Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kontinentalsoklen(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979, som ændret ved § 46 i lov nr. 357 af 6. juni 1991 og § 2 i lov nr. 484 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 2-4.

2. Efter § 4 indsættes:

» § 4 a. Tilladelse efter denne lov til projekter, der omfatter nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter over dansk kontinentalsokkelområde, og som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de projekter, der er omfattet af stk. 1, og om, hvilke mindsteoplysninger og eventuelle undersøgelser der er nødvendige, for at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan foretages.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om underretning og høring af offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

(* 1) Lovændringen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets

direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985, EFT. 5. juli 1985, L. 175/40 om

vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på

miljøet (VVM-direktivet).