Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald(Jordemødres anmeldelsespligt)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald,

som ændret ved § 12 i lov nr. 279 af 26. maj 1976, foretages følgende

ændring:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Anmeldelse skal tillige foretages af en jordemoder, der har medvirket ved fødslen.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

     Stk. 2. Loven gælder ikke for de sønderjyske landsdele, Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. april 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Ole Vig Jensen

Officielle noter

Ingen