Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod opdræt af harer i anlæg


I medfør af § 2, stk. 1, og § 15, stk. 3, i lov nr. 341 af 14. maj 1992 om opdræt af vildt og ræve, fastsættes:

§ 1. Hold af een eller flere harer i enhver form for anlæg er forbudt.

Stk. 2. Jordbundsvolierer til harer, der er oprettet inden 1. april 1997, skal være afviklet senest 1. april 1999. Jordbundsvolierer må i denne periode ikke udvides, og antallet af voksne avlsharer ikke forøges.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte jordbundsvolierer skal anmeldes til Veterinærdirektoratet, Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C inden den 15. juni 1997.

§ 2. Overtrædelse af § 1 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 998 af 16. december 1992 om forbud mod opdræt af harer i buranlæg.

Veterinærdirektoratet, den 18. marts 1997

Erik Stougaard

/ Arne Sunesen

Officielle noter

Ingen