Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om frugt- og grøntsagssaft m.m.


I medfør af §§ 14, 21, 24, 25, 27, 43, 44, 55 og 63 i lov nr. 310 af 6. juni 1973, med senere ændringer samt under hensyn til Rådets direktiv nr. 75/726/EØF af 17. november 1975, om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om frugtsaft og visse lignende

produkter, senest ændret ved Rådets direktiv nr. 89/394/EØF, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter de i bilag 1, nr. 7-18 definerede produkter, i det omfang disse er bestemt til direkte salg til forbrugerne, koncentreret frugtsaft, som anvendes til fremstilling af de i bilag 1, nr. 7, 8 og 11 definerede produkter, bestemt til direkte salg til forbrugerne, koncentreret grøntsagssaft, som anvendes til fremstilling af grøntsagssaft, bestemt til direkte salg til forbrugerne samt frugtsaft, sur frugtsaft, sød (sødet) frugtsaft og æblemost, som anvendes til fremstilling af frugtnektar, bærmost og cider, bestemt til direkte salg til forbrugerne.

Stk. 2. Ved frugt, frugtpure, koncentreret frugtpure, grøntsager og sukker forstås i denne bekendtgørelse de i bilag 1 under nr. 1-5 definerede produkter.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke levnedsmidler bestemt til særlig ernæring.

§ 3. De betegnelser, der er anført i § 14, nr. 2 og 4 og i bilag 1, nr. 7-18, er forbeholdt de der definerede produkter.

Stk. 2. Når produktet kun er fremstillet af een frugtart eller een grøntsagsart, angives denne i stedet for ordet »frugt« eller »grøntsag«, eller den tilføjes de benævnelser, som ikke indeholder dette ord.

Stk. 3. I betegnelserne for produkter, der er defineret i bilag 1, nr. 7 og 10, og som er drikkelige i naturlig tilstand, kan i stedet for ordet »saft« anvendes ordet »juice«.

Stk. 4. Appelsin kan betegnes som »orange« og grapefrugt som »grape«.

§ 4. Ved fremstilling af frugtsaft og sur frugtsaft, jf. bilag 1, nr. 7 og 8, er følgende tilladt:

 • 1) Blanding af frugtsafter af en eller flere arter og/eller af frugtpure.
 • 2) Behandling ved hjælp af følgende produktionshjælpemidler:
 • a) kvælstof,
 • b) pektolytiske enzymer,
 • c) proteolytiske enzymer,
 • d) amylolytiske enzymer,
 • e) gelatine,
 • f) bentonit,
 • g) silikagel,
 • h) kaolin,
 • i) kul og
 • j) inaktive filtreringstilsætningsstoffer

(perlit, asbest, kiselgur, cellulose, uopløselige polyamider).

 • 3) Sædvanlige fysiske processer og behandlinger såsom varmebehandling, centrifugering og filtrering.

Stk. 2. Ved fremstilling af druesaft er desuden tilladt:

 • 1) afsvovling ved fysiske processer,
 • 2) klaring ved hjælp af kasein, æggehvidestoffer og andre animalske albuminer og
 • 3) delvis fjernelse af syre ved hjælp af neutral kaliumtartrat eller calciumcarbonat, sidstnævnte eventuelt med indhold af små mængder calciumdobbeltsalt af d-vinsyre og l-æblesyre.

Stk. 3. Ved fremstilling af anden frugtsaft end pære- og druesaft kan der tilsættes sukker på følgende vilkår:

 • 1) i en mængde, udtrykt i tørstof på højst 15 g pr. liter færdig frugtsaft, med henblik på smagskorrektion,
 • 2) i en mængde, udtrykt i tørstof på højst
 • a) 200 g pr. liter færdig frugtsaft, hvor det drejer sig om citron-, limette-, bergamotte-, ribs- og solbærsaft og
 • b) 100 g pr. liter færdig frugtsaft i øvrige tilfælde undtagen æblesaft

for at opnå sød smag.

Stk. 4. Det er forbudt at tilsætte både sukker og syre til den samme frugtsaft.

§ 5. Ved fremstilling af sød (sødet) frugtsaft (jfr. bilag 1, nr. 9) er følgende tilladt:

 • 1) Blanding af een eller flere slags sød (sødet) frugtsaft.
 • 2) Iblanding af frugtsaft.
 • 3) De i § 4, stk. 1, nr. 2 og 3 anførte behandlinger og processer.
 • 4) tilsætning af syre.

§ 6. Ved fremstilling af grøntsagssaft (jfr. bilag 1, nr. 10) er følgende tilladt:

 • 1) Blanding af een eller flere slags grøntsagssafter.
 • 2) De i § 4, stk. 1, nr. 2 og 3 anførte behandlinger og processer.
 • 3) Anvendelse af vand i de teknologisk nødvendige mængder under forudsætning af, at det således tilsatte vand på ny fjernes.

Stk. 2. Endvidere er følgende tilladt:

 • 1) Tilsætning af salt og krydderier.
 • 2) Tilsætning af een eller flere frugtarter.

§ 7. Ved fremstilling af frugtnektar, jfr. bilag 1, nr. 11, er følgende tilladt:

 • 1) Blanding af een eller flere slags frugtnektarer eventuelt med tilsætning af frugtsaft eller frugtpure.
 • 2) De i § 4, stk. 1, nr. 2 og 3 anførte behandlinger og processer.

Stk. 2. Endvidere er følgende tilladt:

 • 1) Tilsætning af enten sukker eller honning i en mængde, der ikke overstiger 20% af det færdige produkts samlede vægt.
 • 2) Tilsætning af vand i sådanne mængder, at indholdet af frugtsaft og/eller frugtpure samt den totale surhedsgrad i det færdige produkt ikke bliver mindre end de i bilag 2 fastsatte værdier. For blandinger skal indholdet af frugtsaft og/eller frugtpure samt den totale surhedsgrad svare forholdsvis til de i bilag 2 fastsatte værdier.

Stk. 3. For frugtnektar, der udelukkende er fremstillet af frugtpure eller koncentreret frugtpure af æbler, pærer eller ferskner eller en blanding af disse frugter, er det tilladt at tilsætte citronsyre i en mængde, der højst svarer til 5 g pr. liter i det færdige produkt. Dog kan citronsyre helt eller delvis erstattes af tilsvarende mængde citronsaft.

§ 8. Ved fremstilling af bærmost, jfr. bilag 1, nr. 12, er følgende tilladt:

 • 1) Blanding af een eller flere arter bærmost.
 • 2) Iblanding af frugtsaft eller frugtpure, der ikke er tilsat sukker.
 • 3) De i § 4, stk. 1, nr. 2 og 3 anførte behandlinger og processer.

§ 9. Ved fremstilling af cider, jfr. bilag 1, nr. 13, er følgende tilladt:

 • 1) Iblanding af sur frugtsaft.
 • 2) De i § 4, stk. 1, nr. 2 og 3 anførte behandlinger og processer samt anvendelse af gærkulturer.

§ 10. Ved fremstilling af koncentreret frugtsaft, jfr. bilag 1, nr. 14, er følgende tilladt:

 • 1) De behandlinger og processer, der er anført i § 4, stk. 1 og 2.
 • 2) Delvis dehydrering af frugtsaft ved en fysisk behandling eller proces med undtagelse af direkte ild.
 • 3) Restituering af frugtsafts aroma ved hjælp af aromatiske stoffer, som er udvundet ved koncentrering af basissaften eller af en frugtsaft af samme slags. Disse aromatiske stoffer skal sættes til koncentreret frugtsaft, der er bestemt til direkte salg til forbrugerne.

Stk. 2. Tilsætning af sukker ifølge § 4, stk. 3, er kun tilladt for koncentreret frugtsaft i emballage, der er bestemt til den endelige forbruger, og såfremt denne tilsætning indgår i varebetegnelsen. Sker en sådan tilsætning, må den samlede tilsatte sukkermængde udtrykt i forhold til mængden af saft fremstillet af frugtsaftkoncentrat ikke overstige den grænseværdi, der er tilladt i § 4, stk. 3.

Stk. 3. Dog kan koncentreret appelsinsaft, der ikke er bestemt til den endelige forbruger, tilsættes en mængde sukker, der ikke overstiger 15 g tørstof pr. liter, med henblik på smagskorrektion. Forarbejdningsvirksomheden skal oplyses om denne tilsætning.

Stk. 4. Det er forbudt at tilsætte både sukker og syre til det samme frugtsaftkoncentrat.

§ 11. Ved fremstilling af koncentreret grøntsagssaft, jfr. bilag 1, nr. 15, er følgende tilladt:

 • 1) De i § 4 anførte behandlinger og processer.
 • 2) Delvis dehydrering af grøntsagssaft ved en fysisk behandling eller proces med undtagelse af direkte ild.
 • 3) Restituering af grøntsagssafts aroma ved hjælp af aromatiske stoffer, som er udvundet ved koncentrering af basissaften eller af en grøntsagssaft af samme slags. Disse aromatiske stoffer skal sættes til koncentreret grøntsagssaft, der er bestemt til direkte salg til forbrugerne.

§ 12. Ved fremstilling af dehydreret frugtsaft, jf. bilag 1, nr. 16, er det endvidere tilladt at foretage næsten fuldstændig dehydrering af frugtsaft ved en fysisk behandling eller proces med undtagelse af direkte ild, idet de væsentlige aromatiske bestanddele, indvundet under dehydreringen eller hidrørende fra samme slags frugt, skal tilsættes.

§ 13. Ved fremstilling af dehydreret grøntsagssaft, jf. bilag 1, nr. 17, er det endvidere tilladt at foretage næsten fuldstændig dehydrering af grøntsagssaft ved en fysisk behandling eller proces med undtagelse af direkte ild, idet de væsentlige aromatiske bestanddele, indvundet under dehydreringen eller hidrørende fra samme slags grøntsag, skal tilsættes.

§ 14. Når de af bekendtgørelsen omhandlede produkter sælges her i landet, skal de være forsynet med den betegnelse, der er forbeholdt dem i henhold til § 3, dog:

 • 1) når produktet kun er fremstillet af een frugtart eller een grøntsagsart, angives denne i stedet for ordet »frugt«, »bær« eller »grøntsag«, eller den tilføjes de benævnelser, som ikke indeholder et af disse ord,
 • 2) kan en blanding af søde safter og en blanding af søde safter og æblemost, som, når der ses bort fra sukkertilsætningen, indeholder mindst 15 volumenprocent sur bærsaft og højst 75 volumenprocent æblemost, betegnes »blandet sød frugtsaft«,
 • 3) skal der for grøntsagssaft, der er tilsat frugtsaft, angives »grøntsagssaft med ...% frugtsaft«,
 • 4) kan der i betegnelserne for produkter, der er defineret i bilag 1, nr. 7 og 10, og som er drikkelige i naturlig tilstand, i stedet for ordet »saft« anvendes ordet »juice«,
 • 5) kan appelsin betegnes som »orange« og grapefrugt som »grape«, og
 • 6) kan betegnelsen »dehydreret« for de i bilag 1, nr. 16-17 definerede produkter erstattes af angivelsen »i pulverform« og ledsages eller erstattes af en anførelse af den benyttede specifikke behandling (f.eks. frysetørret eller enhver anden lignende angivelse).

§ 15. Når de i bekendtgørelsens bilag 1, nr. 7-8, 10-11 og 13-17 nævnte produkter sælges, skal i varebetegnelsen indgå:

 • 1) en opregning i aftagende størrelsesorden af de mængder frugt- eller grøntsagssaft eller frugtpureer, i givet fald efter restituering, når produkterne hidrører fra to eller flere slags frugt eller grøntsager. Anvendelsen af betegnelsen »frugt« henholdsvis »grøntsag« er valgfri i dette tilfælde,
 • 2) angivelsen »tilsat sukker« for frugtsafter, der er tilsat sukker i overensstemmelse med § 4, stk. 3, nr. 2.

Stk. 2. De af bekendtgørelsen omhandledede produkter skal på etiketten i umiddelbar nærhed af varebetegnelsen på iøjnefaldende måde være forsynet med følgende angivelser:

 • 1) »fremstillet af ...koncentrat« for frugtsaft, grøntsagssaft og frugtnektar, der helt eller delvis er fremstillet på grundlag af koncentreret frugt- eller grøntsagssaft, og
 • 2) den maksimale mængde tilsat sukker beregnet i tørstof og udtrykt i gram pr. liter færdig frugtsaft. Den anførte mængde må højst ligge 15% over den faktisk tilsatte mængde.

Stk. 3. Etiketten skal endvidere i samme synsfelt som varebetegnelsen være forsynet med følgende angivelse:

 • 1) for bærmost:
 • a) det faktiske mindsteindhold af sur frugtsaft udtrykt som »mindst ...% frugtsaft«, og
 • b) det maksimale indhold af tilsat æblemost, pæresaft eller druesaft,
 • 2) for grøntsagssaft, der er tilsat salt eller krydderier, »tilsat salt« eller »tilsat krydderier«,
 • 3) for frugtnektar:
 • a) det faktiske mindsteindhold af frugtsaft, frugtpure eller en blanding heraf, ved »indhold af frugt mindst ...%», og
 • b) »med indhold af frugtkød« eller tilsvarende angivelse når produktet udelukkende er fremstillet af frugtpure eller koncentreret frugtpure,
 • 4) for cider:
 • a) det virkelige alkoholindhold udtrykt i volumenprocent. Tallet skal angives med højst en decimal og skal efterfølges af symbolet »% vol«, og udtrykket »alkohol«, evt. forkortet til »alk.«, kan sættes foran, og
 • b) af eventuel tilsætning af anden saft end æblemost,
 • 5) »tilsat kulsyre« når de i § 1, stk. 1 nævnte produkter, bortset fra cider, indeholder mere end 2 g kuldioxid pr. liter færdig drik.

§ 16. Produkter, der er sammensat af to eller flere råvarer, skal mærkes med oplysning om sammensætningen i form af en ingrediensliste, hvori der er en opstilling af samtlige ingredienser, som indgår i produktet på fremstillingstidspunktet, jfr. dog § 17 og § 22.

Stk. 2. Opstillingen skal indledes med en angivelse, hvori indgår ordet »ingredienser«, og de enkelte ingredienser skal indgives i rækkefølge efter faldende vægt beregnet som indgående vægt.

Stk. 3. Ingredienserne kan anføres i en anden rækkefølge for de produkter, som ved § 14, nr. 2 er defineret som »blandet sød frugtsaft«, såfremt ingen frugt vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel og forudsat denne ingrediensliste ledsages af oplysningen: »i variabelt mængdeforhold«.

§ 17. Som ingredienser betragtes ikke:

 • 1) stoffer som er strengt nødvendige for restituering til den oprindelige tilstand,
 • a) af en frugt- eller grøntsagssaft ud fra koncentreret frugt- eller grøntsagssaft, og
 • b) af en frugtpure ud fra en koncentreret frugtpure,
 • 2) bestanddele der anvendes til restituering af aromaen,
 • a) i koncentreret frugt- eller grøntsagssaft og
 • b) i dehydreret frugt- eller grøntsagssaft.

§ 18. Produkter skal være mærket med oplysning om nettoindhold. Dette skal angives i nettovolumen for flydende varer og i nettovægt for andre varer angivet efter det metriske system.

Stk. 2. Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkelte færdigpakninger indeholdende samme mængde af samme vare, angives nettoindholdet ved at anføre nettoindholdet for hver enkelt pakning og det samlede antal enkeltpakninger. Disse angivelser er dog ikke nødvendige, såfremt det samlede antal enkeltpakninger er klart synlige og let tællelige udefra, og såfremt mindst een angivelse af nettoindholdet i hver enkeltpakning er klart synlig udefra.

Stk. 3. Såfremt en færdigpakning består af to eller flere enkeltpakninger, der ikke betragtes som salgsenheder, angives nettoindholdet ved at anføre det samlede nettoindhold og det samlede antal enkeltpakninger.

Stk. 4. Angivelse af nettoindhold kan udelades for produkter, hvis nettoindhold er under 5 g eller 5 ml.

§ 19. Produktets holdbarhed skal angives ved datoen for mindste holdbarhed, d.v.s. den dato, til og med hvilken levnedsmidlet bevarer sine specifikke egenskaber under de rette opbevaringsforhold. Denne dato angives således: »mindst holdbar til ...«, såfremt datoen indeholder en angivelse af dagen. I andre tilfælde angives »mindst holdbar til og med ...«. Datoen for mindste holdbarhed kan ligeledes angives ved en periode, der refererer til en anden dato, der er anført på emballagen.

Stk. 2. De i stk. 1 fastsatte angivelser ledsages af:

 • 1) enten selve datoen, eller
 • 2) en henvisning til det sted på mærkningen, hvor datoen er anført.

Stk. 3. Disse angivelser suppleres om nødvendigt med en angivelse af de opbevaringsforskrifter, som skal overholdes for at sikre den anførte holdbarhed.

Stk. 4. Datoen udgøres af en ukodet angivelse af dag, måned og år i den nævnte rækkefølge. Dog er det for produkter:

 • 1) med en holdbarhed på under tre måneder tilstrækkeligt at angive dag og måned,
 • 2) med en holdbarhed på over tre måneder, men ikke over 18 måneder, tilstrækkeligt at angive måned og år og
 • 3) med en holdbarhed på over 18 måneder tilstrækkeligt at angive året.

§ 20. For koncentreret frugtsaft, koncentreret grøntsagssaft, dehydreret frugtsaft og dehydreret grøntsagssaft bestemt til direkte salg til forbrugerne, skal der på emballage, beholdere og etiketter anføres den mængde vand, der skal tilsættes, for at produktet kan genvinde den for den tilsvarende frugtsaft eller grøntsagssaft normale styrke. For koncentreret frugtsaft og koncentreret grøntsagssaft bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af frugtsaft, frugtnektar og grøntsagssaft skal anføres koncentrationsgraden for det pågældende koncentrat.

§ 21. Mærkningen skal indeholde oplysninger om navn eller firmanavn og adresse på fabrikanten eller pakkevirksomheden eller på en forhandler, der er etableret inden for De Europæiske Fællesskaber. For dansk fremstillede varer, der ikke markedsføres under fabrikantnavn, skal oplysninger suppleres med et registreringsnummer for den pågældende fabrik. Levnedsmiddelstyrelsen tildeler registreringsnumre på begæring af den enkelte fabrik.

Stk. 2. Mærkningen skal indeholde oplysning om levnedsmidlets oprindelsesland, såfremt en udeladelse af oplysning herom vil kunne vildlede forbrugeren.

§ 22. De i bekendtgørelsen nævnte oplysninger skal være anført på dansk og være påført færdigpakningen eller en vedhæftet etiket. I stedet for dansk kan der anvendes andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.

Stk. 2. Såfremt levnedsmidlerne bringes i handelen i et tidligere led end detailleddet, kræves der dog ikke mærkning på den enkelte færdigpakning eller en dertil vedhæftet etiket, idet det i så fald er tilstrækkeligt, at mærkningsoplysningerne i stedet anføres på de relevante handelsdokumenter.

Stk. 3. De foreskrevne oplysninger skal være let forståelige og være anført på et iøjnefaldende sted og således, at de er let synlige, let læselige og uudslettelige.

Stk. 4. De foreskrevne procentangivelser angives som vægtprocent, medmindre en anden benævnelse skal anvendes.

Stk. 5. Oplysninger om varebetegnelse, alkoholindhold, nettoindhold og dato for mindste holdbarhed skal være anført i samme synsfelt.

Stk. 6. For færdigpakninger, hvis største overflade er mindre end 10 cm2, er det tilstrækkeligt at anføre varebetegnelse, nettovolumen eller nettovægt og mindste holdbarhed samt i påkommende tilfælde angivelsen »tilsætningsstoffer anvendt«.

§ 23. Reglerne i bekendtgørelse nr. 65 af 20. februar 1981 om tilsætningsstoffer til levnedsmidler finder anvendelse dog således, at den ifølge positivlisten tilladte mængde svovldioxid og sulfiter i druesaft ikke omfattes af mærkningspligten i tilsætningsstofbekendtgørelsens § 11.

§ 24. Levnedsmiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler og træffe bestemmelse om gennemførelsen af kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse, herunder om fastlæggelse af analytiske og mikrobiologiske kendetegn for de i bilag 1, nr. 7-18 definerede produkter, samt analysemetoder og anvendelse af de i gældende EØF-direktiver fastlagte krav til identitet og renhed for de anvendte tilsætningsstoffer, herunder produktionshjælpemidler.

§ 25. Levnedsmiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde, når forholdene taler for det, dispensere fra reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 26. Overtrædelse af bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse eller af afgørelser truffet i medfør af bekendtgørelsens bestemmelser straffes i henhold til § 63, stk. 3 og 4 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m., som ændret ved lov nr. 250 af 23. maj 1984.

§ 27. Denne bekendtgørelse træder i kraft 7. juli 1990. Produkter, der opfylder de hidtil gældende regler, kan fremstilles eller importeres indtil 31. december 1990. Disse produkter kan sælges indtil den 14. juni 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 451 af 12. september 1978 om frugt- og grøntsagssaft m.m., som ændret ved bekendtgørelse nr. 163 af 23. april 1982, bekendtgørelse nr. 466 af 15. september 1984 og bekendtgørelse nr. 295 af 8. juli 1988, ophæves samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Sundhedsministeriet, den 28. juni 1990

Ester Larsen

/ J. Bartels Petersen

Bilag 1

Definitioner

1. Frugt:

Frugt, frisk eller konserveret ved nedkøling, sund, uden nogen tegn på fordærv, hvor ingen af de bestanddele, der er væsentlige for fremstilling af frugtsaft eller frugtnektar er fjernet, og som har opnået en passende modningsgrad.

2. Frugtpure:

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, fremstillet ved passering af den spiselige del af hele frugter eller frugter, der er skrællede, uden at saften er fjernet.

3. Koncentreret frugtpure:

Produkt, fremstillet af frugtpure ved fysisk fjernelse af en bestemt del af det naturlige vandindhold.

4. Grøntsager:

Grøntsager, sunde og uden tegn på fordærv, og som har opnået en passende modningsgrad. Grøntsager kan være friske, kogte, blancherede eller konserveret ved nedkøling. Ingen af de bestanddele, der er væsentlige for fremstilling af grøntsagssaft er fjernet.

5. Sukker:

 • a) Ved fremstilling af frugtsaft:

- halvhvidt sukker

- sukker (hvidt sukker)

- ekstra hvidt sukker

- dextrosemonohydrat

- dextroseanhydrid

- tørret glucosesirup

- fructose.

 • b) Ved fremstilling af frugtnektar samt rekonstitueret frugtsaft ud over de i litra a) omhandlede sukre:

- glucosesirup

- flydende sukker

- flydende invertsukker

- sirup af invertsukker

- vandig opløsning af saccharose, med følgende kendetegn:

 • aa) tørstof: ikke under 62% i vægt,
 • bb) indhold af invertsukker (forholdet mellem fructose og dextrose: 1,070,2): ikke over 3% i vægt af tørstoffet,
 • cc) askeindhold ved måling af ledningsevne: ikke over 0,3% i vægt af tørstoffet,
 • dd) farve i opløsning: ikke over 75 ICUMSA-enheder,
 • ee) residualindhold af svovldioxid: ikke over 15 mg/kg af tørstoffet.

6. Alkohol:

 • a) Alkoholindholdet, jf. nr. 13, bestemmes ved 20IC.
 • b) Den tolerance, udtrykt i absolutte værdier, som tillades ved angivelse af alkoholindholdet er 1 pct. vol. Denne tolerance finder i øvrigt anvendelse under hensyn til nøjagtigheden af analysemetoden til bestemmelse af alkoholindholdet.

7. Frugtsaft:

 • a) Gæringsdygtig, men ugæret saft, fremstillet af frugter ved mekaniske processer, og som har den farve, aroma og smag, som er karakteristisk for saft af de frugter, hvorfra den hidrører.

For så vidt angår citrusfrugter skal saften hidrøre fra den afskallede frugt. Limettesaft kan dog fremstilles af hele frugten i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, som i videst muligt omfang nedsætter tilstedeværelsen i saften af dele af frugtens skal.

 • b) Ved frugtsaft forstås tillige en gæringsdygtig, men ugæret saft tilsvarende fremstillet af de i nr. 8 nævnte frugter, og som er tilsat sukker i overensstemmelse med § 4, stk. 3.
 • c) Ved frugtsaft forstås tillige det produkt, der fremstilles af koncentreret frugtsaft ved

- restituering af den vandmængde, der er fjernet fra saften under koncentrationen, idet det tilsatte vand skal besidde de egnede karakteristiske egenskaber, især ud fra et kemisk, mikrobiologisk og organoleptisk synspunkt, således at saftens væsentlige egenskaber sikres, og

- restituering af dens aroma ved hjælp af aromatiske stoffer, som er udvundet ved koncentrationen af den pågældende frugtsaft eller af frugtsaft af samme art,

og som udviser tilsvarende organoleptiske og analytiske karakteristika som den saft, der er fremstillet af frugter af samme art i overensstemmelse med bestemmelserne i litra a).

 • d) Frugtsaft af anden frugt end druer, citrusfrugter, ananas, pærer, ferskner og abrikoser, der er bestemt til fremstilling af koncentreret frugtsaft, kan endvidere fremstilles ved hjælp af diffusionsmetoden.

Den heraf fremstillede koncentrerede frugtsaft skal være i overensstemmelse med produkterne beskrevet under punkt 14.

8. Sur frugtsaft:

 • a) Gæringsdygtig, men ugæret saft, fremstillet af solbær, kirsebær, røde ribs, hvide ribs, hindbær, jordbær eller hyldebær ved mekaniske processer, og som har den farve, aroma og smag, som er karakteristisk for saft af de frugter, hvorfra den hidrører.
 • b) Ved sur frugtsaft forstås tillige det produkt, der fremstilles af koncentreret sur frugtsaft (jf. nr. 7 c)).
 • c) Sur frugtsaft, der er bestemt til fremstilling af koncentreret sur frugtsaft, kan endvidere fremstilles ved hjælp af diffusionsmetoden (jfr. nr. 7 d)).

9. Sød eller sødet frugtsaft:

Et produkt, fremstillet af sur frugtsaft og tilsat mere end 200 g sukker pr. l færdig frugtsaft, dog ikke over 600 g pr. l færdig frugtsaft.

10. Grøntsagssaft:

 • a) Gæringsdygtig, men ugæret saft, fremstillet af grøntsager ved mekaniske processer, og som har den farve, aroma og smag, som er karakteristisk for saft af de grøntsager, hvorfra den hidrører.
 • b) Ved grøntsagssaft forstås tillige det produkt, der fremstilles af koncentreret grøntsagssaft ved

- restituering af den vandmængde, der er fjernet fra saften under koncentrationen, idet det tilsatte vand skal besidde egnede karakteristiske egenskaber, især ud fra et kemisk, mikrobiologisk og organoleptisk synspunkt, således at saftens væsentlige egenskaber sikres, og

- restituering af dens aroma ved hjælp af aromatiske stoffer, som er udvundet ved koncentrationen af den pågældende grøntsagssaft eller af grøntsagssaft af samme art,

og som udviser tilsvarende organoleptiske og analytiske karakteristika som den saft, der er fremstillet af grøntsager af samme art i overensstemmelse med bestemmelserne i litra a).

 • c) Grøntsagssaft, der er bestemt til fremstilling af koncentreret grøntsagssaft kan endvidere fremstilles ved hjælp af diffusionsmetoden. Den heraf fremstillede koncentrerede grøntsagssaft skal være i overensstemmelse med produkterne beskrevet under punkt 15.

11. Frugtnektar:

Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, fremstillet ved tilsætning af vand og sukker eller honning til frugtsaft, koncentreret frugtsaft, frugtpure, koncentreret frugtpure eller en blanding af disse produkter, og som yderligere er i overensstemmelse med bilag 2.

12. Bærmost.

Et produkt fremstillet af sød (sødet) frugtsaft, som opfylder betingelserne fastsat herfor i bilag 3, nr. 1, ved tilsætning af saft, der ikke er tilsat sukker, af æbler, pærer eller druer eller vand, og som er i overensstemmelse med bilag 3, nr. 2.

13. Cider:

Et produkt fremstillet af æblemost (jfr. punkt 18), hvori der er fuldstændigt forgæret et kvantum tilsat sukker, tilstrækkeligt til opnåelse af et ethanolindhold på mindst 2 volumenprocent. Produktet indeholder mindst 2 g pr. l af den ved forgæringen dannede kuldioxid.

14. Koncentreret frugtsaft:

Et produkt fremstillet af frugtsaft ved fysisk fjernelse af en del af det naturlige vandindhold. Når produktet er bestemt til direkte salg til forbrugerne, skal rumfanget mindst være halveret.

15. Koncentreret grøntsagssaft:

Et produkt fremstillet af grøntsagssaft ved fysisk fjernelse af en del af det naturlige vandindhold. Når produktet er bestemt til direkte salg til forbrugerne, skal rumfanget mindst være halveret.

16. Dehydreret frugtsaft:

Et produkt fremstillet af frugtsaft ved fysisk fjernelse af næsten hele det naturlige vandindhold.

17. Dehydreret grøntsagssaft:

Et produkt fremstillet af grøntsagssaft ved fysisk fjernelse af næsten hele det naturlige vandindhold.

18. Æblemost:

Æblesaft, der ikke er tilsat sukker og hvis indhold af tørstof mindst er så stort, at æblemostens brydningsindeks ikke er mindre end brydningsindekset for en vandig opløsning, der indeholder 100 g saccharose pr. 1000 g opløsning.

Bilag 2

Særlige bestemmelser for frugtnektar

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nektar af              Total minimal  Minimalt indhold 

                   surhedsgrad   af saft og/eller 

                   udtrykt i    pure udtrykt i 

                   g vinsyre pr.  vægt pct. af 

                   liter af det   det færdige 

                   færdige produkt produkt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I. Frugter med syrlig saft, der ikke 

   er drikkelig i naturlig tilstand 

   Passionsfrugter (Passiflora 

   edulis)            8        25 

   Guldæbler (Solanum Quitoense) 5        25 

   Solbær             8        25 

   Hvide ribs           8        25 

   Røde ribs           8        25 

   Stikkelsbær          9        30 

   Havtornfrugter         9        25 

   Slåen             8        30 

   Blommer            6        30 

   Sveskeblommer         6        30 

   Rønnebær            8        30 

   Hyben (frugter af rosa sp.)  8        40 

   Surkirsebær          8        35 

   Andre kirsebær         6(1)       40 

   Blåbær             4        40 

   Hyldebær            7        50 

   Hindbær            7        40 

   Abrikoser           3(1)       40 

   Jordbær            5(1)       40 

   Brombær            6        40 

   Tyttebær            9        30 

   Kvæder             7        50 

   Citroner og limetter      -        25 

   Andre frugter henhørende 

   under denne kategori      -        25 

 II. Frugter med lavt syreindhold 

   eller med meget frugtkød, eller 

   kraftig aroma, med saft, der ikke 

   er drikkelig i naturlig tilstand 

   Mango             -        35 

   Bananer            -        25 

   Guavabær            -        25 

   Papaya             -        25 

   Litchiblommer         -        25 

   Azeroltræets frugter      -        25 

   Pigget anone (Annona muricata) -        25 

   Oksehjerte (Annona reticulata) -        25 

   Sukkeræbler          -        25 

   Granatæbler          -        25 

   Acajounødder          -        25 

   Mombinblommer (Spondias 

   purpurea)           -        25 

   Mombinblommer (Spondias 

   tuberosa aroda)        -        30 

   Andre frugter henhørende 

   under denne kategori      -        25 

 III. Frugter med saft, der er 

   drikkelig i naturlig tilstand 

   Æbler             3(1)       50 

   Pærer             3(1)       50 

   Ferskner            3(1)       45 

   Citrusfrugter, undtagen 

   citroner og limetter      5        50 

   Ananas             4        50 

   Andre frugter henhørende 

   under denne kategori      -        50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Denne grænse gælder ikke for de i § 7, stk. 3, omhandlede frugtnektarer

---------------------------------------------------------------------

Bilag 3

 • 1) Særlige bestemmelser for sød (sødet) saft, der anvendes ved fremstilling af bærmost.
 • a) Det er forbudt at tilsætte organiske eller uorganiske syrer.
 • b) Efter tilsætning af sukker må tørstof/syre-forholdet (*) maksimalt have følgende værdier:
   
  
       for ribs      26,0 
  
       for solbær     26,1 
  
       for kirsebær    28,4 
  
       for hindbær     29,6 
  
       for hyldebær    31,5 
  
       for jordbær     41,1 
  
   2) Særlige bestemmelser for bærmost: 
  
   Minimalt indhold af sød (sødet) saft, udtrykt i procent af det 
  
    færdige produkts vægt: 
  
       for ribs og solbær  31 
  
       for kirsebær     35 
  
       for hindbær     40 
  
       for hyldebær     46 
  
       for jordbær     41 
  
  
 • (*) Forholdet mellem indhold af opløseligt tørstof i vægt % målt ved 20I celsius på et sukkerrefraktometer uden korrektion og indhold af fri syre beregnet som vinsyre og udtrykt i gram pr. liter.
Officielle noter

Ingen