Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove(Fast driftssted og fiskale repræsentanter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat),

jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som senest ændret ved

§ 17 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende

ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra d, 1. pkt., indsættes efter »her i landet«: », jf. dog stk. 9«.

2. I § 2 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne, medfører ikke fast driftssted for fuldmagtsgiveren.Ved fjernsalg forstås repræsentantens ordremodtagelse fra danske eller udenlandske kunder via telefon, telex, telefax, post, EDI (Electronic Data Interchange) el.lign. Det er en betingelse, at hverken fuldmagtsgiveren eller en hermed nærtstående person, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 1, 4. og 5. pkt., eller en fond eller trust stiftet af fuldmagtsgiveren eller dennes nærtstående eller et selskab, som i fællesskab kontrolleres, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 1, 3. pkt., af denne kreds af personer, nærtstående, fonde og truster eller en fond eller trust stiftet af et kontrolleret selskab i Danmark udøver erhvervsvirksomhed, der står i forbindelse med repræsentantens salg.«

§ 2

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af

6. februar 1996, som senest ændret ved § 27 i lov nr. 1223 af 27.

december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 46, stk. 6, ændres »en udenlandsk virksomhed« til: »en virksomhed uden for EU, bortset fra virksomheder i Grønland, på Færøerne, i Island og i Norge,».

2. I § 60, 2. pkt., indsættes efter »indbetaling af afgift«: »samt fravige kravet om en herværende repræsentant efter § 47, stk. 2«.

3. Efter § 62 indsættes:

» § 62 a. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge virksomheder fra andre EU-lande, Grønland, Færøerne, Island og Norge, der ikke er etableret her i landet, og som anmeldes til registrering, at stille sikkerhed. Sikkerhed skal kun stilles, hvis de statslige told- og skattemyndigheder ved virksomhedens anmeldelse til registrering skønner, at undladelse af at stille sikkerhed vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab. Når virksomheden pålægges at stille sikkerhed, kan virksomheden ikke registreres, før dette pålæg er opfyldt.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge registrerede virksomheder, der ikke er etableret her i landet, men i et andet EU-land eller i Grønland, på Færøerne, i Island eller i Norge, at stille sikkerhed, når der ikke indgives angivelse eller indbetales afgift rettidigt eller det i § 74, stk. 1, nævnte regnskabsmateriale efter anmodning ikke udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder. Sikkerhed skal kun stilles, når myndighederne efter et konkret skøn vurderer, at undladelse heraf vil indebære en risiko for afgiftstab.

Stk. 3. Sikkerhed efter stk.1 og 2 skal stilles for et beløb, der svarer til det forventede afgiftstilsvar i en 3-måneders-periode. For de i stk. 2 nævnte virksomheder skal der tillige stilles sikkerhed for et beløb, der svarer til virksomhedens afgiftsrestance. Sikkerheden skal dog i alle tilfælde udgøre mindst 15.000 kr.

Stk. 4. Krav om sikkerhedsstillelse ophører, når virksomheden i den seneste 12-måneders-periode har betalt afgift rettidigt, virksomheden ikke er i restance med afgift eller vedrørende andre registreringsforhold og de statslige told- og skattemyndigheder på baggrund af konkrete oplysninger skønner, at undladelse af at stille sikkerhed ikke vil indebære en nærliggende risiko for afgiftstab.

Stk. 5. Undlader virksomheden at stille sikkerhed efter stk. 2, kan de statslige told- og skattemyndigheder bestemme, at virksomheden afmeldes fra registrering.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sikkerhedsstillelsen.«

4. I § 81, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »§ 62, stk. 10«: », eller § 62 a, stk. 1, eller virksomheden er afmeldt fra registrering efter § 62 a, stk. 5«.

5. § 81, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

  • (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 21. oktober

1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, litra a, 1. pkt., indsættes efter »her i landet«: », jf. dog stk. 6«.

2. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Salgsvirksomhed udelukkende i form af fjernsalg gennem en repræsentant med fuldmagt til at binde fuldmagtsgiveren, men som ikke er ansat som lønmodtager af denne, medfører ikke fast driftssted for fuldmagtsgiveren.Ved fjernsalg forstås repræsentantens ordremodtagelse fra danske eller udenlandske kunder via telefon, telex, telefax, post, EDI (Electronic Data Interchange) el.lign. Det er en betingelse, at hverken fuldmagtsgiveren eller et hermed koncernforbundet selskab m.v., jf. kursgevinstlovens § 6 B, stk. 3, eller en person eller en hermed nærtstående, der kontrollerer fuldmagtsgiveren eller et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 1, 3.-5. pkt., eller en fond eller trust stiftet af et af disse selskaber, personer eller nærtstående i Danmark udøver erhvervsvirksomhed, der står i forbindelse med repræsentantens salg.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. De i §§ 1 og 3 nævnte regler har virkning fra og med 1. januar 1997.

Stk. 3. De i § 2 nævnte regler har virkning fra og med den 1. juli 1997. Udenlandske EU-virksomheder samt virksomheder i Grønland, på Færøerne, i Island og i Norge, der allerede er registreret her i landet ved en herværende repræsentant, skal inden den 1. oktober 1997 anmelde deres virksomhed til omregistrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder stk. 3, 2. pkt. § 81, stk. 4, i lov om merværdiafgift (momsloven) finder tilsvarende anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. april 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch