Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af CSCE's ministerråds beslutning af 1. december 1993 om juridisk personlighed for CSCE's institutioner samt privilegier og immuniteter

CSCE's ministerråd vedtog på sit møde i Rom den 1. december 1993 forskrifter om juridisk personlighed for CSCE's institutioner samt privilegier og immuniteter med henblik på gennemførelse i hver enkelt deltagende stat. Forskrifterne opfyldes i Danmark administrativt med hjemmel i lov nr. 567 af 30. november 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v. Herved bemærkes, at CSCE (Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa) i 1994 skiftede navn til OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa).

Forskrifterne har følgende ordlyd:

CSCE

FJERDE MØDE I RÅDET

ROM 1993 Forskrifter om juridisk personlighed for CSCE's institutioner samt privilegier og immuniteter.

JURIDISK PERSONLIGHED FOR CSCE's

INSTITUTIONER

     1. CSCE's deltagende stater tildeler i overensstemmelse med principperne i deres forfatninger og lovgivning m.m. juridisk personlighed til nedenfor nævnte CSCE-institutioner i det nødvendige omfang til varetagelsen af disses funktioner, særlig evnen til at indgå kontrakter, erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre, og anlægge og være part i retssager:

- CSCE-sekretariatet;

- Kontoret for demokratiske institutioner og menneskerettigheder (ODIHR);

- enhver anden CSCE-institution fastlagt som sådan af CSCE's ministerråd.

PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

Generelt

     2. CSCE's deltagende stater tildeler i overensstemmelse med principperne i deres forfatninger og lovgivning m.m. privilegier og immuniteter som angivet i afsnit 4-16 nedenfor.

     3. Privilegier og immuniteter indrømmes CSCE-institutionerne i institutionernes interesse. CSCE's generalsekretær kan give afkald på immunitet i samråd med CSCE's formand.

Privilegier og immuniteter indrømmes personer for at sikre en uafhængig udøvelse af deres funktioner, ikke til personernes egen fordel. Der vil blive givet afkald på immunitet, når immuniteten ville forhindre retfærdigheden i at ske fyldest og når den kan frafaldes uden skade for det formål, den er givet for. Beslutning om at give afkald på immunitet tages

- for embedsmænd og stab ved CSCE-institutionerne og medlemmer af CSCE-missioner af CSCE's generalsekretær i samråd med CSCE's formand;

- for generalsekretæren og Højkommissæren for Nationale Mindretal af CSCE's formand.

Den berørte regering kan give afkald på immunitet for sine repræsentanter.

CSCE-institutioner

     4. CSCE-institutionerne, deres ejendele og aktiver nyder samme immunitet for retsforfølgning som den der tilkommer fremmede stater, uanset hvor og i hvis besiddelse de findes.

     5. CSCE-institutionernes bygninger er ukrænkelige. CSCE-institutionernes ejendele og aktiver er fritaget for ransagning, rekvisition, konfiskation og ekspropriation, uanset hvor og i hvis besiddelse de findes.

     6. CSCE-institutionernes arkiver er ukrænkelige.

     7. Uden indskrænkning i medfør af økonomiske kontrolforanstaltninger, reglementer eller moratorier af nogen art kan CSCE-institutionerne

 • (a) være indehaver af kapital og pengebeløb i alle valutaer i det nødvendige omfang til deres virksomhed i overensstemmelse med formålet;
 • (b) overføre deres kapital eller valuta fra et land til et andet eller inden for et lands område og veksle enhver valuta i deres besiddelse til en anden valuta.

     8. CSCE-institutionerne, deres aktiver, indkomst og øvrige ejendom fritages for

 • (a) alle direkte skatter, idet CSCE-institutionerne dog ikke vil kræve fritagelse for skatter som i realiteten kun er gebyrer for offentlige tekniske ydelser;
 • (b) toldafgifter ved import og eksport af genstande der importeres eller eksporteres af CSCE-institutionerne til deres officielle brug. Genstande importeret med en sådan fritagelse vil dog ikke blive solgt i det land, de er importeret til, undtagen på betingelser som aftalt med det pågældende lands regering.

     9. Når der fremstilles eller anvendes varer eller tjenesteydelser af væsentlig værdi som et nødvendigt led i CSCE-institutionernes officielle virksomhed, og når prisen på sådanne varer og tjenesteydelser indbefatter skatter eller afgifter, bevilger den stat der har pålagt skatter eller afgifter, fritagelse for betaling heraf eller yder refusion af den betalte afgift eller skat.

     10. For deres officielle kommunikationer nyder CSCE-institutionerne samme behandling som den, der indrømmes diplomatiske repræsentationer.

De deltagende staters

permanente repræsentationer

     11. De deltagende stater som har permanente repræsentationer ved CSCE på deres territorium, indrømmer diplomatiske privilegier og immuniteter i overensstemmelse med Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser til disse repræsentationer og deres medlemmer.

De deltagende staters repræsentanter

     12. Repræsentanter for deltagende stater som deltager i CSCE-møder eller i CSCE-institutionernes arbejde, nyder følgende privilegier og immuniteter under udøvelsen af deres funktioner og under rejsen til og fra mødestedet:

 • (a) immunitet med hensyn til retsforfølgning vedrørende handlinger udført af dem i embeds medfør;
 • (b) ukrænkelighed for alle papirer og dokumenter;
 • (c) for dem og deres ægtefæller samme fritagelse for indrejserestriktioner og registrering af udlændinge som indrømmes fremmede staters diplomatiske repræsentanter;
 • (d) samme privilegier vedrørende veksling af valuta som indrømmes fremmede staters diplomatiske repræsentanter;
 • (e) for deres personlige bagage samme immuniteter og lettelser som indrømmes fremmede staters diplomatiske repræsentanter.

Forskrifterne i dette afsnit kommer ikke til anvendelse mellem en repræsentant og den stat, han eller hun repræsenterer eller har repræsenteret.

I dette afsnit betyder udtrykket »repræsentant« alle delegerede, stedfortrædende delegerede, rådgivere, tekniske eksperter og sekretærer for delegationer.

CSCE-embedsmænd

     13. CSCE-embedsmænd nyder følgende privilegier og immuniteter:

 • (a) immunitet med hensyn til retsforfølgning vedrørende handlinger, herunder skriftlige og mundtlige udtalelser, foretaget af dem i embeds medfør;
 • (b) fritagelse for pligt til militær- og anden tjeneste;
 • (c) for dem selv og deres ægtefæller samt familiemedlemmer som de forsørger, samme fritagelse for indrejserestriktioner og registrering af udlændinge som indrømmes fremmede staters diplomatiske repræsentanter;
 • (d) samme privilegier vedrørende veksling af valuta som indrømmes embedsmænd med tilsvarende rang ved diplomatiske repræsentationer hos den pågældende regering;
 • (e) for dem selv og deres ægtefæller samt familiemedlemmer som de forsørger, samme hjemrejsemuligheder under internationale kriser som gives til diplomatiske repræsentanter;
 • (f) ret til toldfrit at indføre deres bohave og effekter på det tidspunkt da de påbegynder deres stilling i det pågældende land, og toldfrit at udføre dem, når stillingen forlades.

Ingen deltagende stat er forpligtet til at indrømme de under punkt (b) - (f) opregnede privilegier og immuniteter til sine egne statsborgere eller personer, der har fast ophold i denne stat.

Spørgsmålet om fritagelse for indkomstskat for CSCE-embedsmænd er ikke dækket af dette afsnit.

I dette afsnit betegner udtrykket »CSCE-embedsmænd« generalsekretæren, Højkommissæren for Nationale Mindretal samt personer der beklæder stillinger, som er fastlagt af det kompetente CSCE-organ, eller personer udpeget af dette.

     14. CSCE-institutionernes ansatte er fritaget for værtstatens ordning for social tryghed, forudsat de er undergivet deres hjemstats regler på området eller deltager i et frivilligt forsikringssystem med fyldestgørende ydelser.

Hvis CSCE-institutionernes ansatte er dækket af CSCE-institutionens ordning for social sikkerhed, eller en ordning som CSCE-institutionen er tilsluttet og som giver fyldestgørende ydelser, er de fritaget for obligatoriske nationale ordninger for social sikkerhed.

Medlemmer af CSCE-missioner

     15. Medlemmer af CSCE-missioner etableret af CSCE's besluttende organer samt formandens personlige repræsentanter nyder følgende privilegier og immuniteter under udførelsen af deres pligter for CSCE:

 • (a) immunitet for anholdelse eller tilbageholdelse;
 • (b) immunitet, også efter afslutningen af deres mission, med hensyn til retsforfølgning vedrørende handlinger, her under mundtlige eller skriftlige udtalelser, foretaget i medfør af hvervet;
 • (c) ukrænkelighed for alle papirer og dokumenter;
 • (d) ret til at anvende koder og modtage papirer eller korrespondance ved hjælp af kurer eller i forseglede sække, som har samme immuniteter og privilegier som diplomatiske kurerer og diplomat post;
 • (e) samme fritagelse for alle indrejserestriktioner og registrering af udlændinge som indrømmes fremmede staters diplomatiske repræsentanter;
 • (f) samme privilegier med hensyn til veksling af valuta som indrømmes fremmede staters diplomatiske repræsentanter;
 • (g) samme immuniteter og lettelser i relation til deres personlige bagage som indrømmes diplomatiske repræsentanter;
 • (h) samme hjemrejsemuligheder under en international krise som gives til diplomatiske repræsentanter;
 • (i) retten til at benytte særlige symboler eller flag på deres bygninger og køretøjer.

Udstyr som benyttes af CSCE-missioner til at opfylde deres hverv, nyder samme behandling som foreskrevet i afsnittene 4, 5, 8 og 9.

     16. Medlemmer af andre missioner under CSCE's auspicier end dem nævnt i afsnit 15 nyder de privilegier og immuniteter, der foreskrives i afsnit 15 (b), (c), (e) og (f) sålænge de udfører deres pligter for CSCE. CSCE's formand kan anmode om at disse medlemmer får tildelt de privilegier og immuniteter, der er foreskrevet i afsnit 15 (a), (d), (g), (h) og (i) i situationer, hvor sådanne medlemmer kan møde specielle vanskeligheder.

CSCE-IDENTITETSKORT

     17. CSCE kan udstede et CSCE-identitetskort til personer på tjenesterejse for CSCE. Dokumentet som ikke erstatter almindelige rejsedokumenter, udstedes i overensstemmelse med paradigmaet i bilag A og berettiger indehaveren til den behandling, der er beskrevet i dokumentet.

     18. Ansøgninger om visum (hvor dette er påkrævet) fra indehavere af CSCE-identitetskort behandles så hurtigt som muligt.

Bilag A

 

 CSCE IDENTITETSKORT 

 Navn: 

 Efternavn: 

 Fødselsdato: 

 Statsborger i: 

 Pas/diplomatpas nr. . . . ., udstedt d. . . . . . . . . . . . af . . 

  . . . . . . . . 

 Det bekræftes herved at ovennævnte er på tjenesterejse for 

  Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (»CSCE«) i 

  perioden fra . . . . . . . . . til . . . . . . . i følgende 

  CSCE-deltagerstat(er) . . . . . . . . . . . . . . . 

 CSCE anmoder herved om at ovennævnte 

 - får lov til at passere uden forsinkelser eller forhindringer; 

 - om nødvendigt får tildelt enhver nødvendig bistand og beskyttelse. 

 Dette identitetskort erstatter ikke rejsedokumenter som måtte være 

  påkrævet til indrejse eller udrejse. 

 Udstedt i . . . . . . . d. .. . . . af .. . . . . . 

  (CSCE-myndigheden) 

 Underskrift: 

 Stilling: 

 -------------------------------- 

Note: Identitetskortet udstedes på de seks officielle CSCE-sprog. Desuden vil det have en oversættelse til det eller de sprog som anvendes i det eller de lande som kortets indehaver skal besøge, samt en oversættelse til det eller de sprog som anvendes af militær- eller politistyrker i det område hvor tjenesterejsen finder sted.

Foruden Danmark har følgende lande gennemført Rom-beslutningen af 1. december 1993 om juridisk personlighed for CSCE's institutioner samt privilegier og immuniteter: Amerikas Forenede Stater, Belgien, Finland, Italien, Nederlandene, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Udenrigsministeriet, den 6. marts 1997

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen