. januar 1997, omdannes kommunale og amtskommunale ældreboliger automatisk til kommunale og amtskommunale almene ældreboliger, jf. lovens § 189, stk. 2. Omdannelsesproceduren er nærmere beskrevet i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 815 af 12. september 1996 om omdannelse af almennyttige boligselskaber m.v. til almene boligorganisationer og i Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om omdannelse af almennyttige boligselskaber og kommunale og amtskommunale ældreboliger til almene boligorganisationer, september 1996.

Der henvises endvidere til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 935 af 28. oktober 1996 om drift af almene boliger m.v. samt den tilhørende vejledning om drift af almene boliger m.v., af 27. december 1996.

I det følgende gennemgås de forpligtelser, som kommunerne/amtskommunerne skal være opmærksomme på som ejer af de almene ældreboliger, herunder de nye bestemmelser om beboernes indflydelse på afdelingsniveau. Der vil i gennemgangen blive henvist til de relevante bestemmelser i lov om almene boliger m.v., driftsbekendtgørelsen samt driftsvejledningen.

2. Kommunens/amtskommunens kompetence som ejer af ældreboligerne

I kommunale og amtskommunale almene ældreboliger findes ingen øverste myndighed og heller ikke nogen bestyrelse. Det er således den pågældende kommune eller amtskommune, der som ejer af ældreboligerne har den overordnede ledelse af disse, efter samme retningslinier som gælder for øverste myndighed og bestyrelse i almene boligorganisationer, jf. også driftsvejledningens afsnit 3 og 4.

Kommunen/amtskommunen er således ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Årsregnskab og beretning for ældreboligerne skal dog forudgående godkendes af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet. Tilsvarende skal afdelingens budget for det følgende regnskabsår - inden kommunens/amtskommunens godkendelse - godkendes på det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde.

Der henvises i øvrigt til denne vejlednings afsnit 3.

Afholdelse af afdelingsmøde

Kommunen/amtskommunen skal efter omdannelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2, tage initiativ til afholdelse af det første afdelingsmøde, hvor dagsordenen skal omfatte valg af en afdelingsbestyrelse. Afdelingsmødet skal afholdes senest den 1. april 1997 .

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at i afdelinger, hvor der ikke er valgt afdelingsbestyrelse, skal kommunen/amtskommunen hvert år, senest tre måneder inden næste regnskabsårs begyndelse, indkalde til et ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, hvor budgettet for afdelingen forelægges afdelingsmødet til godkendelse. På dagsordenen for dette møde skal tillige indgår valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Har afdelingsmødet besluttet, at afdelingens årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, skal kommunen/amtskommunen inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indkalde til yderligere et ordinært afdelingsmøde i afdelingen (regnskabsmødet). Der henvises endvidere til afsnit 3.

3. Beboernes kompetence: Afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse

Beboerne har ret til medindflydelse på driften af ældreboligerne, idet beboerne altid har ret til at afholde afdelingsmøde og vælge en afdelingsbestyrelse.

Beboernes kompetence til i et nærmere afgrænset omfang at træffe beslutninger om afdelingens forhold udøves således gennem henholdsvis afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, jf. lovens § 34, stk. 1-3, 5 og 6, og §§ 35-40.

Da der i kommunale og amtskommunale almene ældreboliger hverken er valgt en særskilt organisationsbestyrelse eller en øverste myndighed, er det kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, der som ejer udøver kompetencen i de tilfælde, hvor der i de ovennævnte bestemmelser i loven henvises til boligorganisationens bestyrelse eller øverste myndighed.

Forretningsorden for afdelingen

Der skal ikke udarbejdes vedtægter for kommunale og amtskommunale almene ældreboliger, jf. driftsbekendtgørelsens § 5. Derimod kan der udarbejdes en forretningsorden el.lign. for afdelingen, der sammen med lovens og driftsbekendtgørelsens regler danner baggrund for beboernes indflydelse i afdelingen gennem afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse.

I forretningsordenen for afdelingen kan bl.a. fastsættes nærmere regler om valg af afdelingsbestyrelse og om dennes virksomhed. Forretningsordenen for afdelingen kan tillige indeholde bestemmelser om urafstemning, frister m.v. for indkaldelse til afdelingsmøder, indkaldelsens form (opslag eller brev), muligheden for at stemme ved fuldmagt på afdelingsmøder, udformning af dagsorden for afdelingsmøderne m.v. Der kan ved udarbejdelsen af denne forretningsorden eventuelt tages udgangspunkt i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 841 af 20. september 1996 om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution, kapitel 4 om afdelingernes ledelse.

Kommunen/amtskommunen bestemmer principielt selv indholdet af forretningsordenen for afdelingen. Det kan dog være naturligt, at beboerne inddrages heri, jf. herved at beboerne har den bestemmende indflydelse i en almen boligorganisations øverste myndighed. Der kan ikke tillægges beboerne færre rettigheder end fastsat i loven og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser. Lovens og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelsers bestemmelser om beboernes rettigheder er minimumsbestemmelser. Eventuelle indskrænkninger i forhold hertil i forretningsordenen for afdelingen er derfor uden gyldighed. Der er ikke noget til hinder for, at der i forretningsordenen for afdelingen gives beboerne en større medindflydelse på egne anliggender. Forretningsordenen for afdelingen bør være så enkel og overskuelig som muligt. Der bør derfor ikke optages bestemmelser i forretningsordenen for afdelingen, som naturligt hører hjemme i de enkelte kontrakter med lejerne eller i eventuelle ordens- og vedligeholdelsesreglementer.

For så vidt angår beboernes indflydelse på afdelingsniveau, er det med nogle få undtagelser de samme forhold, der gør sig gældende for beboerne i de kommunale/amtskommunale almene ældreboliger, som for beboerne i ældreboliger, der ejes af almene boligorganisationer. Der henvises til driftsvejledningens afsnit 5.1 - 5.5 om afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse.

I denne vejledning skal derfor nævnes de områder, hvor der vil gøre sig andre forhold gældende for beboerne i de kommunale/amtskommunale almene ældreboliger, eller hvor der er forhold, som kommunen/amtskommunen særligt bør være opmærksom på.

3.1 Afdelingsbestyrelsen

Reglerne om valg af afdelingsbestyrelse er beskrevet i vejledningens afsnit 5.1.

Valgbare til afdelingsbestyrelsen

Valgbare til afdelingsbestyrelsen i kommunale og amtskommunale almene ældreboliger er lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer, såfremt de pågældende er beboere i afdelingen. Undtaget herfra er dog beboere i aflastningsboliger, idet kommunen/amtskommunen i sådanne tilfælde er lejer af boligerne, og idet der i øvrigt er tale om ganske kortvarige ophold.

3.2. Afdelingsmødet

Reglerne om afholdelse af afdelingsmøde er beskrevet i driftsvejledningens afsnit 5.2.

Første afdelingsmøde senest 1. april 1997

Som nævnt indledningsvis skal kommunen/amtskommunen tage initiativ til afholdelse af det første afdelingsmøde senest den 1. april 1997.

Ligeledes skal kommunen/amtskommunen - i afdelinger, hvor der ikke er valgt afdelingsbestyrelse - hvert år, senest 3 måneder inden næste regnskabsårs begyndelse, indkalde til ordinært, obligatorisk afdelingsmøde med henblik på forelæggelse af afdelingens budget for afdelingsmødet til godkendelse. Det er også kommunen/amtskommunen der forestår afholdelsen af afdelingsmødet. Har afdelingens beboere på et afdelingsmøde besluttet, at regnskabet skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, skal der afholdes yderligere et afdelingsmøde senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Indkaldelse

Der er ikke fastsat bestemmelser vedrørende indkaldelsen til afdelingsmøde i kommunale/amtskommunale almene ældreboliger. Det henstilles dog, at indkaldelse til såvel ordinært som ekstraordinært afdelingsmøde sker med rimeligt varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

Nærmere bestemmelse om frister m.v. fastsættes i forretningsordenen for afdelingen, jf. også denne vejlednings afsnit 2.

Adgang og stemmeret

Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har samtlige beboere i afdelingen. Undtaget herfra er dog beboere i aflastningsboliger, idet kommunen/amtskommunen i sådanne tilfælde er lejer af boligerne, og idet der i øvrigt er tale om meget kortvarige ophold. Adgang har tillige - men uden stemmeret - kommunen/amtskommunen og repræsentanter for disse. Endvidere kan afdelingsmødet beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Kommunen/amtskommunen kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret.

4. Afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens beføjelser

Afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens beføjelser er beskrevet i driftsvejledningens afsnit 5.3.

Idet der i de kommunale og amtskommunale almene ældreboliger vil være tale om ældre eller handicappede og ofte svage beboere, vil der kunne opstå situationer, hvor beboerne ikke kan eller vil benytte sig af deres beboerdemokratiske rettigheder til at øve indflydelse på afdelingens forhold gennem afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde.

Selv om beboerne ikke ønsker at gøre brug af deres beboerdemokratiske rettigheder kan det dog sagtens tænkes, at beboerne ønsker indflydelse på visse dele af driften, såsom f.eks. udarbejdelsen af en husorden for afdelingen eller valg af en afdelingsbestyrelse med begrænset kompetence, eksempelvis brug af fælleslokaler.

Det skal i denne forbindelse understreges, at kompetencen kun bør overgå til kommunen/amtskommunen for så vidt angår forhold, som beboerne ikke kan eller vil træffe beslutning om, uanset deres beboerdemokratiske rettigheder.

Der vil ikke være noget til hinder for, at kommunen samarbejder med beboerne på anden måde.

Arbejder og aktiviteter i afdelingen

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, jf. lovens § 37, stk. 1. Er afdelingsbestyrelse ikke valgt, er det kommunen/amtskommunen, der forelægger disse overordnede rammer for afdelingsmødet til godkendelse, jf. lovens § 34, stk. 4.

Sådanne arbejder og aktiviteter, herunder vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, kan som hovedregel ikke gennemføres uden afdelingsmødets godkendelse, jf. dog ovenstående.

Kommunen/amtskommunen kan dog som ejer af ældreboligerne gennemføre påkrævede arbejder og aktiviteter uden afdelingsmødets samtykke, jf. også driftsvejledningens afsnit 5.4 om ansvar og kompetence. Det er dog Bygge- og Boligstyrelsens opfattelse, at kommunen/amtskommunen ikke kan anvende denne adgang i videre omfang, end kommunen/amtskommunen ville benytte adgangen i lovens § 41 til at give en almen boligorganisation pålæg om at lade visse arbejder eller aktiviteter udføre. Der henvises i øvrigt til denne vejlednings afsnit 5.

Kommunen/amtskommunen kan endvidere lade nødvendige og rimelige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder udføre i afdelingen, hvis arbejderne er af en sådan karakter, at de ikke uden væsentlig risiko kan afvente afdelingsbestyrelsens beslutning, jf. også driftsvejldningens afsnit 5.4.

5. Tilsyn

For de bebyggelser, som kommunen eller amtskommunen er ejer af, er der ikke i loven fastsat en udtrykkelig tilsynsbestemmelse. Det følger imidlertid af kommunalretlige grundsætninger, at for ældreboliger, der opføres og drives af kommuner eller amtskommuner, skal disse som offentlige myndigheder naturligt påse, at de omhandlede boliger drives forsvarligt, herunder at de af lovens regler, der finder anvendelse for kommunale og amtskommunale almene ældreboliger overholdes.

6. Andre forhold

Lejekontrakt

Bygge- og Boligstyrelsen kan anbefale, at der i kommunale og amtskommunale almene ældreboliger anvendes lejekontraktsformular B, som er autoriseret af Bygge- og Boligstyrelsen.

Vedligeholdelse og istandsættelse

De kommunale og amtskommunale almene ældreboliger er omfattet af reglerne i lovens §§ 65-67 vedrørende valg af vedligeholdelsesordning (lejlighedens vedligeholdelse og istandsættelse). Ligeledes finder reglerne i vedligeholdelsesbekendtgørelsen anvendelse, jf. bekendtgørelse nr. 905 af 14. oktober 1996 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger m.v.

Skemaer

Kommunen/amtskommunen kan i forbindelse med udarbejdelse af budget, regnskab og vedligeholdelsesplaner med fordel anvende de i driftsvejledningen optrykte skemaer.

Råderet

Ifølge lovens § 69 har boligtageren ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af boligen og ved fraflytning opnå økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter.

En udnyttelse af råderetten i de kommunale og amtskommunale almene ældreboliger må ikke føre til arbejder, der fratager boligen dens karakter af velegnet bolig for ældre og personer med handicap, jf. også lovens § 69, stk. 3. Dette indebærer tillige, at de udførte arbejder ikke må gøre arbejdsvilkårene for de social- og sundhedsmedarbejdere, der betjener de ældre og handicappede, uacceptable. Der henvises til driftsbekendtgørelsens §§ 81-91.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 5. marts 1997

Rud Werborg

/Vibeke Køie

Officielle noter

Ingen