Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mærkning af levnedsmidler


I medfør af §§ 8, 24, 25, 43, 44 og 63 i lov nr. 310 af 6. juni l973 om levnedsmidler m.m., som ændret ved lov nr. 250 af 23. maj 1984 samt under hensyn til Rådets direktiv nr. 79/112/EØF af 18. december l978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne, senest ændret ved Rådets direktiv nr. 89/395/EØF af 14. juni l989 og til Rådets direktiv nr. 89/396/EØF af 14. juni l989 om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter mærkning af levnedsmidler bestemt til salg inden for De Europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse kan dog fraviges, såfremt et levnedsmiddel bestemt til salg inden for De Europæiske Fællesskaber er mærket i overensstemmelse med de regler, der gælder i bestemmelseslandet.

Stk. 3. Levnedsmidler, bestemt til eksport til lande uden for Fællesskabet, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter udover de levnedsmidler, som hører under Sundhedsministeriets forretningsområde, også de levnedsmidler, der reguleres af følgende love, som hører under Landbrugsministeriets forretningsområde:

 • 1) Lov nr. 328 af 4. juni 1986 om kød m.m.
 • 2) Lov nr. 186 af 30. marts 1973 om tilvirkning og forhandling en gros m.m. af mejeriprodukter.
 • 3) Lov nr. 175 af 7. maj 1975 om mælk og konsummælkprodukter.
 • 4) Lov om forhandling, udførsel og indførsel af æg og ægprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 15. december 1987.
 • 5) Lov om slagtning, forhandling, udførsel og indførsel af fjerkræ m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 15. januar 1988.
 • 6) Lov om slagtning, forhandling, udførsel og indførsel af kaniner, jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 5. januar 1989.
 • 7) Lov nr. 189 af 9. maj 1984 om margarine m.v.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke mærkning med oplysning om anvendte tilsætningsstoffer.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke mærkning af levnedsmidler, som omfattes af de i levnedsmiddellovens § 7 omhandlede særlige love og i medfør heraf fastsatte regler om levnedsmidler udstedt under Fiskeriministeriets forretningsområde.

Stk. 4. Bekendtgørelsens kapitel 4-8 gælder ikke for levnedsmidler, der er omfattet af følgende bekendtgørelser m.v.:

 • 1) Bkg. nr. 27 af 20. januar l977 om visse former for sukker.
 • 2) Bkg. nr. 343 af 4. juli l978 om honning.
 • 3) Bkg. nr. 54 af 27. januar l987 om kakao, chokolade- og vekaovarer.
 • 4) EF's forordninger om vin.

Stk. 5. Udover mærkningsreglerne i denne bekendtgørelse kan der være fastsat supplerende eller erstattende regler i anden lovgivning.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter mærkning af

 • 1) levnedsmidler med oplysning om, hvilket levnedsmiddelparti de tilhører (identifikationsmærkning/lotmærkning), og
 • 2) færdigpakkede levnedsmidler bestemt til salg til forbrugerne, herunder cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lign.

§ 4. Ved et levnedsmiddelparti forstås i denne bekendtgørelse en række salgsenheder, der er fremstillet, tilvirket eller emballeret under praktisk taget ens omstændigheder.

§ 5. Ved færdigpakkede levnedsmidler forstås i denne bekendtgørelse levnedsmidler, som før og uden direkte sammenhæng med salg er indesluttet i detailemballage, der er bestemt til først at brydes af forbrugerne, herunder cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lign.

§ 6. Ved ingrediens forstås i denne bekendtgørelse ethvert stof, som anvendes ved fremstilling eller tilberedning af et levnedsmiddel, og som stadig findes i den færdige vare, eventuelt i ændret form. Såfremt en ingrediens i et levnedsmiddel selv er fremstillet af flere komponenter, anses disse som ingredienser i det pågældende levnedsmiddel, jf. dog § 2, stk. 2.

Stk. 2. Som ingredienser betragtes ikke:

 • 1) Bestanddele i en ingrediens, som under fremstillingsprocessen midlertidigt adskilles for derefter atter at tilsættes i en mængde, der ikke overstiger den oprindelige.
 • 2) Stoffer, der anvendes i nødvendige doser som opløsningsmiddel eller bæremiddel for tilsætningsstoffer og aromagivende bestanddele.

§ 7. Ved datoen for et levnedsmiddels holdbarhed forstås i denne bekendtgørelse den dato, til og med hvilken levnedsmidlet bevarer sine specifikke egenskaber under de rette opbevaringsforhold.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 8. Mærkning i henhold til denne bekendtgørelse skal være

 • 1) let læselig,
 • 2) klart synlig og
 • 3) uudslettelig.

Stk. 2. Mærkning i henhold til kapitel 4-8 skal endvidere være

 • 1) anført på dansk eller på andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk, og
 • 2) anført på et iøjnefaldende sted.

Stk. 3. Oplysninger om varebetegnelse, alkoholindhold, nettoindhold og holdbarhedsdato skal være anført i samme synsfelt.

§ 9. Mærkningsoplysningerne skal være anbragt på emballagen, og for så vidt angår færdigpakkede levnedsmidler på færdigpakningen eller på en vedhæftet etiket.

Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt på ikke-færdigpakkede levnedsmidler at anbringe de oplysninger, som er nævnt i kapitel 3, skal disse anbringes i de ledsagende handelsdokumenter.

Stk. 3. Ligeledes er det tilstrækkeligt at anføre de mærkningsoplysninger, som er nævnt i kapitel 4-8 i de relevante handelsdokumenter, når

 • 1) et færdigpakket levnedsmiddel bringes i handelen i et tidligere led end detailleddet, og salget ikke sker til cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lignende, eller
 • 2) et færdigpakket levnedsmiddel er bestemt til levering til cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lignende, hvor det skal tilberedes, bearbejdes, deles eller snittes.

Stk. 4. Hvis mærkningsoplysningerne angives som nævnt i stk. 3, skal

 • 1) handelsdokumenterne enten ledsage de pågældende levnedsmidler eller være fremsendt før leveringen eller samtidig med denne og
 • 2) oplysningerne om fabrikantnavn, varebetegnelse, holdbarhedsdato og evt. opbevaringsforskrift anføres på den yderste emballage, i hvilken levnedsmidlerne præsenteres ved markedsføringen.

Kapitel 3

Identifikationsmærkning

§ 10. Levnedsmidler skal være mærket med oplysninger om, hvilket levnedsmiddelparti de tilhører.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på

 • 1) landbrugsprodukter, der fra bedriftens område
 • a) sælges eller leveres til oplagrings-, påfyldnings- eller emballeringssteder,
 • b) transporteres til producentorganisationer eller
 • c) afhentes med henblik på at indgå i en tilberednings- eller forarbejdningsproces.
 • 2) ikke færdigpakkede levnedsmidler i detailforretninger,
 • 3) levnedsmidler i emballager og beholdere, hvis største overflade er mindre end 10 cm2,
 • 4) levnedsmidler, som er mærket med dato for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato, såfremt denne dato er anført ukodet og mindst omfatter dag og måned i nævnte rækkefølge, og
 • 5) konsumis i individuelle portioner, såfremt oplysningen gives på gruppeemballagen.

§ 11. Den, der fremstiller, tilvirker eller emballerer et levnedsmiddel, eller den forhandler inden for De Europæiske Fællesskaber, der først sælger det, foretager afgrænsningen af levnedsmiddelpartiet og mærkningen i henhold til § 10, stk. 1.

§ 12. Oplysningerne skal indledes med bogstavet »L«.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 bortfalder, hvis oplysningerne klart adskiller sig fra de øvrige mærkningsoplysninger.

Kapitel 4

Bestemmelser for færdigpakkede levnedsmidler

§ 13. Færdigpakkede levnedsmidler skal mærkes med følgende oplysninger

 • 1) identifikationsmærkning, jfr. kapitel 3,
 • 2) fabrikantnavn m.v. og oprindelsessted, jfr. kapitel 5,
 • 3) varebetegnelse og sammensætning, jfr. kapitel 6,
 • 4) nettoindhold, jfr. kapitel 7, og
 • 5) holdbarhedsangivelser samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter, jfr. kapitel 8.

Stk. 2. Det er tilstrækkeligt at anføre oplysning om varebetegnelse, nettoindhold og holdbarhed for

 • 1) færdigpakkede levnedsmidler, hvis største overflade er mindre end 10 cm2 og
 • 2) glasflasker, beregnet til genbrug, som har en uudslettelig mærkning, og derfor hverken er forsynet med etiket, halsetiket eller krave.

Stk. 3. § 8, stk. 3 finder ikke anvendelse i de tilfælde, som er nævnt i stk. 2.

Kapitel 5

Fabrikantnavn m.v. og oprindelsessted

§ 14. Mærkningen skal indeholde oplysning om navn eller firmanavn på een af følgende

 • 1) fabrikanten,
 • 2) pakkevirksomheden eller
 • 3) en forhandler, der er etableret inden for De Europæiske Fællesskaber.

§ 15. Mærkningen skal indeholde oplysning om levnedsmidlets oprindelsessted, såfremt en udeladelse af oplysning herom vil kunne vildlede forbrugeren.

Kapitel 6

Varebetegnelse og sammensætning

§ 16. Levnedsmidler skal være forsynet med en varebetegnelse.

Stk. 2. Ved varebetegnelse forstås den betegnelse, som i lovgivningen er fastsat for levnedsmidlet. Fastsætter lovgivningen ikke en betegnelse, benyttes den betegnelse, som sædvanligvis anvendes for levnedsmidlet. Findes der ikke almindeligt kendte betegnelser, skal der benyttes en beskrivende betegnelse, som er egnet til at identificere levnedsmidlet.

Stk. 3. Et fabrikationsmærke, varemærke eller et fantasinavn kan ikke træde i stedet for varebetegnelsen.

§ 17. Varebetegnelsen skal omfatte eller ledsages af en oplysning om levnedsmidlets fysiske tilstand eller den særlige behandling, som levnedsmidlet har været underkastet (f.eks. i pulverform, frysetørret, dybfrosset, koncentreret, røget), såfremt en udeladelse af særlig oplysning herom vil kunne skabe tvivl hos køberen.

§ 18. Et levnedsmiddel, der er sammensat af forskellige ingredienser, skal i en ingrediensliste mærkes med oplysning om samtlige ingredienser, som indgår i levnedsmidlet på fremstillingstidspunktet, jf. dog § 20.

Stk. 2. Der stilles følgende krav til ingredienslisten

 • 1) oplysningerne skal indledes med en angivelse, hvori ordet »ingredienser« indgår,
 • 2) de enkelte ingredienser skal angives i rækkefølge efter faldende vægt beregnet som indgående vægt, og
 • 3) ingredienserne skal angives ved deres specifikke betegnelse i overensstemmelse med reglerne i § 16 og § 17.

Stk. 3. Tilsat vand og flygtige ingredienser skal anføres i opstillingen efter deres vægt i den færdige vare. Den mængde vand, der er tilsat som ingrediens, bestemmes ved fra den færdige vares samlede nettoindhold at fradrage den samlede mængde af de øvrige anvendte ingredienser. Såfremt mængden af tilsat vand ikke overstiger 5 vægtprocent af færdigvaren, kan angivelse af indholdet af tilsat vand udelades.

§ 19. Bestemmelsen i § 18, stk. 2, nr.2 kan fraviges for følgende ingredienser:

 • 1) Ingredienser, som anvendes i koncentreret eller tørret form, og som rekonstitueres under fremstillingen. Disse ingredienser kan angives i listen efter deres vægt før koncentreringen eller tørringen.
 • 2) Ingredienserne i koncentrerede eller tørrede levnedsmidler, som skal tilsættes vand. Disse kan angives efter det mængdeforhold, hvori de findes i det rekonstituerede produkt, forudsat at ingredienslisten ledsages af en oplysning som »ingredienser i det rekonstituerede produkt« eller »ingredienser i det forbrugsklare produkt«.
 • 3) Ingredienserne i frugt- eller grøntsagsblandinger, hvori ingen frugt eller grøntsag vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel. Disse kan anføres i en anden rækkefølge, forudsat at ingredienslisten ledsages af oplysningen »i variabelt mængdeforhold«.
 • 4) Ingredienserne i krydderi- og krydderurtblandinger, hvoraf ingen del vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel. Disse kan anføres i en anden rækkefølge, forudsat at ingredienslisten ledsages af oplysningen »i variabelt mængdeforhold«.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 18, stk. 2, nr. 3 kan fraviges, for så vidt angår ingredienser, der henhører under een af de i bilag 1 nævnte kategorier.

§ 20. Der kræves ingen ingrediensangivelse for:

 • 1) Frisk frugt og friske grøntsager, som ikke er skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde.
 • 2) Vand, hvortil der alene er tilsat kulsyre, og hvor tilsætningen af kulsyre fremgår af varebetegnelsen.
 • 3) Vand, der under fremstillingsprocessen udelukkende benyttes til at rekonstituere en koncenteret eller tørret ingrediens.
 • 4) Vand i en lage, der sædvanligvis ikke fortæres.
 • 5) Eddike fremstillet ved gæring, såfremt den udelukkende hidrører fra et enkelt basisprodukt, og der ikke er tilsat nogen anden ingrediens.
 • 6) Ost, smør, fermenteret mælk eller fløde, såfremt der ikke er tilsat andre ingredienser end mælkeprodukter, enzymer og kulturer af mikroorganismer, der er nødvendige for fremstillingen, eller end det salt, som er nødvendigt til fremstilling af anden ost end frisk ost og smelteost.
 • 7) Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol.
 • 8) Varer, der består af en enkelt ingrediens.
 • 9) Levnedsmidler, der både fremstilles, færdigpakkes og udbydes til salg i samme detailforretning.

§ 21. En sammensat ingrediens kan anføres i ingredienslisten ved sin betegnelse, hvis denne er fastsat ved lov eller ved sædvane, og placeres i ingredienslisten efter sin samlede vægt i produktet, såfremt denne angivelse umiddelbart efterfølges af en opregning af de komponenter, der indgår i den sammensatte ingrediens.

Stk. 2. Den i stk. 1 omtalte opregning af indgående komponenter kan dog udelades, når den sammensatte ingrediens udgør mindre end 25 procent af færdigvaren, eller når den sammensatte ingrediens er et levnedsmiddel, for hvilket der ikke kræves en ingrediensangivelse.

§ 22. Såfremt et levnedsmiddels mærkning fremhæver tilstedeværelsen eller et ringe indhold af een eller flere ingredienser, som er af væsentlig betydning for dette levnedsmiddels særpræg, eller såfremt varebetegnelsen har samme virkning, skal den mindste henholdsvis største mængde, som disse ingredienser udgjorde på fremstillingstidspunktet, angives i procent. Denne angivelse anføres enten i umiddelbar nærhed af levnedsmidlets varebetegnelse eller i ingredienslisten i forbindelse med den pågældende ingrediens.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse

 • 1) for mærkning, der er bestemt til at karakterisere et levnedsmiddel i henhold til § 16, og
 • 2) for ingredienser, der udelukkende anvendes i ringe mængde som aromagivende bestanddele.

§ 23. Drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol, skal være mærket med oplysning om det virkelige alkoholindhold.

Stk. 2. Tallet for alkoholindholdet skal angives med højst een decimal. Det skal efterfølges af symbolet »% vol«. Udtrykket »alkohol«, eventuelt forkortet til »alk.«, kan sættes foran.

Stk. 3. Alkoholbestemmelse og tilladte tolerancer fremgår af Bilag 2.

Kapitel 7

Nettoindhold

§ 24. Levnedsmidler skal være mærket med oplysning om nettoindhold. Dette skal angives i nettovolumen for flydende varer og i nettovægt for andre varer angivet efter det metriske system.

Stk. 2. Såfremt et levnedsmiddel i fast form findes i lage, skal levnedsmidlets drænede nettovægt tillige angives. Dette gælder dog kun, såfremt lagen er uvæsentlig i forhold til varens hovedbestanddele og derfor ikke afgørende for købet.

Stk. 3. Ved lage forstås i denne bestemmelse vand, eddike, vandige opløsninger af salt, sukker eller andre stoffer samt frugt- eller grøntsagssafter, for så vidt angår frugt eller grøntsager.

Stk. 4. Begrebet lage omfatter ligeledes de ovenfor nævnte stoffer i frossen og dybfrossen stand og blandinger heraf.

§ 25. Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkelte færdigpakninger indeholdende samme mængde af samme vare, angives nettoindholdet ved at anføre nettoindholdet for hver enkelt pakning og det samlede antal enkeltpakninger. Disse angivelser er dog ikke nødvendige, såfremt det samlede antal enkeltpakninger er klart synlige og let tællelige udefra, og såfremt mindst een angivelse af nettoindholdet i en enkeltpakning er klart synlig udefra.

Stk. 2. Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkeltpakninger, der ikke betragtes som salgsenheder, angives nettoindholdet ved at anføre det samlede nettoindhold og det samlede antal enkeltpakninger.

§ 26. Angivelse af nettoindhold kan undlades:

 • 1) For levnedsmidler, for hvilke der forekommer betydelige tab af rumfang eller masse, og som sælges stykvis.
 • 2) For levnedsmidler, hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml. Denne bestemmelse gælder dog ikke for krydderier og krydderurter.
 • 3) For sukkervarer, jfr. levnedsmiddelgruppe 13 i Fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer til levnedsmidler, oktober 1988, hvis nettoindholdet er under 50 g.

Kapitel 8

Holdbarhedsdato samt særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter

§ 27. Datoen for levnedsmidlers holdbarhed skal angives ved

 • 1) »mindst holdbar til . . . », såfremt datoen indeholder en angivelse af dagen,
 • 2) »mindst holdbar til og med . . . » i andre tilfælde eller
 • 3) »sidste anvendelsesdato . . . » for levnedsmidler, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, og som derfor efter en kort periode kan udgøre en umiddelbar risiko for menneskers sundhed.

§ 28. Oplysningerne i § 27 ledsages af enten selve datoen eller en henvisning til det sted på pakningen, hvor datoen er anført.

Stk. 2. Datoen skal omfatte en ukodet angivelse af dag, måned og år i den nævnte rækkefølge. Dog er det for levnedsmidler

 • 1) med en holdbarhed på under 3 måneder tilstrækkeligt at angive dag og måned,
 • 2) med en holdbarhed på over 3 måneder, men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt at angive måned og år og
 • 3) med en holdbarhed på over 18 måneder tilstrækkeligt at angive året.

§ 29. Holdbarhedsoplysningerne skal suppleres med opbevaringsforskrifter, hvis det er nødvendigt for at sikre, at den anførte holdbarhed kan overholdes.

Stk. 2. De levnedsmidler, som er nævnt i § 27, nr. 3, skal altid ledsages af opbevaringsforskrifter.

§ 30. Angivelse af holdbarhedsdato kan undlades for følgende levnedsmidler:

 • 1) Frisk frugt og friske grøntsager, som ikke er skrællet, snittet eller behandlet på lignende måde. Denne undtagelse finder ikke anvendelse på spirende frø og lignende produkter såsom skud af bælgfrugter.
 • 2) Bageri- eller konditorvarer, der på grund af deres beskaffenhed normalt forbruges inden 24 timer efter fremstilligen.
 • 3) Vine, hedvine, mousserende vine, aperitifvine, frugtvine og mousserende frugtvine.
 • 4) Drikkevarer med en volumenprocent alkohol på 10 eller derover.
 • 5) Eddike.
 • 6) Kogsalt.
 • 7) Sukker i fast form og sukkervarer, jfr. levnedsmiddelgrupperne 11.1 og 13 i Fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer til levnedsmidler, oktober 1988.
 • 8) Alkoholfrie læskedrikke, frugtsaft, frugtnektar og alkoholholdige drikkevarer i individuelle beholdere på mere end 5 liter, som skal leveres til cateringvirksomheder, restauranter, institutioner eller lign.
 • 9) Tyggegummi og lignende tyggeprodukter.
 • 10) Konsumis i individuelle portioner.

§ 31. Mærkningen skal omfatte en brugsanvisning, hvis en udeladelse heraf vil kunne indebære, at det pågældende levnedsmiddel ikke anvendes på rette måde.

Kapitel 9

Tilsyn og kontrol

§ 32. Tilsynet med, at reglerne i denne bekendtgørelse og afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen overholdes, påhviler kommunalbestyrelsen, der kan lade tilsynet udøve gennem vedkommende levnedsmiddelkontrolenhed.

Stk. 2. Tilsynet med produkter, som hører under den lovgivning, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1-7, påhviler den myndighed, der i henhold til denne lovgivning fører tilsyn med den pågældende levnedsmiddelvirksomhed.

§ 33. Tilsynsmyndighederne kan pålægge den, der fremstiller, importerer eller sælger varer, som er omfattet af bekendtgørelsen, at give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for tilsynets eller kontrollens gennemførelse. Tilsynsmyndigheden kan endvidere pålægge den pågældende at afgive prøver uden vederlag samt at emballere og forsende disse efter tilsynsmyndighedernes nærmere bestemmelse og afholde udgifterne herved.

§ 34. Tilsynsmyndigheden kan meddele de påbud eller forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelse af bekendtgørelsen. Det kan herunder bestemmes, at varer, der ikke opfylder bekendtgørelsens krav, skal beslaglægges eller tilintetgøres, og at virksomheden skal kalde varen tilbage fra senere omsætningsled.

§ 35. Levnedsmiddelstyrelsen og - for så vidt angår de levnedsmidler, der er reguleret i de i § 2, stk. 1, nr. 1-7, nævnte love - Veterinærdirektoratet, kan fastsætte nærmere retningslinier og træffe bestemmelser om gennemførelse af kontrollen med overholdelse af denne bekendtgørelse, herunder prøveudtagning.

Kapitel 10

Klage og dispensation

§ 36. Tilsynsmyndighedens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Levnedsmiddelstyrelsen, hvis afgørelser er endelige.

Stk. 2. For så vidt angår de levnedsmidler, der hører under de i § 2, stk. 1, nr. 1-7, nævnte love, kan tilsynsmyndighedens afgørelser påklages til Veterinærdirektoratet og Landbrugsministeriet i henhold til regler herom i de nævnte love.

§ 37. Levnedsmiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde, og når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra denne bekendtgørelse. Levnedsmiddelstyrelsens afgørelser er endelige.

Stk. 2. Sundhedsministeriet kan dog tillade, at Levnedsmiddelstyrelsens afgørelser efter stk. 1 påklages til ministeriet, såfremt afgørelsen er af principiel karakter eller i øvrigt må anses for at være af væsentlig betydning.

Stk. 3. Veterinærdirektoratet kan i særlige tilfælde, og når forholdene taler herfor, meddele dispensation fra denne bekendtgørelse, for så vidt angår levnedsmidler, der hører under de i § 2, stk. 1, nr. 1-7, nævnte love.

Kapitel 11

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 38. Med bøde straffes den der overtræder §§ 8-9, § 10, stk. 1, § 11-19, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1, § 23, § 24, stk. 1 og 2, § 25, §§ 27-29 og § 31 i denne bekendtgørelse eller afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar i henhold til § 63, stk. 4 i lov nr. 310 af 6. juni l973 om levnedsmidler m.m. med senere ændringer.

Stk. 3. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. marts 1991.

Stk. 2. Handel med produkter omfattet af § 10, der ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, forbydes fra den 20. juni 1991. Produkter, der er markedsført eller mærket inden dette tidspunkt, kan dog sælges, indtil lagrene er opbrugt.

Stk. 3. Produkter omfattet af § 13, der opfylder de hidtil gældende regler, kan sælges indtil den 20. juni l992.

Stk. 4. Mærkning inden for samme synsfelt, jfr. § 8, stk. 3, kan dog indtil 1. juli l999 udelades på glasflasker, som er beregnet til genbrug, og på hvilke een af de oplysninger, som er nævnt i bestemmelsen, er angivet med uudslettelig mærkning.

Stk. 5. Følgende regler ophæves:

 • 1) Bendtgørelse nr. 66 af 20. februar l981 om mærkning af færdigpakkede levnedsmidler til den endelige forbruger.
 • 2) § 4 i bekendtgørelse nr. 337 af 19. december 1959 om grønt- og frugtkonserves.
 • 3) § 6, stk. 1, 2, 3 og 5, §§ 8-9 og § 10, stk. 1, 2, 3, 4 og 6 i bekendtgørelse nr. 18 af 16. januar 1990 om marmelade og frugtgele m.v.
 • 4) § 16, §§ 18-19 og §§ 21-22 i bekendtgørelse nr. 493 af 28. juni l990 om frugt- og grøntsagssaft m.m.

Sundhedsministeriet, den 15. marts 1991

Ester Larsen

/ J. Bartels Petersen

Bilag 1

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

 

 Definition               Kategoribetegnelse 

 Raffinerede olier, bortset fra  »Olie«, suppleret med 

 olivenolie.            - enten benævnelsen »vegetabilsk/ 

                   »plante« eller 

 »animalsk«/ 

                   »dyrisk« 

                  - eller angivelse af den specifikke 

                   vegetabilske eller animalske 

                   oprindelse. 

                  Benævnelsen »hærdet« skal 

 ledsage 

                  angivelsen af en hærdet olie, hvis 

                  vegetabilske oprindelse eller 

                  specifikke vegetabilske eller 

                  animalske oprindelse er anført. 

 Raffinerede fedtstoffer.     »Fedtstof«, suppleret med 

                  - enten benævnelsen 

 »vegetabilsk«/ 

                   »plante« eller 

 »animalsk«/dyrisk' 

                  - eller angivelse af den specifikke 

                   vegetabilske eller animalske 

                   oprindelse. 

 Blandinger af mel, der      »Mel«, fulgt af en opregning 

 hidrører fra to eller       af de kornsorter, det hidrører fra, 

 flere kornsorter.         opstillet efter aftagende 

                  vægtmængde. 

 Uforarbejdet stivelse og     Stivelse. 

 stivelse, der er modificeret 

 ved fysiske processer eller 

 ved hjælp af enzymer. 

 Enhver fiskeart, hvor fisken   Fisk. 

 indgår som ingrediens i et andet 

 levnedsmiddel og med forbehold 

 af, at betegnelsen og 

 præsentationsmåden for dette 

 levnedsmiddel ikke henviser til 

 en bestemt fiskeart. 

 Enhver type fjerkrækød,      Fjerkrækød. 

 hvor kødet indgår som 

 ingrediens i et andet 

 levnedsmiddel og med 

 forbehold af, at betegnelsen 

 og præsentationsmåden for 

 dette levnedsmiddel ikke 

 henviser til en bestemt type 

 fjerkrækød. 

 Alle ostetyper, når osten     Ost. 

 eller osteblandingen indgår 

 som ingrediens i et andet 

 levnedsmiddel og med forbehold 

 af, at betegnelsen og 

 præsentationsmåden for dette 

 levnedsmiddel ikke henviser til 

 en bestemt type ost. 

 Alle krydderier og ekstrakter   Krydderi(er) eller 

 heraf, der ikke overskrider    krydderiblanding. 

 2 pct. af levnedsmidlets vægt. 

 Alle krydderurter eller dele   Krydderurt(er) eller blanding af 

 af krydderurter, der ikke     krydderurter. 

 overskrider 2 pct. af 

 levnedsmidlets vægt. 

 Alle former for gummiprodukter,  Gummibase. 

 der anvendes til fremstilling 

 af gummibase til tyggegummi. 

 Rasp af enhver oprindelse.    Rasp. 

 Alle kategorier af saccharose.  Sukker. 

 Vandfri dextrose eller      Dextrose. 

 dextrosemonohydrat. 

 Kaseinat af enhver art.      Kaseinat. 

 Presset kakaosmør,        Kakaosmør. 

 expellerkakaosmør eller 

 raffineret kakaosmør. 

 Alle kandiserede frugter, der   Kandiserede frugter. 

 ikke overskrider 10 pct. af 

 levnedsmidlets vægt. 

 Majsgrits, byg, hvede,      For øl: Råfrugt. 

 stivelse, ris, saccharose, 

 lactose, glucose og fructose. 

 Enhver mælkebestanddel, såsom   Mælkebestanddele. Denne 

 fløde, mælk, delvist skummet   kategirobetegnelse kan kun anvendes 

 mælk, kærnemælk inkl.       ved mærkning af levnedsmidler, som 

 helt eller delvist inddampede   hører under den lovgivning, der er 

 produkter heraf, smør,      nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2 og 7. 

 smørolie og mælkefedt. 

 Enhver type sukkerart bortset   Sukkerart. Denne kategoribetegnelse 

 fra lactose.           kan kun anvendes ved mærkning af 

                  levnedsmidler, som hører under den 

                  lovgivning, der er nævnt i § 2, 

                  stk. 1, nr. 1, 5 og 6. 

Bilag 2

Alkoholbestemmelse og tolerancer

 • 1) Alkoholindholdet bestemmes ved 20 grader.
 • 2) De tolerancer, udtrykt i absolutte værdier, som tillades ved angivelse af alkoholindholdet, er følgende:
 • a) Drikkevarer, som ikke er nævnt i det følgende: 0,3% vol.
 • b) Øl med et alkoholindhold på højst 5,5% vol og drikkevarer henhørende under position 2206.00.93-2206.00.99 i den fælles toldtarif (Brugstariffen), fremstillet af druer: 0,5% vol.
 • c) Øl med et alkoholindhold på over 5,5% vol, drikkevarer henhørende under position 2206.00.91 i den fælles toldtarif, fremstillet af druer, cider, frugtvin og andre lignende gærede drikkevarer, fremstillet af andre frugter end druer, eventuelt perlende eller mousserende samt drikkevarer fremstillet af gæret honning: 1% vol.
 • d) Drikkevarer med indhold af udblødte frugter eller plantedele: 1,5% vol.
 • 3) De i nr. 2 anførte tolerancer finder anvendelse under hensyn til nøjagtigheden af analysemetoden til bestemmelse af alkoholindholdet.
 • 4) For så vidt angår produkter henhørende under position 22.04 i den fælles toldtarif, er disses nærmere bestemmelser fastsat ved de særlige fællesskabsbestemmelser, som gælder for disse produkter.
Officielle noter

Ingen