Den fulde tekst

Lov om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven, statsskatteloven og kildeskatteloven samt om ophævelse af lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v. og omkostningsdækningsloven(Omkostningsdækning i skatteankenævnssager, udvidet adgang til bindende forhåndsbesked og sammenskrivning af skatteproceslove)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v.

  • (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 14. juni

1996, som ændret ved § 19 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og §

30 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 3, 2. pkt. , ændres »§ 1, stk. 1, i lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v.« til: »§ 20 A«.

2. Efter § 20 indsættes som kapitel 2 A:

»Kapitel 2 A

Bindende forhåndsbesked

§ 20 A. Enhver, for hvem det skønnes at være af væsentlig betydning,

kan hos Ligningsrådet, jf. dog § 17, stk. 3, 2. pkt., få et bindende

svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en

af denne påtænkt disposition (forhåndsbesked), når Ligningsrådet i

øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet med klageadgang til

Landsskatteretten.

Stk. 2. Enhver, for hvem det skønnes at være af væsentlig betydning, kan hos Ligningsrådet, jf. dog § 17, stk. 3, 2. pkt., få en bindende forhåndsbesked om de skattemæssige virkninger for andre af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når Ligningsrådet i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet med klageadgang til Landsskatteretten.

Stk. 3. Forhåndsbesked efter stk. 1 eller 2 gives endvidere om afgift efter pensionsbeskatningsloven.

Stk. 4. Skønner Ligningsrådet, jf. dog § 17, stk. 3, 2. pkt., at det stillede spørgsmål er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, eller at andre hensyn taler afgørende mod en besvarelse, afvises spørgsmålet med fornøden begrundelse. Bindende forhåndsbesked gives i almindelighed ikke om den skattemæssige virkning af en disposition, der er gennemført.

§ 20 B. En anmodning om bindende forhåndsbesked skal være skriftlig og indgives til den centrale told- og skatteforvaltning. Anmodningen skal indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren.

Stk. 2. Samtidig med indgivelse af anmodningen skal der betales et gebyr. Gebyret for en anmodning om egne forhold som nævnt i § 20 A, stk. 1, er på 1.100 kr. Gebyret for en anmodning om andres forhold som nævnt i § 20 A, stk. 2, er på 5.500 kr. Gebyrerne reguleres efter personskattelovens § 20. Gebyrerne tilbagebetales, hvis anmodningen afvises.

Stk. 3. Ud over gebyret efter stk. 2 skal der i tilfælde som nævnt i § 20 A, stk. 2, betales for det tidsforbrug, de statslige skattemyndigheder samlet har anvendt til besvarelse af anmodningen. Betalingen udgør 1.100 kr. for hver 5 timers tidsforbrug. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20. Beløbet tilbagebetales, hvis anmodningen trækkes tilbage eller afvises. Bestemmelserne i 1.-4. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved besvarelse af anmodninger som nævnt i § 20 A, stk. 1, i det omfang de statslige skattemyndigheder samlet har anvendt mere end 50 timer til besvarelse af anmodningen, men kun for tidsforbrug ud over 45 timer. I sidstnævnte tilfælde skal spørgeren underrettes om, at tidsforbruget vil overstige 50 timer og dermed udløse betaling for tidsforbrug, før anmodningen besvares, således at spørgeren får mulighed for at trække anmodningen tilbage.

Stk. 4. Skønner told- og skatteforvaltningen, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan told- og skatteforvaltningen anmode spørgeren om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 5. Reglerne i § 30 om syn og skøn i landsskatteretssager finder tilsvarende anvendelse i sager om bindende forhåndsbesked. Told- og skatteforvaltningen kan i den enkelte sag fastsætte en frist for fremsættelse af en begæring om syn og skøn.

§ 20 C. En bindende forhåndsbesked efter § 20 A kan påklages til Landsskatteretten. Afslag på en anmodning om bindende forhåndsbesked og opgørelsen af tidsforbruget efter § 20 B, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. En forhåndsbesked efter § 20 A er bindende for skattemyndighederne ved behandlingen af det beskrevne forhold. En bindende forhåndsbesked efter § 20 A, stk. 2, er kun bindende for skattemyndighederne ved stillingtagen til dispositioner foretaget efter forhåndsbeskedens afgivelse.

Stk. 3. En forhåndsbesked er ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af forhåndsbeskeden, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for forhåndsbeskeden.«

3. § 21, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Skatteankenævnet er uanset klagens indhold berettiget til at ændre ansættelsen i sin helhed.«

4. I § 23, stk. 1, nr. 5, indsættes efter »forhåndsbesked«: »efter § 20 A«.

5. § 23, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

6. I § 25, stk. 2, 2. pkt., og i § 26, stk. 4 , ændres »§ 21, stk. 2« til: »§ 21, stk. 3«.

7. I § 31, stk. 4 , ændres »3 år« til: »den 1. maj i det 4. år«.

8. I § 33, stk. 1 , indsættes som 2. pkt.:

»Det samme gælder indbringelse for domstolene af andre administrative afgørelser efter denne lov.«

9. Efter § 33 indsættes som kapitel 3 A:

»Kapitel 3 A

Omkostningsdækning

§ 33 A. Der ydes et tilskud til dækning af udgifter, som den

skattepligtige har betalt for sagkyndig bistand m.v. ved klage efter

denne lov til skatteankenævnet eller til Landsskatteretten eller ved

domstolsprøvelse af en sådan afgørelse. Tilskud ydes dog ikke

vedrørende afgørelser om vurdering af fast ejendom.

Stk. 2. Krav på tilskud efter stk. 1 kan ikke sælges, pantsættes eller på anden måde overdrages. Kravet kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning eller modregning.

§ 33 B. Tilskudsberettiget er følgende udgifter, når de er betalt:

  • 1) Udgifter til sagkyndig bistand, medmindre den sagkyndige er ansat hos den, som skattesagen vedrører.
  • 2) Retsafgifter bortset fra gebyret til Landsskatteretten, jf. § 25, stk. 4.
  • 3) Udgifter til syn og skøn.
  • 4) Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale.

Stk. 2 . De tilskudsberettigede udgifter reduceres med:

  • 1) Tilkendte eller på anden måde godtgjorte udgifter som nævnt i stk. 1.
  • 2) Afgiftstilsvar, der kan fradrages som indgående moms efter lov om merværdiafgift (momsloven).

§ 33 C. For skattepligtige personer og dødsboer udgør tilskuddet 44 pct. af de tilskudsberettigede udgifter indtil udgangen af kalenderåret 1997 og derefter 38 pct. For andre skattepligtige udgør tilskuddet 34 pct.

Stk. 2 . Landsskatteretten kan bestemme, at udgifter, der er afholdt til syn og skøn i en landsskatteretssag, jf. § 30, skal dækkes fuldt ud.

§ 33 D. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregningen af omkostningsdækning.

Stk. 2 . Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 33 E. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.

Stk. 2 . Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af et anklageskrift i politisager tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 . Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.«

10. Efter § 36 indsættes:

»§ 37. De kommunale og statslige skattemyndigheder skal under ansvar efter §§ 152, 152 a og 152 c-152 f i straffeloven iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om en fysisk eller en juridisk persons økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med. Det samme gælder de kommunale myndigheder, der forestår opkrævning og inddrivelse af skatter, for så vidt angår dette arbejde.«

11. I § 39, stk. 1 , udgår », jf. dog stk. 3«.

12. § 39, stk. 3 , ophæves.

13. § 40, stk. 1 og 2, samt stk. 3, 3. pkt. , ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf.

lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som ændret bl.a. ved

§ 13 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved § 23 i lov nr.

1223 af 27. december 1996, indsættes efter § 7 P:

Ȥ 7 Q. Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

  • 1) Tilskud efter § 33 A i skattestyrelsesloven.
  • 2) Tilskud fra almennyttige fonde til dækning af udgifter, der er tilskudsberettigede efter § 33 B i skattestyrelsesloven, i det omfang tilskuddet benyttes til formålet.

Stk. 2 . Udgifter til bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.«

§ 3

I lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat til staten

  • (statsskatteloven), som ændret bl.a. ved § 20 i lov nr. 1219 af 27.

december 1996 og senest ved § 32 i lov nr. 1223 af 27. december 1996,

ophæves §§ 44-47 og § 49, 2. pkt.

§ 4

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat),

jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 22. juni 1995, som ændret bl.a. ved

§ 9 i lov nr. 1219 af 27. december 1996 og senest ved § 17 i lov nr.

1223 af 27. december 1996, ophæves § 87 .

§ 5

Lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v., jf.

lovbekendtgørelse nr. 292 af 5. maj 1993, ophæves.

§ 6

Lov om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i

skattesager, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 3. maj 1994, ophæves.

§ 7

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Bortset fra § 1, nr. 1, 2, 4 og 5, og § 5 har loven virkning fra og med den 1. januar 1997.

Stk. 2 . § 33 A i skattestyrelsesloven som affattet ved § 1, nr. 9, i denne lov finder anvendelse på udgifter, der er betalt efter udgangen af 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. april 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Koch