Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om Københavns Kommune(Københavns Kommunes inddragelse under lov om kommunernes styrelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Erhvervsministeriet

§ 1

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som

ændret senest ved § 13 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages

følgende ændring:

1. I § 9, stk. 2, og § 24, 1. pkt., ændres »i København af magistraten« til: »i København af kommunalbestyrelsen«.

§ 2

I lov nr. 256 af 6. maj 1993 om restaurations- og hotelvirksomhed

m.v., som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 377 af 22. maj 1996 og

senest ved § 14 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende

ændringer:

1. I § 2, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, 2. pkt., § 3, stk. 4, 1. pkt., § 5, stk. 1, § 7, stk. 1, 4. pkt., stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 2. og 3. pkt, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. og 3. pkt., § 8, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4 og 5, § 14, stk. 3, 1. pkt., § 34, stk. 1, 2. pkt., og § 35, stk. 1, ændres »magistraten« til: »kommunalbestyrelsen«.

2. § 10, stk. 3, 4. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»I København består nævnet af borgmesteren som formand, 5 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg og en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren. Såfremt Københavns Kommune har et magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er formand i stedet for borgmesteren.«

3. § 10, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Et bevillingsnævns afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Indbringelsen skal være modtaget hos kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afslaget skal indeholde oplysning om adgangen til at indbringe afgørelsen for kommunalbestyrelsen og om fristen herfor.«

§ 3

I lov nr. 208 af 21. maj 1969 om krigsforsikring af fast ejendom og

løsøre foretages følgende ændring:

1. I § 41, stk. 1, 2. pkt., ændres »magistraten« til: »kommunalbestyrelsen«.

Forsvarsministeriet

§ 4

I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 8. marts

1994, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »henholdsvis Københavns Magistrat og Frederiksberg kommunalbestyrelse« til: »henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommunalbestyrelse«.

Indenrigsministeriet

§ 5

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 19.

august 1994, som ændret ved lov nr. 379 af 14. juni 1995, § 20 i lov

nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 472 af 12. juni 1996 og § 14 i lov

nr. 1048 af 11. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 23, stk. 3, 3. pkt., udgår », i Københavns Kommune den borgmester, under hvem sager vedrørende offentlige valg og afstemninger er henlagt«.

2. I § 23, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er medlem i stedet for borgmesteren.«

3. I § 23, stk. 3, 4. pkt., der bliver 5. pkt., udgår », i Københavns Kommune blandt Borgerrepræsentationens eller Magistratens medlemmer«.

4. I § 24, stk. 3, indsættes efter »valgbestyrelsen«: », jf. dog § 23, stk. 3, 4. pkt.«

5. I § 25, 2. pkt., indsættes efter »valgbestyrelsen«: », jf. dog § 23, stk. 3, 4. pkt.«

6. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis det medlem af kommunalbestyrelsen, der er født medlem af valgbestyrelsen, jf. § 23, stk. 3, 3. og 4. pkt., er opstillet som kandidat i stor- eller amtskredsen, vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en person til at indtræde i valgbestyrelsen i stedet for den pågældende.«

§ 6

I lov nr. 140 af 8. marts 1989 om kommunale valg, som ændret ved lov nr. 208 af 29. marts 1995, § 21 i lov nr. 386 af 22. maj 1996 og lov nr. 18 af 13. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår », herunder Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune,».

2. I § 14, stk. 1, 4. pkt., udgår », i Københavns Kommune den borgmester, under hvem sager vedrørende offentlige valg og afstemninger er henlagt«.

3. I § 14, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er formand i stedet for borgmesteren.«

4. I § 14, stk. 1, 5. pkt., der bliver 6. pkt., udgår », i Københavns Kommune blandt Borgerrepræsentationens eller Magistratens medlemmer«.

§ 7

I beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, som ændret ved § 3 i lov nr. 380 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 4, 3. pkt., udgår »og medlemmer af Københavns magistrat«.

Justitsministeriet

§ 8

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august

1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 1201 af 27. december 1996,

foretages følgende ændringer:

1. § 115, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I København består nævnet af politidirektøren, 2 medlemmer valgt af og blandt politipersonalet i politikredsen, borgmesteren samt 4 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.«

2. I § 115 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er medlem i stedet for borgmesteren.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. § 115, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»En stedfortræder for borgmesteren (magistratsmedlemmet eller udvalgsformanden) vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.«

§ 9

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr.

148 af 8. marts 1991, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 385 af 22.

maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 1, affattes således:

»Prøvelse af ægteskabsbetingelserne foretages af kommunalbestyrelsens formand. I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf. §§ 64 og 64 a i lov om kommunernes styrelse, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt bestemme, at prøvelsen skal foretages af et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand.«

2. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den myndighed, der foretager prøvelsen af ægteskabsbetingelserne, kan bemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at foretage vielse.«

Fødevareministeriet

§ 10

I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 11. december 1987,

som ændret ved § 17 i lov nr. 138 af 7. marts 1990 og § 97 i lov nr.

9 af 3. januar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 52, stk. 2, ændres »Københavns magistrat« til: »Borgerrepræsentationen«.

2. I § 52, stk. 5, 2. pkt., ændres »magistratens« til: »Borgerrepræsentationens«.

§ 11

I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 818 af 11.

december 1987, som ændret ved § 10 i lov nr. 1082 af 20. december

1995, foretages følgende ændring:

1. § 29 affattes således:

» § 29. De af kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere myndighed.«

Sundhedsministeriet

§ 12

I lov nr. 1132 af 21. december 1994 om Hovedstadens Sygehusfællesskab

foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 1, ændres »overborgmesteren« til: »borgmesteren«.

Undervisningsministeriet

§ 13

I lov om støtte til folkeoplysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af

20. juni 1996, ophæves § 32, stk. 3.

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 3-7.

Ikrafttræden

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1998, jf. dog stk. 2 og

3.

Stk. 2. § 13 træder i kraft den 1. november 1997.

Stk. 3. Valget af medlemmer til bevillingsnævnet pr. 1. januar 1998 sker på grundlag af reglerne i § 10, stk. 3, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. som ændret ved denne lovs § 2, nr. 2. Valget af medlemmer til lokalnævnet pr. 1. januar 1998 sker på grundlag af reglerne i retsplejelovens § 115 som ændret ved denne lovs § 8.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. april 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birte Weiss