Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om sikkerhedsinstruktion til passagerer i skibe (* 6)


1 Indledning

1.1 Denne vejledning tjener to formål. Det første er at henlede opmærksomheden på de relevante bestemmelser i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og give specifikke anbefalinger om sikkerhedsinformation i form af højttalermeddelelser, opslag og skiltning til passagerer. Det andet formål er at sikre, at passagererne informeres om de procedurer, der skal følges i en nødsituation og at informationen bliver givet til passagererne før eller ved skibets afgang fra havn.

1.2 Vejledningen indeholder anbefalinger om følgende emner:

.1 beskrivelse af: "samlingsstation", "redningsstation", "samlingsstationsskilte", "skilte der viser vej til samlingsstationerne", "udgangsskilte", "nødudgangsskilte", "dæk identifikations skilte", "redningsstations skilte" og skilte, som henviser til redningsbåde, -flåder og mand-overbord-både,

.2 "folder eller -opslag med sikkerhedsinstruktion til passagerer" ved samlingsstationer, i passagerkahytter og i andre relevante passagerområder,

.3 midler til at henlede passagerernes opmærksomhed på informationen om nødprocedurer, og

.4 indretning og identifikation af apteringsrum med henblik på evakuering i en nødsituation.

1.3 Definitioner

.1 "Samlingsstation" er et område i nærheden af redningsmidlerne, hvor passagererne samles i en nødsituation. Her modtager de instruktioner og afventer en eventuel ordre til at forlade skibet. Der kan være flere samlingsstationer om bord. ("Samlingsstation" blev tidligere benævnt "mønstringssted")

.2 "Redningsstation" er stedet ved det enkelte redningsmiddel, hvor passagerer og mandskab går om bord i redningsmidlet. ("Redningsstation" blev tidligere benævnt "indskibningssted")

2 Skiltning

2.1 Generelt

.1 Størstedelen af passagererne har kun ringe kendskab til indretningen af det skib, de sejler med, eller til formålet med og beliggenhed af samlingsstationerne. Det er derfor vigtigt at sikre, at samlingsstationerne er lette at finde, at formålet med dem er kendt, og at flugtvejene til samlingsstationerne er tydeligt mærkede. Det er også vigtigt, at almindelige udgange og nødudgange fra lukkede rum er tydeligt mærkede. Brug af skiltene beskrevet i dette kapitel vil derfor være til stor hjælp for passagererne. Udtrykkene "samlingsstation" og "redningsstation" bliver ofte brugt i flæng, hvilket kan skabe forvirring.

.2 Alle skilte bør være i overensstemmelse med IMO's resolution om symboler, der relaterer sig til redningsmidler og arrangementer (* 2), og som udgives af IMO i form af en farveplanche med titlen "Symbols related to life-saving appliances and arrangements".

.3 Overflader, som danner baggrund for skilte, bør have farver, der er i kontrast med skiltenes farver.

.4 Man bør være omhyggelig med at placere skiltene nævnt i denne vejledning på iøjenfaldende og konstant belyste positioner, som er fri for anden skiltning.

2.2 Skiltning af mønstrings- og redningsstationer

.1 Samlingsstationerne bør identificeres ved samlingsstationssymbolet og et bogstav, hvis størrelse svarer til størrelsen af samlingsstationssymbolet.

.2 Redningsstationerne bør identificeres ved symbolet for redningsstation og et nummer, hvis størrelse svarer til størrelsen af symbolet for redningsstationen.

.3 Skiltene bør have en sådan størrelse og være anbragt på en sådan måde, at de er iøjenfaldende for passagererne, og så samlingsstationerne og redningsstationerne klart kan identificeres.

.4 Et område, der fungerer som både samlingsstation og redningsstation, bør kun identificeres med samlingsstationssymbolet og et bogstav.

2.3 Evakueringsvejes skiltning

.1 Skilte, der viser vej til samlingsstationerne, skal anbringes i alle passagerområder, herunder:

- trapper og gange, som fører til samlingsstationerne,

- i offentligt tilgængelige rum, der ikke benyttes til samlingsstationer,

- i forhaller og rum, der forbinder offentlige rum, og

- på udendørs dæk i nærheden af døre, som giver adgang til samlingsstationerne.

.2 Evakueringsveje, inklusive trapper og gange, skal være afmærket med lysende eller selvlysende striber, som anbringes i en højde over dækket, der ikke må overstige 0,3 m. Lysstriberne skal sætte passagererne i stand til at identificere alle evakueringsveje og udgange.

.3 Det er vigtigt, at ruter til samlingsstationerne er tydeligt mærkede, og at disse ruter holdes fri for forhindringer og ikke tillades anvendt af passagererne til opbevaring af bagage og andre ejendele.

.4 Ved samlingsstationerne bør være opsat skilte, som viser vej til redningsstationerne .

2.4 Udgangs- og nødudgangsskiltning

.1 Alle døre, der benyttes af passagererne, og som fører fra passagerrum til åbent dæk eller til gange, der anvendes som evakueringsveje, bør tydeligt mærkes med "EXIT" og det relevante symbol. Om muligt bør skiltet være anbragt over døren, men hvor døren ikke klart kan ses fra det rum, den betjener, bør der være et andet skilt, som henviser til det sted, hvor døren findes.

.2 Døre, vinduer, koøjer og andre åbninger, der normalt ikke bruges som gennemgangsveje, men som kunne benyttes som nødudgange, bør tydeligt mærkes med "EMERGENCY EXIT" og det relevante symbol.

2.5 Skiltning til identifikation af dækkene og nummerering af dæk og kahytter

.1 Hvert dæk i passagerområderne bør identificeres ved et nummer. Det kan herudover også identificeres ved et navn. Skilte til identifikation af dækkene bør placeres i alle trappeopgange og i offentlige rum og bør være klart synlige.

.2 Passagerkahytterne på hvert dæk bør nummereres, med stigende numre fra for til agter i skibet.

3. Opslag med sikkerhedsinstruktion til passagerer

3.1 Der skal være opsat enkle og let forståelige opslag i passagerkahytter, ved samlingsstationer og i andre relevante passagerområder, f.eks. halls. Opslagene skal som et minimum indeholde information om samlingsstationerne og hvad passageren skal foretage sig i tilfælde af en nødsituation.

3.2 Enkle planer over skibet, som tydeligt viser "her står De" og evakueringsvejene markeret med pile, der er korrekt orienteret i forhold den enkelte planens placering, skal opsættes iøjenfaldende steder.

3.3 Instruktionsopslagene og "her står De"-planerne kan anbringes samlet på et opslag, eller alternativt hver for sig, sammen med fabrikantens instruktion i hvordan redningsvestene tages på. De bør anbringes synligt i nærheden af kahytsdøren. Instruktionerne bør være på dansk og engelsk, samt andre sprog, der er relevante for hovedparten af de nationaliteter, som erfaringsmæssigt rejser med skibet.

3.4 Opslag med sikkerhedsinstruktioner til passagererne skal opsættes passende steder ved samlingsstationerne, om muligt nær ved samlingsstationsskiltene. Opslag i andre passagerområder, der ikke bliver brugt som samlingsstationer, bør holdes adskilt fra andre skilte og opslag, der ikke indgår i sikkerhedsskiltningen.

3.5 Et eksempel på opslag med sikkerhedsinstruktioner til passagererne er vist i bilag 1 til denne vejledning.

4 Højttaleranlæg

4.1 Højttalermeddelelser skal kunne høres tydeligt under alle forhold i alle offentligt tilgængelige rum og steder hvortil passagerer har adgang, herunder også på åbne dæk. Højttalermeddelelserne bør præsenteres på en formel og upersonlig måde.

5 Identifikation af besætning

5.1 I tilfælde af overhængende fare bør passagererne være i stand til skelne besætningen, som kan hjælpe og vejlede dem, fra andre passagerer. For at muliggøre dette skal besætningen bære uniform, ensartet arbejdstøj eller andre kendetegn, såsom kasketter eller veste mærket "CREW". Det anbefales, at veste mærket "CREW" placeres ved redningsstationerne, til brug for besætningsmedlemmer, som har frivagt og derfor ikke er iført uniform.

6 Måder at henlede passagerers opmærksomhed på sikkerhedsinstruktionerne

6.1 Hvis der ikke afholdes en egentlig mønstring ved skibets afgang, er det meget vigtigt, at der gives en sikkerhedsinstruktion, som gør passagererne opmærksomme på, hvor sikkehredsinstruktionerne findes og hvad de indeholder, og opfordrer passagererne til at læse instruktionerne. Der er flere måder, hvorpå man kan opfordre passagererne til at læse instruktionerne. Den mest effektive måde er ved hjælp af skibets højttalersystem. Højttalermeddelsen bør først gives, når alle passagererne er kommet om bord, enten lige før eller ved skibets afgang fra kajen. Da det ofte er svært at få passagerernes fulde opmærksomhed på dette tidlige tidspunkt af rejsen, anbefales det, at denne type af meddelelser indledes af et specielt opmærksomhedssignal og efterfølges af en opfordring til at lytte opmærksomt. Meddelelserne bør gives på dansk, engelsk og eventuelle andre sprog, som måtte være relevante for hovedparten af passagererne på den pågældende rute. Sådanne meddelelser bør være relativt korte og bør være forenelig med behovet for at give tilstrækkelig information til den enkelte passager, så denne om nødvendigt kan tage del i en mønstring på en ordentlig måde. Man må sikre sig, at ingen anden annoncering eller musik udsendes over højttalersystemet, mens passagerernes sikkerhedsintroduktion bliver læst op. Passagererne bør opfordres til at gå fra deres kahytter til samlingsstationerne, så de bliver klar over, at stedet hvor de kom om bord ad landgangsbroen ikke er det sted, hvor man går hen i tilfælde af en nødsituation.

6.2 Eksempeler på højttalermeddelelser findes i bilag 2 og 3 til denne vejledning.

6.3 Højttalermeddelelser om bord på skibet bør suppleres med andre midler til at sikre, at så mange passagerer som muligt bliver gjort opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne, og som er tilpasset skibet og rejsen. Disse midler kan omfatte, men er ikke begrænset til, visning af videofilm om bord eller i terminalen i land, bilag til billetten med sikkerhedsinformation, information i magasiner og brochurer, som gives til passagererne, og højttalermeddelelser i terminalen i land om vigtigheden af, at passagererne gør sig bekendt med opslagene med sikkerhedsinstruktioner om bord.

Søfartsstyrlsen, den 10. juni 1996

Bilag 1

EKSEMPEL PÅ OPSLAG MED SIKKERHEDSINSTRUKTION TIL PASSAGERERNE

Venligst sæt Dem ind i indholdet af dette opslag

Figur: simpel tegning visende opstalt af skibet med angivelse af "her står De", evakueringsveje og samlingsstaioonerne. Endvidere vises samlingsstationsskilte med bogstavbetegnelse

 

      HVIS ALARMEN LYDER -> GÅ TIL SAMLINGSSTATIONEN 

Figur: simpel tegning visende dæksplan for dækket hvor skiltet sidder, med angivelse af "her står De" og evakueringsvejene fra stedet

1 Hovedalarmsignal

I tilfælde af en nødsituation vil følgende signal blive afgivet med skibets fløjte og alarmklokker:

Syv eller flere korte toner efterfulgt af en lang tone

 

       O O O O O O O O OOOOOOOOOOOO 

2 Forholdsregler ved hovedalarmsignal

Når hovedalarmsignalet lyder:

.1 så gå direkte til Deres/den nærmeste (* 3) samlingsstation, hvis De er langt fra Deres kahyt; skilte som viser vej til samlingsstationen består af samlingsstationsskiltet og en pil, der peger i den rigtige retning;

.2 hvis De er i Deres kahyt eller tæt ved Deres kahyt, når signalet lyder, så tag varmt tøj på, medbring Deres redningsvest*) og eventuel livsvigtig medicin og følg retningspilene til Deres samlingsstation,

.3 assister personer, der har brug for hjælp,

.4 følg besætningens anvisninger og anvisninger, som gives over højttaleranlægget,

.5 GÅ IKKE TILBAGE til Deres kahyt efter ejendele,

.6 BRUG IKKE elevatoren, og

.7 hvis den nærmeste udgang er blokeret, brug den alternativ udgang, som er markeret i planen. Denne er vist med et skilt med en stiplet pil.

3 Samlingsstation

En samlingsstation er et sted, hvor passagerer samles i en nødsituation. Samlingsstationer markeres med skiltet vist på planen.

4 Forholdsregler ved ankomst til samlingsstationen

Vær rolig og følg besætningens anvisninger ved samlingsstationen.

Et besætningsmedlem vil - om nødvendigt - give Dem en redningsvest. Tag den på. Besætningsmedlemmerne vil hjælpe Dem om nødvendigt. Der findes redningsveste til mindre børn. Se venligst instruktionen i, hvorledes man ifører sig en redningsvest. De bedes prøve Deres redningsvest.

Bilag 2

EKSEMPEL PÅ SIKKERHEDSINSTRUKTION OVER HØJTTALERSYSTEMET OM BORD I ET KRYDSTOGTSSKIB

1 Opmærksomhedssignal

2 "Mine damer og herrer, De bedes lytte opmærksomt til følgende sikkerhedsinstruktion.

3 Hvis der opstår en nødsituation, vil hovedalarmsignalet lyde. Når alarmen lyder, skal De gå til Deres samlingsstation eller nærmeste samlingsstation.

4 Hovedalarmsignalet består af syv eller flere korte toner efterfulgt af en lang tone afgivet med skibets fløjte eller sirene og af et lignende signal afgivet med alarmklokkerne.

5 Hvis De er langt fra Deres kahyt, så gå venligst direkte til Deres samlingsstation eller nærmeste samlingsstation (* 4). Hvis De befinder Dem i Deres kahyt eller i nærheden af den, når signalet lyder, så ifør Dem varmt tøj, tag redningsvesten og eventuel nødvendig medicin med og følg retningspilene til Deres samlingsstation.

6 Samlingsstationerne på dette skib er placeret på (dæk nr. ) (* 4) og kan kendes på et firkantet grønt og hvidt skilt med en pil i hvert hjørne, som peger ind mod et symbol, der forestiller en familiegruppe. Nær Deres kahytsdør findes information om Deres samlingsstation.

7 Ved samlingsstationen vil et besætningsmedlem - om nødvendigt - give Dem en redningsvest. Tag den på. De bedes forholde Dem roligt og følge instruktionerne fra besætningen ved Deres samlingsstation.

8 Deres opmærksomhed henledes på opslagene med nødinstruktioner til passagererne og oversigtskortene, som viser flugtveje. Disse oversigtskort er anbragt i nærheden af Deres kahytsdør, ved samlingsstationerne og flere andre steder.

9 Studer venligst sikkerhedsopslagene grundigt og giv Dem tid til at gennemgå skibets indretning, sikkerhedsskiltning og flugtveje fra Deres kahyt til det anviste samlingsstation og til nærmeste åbne dæk.

10 Prøv straks redningsvesten.(* 4). Hvis De rejser med børn, bed stewarden om en redningsvest til hvert barn og lad børnene prøve dem. (* 4)

11 Sikkerhedsinstruktioner og -opslag er ophængt overalt på skibet af hensyn til Deres sikkerhed. Det er vigtigt, at De følger dem, mens De opholder Dem om bord. Har De spørgsmål om sikkerhed, så spørg skibets officerer eller besætning.

Bilag 3

EKSEMPEL PÅ SIKKERHEDSINSTRUKTION OVER HØJTTALERANLÆGGET OM BORD I ET PASSAGERSKIBE MED PASSAGERKAMRE

1 Opmærksomhedssignal

2 "Mine damer og herrer.

3 For at sikre dem en behagelig tur - også sikkerhedsmæssigt - beder vi om Deres opmærksomhed, idet vi nu vil give en kortfattet information om sikkerheden om bord.

4 I tilfælde af en kritisk situation, vil de overalt på skibet høre alarmklokker samt en sirenelyd. Denne alarm (vil bestå af syv korte og en lang tone, og) (* 5) bliver fulgt af en meddelelse over højttalerne. Her vil der blive fortalt om hvordan den enkelte skal forholde sig.

5 Samlingsstationerne findes på dæk nr. (* 5).

6 Redningsveste er placeret ved redningsstationerne.

7 Den korteste vej til udgangene er mærket med grønne selvlysende pile. Selve udgangene er mærket med "EXIT"-skilte.

8 Ved en kritisk situation er det vigtigt hele tiden at lytte efter meddelelser over højttalerne - og iøvrigt bevare roen.

9 Besætningen, som vil være iklædt grønne veste mærket "CREW", vil assistere og vejlede.

10 Vi beder Dem endvidere læse sikkerhedsbrochuren samt sikkerheds-opslaget, der er anbragt på indersiden af kahytsdøren (* 5). Her kan man bl.a. se hvilken nødudgang, der er den nærmeste i forhold til kahytten.

11 Alle boardingkort er forsynet med nummeret på Deres samlingsstation.

12 Vi takker for Deres opmærksomhed.

Officielle noter

(* 1) Vejledningen bygger på MSC/Circ.699 fra IMO

(* 2) IMO resolution A.760(18)

(* 3) Tilpasses det enkelte skib

(* 4) Tilpasses det enkelte skib

(* 5) Tilpasses det enkelte skib

Redaktionel note
 • (* 6) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 5/96