Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fortegnelse over tilsætningsstoffer til levnedsmidler

Indholdsfortegnelse

Indledende bemærkninger

Bemærkninger til afsnit A 1

Bemærkninger til afsnit A 2

Bemærkninger til afsnit A 3

Bemærkninger til afsnit B

Ændringer til Positivlisten

 

 Afsnit A 1   Anvendelse af tilsætningsstoffer 

         Levnedsmiddelgruppe: 

          1 Mælkeprodukter og lignende produkter 

          2 Fedtstoffer og olier 

          3 Konsumis 

          4 Frugter og grøntsager 

          5 Konfektureprodukter 

          6 Cerealier og produkter heraf 

          7 Bagværk 

          8 Kød og kødprodukter 

          9 Fisk og fiskevarer 

          10 Æg og ægprodukter 

          11 Sukker og honning 

          12 Salt og krydderier, supper, saucer og 

           salater, proteinprodukter m.m. 

          13 Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring 

          14 Drikkevarer 

          15 Snacks 

          16 Levnedsmidler, der ikke kan indplaceres 

           i de øvrige grupper 

         Liste over tilsætningsstoffer, der må anvendes 

         i de af levnedsmiddelgrupperne 1-16, hvor dette 

         er nærmere præciseret 

 Afsnit A 2   Anvendelse af næringsstoffer 

 Afsnit A 3   Anvendelse af tekniske hjælpestoffer 

 Afsnit B    Tilsætningsstoffer efter deres formål 

         Tilsætningsstofgruppe: 

           Antioxidanter og konserveringsstoffer 

           Farvestoffer 

           Næringsstoffer 

           Sødestoffer 

           Diverse stoffer 

           Bærestoffer m.m. 

 Afsnit C    Indeks over levnedsmidler 

 Afsnit D    Indeks over tilsætningsstoffer 

 Afsnit E    Indeks over E-numre og DK-numre 

 Afsnit F    Liste over tilsætningsstoffer, der må sælges til 

         anvendelse i private husholdninger 

Indledende bemærkninger

Ved tilsætningsstoffer forstås ifølge § 3 i lov om levnedsmidler m.m. (lov nr. 310 af 6. juni 1973 med senere ændringer) stoffer, som uden i sig selv at være levnedsmidler eller sædvanligt anvendte bestanddele af sammensatte levnedsmidler er bestemt til at tilsættes levnedsmidler for at påvirke deres næringsværdi, holdbarhed, konsistens, farve, smag eller lugt eller i øvrigt med teknologiske eller andre formål.

Nærværende fortegnelse, Positivlisten, over tilsætningsstoffer til levnedsmidler er udfærdiget i henhold til § 14 i levnedsmiddelloven og § 11 i tilsætningsstofbekendtgørelsen (bek. af december 1995 om tilsætningsstoffer til levnedsmidler).

Følgende tilsætningsstoffer kan, jf. § 20 i tilsætningsstofbekendtgørelsen, tages i anvendelse i enkelte levnedsmidler eller grupper heraf, hvis de senest 6 måneder, før de tages i brug, er anmeldt til Levnedsmiddelstyrelsen, og der ikke forinden af styrelsen er nedlagt forbud mod den påtænkte anvendelse af tilsætningsstoffet:

 

 1)  bakteriekulturer, 

 2)  skimmelsvampe og gærsvampe, 

 3)  enzymer og 

 4)  næringsstoffer, såsom vitaminer, mineraler og aminosyrer. 

Levnedsmiddelstyrelsen kan tillade, at anvendelse sker tidligere end 6 måneder efter anmeldelsen. For produkter omfattet af henholdsvis 1) og 2) eller 3) skal en anmeldelse indeholde de i tilsætningsstofbekendtgørelsens bilag 4 eller bilag 5 anførte oplysninger. For produkter omfattet af 4) kan vejledning om anmeldelse rekvireres fra Levnedsmiddelstyrelsen.

Enzymer, der anvendes som f.eks. antioxidanter eller konserveringsstoffer, er omfattet af bestemmelserne i fortegnelsens afsnit A 1 og skal derfor ikke anmeldes. Enzymer, der anvendes som tekniske hjælpestoffer, samt bakteriekulturer, skimmelsvampe og gærsvampe er ikke optaget i fortegnelsen.

Anvendelsen af aromastoffer reguleres i henhold til aromabekendtgørelsen (bek. nr. 529 af 19. juni 1992 om aromaer m.m., der må anvendes til levnedsmidler).

Positivlisten er inddelt i følgende afsnit:

Afsnit A 1: Anvendelse af tilsætningsstoffer, bortset fra næringsstoffer, i enkelte levnedsmidler eller levnedsmiddelgrupper.

Afsnit A 2: Anvendelse af næringsstoffer i enkelte levnedsmidler eller levnedsmiddelgrupper.

Afsnit A 3: Anvendelse af tekniske hjælpestoffer.

Afsnit B: Tilsætningsstoffer, herunder næringsstoffer, anført i grupper efter deres formål.

Afsnit C: Indeks over levnedsmidler med reference til placering i levnedsmiddelgrupper under afsnit A 1.

Afsnit D: Indeks over tilsætningsstoffer, herunder næringsstoffer, med reference til anvendelse i levnedsmiddelgrupper under afsnit A 1.

Afsnit E: Indeks over E-numre og DK-numre på tilsætningsstoffer.

Afsnit F: Liste over tilsætningsstoffer, der må sælges til anvendelse i private husholdninger.

Bemærkninger til afsnit A 1

Afsnit A 1 omhandler anvendelse af tilsætningsstoffer som f.eks. antioxidanter, emulgatorer, farvestoffer, konserveringsstoffer, surhedsregulerende midler og sødestoffer i enkelte levnedsmidler eller levnedsmiddelgrupper. Reglerne omhandler fortrinsvis levnedsmidler, der er producerede direkte til detailsalg, men kan også omhandle levnedsmidler, der er beregnede til anvendelse ved erhvervsmæssig tilvirkning af andre levnedsmidler.

Indplacering

Levnedsmidlerne er inddelt i grupper fra 1 til 15, og som hovedregel bør et levnedsmiddel kunne indplaceres i en af disse grupper. I afsnit C, indeks over levnedsmidler, er en lang række af forskellige levnedsmidler opregnet med angivelse af deres indplacering. Betegnelserne angivet i kursiv - både i afsnit A 1 og i afsnit C - omfatter nationale specialiteter inden for EU, for hvilke der gælder særlige bestemmelser for anvendelse af tilsætningsstoffer.

Specielt med hensyn til gruppe 1, mælkeprodukter og lignende produkter, bør man være opmærksom på, at gruppen omfatter såvel mælkeprodukter som produkter, der ligner disse. Således indplaceres aromatiseret sojadrik i gruppe 1.1.2, drikkevarer på basis af mælkeprodukter o.l. produkter, aromatiserede og/eller syrnede, idet der ikke under gruppe 1.1, konsummælk og kærnemælk samt drikkevarer på basis af mælkeprodukter, er lavet en særlig gruppe til sådanne produkter. Under gruppe 1.4, fløde, er der derimod oprettet en gruppe 1.4.4, flødelignende produkter, og her indplaceres et produkt som piskeskum, der er lavet på basis af vegetabilsk fedt.

Ved vurdering af, om et levnedsmiddel bør indplaceres i gruppe 7.1, brød og almindeligt bagværk, eller gruppe 7.2, finere bagværk, kan følgende retningslinie angives: Er fedtindholdet eller sukkerindholdet på mindst 10%, indplaceres levnedsmidlet i den sidstnævnte gruppe. Retningslinien er dog kun vejledende.

Med hensyn til udtrykket »frosne« omfatter dette - i forbindelse med tilsætningsstofanvendelse - såvel frosne som dybfrosne produkter.

Udover grupperne fra 1 til 15 er der oprettet en gruppe 16, der omfatter:

- Enkelte levnedsmidler, som det ikke har været muligt at indplacere i de øvrige grupper, f.eks. pynt og overtræk.

- Enkelte typer af levnedsmidler, som det af praktiske grunde har været hensigtsmæssigt at nævne her, nemlig levnedsmidler i tabletform og tørrede levnedsmidler i pulverform. Selve levnedsmidlet indplaceres dog ikke i gruppe 16 men alene i overensstemmelse med det anførte i det følgende afsnit. Hvis levnedsmidlet så optræder i form af en tablet eller et pulver, må man yderligere anvende de tilsætningsstoffer, der er anført under gruppe 16.4 eller 16.5.

Pulvere og koncentrater indplaceres som hovedregel i den gruppe, som det færdige levnedsmiddel tilhører. F.eks. indplaceres kageblandinger i gruppe 7.2, finere bagværk, og læskedrikkoncentrater og syrupper i gruppe 14.1.4, aromatiserede drikkevarer o.l. produkter. Nogle pulvere og koncentrater er dog omfattet af særlige grupper. Dette gælder f.eks. kartoffelpulver, som indplaceres i gruppe 4.3.1, tørrede frugter og grøntsager. Se afsnittet »Mængdeangivelse« med hensyn til anvendelse af tilsætningsstoffer i sådanne pulvere/koncentrater.

Tilsætningsstofgrupper

Tilsætningsstofferne er inddelt i 4 grupper

- antioxidant, konserveringsstof,

- farvestof,

- sødestof og

- diverse.

For de stoffer, der er anført under »Antioxidant, konserveringsstof«, gælder, at stofferne ikke må anvendes med andre funktioner end en af disse.

For de stoffer, der er anført under »Farvestof« eller »Sødestof«, gælder, at det er de eneste stoffer, der må anvendes med disse funktioner.

For stofferne under »Diverse« er det - medmindre dette er specielt angivet under rubrikken »Bemærkninger« - ikke anført med hvilken funktion, stofferne må anvendes. Dette vil derfor afhænge af en konkret vurdering af det enkelte stofs teknologiske funktion i det pågældende levnedsmiddel. Ascorbinsyre er et af de tilsætningsstoffer, der kan anvendes med forskellige funktioner, f.eks. som antioxidant, melbehandlingsmiddel eller surhedsregulerende middel.

Overførsel

Ved overførsel af tilsætningsstoffer forstår man, at et eller flere tilsætningsstoffer overføres til et levnedsmiddel på anden måde end ved direkte tilsætning. Stoffet kan godt have en teknologisk funktion i det levnedsmiddel, som det overføres til, men dette behøver ikke at være tilfældet.

Overførsel af tilsætningsstoffer kan ske:

1. Ved overførsel fra en levnedsmiddelingrediens, f.eks. margarine, der indgår som bestanddel i et levnedsmiddel, og hvor der i selve ingrediensen er et teknologisk behov for anvendelse af tilsætningsstoffer, f.eks. emulgatorer.

2. Ved overførsel fra et tilsætningsstof, hvor der til selve stoffet er et behov for anvendelse af tilsætningsstoffer, enten et tilsætningsstof som en antioxidant eller et konserveringsstof eller et bærestof som et opløsningsmiddel.

3. Ved anvendelse af et tilsætningsstof som teknisk hjælpestof i forbindelse med produktionen af et levnedsmiddel, hvor rester af stoffet findes i det færdige levnedsmiddel.

Overførsel af tilsætningsstoffer er med en række undtagelser, jf. § 17 i tilsætningsstofbekendtgørelsen og dennes bilag 3, tilladt i

- sammensatte levnedsmidler, hvis tilsætningsstofferne er tilladt i en af ingredienserne.

Det vil sige, at en sammenblanding af et eller flere lovlige levnedsmidler vil resultere i, at også det sammensatte levnedsmiddel bliver lovligt. Dette gælder, uanset det sammensatte levnedsmiddel måtte være indplaceret i en levnedsmiddelgruppe, hvor de pågældende tilsætningsstoffer ikke er anført.

Hvis et sammensat levnedsmiddel ikke kan indplaceres i en af grupperne fra 1 til 16, må det således i proportionale mængder indeholde de tilsætningsstoffer, der er tilladt i de ingredienser, som levnedsmidlet består af, men der er ikke mulighed for at anvende yderligere tilsætningsstoffer.

Følgende eksempler kan illustrere dette:

- Et produkt som forloren skildpadde, der kan bestå af kødboller, fiskeboller og sauce, må indeholde de tilsætningsstoffer, som er tilladt i gruppe 8.3.2, varmebehandlede kødprodukter fremstillet af findelt kød, gruppe 9.3.1.1, kogte fisk og fiskevarer, eller gruppe 9.5, fiskehelkonserves, og gruppe 12.6.2, ikke-emulgerede saucer.

- Et produkt som en pizza med fyld må indeholde de tilsætningsstoffer, som er tilladt i gruppe 7.1, brød og almindeligt bagværk, samt eventuelt i gruppe 1.6.2, modnet ost, gruppe 4.3.6, frugt- og grøntsagstilberedninger o.s.v.

- Et produkt som en tærte må indeholde de tilsætningsstoffer, som er tilladt i gruppe 7.2, finere bagværk, samt eventuelt i gruppe 4.3.4.1, marmelade, gele og kastanjecreme, gruppe 5.1, kakao- og chokoladevarer, gruppe 14.2.6.1, spiritus, gruppe 16.2, pynt og overtræk o.s.v.

Hvis et sammensat levnedsmiddel derimod kan indplaceres i en af grupperne fra 1 til 16, må det indeholde både de tilsætningsstoffer, som er anført i den pågældende levnedsmiddelgruppe, og de tilsætningsstoffer, som er tilladt i de enkelte ingredienser.

Følgende eksempel kan illustrere dette:

- En dessert på basis af frugter må indeholde de tilsætningstoffer, der er anført i gruppe 4.3.7. Er der imidlertid som ingrediens anvendt en frugttilberedning, vil de stoffer, der er anført i gruppe 4.3.6, også være lovlige i produktet.

Overførsel af tilsætningsstoffer er desuden tilladt i

- levnedsmidler, der udelukkende er bestemt til fremstilling af sammensatte levnedsmidler, hvis de sammensatte levnedsmidler opfylder bestemmelserne i afsnit A 1.

Det vil sige, at man ved fremstilling af finere bagværk, gruppe 7.2, f.eks. må anvende margarine tilsat et grønt farvestof, hvis dette farvestof er tilladt i bagværket. Da farvestoffet ikke er tilladt i margarinen som sådan, må denne følgelig ikke detailforhandles.

Overførselsbestemmelserne gælder ikke for gruppe 13.1, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, og gruppe 13.2, overgangskost.

Mængdeangivelse

De mængdeangivelser, der er anført i afsnit A 1 under rubrikken »Bemærkninger«, er - for så vidt angår farvestoffer og sødestoffer - som hovedregel de mængder, der højst må være til stede i levnedsmidlerne, når disse er klar til indtagelse og tilberedt efter en eventuel brugsanvisning. For de øvrige stoffer gælder mængdeangivelserne dog som hovedregel levnedsmidlerne, som disse markedsføres.

Det sidstnævnte forhold gælder desuden for pulvere, koncentrater o.l., som er omfattet af særlige grupper, jf. afsnittet »Indplacering«. For de øvrige produkter af denne art gælder, at det er det færdige produkt, som opstår, efter at pulveret eller koncentratet er blevet tilsat yderligere ingredienser, som skal overholde reglerne for den pågældende gruppe. Dette gælder, hvis

- der ikke er oprettet en særlig gruppe til pulveret/koncentratet,

- pulveret/koncentratet indeholder de levnedsmiddelingredienser og /eller tilsætningsstoffer, som karakteriserer det færdige levnedsmiddel, og

- det fremgår af en medfølgende brugsanvisning, hvilket blandingsforhold forbrugeren skal anvende for at opnå det færdige levnedsmiddel.

For produkter, som taber vand under tilberedningen, f.eks. frosne middagsretter, der alene skal tilberedes ved opvarmning, skal mængdeangivelserne forstås således, at det er de mængder, der højst må være til stede i levnedsmidlerne, når disse er tilberedt efter brugsanvisningen, herunder ved nøjagtigt den temperatur, som er angivet heri.

Omfatter mængdeangivelsen mere end et enkelt stof, gælder den for den samlede mængde af de anførte stoffer. Hvis der f.eks. står:

- Benzoesyre og benzoater, E 210-213, ialt 200 mg/l, må mængden af stofferne - ialt 4 - anvendt enkeltvis eller sammen ikke overstige 200 mg/l.

- Cyclaminsyre og cyclamater, E 952, ialt 250 mg/kg, må mængden af stofferne - ialt 3 - anvendt enkeltvis eller sammen ikke overstige 250 mg/kg.

Tilsat mængde

Som anført ovenfor gælder mængdeangivelsen den mængde, der må være til stede i levnedsmidlet. De eneste undtagelser fra denne regel er

- under gruppe 8, kød og kødprodukter, hvor der for E 249 og E 250 (nitriter) og E 251 og E 252 (nitrater) er anført såvel en vejledende tilsat mængde som en restmængde,

- under gruppe 14, drikkevarer, hvor den anførte værdi for E 242 (dimethyldicarbonat) gælder den tilsatte mængde, og

- under de grupper, hvor E 338-341 og E 450-452 (phosphorsyre og phosphater) er tilladt, idet den anførte værdi også her gælder den tilsatte mængde.

Analysemæssige forhold

Den tilladte mængde beregnes på grundlag af det homogeniserede levnedsmiddel. Der er dog enkelte undtagelser fra denne regel:

- Hvis et levnedsmiddel, f.eks. blandede bolcher eller forskelligt farvede chokoladelinser, består af enheder, som umiddelbart kan adskilles ved sortering, skal hver enkelt enhed overholde de anførte mængder.

- For levnedsmidler, f.eks. grøntsager i eddike, som ved dræning kan skilles i en fast og en flydende del, gælder, at hver del for sig, efter at tilsætningsstoffet er fordelt, ikke må indeholde en større mængde end tilladt i det pågældende levnedsmiddel. Her er det altså nødvendigt ved fremstillingen af produktet at tage højde for, om stoffet fordeler sig »skævt« på den faste og den flydende del.

Proportionalitetsreglen

Et par steder er den såkaldte proportionalitetsregel eller procentregel anvendt, nærmere betegnet

- i gruppe 2.1.1 og 2.1.2, animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, for så vidt angår E 310-312 (gallater) og E 320 (BHA)/ E 321 (BHT),

- i gruppe 5.3, tyggegummi, for så vidt angår E 950 (acesulfamkalium)/ E 951 (aspartam)/E 957 (thaumatin)/E 959 (neohesperidindihydrochalcon), og

- i gruppe 13.1, modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, for så vidt angår E 322 (lecithiner)/E 471 (mono- og diglycerider af fedtsyrer) og E 407 (carrageenan)/E 410 (johannesbrødkernemel) /E 412 (guargummi).

For anvendelsen af disse stoffer gælder, at de anførte mængder skal reduceres proportionalt, hvis mere end et af stofferne anvendes.

Står der f.eks.:

- Gallater, E 310-312, og BHA, E 320, ialt 200 mg/kg, samt BHT, E 321, 100 mg/kg, og er den samlede mængde af E 310-312 og E 320 på 100 mg/kg svarende til 50 % af den tilladte mængde, må mængden af E 321 ikke overstige de resterende 50 % - af 100 mg/kg - svarende til 50 mg/kg.

- Lecithiner, E 322, 1 g/l, samt mono- og diglycerider, E 471, 4 g/l, og er mængden af E 322 på 200 mg/l svarende til 20 % af den tilladte mængde, må mængden af E 471 ikke overstige de resterende 80 % - af 4 g/l - svarende til 3,2 g/l.

Mængdeberegning

Mængdeangivelsen henviser som hovedregel til den/de aktive komponent(er), som er defineret i specifikationen, og som specifikationens krav til indhold er baseret på. Dette gælder f.eks.:

- Farvestoffer, hvor mængdebegrænsningen henviser til mængden af aktivt farvende princip i farvepræparatet, f.eks. bixin eller norbixin i E 160 b, annattoekstrakter, eller betanin i E 162, rødbedefarve. Hvis der f.eks. er 10% bixin i et annattoekstrakt- produkt, må man bruge en mængde, der er 10 gange større end anført under rubrikken »Bemærkninger«.

Undtagelser fra den ovennævnte regel er:

- Stoffer, der består af en blanding af forskellige kemiske forbindelser, f.eks. E 407, carrageenan. Her er mængdebe- grænsningen fastlagt for stoffet som helhed, som det er defineret i specifikationen.

- Syrer og salte deraf. Her er mængdebegrænsningen, hvor intet andet er anført, baseret på den samlede mængde af den ækvivalente syre.

- E 220-224 og E 226-228, svovldioxid og sulfiter. Her er mængdebegrænsningen - der er den samlede mængde fra alle kilder, det vil sige både naturligt forekommende og tilsatte mængder - baseret på svovldioxid (SO2). Som støtte for disse omregninger se tabellen side 14. En mængde på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

- E 232, natrium-o-phenylphenolat, hvor mængden er udtrykt som o-phenylphenol.

- E 239, hexamethylentetramin, hvor mængden er udtrykt som formaldehyd.

- E 249 og E 250, kaliumnitrit og natriumnitrit, hvor mængden er udtrykt som natriumnitrit. Som støtte for disse omregninger se tabellen side 14.

- E 251 og E 252, natriumnitrat og kaliumnitrat, hvor mængden er udtrykt som natriumnitrat i gruppe 1.6, ost, og gruppe 8, kød og kødprodukter, og som natriumnitrit i gruppe 9, fisk og fiskevarer. Som støtte for disse omregninger se tabellen side 14.

- E 338-341 og E 450-452, phosphorsyre og phosphater. Her er mængdebegrænsningen baseret på den ækvivalente mængde phosphorpentoxid (P2O5). Som støtte for disse omregninger se tabellen side 15. - E 512, stannochlorid, hvor mængden er udtrykt som tin.

- E 520-523, aluminiumsulfater, og E 541, natriumaluminiumphosphat, hvor mængden er udtrykt som aluminium.

- E 535, E 536 og E 538, natrium-, kalium- og calciumferrocyanid, hvor beregningsgrundlaget er vandfri kaliumferrocyanid.

- E 579, ferrogluconat, og E 585, ferrolactat, hvor mængden er udtrykt som jern.

- E 630-635, inosinsyre, inosinater og ribonucleotider, hvor mængden er udtrykt som guanylsyre.

- E 999, quillaiaekstrakt, hvor beregningsgrundlaget er den vandfri ekstrakt.

Beregningstabel for sulfiter

Tabel for omregning af de i rapporten medtagne sulfiter til svovldioxid (SO2)

Omregningen er baseret på rene kemikalier og omfatter de krystalvandmodifikationer, der angives i specifikationerne.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.  Navn          Formel  Molekyl- 1 g stof 1 g SO2 

                     vægt   = g SO2  = g stof 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 220 Svovldioxid       SO2      64,06 1     1 

 E 221 Natriumsulfit      Na2SO3    126,05 0,508   1,97 

 »               Na2SO3, 7H2O 252,16 0,254   3,94 

 E 222 Natriumhydrogensulfit  NaHSO3    104,06 0,616   1,62 

 E 223 Natriumdisulfit     Na2S2O   5190,11 0,674   1,48 

 E 224 Kaliumdisulfit      K2S2O5    222,33 0,576   1,74 

 E 226 Calciumsulfit      CaSO3    120,13 0,533(*) 1,88(*) 

 E 227 Calciumhydrogensulfit  Ca(HSO3)2  202,22 0,634   1,58 

 E 228 Kaliumhydrogensulfit (**)KHSO3    120,16 0,533   1,88 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Beregnet vandfrit
 • (**) Findes kun som opløsning med mindst 280 g KHSO3/l

Beregningstabel for nitriter og nitrater

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.  Navn     Formel   Molekyl vægt  Omregning 

 E 249 Kaliumnitrit  KNO2     85,10    1 g stof =0,811 g NaNO2 

 E 250 Natriumnitrit NaNO2    69,00    1 g stof =1,233 g KNO2 

 E 251 Natriumnitrat NaNO    384,99    1 g stof =1,190 g KNO3 

 E 252 Kaliumnitrat  KNO3    101,10    1 g stof =0,841 g NaNO3 

 -------------------------------------------------------------------- 

Beregningstabel for phosphater

Tabel for omregning af de i rapporten medtagne phosphater til phosphorpentoxid (P2O5)

Omregningen er baseret på rene kemikalier og omfatter de krystalvandmodifikationer, der angives i specifikationerne.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn       Formel    Molekyl- 1 g stof 1 g P2O5 

                     vægt   = g P2O5 = g stof 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E 338  Phosphorsyre     H3PO4     98,00  0,724  1,38 

 E 339 i Mononatriumphosphat NaH2PO4    119,98  0,592  1,69 

 »              NaH2PO4, H2O 138,00  0,514  1,94 

 »              NaH2PO4, 2H2O 156,01  0,455  2,20 

 E 339 ii Dinatriumphosphat  Na2HPO4    141,96  0,500  2,00 

 »              Na2HPO4, 2H2O 177,99  0,399  2,50 

 »              Na2HPO4, 7H2O 268,06  0,265  3,78 

 »              Na2PHO4,12H2O 358,14  0,198  5,05 

 E 339 iii Trinatrium- 

      phosphat      Na3PO4    163,94  0,433  2,31 

 »              Na3PO4, H2O  181,96  0,390  2,56 

 »              Na3PO4, 12H2O 380,12  0,187  5,36 

 E 340 i  Monokaliumphosphat KH2PO4    136,09  0,522  1,92 

 E 340 ii Dikaliumphosphat  K2HPO4    174,18  0,407  2,45 

 E 340 iii Trikaliumphosphat K3PO4     212,28  0,334(*) 2,99(*) 

 E 341 i Monocalciumphosphat Ca(H2PO4)2  234,05  0,606  1,65 

 E 341 ii Dicalciumphosphat  CaHPO4, 2H2O 172,09  0,412  2,43 

 E 341 iii Tricalciumphosphat 10 CaO, 

               3P2O5, H2O  1004,67  0,424  2,36 

 E 450 i Dinatriumdiphosphat Na2H2P2O7   221,94  0,640  1,56 

 E 450 ii Trinatriumdiphosphat (**)    (**)    (**)   (**) 

 E 450 iii Tetranatriumdi- 

      phosphat      Na4P2O7    265,90  0,534  1,87 

 »              Na4P2O7,   446,05  0,318  3,14 

               10H2O 

 E 450 iv Dikaliumdiphosphat  (**)    (**)    (**)   (**) 

 E 450 v Tetrakaliumdi- 

     phosphat       K4P2O7    330,34  0,430  2,33 

 »              K4P2O7, 3H2O 384,39  0,369  2,71 

 E 450 vi Dicalciumdiphosphat (**)    (**)    (**)   (**) 

 E 450 vii Monocalciumdi- 

      phosphat      (**)    (**)    (**)   (**) 

 E 451 i Pentanatriumtri- 

     phosphat       Na5P3O10   367,86  0,579   1,73 

 »              Na5P3O10,  475,95  0,447   2,24 

               6H2O 

 E 451 ii Pentakaliumtri- 

     phosphatK5P3O10         448,41  0,475(*) 2,11(*) 

 E 452 i Natriumpolyphos- 

     phater        (NaPO3)n(n3) 101,97xn 0,696   1,44 

 E 452 ii Kaliumpolyphos- 

     phater       (KPO3)x   118,08xX 0,601   1,66 

 E 452 iii Natriumcalcium- 

      polyphosphater   (**)    (**)   (**)   (**) 

 E 452 iv Calciumpolyphos- 

     phater        (**)    (**)   (**)   (**) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Beregnet vandfrit
 • (**) Vil blive indsat senere

Bemærkninger til afsnit A 2

Afsnit A 2 omhandler anvendelse af næringsstoffer i enkelte levnedsmidler eller levnedsmiddelgrupper. Reglerne kan omhandle både levnedsmidler, der er beregnede til anvendelse ved erhvervsmæssig tilvirkning af andre levnedsmidler, og levnedsmidler, der er producerede direkte til detailsalg.

De forskellige regler om næringsstoffer er inddelt i en række hovedgrupper lovpligtig tilsætning, ikke lovpligtig tilsætning og kosttilskud og findes omtalt i afsnit A 2. Reglerne er i øvrigt af forskellig art fra levnedsmiddel til levnedsmiddel, og der henvises derfor til omtalen under de enkelte regelsæt.

Som basis for tilsætning af næringsstoffer til levnedsmidler må man anvende de kemiske forbindelser, der er anført i afsnit B under gruppen næringsstoffer.

Tabel over referencestoffer for de i afsnit B medtagne vitaminer

Mængden af det enkelte vitamin beregnes ud fra det i tabellen anførte referencestof.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn         Referencestof    Formel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vitamin A       Retinol       C20H30O2 

 Thiamin (B1)      Thiamin       C12H18N4O4S 

 Riboflavin (B2)    Riboflavin     C17H20N4O6 

 Vitamin B6       Pyridoxin      C8H12NO3 

 Vitamin B12      Cyanocobalamin   C62H88CoN14O14P 

 Folinsyre       Folsyre 

            (Pteroylmonogluta- 

            minsyre)      C19H19N7O6 

 Niacin         Nicotinamid     C6H6N2O 

 Pantothensyre     D-Pantothensyre   C19H17NO5 

 Biotin         D-Biotin      C10H16N2O3S 

 Vitamin C       Ascorbinsyre    C6H8O6 

 Vitamin D       Cholecalciferol   C27H44O 

 Vitamin E       a-Tocopherol    C29H50O2 

 Vitamin K       Phylloquinon    C31H46O2 

 Beta-Caroten      Beta-Caroten    C40H56 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bemærkninger til afsnit A 3

I afsnit A 3 reguleres anvendelsen af dels enkelte tekniske hjælpestoffer dels de tekniske hjælpestoffer, der må anvendes ved tilvirkning af enkelte nærmere angivne levnedsmidler.

Anvendelse i øvrigt af tekniske hjælpestoffer ved industriel fremstilling af levnedsmidler er ikke reguleret i fortegnelsen, jf. § 12 i tilsætningsstofbekendtgørelsen.

Bemærkninger til afsnit B

Tilsætningsstofferne er i afsnit B ordnet i grupper efter formål. Stoffer, der kan anvendes med flere forskellige formål, er optaget i alle relevante grupper.

I afsnit B er der for hver gruppe i skemaform givet følgende oplysninger:

Nr. Det nummer, som stoffet er registreret under i EU. For stoffer, som ikke har et E-nummer er anvendt et DK-nummer. Kun E-numrene kan anvendes til mærkning.

Navn Stoffets specifikke betegnelse.

Specifikation for identitet og renhed

For stoffer med EU-specifikationer: Den specifikationsbetegnelse, som stoffet er registreret under i EU, efterfulgt af kodehenvisning til de direktiver, der rummer de lovmæssige krav til identitet og renhed.

For stoffer uden EU-specifikationer: Kodehenvisning til den litteraturkilde, der rummer de lovmæssige krav til identitet og renhed, efterfulgt af angivelse for den første side i monografien.

De anvendte kodebetegnelser er angivet nedenfor.

Analysemetoder

For specifikationer, for hvilke der er vedtaget EU-metoder: Kodehenvisning til det direktiv, som rummer analysemetoder, der skal anvendes som referencemetoder ved kontrol af specifikationskravene.

For specifikationer, for hvilke der ikke er vedtaget EU-metoder: Kodehenvisning til den litteraturkilde, som rummer analysemetoder, der kan anvendes ved kontrol af specifikationskravene.

De anvendte kodebetegnelser er angivet nedenfor.

Anvendte kodebetegnelser

EU01 Rådets direktiv af 5. november 1963 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (64/54/EØF).

EU02 Rådets direktiv af 26. januar 1965 om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (65/66/EØF).

EU03 Rådets direktiv af 27. juni 1967 om ændring af Rådets direktiv af 26. januar 1965 om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (67/428/EØF).

EU04 Rådets direktiv af 13. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om antioxidanter, som må anvendes i levnedsmidler (70/357/EØF).

EU05 Rådets direktiv af 18. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, som må anvendes i levnedsmidler (74/329/EØF).

EU06 Rådets direktiv af 4. maj 1976 om 2. ændring af direktiv 65/66/EØF om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (76/463/EØF).

EU07 Rådets direktiv af 25. juli 1978 om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, som må anvendes i levnedsmidler (78/663/EØF).

EU08 Rådets direktiv af 25. juli 1978 om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for antioxidanter, som må anvendes i levnedsmidler (78/664/EØF).

EU09 Kommissionens første direktiv af 28. juli 1981 om fastsættelse af fællesskabsanalysemetoder til kontrol af renhedskriterier for visse tilsætningsstoffer til levnedsmidler (81/712/EØF).

EU10 Rådets direktiv af 12. juli 1982 om ændring af direktiv 78/663/EØF om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, som må anvendes i levnedsmidler (82/504/EØF).

EU11 Rådets direktiv af 18. oktober 1982 om ændring af direktiv 78/664/EØF om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for antioxidanter, som må anvendes i levnedsmidler (82/712/EØF).

EU12 Rådets direktiv af 8. december 1986 om ændring af direktiv 65/66/EØF om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (86/604/EØF).

EU13 Kommissionens direktiv af 26. oktober 1990 om ændring af Rådets direktiv 78/663/EØF om fastsættelse af specifikke renhedskriterier for emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, som må anvendes i levnedsmidler (90/612/EØF).

EU14 Kommissionenes direktiv 92/4/EØF af 10. februar 1992 om ændring af Rådets direktiv 78/663/EØF om fastsættelse af renhedskriterier for emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, som må anvendes i levnedsmidler.

EU15 Kommissionens Direktiv 95/31/EF af 5. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for sødestoffer til brug i levnedsmidler.

EU16 Kommissionens Direktiv 95/45/EF af 26. juli 1995 om specifikke renhedskriterier for farvestoffer til brug i levnedsmidler.

CX01 Guide to Specifications, FAO Food and Nutrition Paper no. 5, rev.2, Rome 1991.

CX02 Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture Organizations of the United Nations, Rome 1992.

CX03 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 1, FAO Food and Nutrition Paper no. 52, Rome 1992.

CX04 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 2, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/2, Rome 1993.

CX05 Compendium of Food Additives Specifications/ add. 3, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/3, Rome 1995.

DK Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Levnedsmiddelstyrelsen.

FCC III Food Chemicals Codex, third edition, National Academy Press, Washington D.C. 1981.

Ph.Eur.2 European Pharmacopoeia, second edition, Maisonneuve S.A., 57 Sainte-Ruffine, Frankrig 1980-1994.

Ph.N.II Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, vol. II,Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1963.

Ph.N.add. Pharmacopoea Nordica, Editio Danica, addendum, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1974.

USP XXIII The United States Pharmacopoeia, Twenty-third Revision, The United States Pharmacopoeial Convention Inc., Rockville, Md 20852, 1995.

JSFA The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan 1994.

DLS 95 Danske Lægemiddelstandarder 1995. Sundhedsstyrelsen 1994.

Ændringer til Positivlisten

Hvis man ønsker tilladelse til at anvende et nyt tilsætningsstof eller til en ændret anvendelse af et allerede tilladt tilsætningsstof, kan ansøgning herom indgives til Levnedsmiddelstyrelsen, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg.

Behandlingen af ansøgningen vil herefter afhænge af, om tilsætningsstoffet er omfattet af EU's tilsætningsstofregulering, det vil sige primært omfattet af de kategorier, som er nævnt i tilsætningsstofbekendtgørelsens bilag 1, eller ej.

Tilsætningsstoffer, som er omfattet af EU's regulering

For at tage højde for den videnskabelige og tekniske udvikling er der i artikel 5 i Rådets direktiv af 21. december 1988 om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (89/107/EØF) indsat en såkaldt udviklingsklausul. Efter bestemmelsen kan et medlemsland med virkning for sit eget område og i en tidsbegrænset periode på højst 2 år give tilladelse til, at et tilsætningsstof, som ikke er tilladt i henhold til EU-reguleringen, markedsføres og anvendes som tilsætningsstof.

Medlemslandet skal inden 2 måneder fra den dato, hvorfra tilladelsen har virkning, give de øvrige medlemslande og Kommissionen meddelelse om tilladelsen.

Inden udløbet af 2 års perioden kan medlemslandet ansøge Kommissionen om at få stoffet tilladt inden for EU. I den forbindelse skal medlemslandet fremlægge den nødvendige dokumentation for tilladelsen, herunder for stoffets anvendelse. Hvis Kommissionen finder ansøgningen berettiget, fremlægger den et forslag for Rådet om ændring af tilsætningsstofreguleringen. Rådet tager stilling til forslaget inden for en frist på 18 måneder.

Hvis Kommissionen ikke finder ansøgningen berettiget, eller hvis Rådet ikke har truffet en afgørelse inden for 18 måneder, skal den nationale tilladelse annulleres. Samtidig skal tilladelser, som er givet af andre medlemslande for det samme stof, annulleres.

En ny national tilladelse for det samme stof kan kun gives, hvis der efter annulleringen er fremkommet nye videnskabelige og tekniske oplysninger, som gør dette berettiget.

Fremgangsmåden i artikel 5 vedrører efter sin ordlyd kun stoffer, som ikke allerede er tilladt i henhold til EU-reguleringen, altså nye stoffer. Fremgangsmåden dækker således ikke den mindre indgribende ændring, at et stof, som allerede er tilladt til et levnedsmiddel eller en gruppe af levnedsmidler, også tillades til andre levnedsmidler.

Situationen er derfor, at et medlemsland ikke kan give tilladelse til at anvende et stof til andre formål eller til andre levnedsmidler end de, som fremgår af EU-reguleringen. En sådan ændring vil kræve, at Kommissionen på ordinær vis fremsætter forslag til Rådet om en ændring af det aktuelle direktiv.

Tilsætningsstoffer, som ikke er omfattet af EU's regulering

For sådanne stoffer er der ikke de begrænsede muligheder, der er nævnt ovenfor.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde oplysninger i henhold til publikationen »Presentation of an application for assessment of a food additive prior to its authorization, Luxembourg, 1989«.

Det drejer sig bl.a. om følgende oplysninger:

 

 -  tilsætningsstoffets kemiske navn og strukturformel, 

 -  specifikation og analysemetode for tilsætningsstoffet (kun 

   for nye stoffer), 

 -  fremstillingsprocessen for tilsætningsstoffet (kun for nye 

   stoffer), 

 -  redegørelse for det teknologiske behov for tilsætningsstoffet 

   (for næringsstoffer den ernæringsmæssige relevans), herunder 

   oplysning om i hvilken mængde stoffet ønskes anvendt og til 

   hvilke levnedsmidler, 

 -  sandsynlige grænser for menneskers indtagelse af 

   tilsætningsstoffet ved normalt konsum (kun for nye stoffer), 

 -  toksikologiske undersøgelser og vurderinger af 

   tilsætningsstoffet (kun for nye stoffer) og 

 -  oversigtsresume af ovenstående oplysninger. 

Disse informationer skal sikre, at tilsætningsstofanvendelsen opfylder de generelle kriterier, som er angivet nedenfor.

Generelle kriterier for anvendelse af tilsætningsstoffer til levnedsmidler

 

 1. Tilsætningsstoffer til levnedsmidler kan kun godkendes, 

  - hvis det er påvist, at der er et tilstrækkeligt stort teknisk 

   begrundet behov herfor, og det tilstræbte mål ikke kan nås ved 

   hjælp af andre økonomisk og teknologisk anvendelige metoder, 

  - hvis de, så vidt det kan bedømmes på grundlag af foreliggende 

   videnskabelige data, ikke udgør nogen sundhedsfare for 

   forbrugeren ved de fastsatte anvendelsesniveauer, og 

  - hvis deres brug ikke vildleder forbrugeren. 

2. Anvendelsen af tilsætningsstoffer til levnedsmidler kan kun komme på tale, hvis det er påvist, at den foreslåede anvendelse af tilsætningsstoffer har påviselige teknologiske, økonomiske eller andre fordele til gavn for forbrugeren. Det er med andre ord nødvendigt at fastslå tilstedeværelsen af, hvad der generelt kaldes et »behov«. Anvendelsen af tilsætningsstoffer bør tjene et eller flere af de i nedenstående litra a) til d) omhandlede formål og er kun berettiget, hvis disse formål ikke kan opfyldes ved hjælp af andre midler, som i økonomisk henseende er praktisk gennemførlige, og som ikke udgør en sundhedsfare for forbrugeren:

 

  a) At bevare levnedsmidlets næringsværdi: en bevidst nedsættelse af 

   et levnedsmiddels næringsværdi vil kun være berettiget, hvis 

   levnedsmidlet ikke udgør en væsentlig del af en normal kost, 

   eller hvis tilsætningsstoffet er nødvendigt til produktion af 

   levnedsmidler til forbrugergrupper med specielle diætetiske 

   behov. 

  b) At tilføre nødvendige ingredienser eller bestanddele til 

   levnedsmidler, der fremstilles til forbrugergrupper med 

   specielle diætetiske behov. 

  c) At forbedre et levnedsmiddels holdbarhed eller stabilitet eller 

   forbedre dets organoleptiske egenskaber, forudsat at dette ikke 

   ændrer levnedsmidlets beskaffenhed eller kvalitet eller 

   vildleder forbrugeren. 

  d) At fungere som hjælpemiddel ved fremstilling, forarbejdning, 

   tilberedning, behandling, emballering, transport eller 

   opbevaring af levnedsmidlet, forudsat at tilsætningsstoffet 

   ikke anvendes for at dække over virkningerne af mangelfulde 

   råvarer eller mindre heldige (herunder uhygiejniske) 

   fremgangsmåder eller teknikker i forbindelse med nogen af 

   disse aktiviteter. 

3. Til konstatering af et tilsætningsstofs eller heraf afledte produkters eventuelle skadelige virkninger skal dette underkastes en fyldestgørende toksikologisk undersøgelse og vurdering. Ved denne vurdering skal der endvidere bl.a. tages hensyn til stoffets kumulative, synergistiske eller forstærkende virkninger samt til den menneskelige følsomhed over for kropsfremmede stoffer.

4. Der skal løbende føres kontrol med alle tilsætningsstoffer til levnedsmidler, og de skal tages op til ny vurdering, når det på baggrund af ændrede anvendelsesbetingelser eller nye videnskabelige oplysninger skønnes nødvendigt.

5. Tilsætningsstoffer til levnedsmidler skal altid opfylde de godkendte renhedskriterier.

6. Godkendelse af tilsætningsstoffer til levnedsmidler skal

 

 a) indeholde en angivelse af, hvilke levnedsmidler disse stoffer 

   kan tilsættes og betingelserne herfor, 

 b) begrænses til det laveste niveau, der er nødvendigt for at opnå 

   den ønskede virkning, og 

 c) tage hensyn til eventuel ADI (acceptabel daglig indtagelse) eller 

   tilsvarende normer, der er gældende for tilsætningsstoffer, samt 

   den sandsynlige daglige indtagelse af dette tilsætningsstof fra 

   alle levnedsmidler tilsammen. Såfremt tilsætningsstoffet skal 

   anvendes i levnedsmidler, der spises af særlige forbrugergrupper, 

   bør der tages hensyn til den mulige daglige indtagelse af 

   tilsætningsstoffet hos forbrugere i disse grupper. 

Afsnit A 1

Anvendelse af tilsætningsstoffer

1 Mælkeprodukter og lignende produkter (*)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

        stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1 

 Konsummælk og 

 kærnemælk samt 

 drikkevarer 

 på basis af 

 mælkeprodukter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1.1 

 Konsummælk og 

 kærnemælk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1.1.1 

 Konsummælk   Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til steri- 

              phosphater   E 339-341, liseret mælk 

                        450-452 og UHT-behand- 

                            let mælk, ialt 

                            1 g/l 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939  q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1.1.2 

 Kærnemælk   Diverse   Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på side 152 Kun til steri- 

                            liseret kærne- 

                            mælk, 

                            q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1.2 

 Drikkevarer på Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 basis af mælkeprodukter  Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

 o.l. produkter,      chlorophyllin- 

 aromatiserede       kobber-kompleks   E 141 

 og/eller syrnede      Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s., dog ikke 

              Paprikaekstrakt   E 160c til 

              Rødbedefarve     E 162 chokolademælk 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/l 

              Aspartam       E 951 600 mg/l 

              Cyclaminsyre og      Ialt 400 mg/l 

              cyclamater      E 952 (* 1) 

              Saccharin og salte     Ialt 80 mg/l 

              deraf        E 954 50 mg/l 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.1.2 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til choko- 

              phosphater   E 339-341, lade og 

                      450-452  maltprodukter, 

                            ialt 2 g/l og 

                            til drikkevarer 

                            af vegetabilske 

                            proteiner, ialt 

                            20 g/l 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere      Ialt 5 g/l 

              blandet med 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Se også listen på side 152 q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

1.2

Syrnede eller

koagulerede mælke-

produkter undtagen

drikkevarer

---------------------------------------------------------------------

1.2.1

Syrnede

mælkeprodukter

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.2.1.1 

 Ikke-efter-  Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

 varmebehandlede      Aspartam       E 951 1 g/kg 

 og syrnede         Cyclaminsyre og      Ialt 250 mg/kg 

 mælkeprodukter       cyclamater      E 952 Ialt 100 mg/kg 

              Saccharin og salte     50 mg/kg 

              deraf        E 954 (* 1) 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.2.1.2 

 Eftervarme-  Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

 behandlede og       Aspartam       E 951 1 g/kg 

 syrnede mælke-       Cyclaminsyre og      Ialt 250 mg/kg 

 produkter         cyclamater      E 952 Ialt 100 mg/kg 

              Saccharin og salte     50 mg/kg 

              deraf        E 954 (* 1) 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 

              Sorbitol og sor- 

              bitolsirup      E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på side 152 q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.2.2 

 Koagulerede  Antioxidant,Sorbinsyre og 

 mælkeprodukter konserve-  sorbater      E 200, Ialt 1 g/kg 

        ringsstof           202-203 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber- 

              kompleks       E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider   E 17253 

 --------------------------------------------------------------------- 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 250 mg/kg 

              cyclamater      E 952 Ialt 100 mg/kg 

              Saccharin og salte     50 mg/kg 

              deraf        E 954 (* 1) 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 

              Maltitol og         q.s. 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.2.2 

        Diverse   Glutaminsyre og      Ialt 10 g/kg 

              glutaminater   E 620-625 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på side 152 q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

1.3

Delvis inddampet

mælkekonserves

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.3.1 

 Delvis     Diverse   Ascorbinsyre og   E 300 

 inddampet         natriumascorbat   E 301 

 mælk(omfattet       Ascorbinsyreestere  E 304 q.s. 

 af direktiv        Lecithiner      E 322 

 76/118/EØF)        Natriumcitrater   E 331 

              Kaliumcitrater    E 332 

              Phosphorsyre og   E 338 Til produkter 

              phosphater   E 339-341, med højst 28% 

                      450-452  tørstof, ialt 1 

                            g/kg og til 

                            andre produk- 

                            ter, ialt 1,5 

                            g/l 

              Carrageenan     E 407 

              Natriumhydro- 

              gencarbonat     E 500 q.s. 

              Kaliumhydro- 

              gencarbonat     E 501 

              Calciumchlorid    E 509 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.3.2 

 Andre     Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 produkter         Chlorophyll og 

 end omfattet        chlorophylliner   E 140 

 af 1.3.1          Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til »be- 

              phosphater   E 339-341, verage white- 

                      450-452  ners«, ialt 

                            30 g/kg, til 

                            produkter til 

                            brug i auto- 

                            mater dog ialt 

                            50 g/kg 

              Polyoxyethylen 

              (20)sorbitanes- 

              tere       E 432-436 Ialt 5 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere      Kun til »be- 

              blandet med        verage white- 

              mono- og          ners«, ialt 

                            20 g/kg 

              diglycerider     E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg, til 

                            »beverage 

                            whiteners« dog 

                            500 mg/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg, til 

                            »beverage 

                            whiterners«, 

                            dog 1 g/kg 

              Stearoyllacty- 

              later      E 481-482 Kun til »beve- 

                            rage white- 

                            ners«, ialt 

                            3 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s., dog ikke 

              Maltitol og        til drikkevarer 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på side 152 q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

1.4

Fløde

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.4.1 

 Pasteuriseret Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 konsumfløde        Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til aroma- 

              Paprikaekstrakt   E 160c tiserede pro- 

              Rødbedefarve     E 162 dukter, q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Mælkesyre og 

              lactater      E 270, 

                        325-327 

              Lecithiner      E 322 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 

              Alginsyre og 

              alginater    E 400-404 

              Agar         E 406 

              Carrageenan     E 407 

              Johannesbrødkernemel E 410 

              Xanthangummi     E 415 

              Pectiner       E 440 

              Celluloser og    E 460 q.s. 

              cellulosederivater E 461, 

                        463-466 

              Mono- og 

              diglycerider     E 471 

              Kaliumchlorid    E 508 

              Calciumchlorid    E 509 

              Modificerede 

              stivelser   E 1404, 1410 

                      E 1412-1414 

                     E 1420, 1422 

                     E 1440, 1442 

                        E 1450 

              Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                      450-452  Ialt 5 g/l 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.4.2 

 Steriliseret  Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 konsumfløde og       Chlorophyll og    E 140 

 UHT-behandlet       chlorophylliner   E 140 

 konsumfløde        Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c Kun til aroma- 

              Rødbedefarve     E 162 tiserede 

              Anthocyaniner    E 163 produkter, q.s. 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Mælkesyre og 

              lactater       E 270, 

                         325-327 

              Lecithiner      E 322 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 

              Alginsyre og 

              alginater    E 400-404 

              Agar         E 406 

              Carrageenan     E 407 

              Johannesbrødkernemel E 410 

              Xanthangummi     E 415 

              Pectiner       E 440 

              Celluloser og    E 460 q.s. 

              cellulosederivater E 461, 

                        463-466 

              Mono- og diglyce- 

              rider        E 471 

              Kaliumchlorid    E 508 

              Calciumchlorid    E 509 

              Modificerede 

              stivelser   E 1404, 1410 

                      E 1412-1414 

                     E 1420, 1422 

                     E 1440, 1442 

                        E 1450 

              Phosphorsyre 

              og          E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                      450-452  Ialt 5 g/l 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen       E 94853 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.4.3 

 Clotted    Antioxi-  Nisin        E 234 10 mg/kg 

 cream     dant, 

        konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider   E 17253 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og sor- 

              bitolsirup      E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og malti- 

              tiosirup       E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.4.4 

 Flødelignende Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 produkter         Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

 1.4.4     Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Polyoxyethylen 

              (20)sorbitanestere E 432- 

                        436  Ialt 5 g/kg 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg, til 

                            pisket desert- 

                            pynt dog 30 

                            g/kg 

              Sorbitanestere   E 491- 

                        495  Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 q.s. dog ikke 

              Lactitol       E 966 til drikkevarer 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.5 

 Helt inddampet 

 mælkekonserves 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.5.1 

 Helt inddampet Antioxi-  Gallater     E 310-312 Kun til mælke- 

 mælk      dant,    BHA         E 320 pulver til brug 

 (omfattet af  konserve-               i drikkevareau- 

 direktiv                       tomater, ialt 

 76/118/EØF)  Diverse   Ascorbinsyre og   E 300 200 mg/kg 2) 

              natriumascorbat   E 301 

              Ascorbinsyreestere  E 304 q.s. 

              Lecithiner      E 322 

              Natriumcitrater   E 331 

              Kaliumcitrater    E 332 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til mælke- 

              phosphater   E 339-341, og skummet- 

                        450-452 mælkspulver, 

                            ialt 2,5 g/kg 

              Carrageenan     E 407 

              Natriumhydrogen- 

              carbonat       E 500 q.s. 

              Kaliumhydrogen- 

              carbonat       E 501 

              Calciumchlorid    E 509 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.5.2 

 Andre pulver- Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 produkter end       Chlorophyll og 

 omfattet af        chlorophylliner   E 140 

 1.5.1           Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegatabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s., dog ikke 

              Paprikaekstrakt   E 160c til ikke-aro- 

              Rødbedefarve     E 162 matiseret 

              Anthocianiner    E 163 flødepulver 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til »beve- 

              phosphater   E 339-341, rage white- 

                        450-452 ners«, ialt 30 

                            g/kg, til pro- 

                            dukter til 

                            brug i automa- 

                            ter dog ialt 

                            50 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 20 

              mono- og diglyce-     20 g/kg 

              rider        E 474     Kun til 

                                »beve- 

                                rage 

              Polyglycerolestere  E 475 500   white- 

                            mg/kg  ners« 

              Propylenglycol-   E 477 1 g/kg 

              estere 

              Stearoyllac-   E 481-482 Ialt 3 g/kg 

              tylater 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              glutaminater 

              Guanylsyre og  E 626-629 

              guanylater 

              Inosinsyre og  E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              inosinater 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og     E 420 

              sorbitolsirup 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

1.6

Ost

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.6.1 

 Umodnet ost  Antioxi-  Sorbinsyre og  E 200, 202 Ialt 1 g/kg 

        dant,kon-  Sorbater       - 203 Kun til over- 

        serverings- Natamycin      E 235 fladebehand- 

        stof                  ling af hård, 

                            fast og halv- 

                            fast ost, 

                            1 mg/(dm2) og 

                            ikke dybere 

                            end 5 mm 

        Nitrater           E 251-252 Kun til hård, 

                            fast og halv- 

                            fast ost, ialt 

                            50 mg/kg 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Til aromati- 

              Paprikaekstrakt   E 160c serede pro- 

              Rødbedefarve     E 162 dukter, q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Annattoekstrakter  E 160b 20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Riboflaviner     E 101 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Green S       E 142     Til 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s.  spise- 

              Black PN       E 151     lig 

              Vegetabilsk kul   E 153     oste- 

              Brown HT       E 155     skorpe 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Rubinpigment BK   E 180 

        Diverse   Mælkesyre      E 270 

              Citronsyre      E 330 Til Mozzarel- 

              Glucono-delta-       la , q.s. 

              lacton        E 575 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 2 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, dog ikke til 

                        450-452 Mozzarella 

              Siliciumdioxid og  E 551 Kun til hård 

              silikater    E 552-556, ost i skiver, 

                          559 ialt 10 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 20 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 

              Ribonucleotider E 634-635 500/  Dog ikke 

                            mg/kg til Moz- 

                               zarella 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen E 948 

              Se også listen på     q.s., dog - 

               side 152         bortset fra 

                            enkelte af 

                            stofferne - 

                            ikke til 

                            Mozzarella 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.6.2 

 Modnet ost   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til færdig- 

        dant,    sorbater      202-203 pakket ost i 

        konserve-               lag og ost til- 

        ringsstof               sat levneds- 

                            midler, ialt 

                            1 g/kg 

              Nisin        E 234 12,5 mg/kg 

              Natamycin      E 235 Kun til over- 

                            fladebehandling 

                            af hård, fast 

                            og halvfast 

                            ost, 1 mg/(dm2) 

                            og ikke dybere 

                            end 5 mm 

              Hexamethylentetramin E 239 Kun til Provo- 

                            lone , 25 mg/ 

                            kg 

              Nitrater     E 251-252 Kun til hård, 

                            fast og halv- 

                            fast ost, ialt 

                            50 mg/kg 

              Lysozym       E 1105 q.s. 

        Farvestof  Carminer       E 120 125  Til ost 

              Anthocyaniner    E 163 mg/kg med rød 

                            q.s. marmo- 

                               rering 

              Chlorophyll- og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og        Til Sage 

              chlorophyllin-kobber    derby , q.s. 

              -kompleks      E 141 

              Vegetabilsk kul   E 153 Til Morbier , 

                            q.s. 

              Carotener      E 160a Til gul, orange 

              Paprikaekstrakt   E 160c og perlehvid 

                            ost, q.s. 

              Annattoekstrakter  E 160b Til gul, orange 

                            og perlehvid 

                            ost, 15 mg/kg, 

                            til Mimolette 

                            dog 35 mg/kg 

                            og til Red 

                            leicester 

                            50 mg/kg 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Til aromatise- 

              Paprikaekstrakt   E 160c rede produkter, 

              Rødbedefarve    E 162 q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Annattoekstrakter  E 160b 20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Riboflaviner     E 101 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Green S       E 142 

              Karamelfarver   E 150a-d    Til 

              Black PN       E 151    spise- 

              Vegetabilsk kul   E 153 q.s. lig 

              Brown HT       E 155    oste- 

              Carotener      E 160a    skorpe 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'-caro- 

              tenal(C 30)     E 160e 

              Beta-apo-8'-caroten- 

              syre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Rubinpigment BK   E 180 

        Diverse   Calciumcarbonater  E 170 

              Magnesiumcarbonater E 504 q.s. 

              Calciumchlorid    E 509 

              Glucono-delta-lacton E 575 

              Siliciumdioxid og  E 551 Kun til hård 

              silikater    E 552-556, ost i skiver, 

                          559 ialt 10 g/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.6.3 

 Valleost    Antioxi-  Nitrater     E 251-252 Ialt 50 mg/kg 

        dant, kon- 

        serverings- 

        stof 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Annattoekstrakter  E 160b 20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Riboflaviner     E 101 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Green S       E 142   Til 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s. spiselig 

              Black PN       E 151   oste- 

              Vegetabilsk kul   E 153   skorpe 

              Brown HT       E 155 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Rubinpigment BK   E 180 

        Diverse   Mælkesyre      E 270 

              Citronsyre      E 330 

              Glucono-delta- 

              lacton        E 575 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogen      E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.6.4 

 Smelteost   Antioxi-  Sorbinsyre og 

        dant,    sorbater      E 220, Ialt 2 g/kg 

        konserve-  Nisin        E 234 12,5 mg/kg 

        ringsstof 

        Farvestof  Carotener      E 160a Til ikke- 

              Paprikaekstrakt   E 160c aromatiseret 

                            smelteost, q.s. 

              Annattoekstrakter  E 160b 15 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 

              Brillant Blue FCF  E 133 100 

              Green S E 142       mg/kg 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'-            Til 

              carotenal(C 30)   E 160e     aroma- 

              Beta-apo-8'-            tiseret 

              carotensyre(C 30)-         smelte- 

              ethylester     E 160f     ost 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 20 g/kg 

              Siliciumdioxid og  E 551 Kun til ost i 

              silikater    E 552-556, skiver, ialt 

                          559 10 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.6.5 

 Oste- og    Antioxi-  Nitrater     E 251-252 Kun til oste- 

 smelteost-   dant,                 lignende pro- 

 lignende    konserve-               dukter, ialt 

 produkter   ringsstof               50 mg/kg 

        Farvestof 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Annattoekstrakter  E 160b 20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Riboflaviner     E 101 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Green S       E 142    Til 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s. spiselig 

              Black PN       E 151    oste- 

              Vegetabilsk kul   E 153    skorpe 

              Brown HT       E 155 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

              Rubinpigment BK   E 180 

        Diverse   Phosphorsyre     E 338 Kun til smelte- 

              og phosphater  E 339-341, ostlignende 

                        450-452 produkter, ialt 

                            20 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1.7 

 Desserter på  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til ikke- 

 basis af mæl- dant,    Benzoesyre og   202-203 varmebehandlede 

 keprodukter  konserve-  benzoater         produkter, 

        ringstof                ialt 300 mg/kg 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 mg/ 

                            kg 3) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 250 

                            mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 100 

                            mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

                                 1) 

              Sorbitol og sorbi- 

              tolsirup       E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og malti- 

              tolsirup       E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til gele 

                            agtige produk- 

                            ter, produkter 

                            med frugtsmag 

                            og pulvere, 

                            4 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 3 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, til pulver- 

                        450-452 produkter dog 

                            ialt 7 g/kg 

              Adipinsyre og       Kun til pro- 

              adipater     E 355-357 dukter med 

                            frugtsmag og 

                            pulvere, ialt 

                            1 g/kg og til 

                            geleagtige 

                            produkter, 

                            ialt 6 g/kg 

              Ravsyre       E 363 6 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 Kun til fyld, 

                            overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 6 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 Ialt 5 g/kg 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 

              Stearyltartrat    E 483 

              Sorbitanestere    E 491 

                         -495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater     E 620 

                         -625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Mælkeloven. Lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v.

Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. Bek. nr. 902 af 29. november 1993.

 • 1) Energireduceret eller uden tilsat sukker.
 • 2) Udtrykt i forhold til fedtmængden
 • 3) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.

---------------------------------------------------------------------

2 Fedtstoffer og olier *)

---------------------------------------------------------------------

 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.1 

 Fedtstoffer og 

 olier, der i 

 det væsentlige 

 er vandfri 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.1.1 

 Animalske   Antioxi-  Gallater     E 310-312 Ialt 

 fedtstoffer  dant,    BHA         E 320 200 mg/kg 1) 2) 

 og olier    konserve-  BHT         E 321 100 mg/kg 1) 

        ringsstof 

        Farvestof  Curcumin       E 100 q.s. 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

        Diverse   Ascorbinsyreestere  E 304 q.s. 

              Tocopheroler   E 306-309 q.s. 

              Lecithiner      E 322 30 g/l 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Mono- og 

              diglycerider     E 471 10 g/l 

              Dimethylpolysiloxan E 900 Kun til produk- 

                            ter til steg- 

                            ning, 10 mg/ 

                            kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.1.2 

 Vegetabilske  Antioxi-  Gallater     E 310-312 Ialt  Kun til 

 fedtstoffer  dant,    BHA         E 320 200  produk- 

 og olier    konserve  BHT         E 321 mg/  ter til 

        ringsstof               kg 1) er- 

                            100  hvervs- 

                            mg/  mæssig 

                            kg 1) frem- 

                               stilling 

                               af var- 

                               mebe- 

                               handlede 

                               levneds- 

                               midler 

                               og - 

                               bortset 

                               fra olie 

                               af 

                               oliven- 

                               presse- 

                               rester - 

                               til 

                               stegning 

                               2) 

        Farvestof  Curcumin       E 100 q.s. 

              Carotener      E 160a q.s.  Ikke 

              Annattoekstrakter  E 160b 10   til 

                            mg/kg jomfru- 

        Diverse   Ascorbinsyreestere  E 304 q.s.  fruolie 

              Tocopheroler   E 306-309 q.s.  og oli- 

              Lecithiner      E 322 30 g/l venolie 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Mono- og diglyce- 

              rider        E 471 10 g/l 

              Alfa-tocopherol   E 307 Til raffineret 

                            olivenolie, 

                            200 mg/l 

              Dimethylpolysiloxan E 900 Kun til produk- 

                            ter til steg- 

                            ning, 10 mg/ 

                            kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

2.2

Fedtemulsioner

af typen vand

i olie

---------------------------------------------------------------------

2.2.1

Fedtemulsioner

med mindst

60% fedt

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.2.1.1 

 Smør      Farvestof  Carotener      E 160a q.s. dog ikke 

                            til produkter 

                            af fåre- og 

                            gedemælk 

        Diverse   Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Margarine   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 202, 

 o.l. pro-   dant,    sorbater      202-203 Ialt 

 dukter     konserve-               1 g/kg 

        ringsstof 

        Farvestof  Curcumin       E 100 q.s. 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Annattoekstrakter  E 160b 10 

                            mg/kg 

        Diverse   Propylenglycol-   E 405 3 g/kg 

              alginat 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt  Kun til 

                            10 g/kg produk- 

              Saccharoseestere   E 473 Ialt  ter til 

              Saccharoseestere      10 g/kg bagning 

              blandet med 

              mono- og digly- 

              cerider       E 474 

              Propylenglycol- 

              estere        E 477 10 g/kg 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Termisk oxideret 

              sojaolie omsat 

              med mono- og 

              diglycerider    E 479b Kun til pro- 

                            dukter til 

                            stegning, 

                            5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 10 g/kg 

              Sorbitanestere    E 491 

                         -495 Ialt 10 g/kg 

              Glutaminsyre og   E 620 

              glutaminater     -625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater      E 626 

                         -629 

              Inosinsyre og 

              inosinater      E 630 

                         -633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider   E 634 

                         -635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 Kun som smags- 

                            forstærker til 

                            margarine, 

                            5 mg/kg 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.2.2 

 Fedtemulsioner Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 2 g/kg 

 med mindre   dant,    sorbater      202-203 

 end 60% fedt  konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Curcumin       E 100 q.s. 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

        Diverse   Calciumdinatrium - 

              EDTA         E 385 Kun til mina- 

                            rine, 

                            100 mg/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 3 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt  Kun til 

                            10 g/kg produk- 

              Saccharose-            ter til 

              estere        E 473     bagning 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 

              mono- og diglyce-     10 g/kg 

              rider        E 474 

              Propylenglycolestere E 477 10 g/kg 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Polyglycerolpoly- 

              ricinoleat      E 476 Kun til smør- 

                            bare produkter 

                            med lavt fedt- 

                            indhold 

                            4 g/kg 

              Termisk oxideret 

              sojaolie omsat 

              med mono- og digly- 

              cerider       E 479b Kun til pro- 

                            dukter til 

                            stegning, 

                            5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 10 g/kg 

              Sorbitanestere    E 491 

                         -495 Ialt 10 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater     E 620 

                         -625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater      E 626 

                         -629 

              Inosinsyre og 

              inosinater      E 630 

                         -633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider   E 634 

                         -635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 Kun som smags- 

                            forstærker til 

                            minarine, 5 

                            mg/kg 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.3 

 Andre fedt-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Til produkter 

 emulsioner end dant,    sorbater      202-203 med et fedt- 

 omfattet af  konserve-               indhold på 

 2.2      ringsstof               mindst 60%, 

                            ialt 1 g/kg og 

                            til andre 

                            produkter, 

                            ialt 2 g/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 q.s. 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

        Diverse   Propylenglycol- 

              alginat       E 405 3 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt Kun til 

              Saccharoseestere   E 473 10  produk- 

              Saccharoseestere      g/kg ter til 

              blandet med        Ialt bagning 

              mono- og diglyce-     10 

              rider        E 474 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Polyglycerolpoly- 

              ricinoleat      E 476 Kun til smør- 

                            bare produkter 

                            med lavt fedt- 

                            indhold, 4 g/kg 

              Termisk oxideret 

              sojaolie omsat med 

              med mono- og 

              diglycerider    E 479b Kun til pro- 

                            dukter til 

                            stegning, 

                            5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 10 g/kg 

              Sorbitanestere    E 491 

                         -495 Ialt 10 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater     E 620 

                         -625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater      E 626 

                         -629 

              Inosinsyre og 

              inosinater      E 630 Ialt 500 mg/kg 

              -633 

              Ribonucleotider   E 634 

                          -635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.4 

 Desserter   Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

 på basis af 

 fedtstoffer 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 mg/kg 

                            3) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 250 

                            mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 100 

                            mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

                                4) 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 q.s. 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til geleag- 

                            tige produkter, 

                            produkter med 

                            frugtsmag og 

                            pulvere med 

                            frugtsmag og 

                            pulvere, 4 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 3 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, til pulver- 

                        450-452 produkter dog 

                            ialt 7 g/kg 

              Adipinsyre og 

              adipater     E 355-357 Kun til produk- 

                            ter med frugt- 

                            smag og 

                            pulvere, ialt 

                            1 g/kg og til 

                            geleagtige 

                            produkter, ialt 

                            6 g/kg 

              Ravsyre       E 363 6 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 Kun til fyld, 

                            overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 6 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Stearyltartrat    E 483 5 g/kg 

              Sorbitanestere    E 491 

                         -495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Anordning om spisefedt og spiseolier. Anordning nr. 143 af 12. maj 1916 om hvad der må falholdes under betegnelse af spisefedt og spiseolier, med senere ændringer.

Mælkeproduktloven. Lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v.

Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. Bek. nr. 902 af 29. november 1993.

Bekendtgørelse om margarine m.v. Bek. nr. 197 af 20. maj 1985, med senere ændringer.

 • 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden.
 • 2) Hvis mere end et af stofferne tilsættes, skal de anførte mængder for hvert af de anvendte stoffer reduceres således i forhold til hinanden, at summen af de procentvise tilsætninger ikke overstiger 100. Se desuden side 12 under proportionalitetsreglen.
 • 3) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.
 • 4) Energireduceret eller uden tilsat sukker.

3 Konsumis *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3 

 Konsumis    Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 mg/kg 

                            1) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 800 mg/kg 

              Aspartam       E 951 800 mg/kg 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 250 mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 100 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 1 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 Kun til produk- 

                            ter på basis af 

                            vand, 3 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 1 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 

              mono- og digly- 

              cerider       E 474 

              Propylenglycolestere E 477 3 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 500 mg/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 624-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 • *) Mælkeloven. Lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v.

Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. Bek. nr. 902 af 29. november 1993.

 • 1) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.
 • 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker.

4 Frugter og grøntsager (herunder bær, frø, rodfrugter og svampe)*)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

        stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.1 

 Friske 

 frugter 

 og grønt- 

 sager 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.1.1 

 Ubehandlede  Diverse   Carbondioxid     E 290 

 frugter og         Argon        E 938 

 grøntsager         Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.1.2 

 Overflade-   Antioxi-  Diphenyl       E 230 Kun til over- 

 behandlede   dant,                 fladebehandling 

 frugter og   konserve-               af citrus- 

 grøntsager   ringsstof               frugter, 

                            70 mg/kg 

              o-Phenylphenol og  E 231 Kun til over- 

              natrium-o-phenyl-  E 232 fladebehand- 

              phenolat          ling af citrus- 

                            frugter, ialt 

                            12 mg/kg 

              Thiabendazol     E 233 kun overflade- 

                            behandling af 

                            bananer, 3 mg/ 

                            kg og citrus- 

                            frugter, 6 mg/ 

                            kg 

        Diverse   Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere      Kun til frisk 

              blandet med        frugt, q.s. 

              mono- og digly- 

              cerider       E 474 

              Bivoks        E 901 Kun til friske 

              Candelillavoks    E 902 citrusfrugter, 

              Carnaubavoks     E 903 meloner, 

              Shellak       E 904 nødder, pærer 

                            og æbler q.s. 

              Montansyreestere   E 912 Kun til friske 

              Oxideret poly-       citrusfrugter, 

              ethylenvoks     E 914 q.s. 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.1.3 

 Skrællede og/ Diverse   Carbondioxid     E 290 

 eller findelte       Argon        E 938 

 frugter og         Helium        E 939 q.s. 

 grøntsager         Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.2 

 Frosne frugter Diverse   Ascorbinsyre og E 300-302 

 og grøntsager       ascorbater 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til kartof- 

              phosphater   E 339-341, felprodukter, 

                        450-452 ialt 5 g/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3 

 Forarbejdede 

 frugter og 

 grøntsager 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.1 

 Tørrede    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til tørret 

 frugter og   dant,    sorbater      202-203 frugt, ialt 

 grøntsager   konserve-               1 g/kg 

        ringsstof 

              Gallater     E 310-312 Kun til kartof- 

              BHA         E 320 felgranulat og 

                            ialt 25 mg/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 Kun til kartof- 

                            felgranulat og 

                            -flager, q.s. 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til kartof- 

              phosphater   E 339-341, felprodukter, 

                        450-452 ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.2 

 Frugter og   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Til oliven, 

 grøntsager i  dant,    sorbater      202-203 ialt 1 g/kg 

 eddike, olie  konserve- 

 eller saltlage ringsstof  Sorbinsyre og    E 200, Til grønt- 

              sorbater      202-203 sager, ialt 

              Benzoesyre og       2 g/kg 

              benzoater    E 210-213 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -compleks      E 141 q.s., dog ikke 

              Karamelfarver   E 150a-d til oliven og 

              Carotener      E 160a andre frugter 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 200 mg/kg Kun 

              Aspartam       E 951 300 mg/kg til 

              Saccharin og salte          sur- 

              deraf        E 954 Ialt 160 søde 

                            mg/kg   pro- 

              Neohesperidindi-      100 mg/kg duk- 

              hydrochalcon     E 959      ter 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til kartof- 

              phosphater   E 339-341, felprodukter, 

                        450-452 ialt 5 g/kg 

              Ferrogluconat og   E 579 Kun til oliven, 

              ferrolactat     E 585 der er blevet 

                            mørke ved 

                            oxidation, ialt 

                            150 mg/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.3 

 Helkonser-   Farvestof  Tartrazin      E 102 100 mg/kg Til 

 verede eller        Brilliant Blue FCF  E 133 20 mg/kg Pro- 

 pasteuriserede       Green S       E 142 10 mg/kg ces- 

 frugter og                           sed 

 grøntsager                           mushy 

                                and 

                                gar- 

                                den 

                                peas 

              Erythrosin      E 127 Kun til frugt- 

                            cocktail og 

                            Bigarreaux - 

                            kirsebær, 

                            150 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Til konserves 

              Brillant Blue FCF  E 133 af røde bær, 

              Green S       E 142 ialt 200 mg/kg 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til konser- 

              Paprikaekstrakt   E 160c ves af røde 

              Rødbedefarve     E 162 bær, q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350  Kun 

                            mg/kg til 

                            1 g/kg frugt- 

              Aspartam       E 951 Ialt  produk- 

              Cyclaminsyre og      1 g/kg ter 1) 

              cyclamater      E 952 Ialt 

              Saccharin og salte     200 

              deraf        E 954 mg/kg 

              Neohesperidindi-      50 mg/kg 

              hydrochalcon     E 959 

        Diverse   Eddikesyre og 

              acetater     E 260-263 

              Mælkesyre og 

              lactater      E 270, 

                        325-327 

              Ascorbinsyre og 

              ascorbater    E 300-302 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Vinsyre og 

              tartrater    E 334-337 

              Calciumchlorid    E 509 

              Glucono-delta- 

              lacton        E 575 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til kartof- 

              phosphater   E 339-341, felprodukter, 

                        450-452 ialt 5 g/kg 

              Calciumdi-         Kun til arti- 

              natrium-EDTA     E 385 skokker, bælg- 

              Stannochlorid    E 512 frugter og 

              Dimethylpolysiloxan E 900 svampe, 

                            250 mg/kg 

                            Kun til hvide 

                            asparges, 

                            25 mg/kg 

                            10 mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.4 

 Marmelade, 

 gele o.l. 

 produkter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.4.1 

 Marmelade,   Farvestof  Curcumin       E 100 

 gele og          Chlorophyll og    E 140 

 kastanjecreme       chloropyliner 

 (omfattet af        Chlorophyll-kobber 

 direktiv          kompleks og 

 79/693/EØF)        chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 q.s., dog ikke 

              Karamelfarver   E 150a-d til marmelade 

              Carotener      E 160a ekstra, gele 

              Paprikaekstrakt   E 160c ekstra, kastan- 

              Rødbedefarve    E 162 jecreme og 

              Anthocyaniner    E 163 Creme de 

                            pruneaux 

              Quinolingult    E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer      E 120 Ialt 100 mg/kg, 

              Ponceau 4R     E 124 dog ikke til 

              Green S       E 142 marmelade 

              Lycopen      E 160d ekstra, gele 

              Lutein       E 161b ekstra, 

                            kastanje- 

                            creme og 

                            Creme de 

                            pruneaux 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 1 g/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 2), dog 

              Cyclaminsyre og      Ialt  ikke til 

              cyclamater      E 952 1 g/kg kastan- 

              Saccharin og salte     Ialt  jecreme 

              deraf        E 954 200 

              Neohesperidindi-      mg/kg 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 1), 

              Maltitol og        dog ikke 

              maltitolsirup    E 965 til kastan- 

              Lactitol       E 966 jecreme 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Mælkesyre og     E 270 

              calciumlactat    E 327 

              Æblesyre og     E 296 

              natriummalater    E 350 

              Ascorbinsyre     E 300 q.s. 

              Citronsyre og    E 330 

              citrater    E 331, 333 

              Vinsyre og      E 334 

              natriumtartrater   E 335 

              Pectiner       E 440 

              Alginsyre og 

              alginater    E 400-404 

              Agar         E 406 

              Carrageenan     E 407 

              Johannesbrødkernemel E 410 Ialt  Dog 

              Guargummi      E 412 10 g/kg ikke 

              Xanthangummi     E 415     til 

              Gellangummi     E 418     ekstra- 

                                pro- 

                                dukter 

              Calciumchlorid    E 509 

              Natriumhydroxid   E 524 

              Mono- og          Kun til ekstra- 

              diglycerider     E 471 produkter, q.s. 

              Sorbitanmonolaurat  E 493 Kun til marme- 

                            ladegele af 

                            citrusfrugter, 

                            25 mg/kg 

              Dimethylpolysiloxan E 900 10 mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Neohesperidindi-      Kun som smags- 

              hydrochalcon     E 959 forstærker til 

                            frugtgele, 5 

                            mg/kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.4.2 

 Marmelade   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200 

 o.l. produkter dant,    sorbater      202-203     Ialt 

 undtagen    konser-   Benzoesyre og  E 210-213 Ialt  1 g/kg 

 produkter   verings-  benzoater         500 

 omfattet af  stof                  mg/kg 

 4.3.4.1 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s. 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Ponceau 4R      E 124 Ialt 100 mg/kg 

              Green S       E 142 

              Lycopen       E 160d 

              Lutein       E 161b 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 1 g/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 1 g/kg 2) 

              cyclamater      E 952 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 200 

              Neohesperidindi-      mg/kg 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 1) 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Mælkesyre og     E 270 

              calciumlactat    E 327 

              Æblesyre og     E 296 

              natriummalater    E 350 

              Ascorbinsyre     E 300 q.s. 

              Citronsyre og    E 330 

              citrater    E 331, 333 

              Vinsyre og      E 334 

              natriumtartrater   E 335 

              Alginsyre og 

              alginater    E 400-404 

              Agar         E 406 

              Carrageenan     E 407 

              Johannesbrødkernemel E 410 Ialt 10 g/kg 

              Guargummi      E 412 

              Xanthangummi     E 415 

              Gellangummi     E 418 

              Pectiner       E 440 

              Calciumchlorid    E 509 q.s. 

              Natriumhydroxid   E 524 

              Dimethylpolysiloxan E 900 10 mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Neohesperidindi-      Kun som smags- 

              hydrochalcon E 959     forstærker 

                            til frugtgele, 

                            5 mg/kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.5 

 Kandiserede  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200 

 frugter og   dant,    sorbater      202-203 

 grøntsager   konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 1 g/kg 

        ringsstof  benzoater 

        Farvestof  Erythrosin      E 127 Kun til cock- 

                            tailbær og 

                            kirsebær, 

                            200 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 200 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber- 

              kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 Kun til kandi- 

              Maltitol og        seret frugt 1), 

              maltitolsirup    E 965 q.s. 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Stearoyllactylater  E 481 Kun til 

                         -482 Mostarda di 

                            Frutta , ialt 

                            2 g/kg 

              Aluminiumsulfater  E 520 

                         -523 Ialt 200 mg/kg 

              Glutaminsyre og   E 620 

              glutaminater     -625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater      E 626 

                         -629 

              Inosinsyre og    E 630 Ialt 500 mg/kg 

              inosinater      -633 

              Ribonucleotider   E 634 

                         -635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.6 

 Frugt- og   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200 Ialt 1 g/kg, 

 grøntsagstil- dant,    sorbater      202-203 til Polenta 

 beredninger  konser-                dog ialt 200 

        veringsstof              mg/kg, til 

                            geledannende 

                            frugtekstrakt, 

                            ialt 800 mg/kg 

                            og til kartof- 

                            feldej, ialt 

                            2 g/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til 

              Indigotin      E 132 pickles, 

              Brillant Blue FCF  E 133 relishes, 

              Green S       E 142 Chutnye 

              Black PN       E 151 og 

              Brown HT       E 155 Piccalilli , 

              Lycopen       E 160d ialt 500 

              Beta-apo-8'-        mg/kg 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til 

              Paprikaekstrakt   E 160c pickles, 

              Rødbedefarve     E 162 relishes, 

              Anthocyaniner    E 163 Chutney og 

              Calciumcarbonat   E 170 Piccalilli 

              Titandioxid     E 171 q.s. 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt   2) 

              cyclamater      E 952 250 mg/kg 

              Saccharin og salte     Ialt 

              deraf        E 954 200 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og        Kun til frugt- 

              sorbitolsirup    E 420 produkter 1), 

              Mannitol       E 421 q.s., dog ikke 

              Isomalt       E 953 til produkter 

              Maltitol og        til fremstil- 

              maltitolsirup    E 965 ling af drikke- 

              Lactitol       E 966 varer på basis 

              Xylitol       E 967 af frugtsaft 

        Diverse   Ascorbinsyre og 

              ascorbater    E 300-302 

              Citronsyre og       Til 

              citrater     E 330-333 frugtkompot, 

                            q.s. 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til kar- 

              phosphater   E 339-341, toffelproduk- 

                        450-452 ter, ialt 

                            5 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 

                            g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og       Ialt 500 

              inosinater    E 630-633 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635     Dog 

                                ikke 

                                til 

              Sorbitol og             frugt- 

              sorbitolsirup    E 420     kom- 

              Mannitol       E 421     pot 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på     q.s., dog ikke 

              side 152          til frugtkompot 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.7 

 Desserter på  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt  Kun 

 basis af    dant,    sorbater      202-203 1 g/kg til 

 frugter    konserve-  Bensoesyre og  E 210-213 Ialt  Frugt- 

 eller     ringsstof  benzoater         500   grød 

 grøntsager                      mg/kg  og 

                               Rote 

                               Gruetze 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160 10 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 

              Brillant Blue FCF  E 133 mg/kg 3) 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 

              cyclamater      E 952 250 mg/kg 

              Saccharin og salte     Ialt 

              deraf        E 954 100 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg  1) 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til gele- 

                            agtige produk- 

                            ter, produkter 

                            med frugtsmag 

                            og pulvere, 

                            4 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 3 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, til pulver- 

                        450-452 produkter dog 

                            ialt 7 g/kg 

              Adipinsyre og       Kun til pro- 

              adipater     E 355-357 dukter med 

                            frugtsmag 

                            og pulvere, 

                            ialt 1 g/kg og 

                            til geleagtige 

                            produkter, 

                            ilt 6 g/kg 

              Ravsyre       E 363 6 g/kg 

              Propylenglycol-      Kun til fyld, 

              alginat       E 405 overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 6 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere      Ialt 5 g/kg 

              blandet med mono- 

              og diglycerider   E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Stearyltartrat    E 483 5 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.8 

 Fermenterede  Diverse   Glutaminsyre og 

 frugt- og         glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

 grøntsags- 

 produkter         Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.3.9 

 Stegte eller  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til for- 

 friterede   dant,    sorbater      202-203 stegte kartof- 

 frugter og   konserve-               ler i skiver, 

 grøntsager   ringsstof               ialt 2 g/kg 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til kar- 

              phosphater   E 339-341, toffelproduk- 

                        450-452 ter, ialt 

                            5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Grønt- og frugtkonservesbekendtgørelsen. Bek. nr. 337 af 19. december 1959 om grønt- og frugtkonserves, med senere ændringer.

Ærtebekendtgørelsen. Bek. nr. 519 af 16. januar 1978 om betegnelse m.v. af færdigpakkede ærter og færdigpakkede levnedsmidler hvori ærter udgør en betydende del af varen, med senere ændringer.

Marmeladebekendtgørelsen. Bek. nr. 18 af 16. januar 1990 om marmelade og frugtgele m.v., med senere ændringer.

 • 1) Energireduceret eller uden tilsat sukker.
 • 2) Energireduceret.
 • 3) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.

5 Konfektureprodukter *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.1 

 Kakao- og   Farvestof  Sølv         E 174 Kun som pynt 

 chokoladevarer       Guld         E 175 på chokolade- 

                            varer, q.s. 

        Sødestof  Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 Kun til choko- 

              Maltitol og        ladevarer 1), 

              maltitolsirup    E 965 q.s. 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Lecithiner      E 322 q.s. 

              Citronsyre      E 330 5 g/kg 

              Vinsyre       E 334 5 g/kg 

              Arabisk gummi    E 414 Kun til 

                            overflade- 

                            behandling, 

                            q.s. 

              Glycerol       E 422 q.s. 

              Pectiner       E 440 Kun til over- 

                            fladebehand- 

                            ling, q.s. 

              Ammoniumphosphatider E 442 10 g/kg 

              Mono- og 

              diglycerider     E 471 q.s. 

              Polyglycerolpoly- 

              ricinoleat      E 476 5 g/kg Kun 

              Sorbitantristearat  E 492 10 g/kg til 

                                choko- 

                                lade 

              Carbonater     E 170, 70 g/kg af 

                        500-501 fedtfrit tør- 

                       E 503-504 stof udtrykt 

                            som kalium- 

                            carbonater 

              Hydroxider    E 524-528 

              Magnesiumoxid    E 530 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 Kun til over- 

              Carnaubavoks     E 903 fladebehand- 

              Shellak       E 904 ling af 

                            chokolade, 

                            q.s. 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.2 

 Konfekture-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200,     Ialt 

 produkter   dant,    sorbater      202-203     1.5 

 undtagen    konserve-  Benzoesyre og  E 210-213     g/kg 

 produkter   ringsstof  benzoater 

 omfattet af        p-Hydroxyben-  E 214-218 Ialt 

 5.1 og 5.3         zoater           300 

                            mg/kg 

        Farvestof  Aluminium      E 173 Kun til over- 

                            træk på produk- 

                            ter af sukker 

                            til pyntning af 

                            kager, q.s. 

              Sølv         E 174 

              Guld         E 175 Kun til over- 

                            træk, q.s. 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 300 mg/kg 

                            2) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 500 

                            mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 

              cyclamater      E 952 500 

                            mg/kg  3) 

              Saccharin og salte     Ialt 

              deraf        E 954 500 

                            mg/kg 

              Thaumatin      E 957 50 mg/kg 

              Neohesperidindi-      100 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg 

              Acesulfamkalium   E 950 500   Til 

                            mg/kg  produk- 

              Aspartam       E 951 2 g/kg ter 

              Cyclaminsyre og      Ialt  på 

              cyclamater      E 952 500   basis 

                            mg/kg  af 

              Saccharin og salte     Ialt  kakao 

              deraf        E 954 500   eller 

                            mg/kg  tørret 

              Thaumatin      E 957 50   frugt 

                            mg/kg  1) 

              Neohesperidindi-      100 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg 

              Acesulfamkalium   E 950 1 g/kg Til 

              Aspartam       E 951 2 g/kg pro- 

              Cyclaminsyre og      Ialt  duk- 

              cyclamater      E 952 500   ter 

                            mg/kg  på 

              Saccharin og salte     Ialt  basis 

              deraf        E 954 300   af 

                            mg/kg  sti- 

              Neohesperidindi-      150   velse 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg  1) 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 q.s. 3), til 

              Mannitol       E 421 produkter på 

              Isomalt       E 953 basis af 

              Maltitol og        kakao, sti- 

              maltitolsirup    E 965 velse eller 

              Lactitol       E 966 tørret frugt 

              Xylitol       E 967 dog 1) 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 1 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 1,5 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 

                            1 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473    Kun til 

              Saccharoseestere         produk- 

              blandet med        Ialt  ter 

              mono- og          5 g/kg af suk- 

              diglycerider     E 474    ker 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 Ialt 

                         -482 5 g/kg 

              Sorbitanestere    E 491 Ialt 

                         -495 5 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til produk- 

              phosphater      E 339 ter af sukker, 

                         -341, ialt 5 g/kg 

                        450-452 

              Ammoniumphosphatider E 442 10   Kun til 

                            g/kg  produk- 

              Polyglycerolpoly-     5   ter 

              ricinoleat      E 476 g/kg  på 

              Sorbitantristearat  E 492 10   basis 

                            g/kg  af 

                               kakao 

              Ammoniumchlorid    510 80 g/kg 

              Talkum       E 553b Kun til over- 

                            fladebehand- 

                            ling af støbt 

                            vingumme o.l., 

                            q.s. 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Dimethylpolysi- 

              loxan        E 900 10 mg/kg 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 Kun til 

              Carnaubavoks     E 903 overfladebe- 

              Shellak       E 904 handling, q.s. 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.3 

 Tyggegummi   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

        dant,    sorbater      202-203 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 1,5 g/kg 

        ringsstof  benzoater 

        Gallater           E 310-312 

        BHA               E 320 Ialt 400 mg/kg 

        BHT               E 321 

        Farvestof  Sølv         E 174 

              Guld         E 175 Kun til 

                            overtræk, q.s. 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 300 mg/kg 

                            2) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 2 g/kg 

              Aspartam       E 951 5,5 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 

              cyclamater      E 952 1,5 g/kg 

              Saccharin og        Ialt 

              salte deraf     E 954 1,2 g/kg 

              Thaumatin      E 957 50 mg/kg 

              Neohesperidindi-      400 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg 

                                3) 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 2 g/kg 

              Dicalciumphosphat  E 341 q.s. 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 5 g/kg 

              Polyoxyethylen 

              (20)sorbitanestere  E 432 

                         -436 Ialt 5 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 10 g/kg 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 2 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Ammoniumchlorid    510 50 g/kg 

              Talkum       E 553b q.s. 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Dimethylpolysi- 

              loxan        E 900 100 mg/kg 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 Kun til over- 

              Carnaubavoks     E 903 fladebehand- 

              Shellak       E 904 ling, q.s. 

              Carbamid      E 927b Kun til produk- 

                            ter uden til- 

                            satte sukker- 

                            arter, 30 g/kg 

              Acesulfamkalium   E 950 800  Kun 

                            mg/kg som 

              Aspartam       E 951 2,5  smags- 

                            g/kg  for- 

              Thaumatin      E 957 10   stærker 

                            mg/kg til 

              Neohesperidindi-      150  pro- 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg dukter 

                               med til- 

                               satte 

                               sukker- 

                               arter 

                               4) 

        Diverse   Sorbitol og     E 420 

              sorbitolsirup 

              Manitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Chokoladebekendtgørelsen. Bek. nr. 54 af 27. januar 1987 om kakao-, chokolade- og vekaovarer.
 • 1) Energireduceret eller uden tilsat sukker.
 • 2) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.
 • 3) Uden tilsat sukker.
 • 4) Hvis mere end et af stofferne tilsættes, skal de anførte mængder for hvert af de anvendte stoffer reduceres således i forhold til hinanden, at summen af de procentvise tilsætninger ikke overstiger 100. Se desuden side 12 under proportionalitetsreglen.

6 Cerealier og produkter heraf

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.1 

 Hele eller   Antioxi-  Gallater     E 310-312 Kun til forkog- 

 knækkede korn dant,    BHA         E 320 te produkter, 

 samt korn i  konserve-               ialt 200 mg/kg 

 flager     ringsstof               1) 

        Diverse   Mono- og 

              diglycerider     E 471 

              Eddikesyreestere af    Kun til hur- 

              mono- og          tigtkogende 

              diglycerider    E 472a ris, q.s. 

              Stearoyllactylater  E 481 Kun til hur- 

                         -482 tigtkogende 

                            ris, ialt 

                            4 g/kg 

              Talkum       E 553b Kun til ris, 

                            q.s. 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.2 

 Mel, stivelse Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Ialt 2,5 g/kg, 

 og klid          phosphater   E 339-341, tilsat hæve- 

                        450-452 middel dog 

                            ialt 20 g/kg 

              Ascorbinsyre     E 300 Kun som melbe- 

                            handlingsmid- 

                            del, 200 mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.3 

 Morgenmads-  Farvestof  Carminer       E 120 

 cerealier         Rødbedefarve     E 162 Til produkter 

              Anthocyaniner    E 163 med frugtsmag, 

                            ialt 200 mg/kg 

              Karamelfarve    E 150c q.s.  Til 

              Carotener      E 160a q.s.  ekstru- 

              Annattoekstrakter  E 160b 25   derende 

              Paprikaekstrakt   E 160c mg/kg og/eller 

                               puffede 

                               produk- 

                               ter med 

                               frugt- 

                               smag 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 q.s., dog - 

              Carotener      E 160a bortset fra 

              Paprikaekstrakt   E 160c enkelte af 

              Rødbedefarve     E 162 stofferne - 

              Anthocyaniner    E 163 ikke til de 

              Calciumcarbonat   E 170 ovennævnte 

              Titandioxid     E 171 produkter 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 2) 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Polyglycerolestere  E 475 Kun til produk- 

                            ter af »Grano- 

                            la«-typen, 10 

                            g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.4 

 Pasta     Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til 

        dant,    sorbater      202-203 Gnocchi , 

        konserve-               ialt 1 g/kg 

        ringsstof 

        Diverse   Mælkesyre      E 270 

              Ascorbinsyre og   E 300 

              natriumascorbat   E 301 

              Lecithiner      E 322 Kun til frisk 

              Citronsyre      E 330 pasta, q.s. 

              Vinsyre       E 334 

              Mono- og 

              diglycerider     E 471 

              Glucono-delta- 

              lacton        E 575 

              Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, Kun til nudler, 

                        450-452 ialt 2 g/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.5 

 Desserter på  Antioxi-  Nisin        E 234 Kun til semul- 

 basis af    dant,                 je- og tapioca- 

 cerealier   konserve-               budding, 

 eller stivelse ringsstof               3 mg/kg 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 mg/kg 

                            3) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 

              cyclamater      E 952 250 mg/kg 

              Saccharin og        Ialt 

              salte deraf     E 954 100 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til geleag- 

                            tige produkter, 

                            produkter med 

                            frugtsmag og 

                            pulvere, 4 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 3 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, til pulverpro- 

                        450-452 dukter dog ialt 

                            1 g/kg og til 

                            geleagtige 

                            produkter, 

                            ialt 6 g/kg 

              Adipinsyre og 

              adipater     E 355-357 Kun til produk- 

                            ter med frugt- 

                            smag og pul- 

                            vere, ialt 

                            1 g/kg og til 

                            geleagtige pro- 

                            dukter, ialt 

                            6 g/kg 

              Ravsyre       E 363 6 g/kg 

              Propylenglycol-      Kun til fyld, 

              alginat       E 405 overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 6 g/kg 

              Polyoxyethylen 

              (20)sorbitanestere  E 432 

                         -436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Stearyltartrat    E 483 5 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.6 

 Paneringsdej  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 2 g/kg 

        dant,    sorbater      202-203 

        konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Dimethylpoly- 

              siloxan       E 900 10 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden.
 • 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker.
 • 3) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.

7 Bagværk

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.1 

 Brød og    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 202, Kun til færdig- 

 almindeligt  dant,    sorbater      202-203 pakkede delvist 

 bagværk    konserve-               bagte produkter 

        ringsstof               til detailsalg, 

                            færdigpakket, 

                            skiveskåret 

                            brød og 

                            rugbrød, ialt 

                            2 g/kg 

              Propionsyre og 

              propionater   E 280-283 Kun til færdig- 

                            pakket brød, 

                            ialt 1 g/kg, 

                            til energi- 

                            reduceret brød, 

                            færdigpakket, 

                            delvist bagt 

                            brød og færdig- 

                            pakkede Rolls, 

                            Buns og Pitta, 

                            ialt 2 g/kg 

                            samt til 

                            færdig- 

                            pakket, skive- 

                            skåret brød og 

                            rugbrød, ialt 

                            3 g/kg 

        Farvestof  Karamelfarver   E 150a-d Kun til Malt 

                            bread , q.s. 

        Sødestof  Saccharin og 

              salte deraf     E 954 Kun til 

                            oblater, 

                            ialt 800 mg/kg 

        Diverse   Eddikesyre og       Til brød, som 

              acetater     E 260-263 alene er tilbe- 

              Mælkesyre og        redt af hvede- 

              lactater      E 270, mel, vand, gær 

                       E 325-327 eller surdej 

              Ascorbinsyre og      samt salt, og 

              ascorbater    E 300-302 til Pain 

              Ascorbinsyreestere  E 304 courant 

              Lecithiner      E 322 francais , 

              Mono- og digly-      q.s. 

              cerider       E 471 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til Soda 

              phosphater   E 339-341, bread , ialt 

                        450-452 20 g/kg 

              Estere af 

              mono- og digly- 

              cerider    E 472a, d-f Til brød, som 

                            alene er til- 

                            beredt af 

                            hvedemel, vand, 

                            gær eller sur- 

                            dej samt salt, 

                            q.s. 

              Stearoyllacty- 

              later      E 481-482 Ialt 3 Dog 

                            g/kg  ikke 

              Stearyltartrat    E 483 4 g/kg brød, 

                                som 

                                alene 

                                er til- 

                                beredt 

                                af 

                                hvede- 

                                mel, 

                                vand. 

                                gær 

                                eller 

                                surdej 

                                samt 

                                salt, 

                                eller 

                                til 

                                Pain 

                                courant 

                                fran- 

                                cais 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt  Dog 

                            10 g/kg ikke 

                                til 

                                brød, 

              Guanylsyre og           som 

              guanylater    E 626-629 Ialt  alene 

              Inosinsyre og       500   er til- 

              inosinater    E 630-633 mg/kg  beredt 

              Ribonucleotider E 634-635     af 

              Sorbitol og            hvede- 

              sorbitolsirup    E 420     mel, 

              Mannitol       E 421     vand, 

              Isomalt       E 953 q.s.  gær, 

              Maltitol og            eller 

              maltitolsirup    E 965     surdej 

              Lactitol       E 966     samt 

              Xylitol       E 967     salt, 

                                eller 

                                til 

                                Pain 

                                courant 

                                fran- 

                                cais 

              Cysteinhydrochlorid  920 Kun som mel- 

                            behandlings- 

                            middel, 25 

                            mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på 

              side 152          q.s., dog - 

                            bortset fra en- 

                            kelte af stof- 

                            ferne - ikke 

                            til brød, som 

                            alene er til- 

                            beredt af 

                            hvedemel, vand, 

                            gær eller sur- 

                            dej samt salt, 

                            eller til Pain 

                            courant fran- 

                            cais 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.2 

 Finere     Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200 Kun til færdig- 

 bagværk    dant,    sorbater      202-203 pakkede, 

        konser-                delvist bagte 

        veringsstof              produkter til 

                            detailsalg og 

                            produkter med 

                            en vandak- 

                            tivitet på 

                            over 0,65, ialt 

                            2 g/kg 

              Propionsyre og       Kun til 

              propionater   E 280-283 Christmas 

                            pudding , ialt 

                            1 g/kg og til 

                            færdigpakkede 

                            produkter med 

                            en vandak- 

                            tivitet på 

                            over 0,65, 

                            ialt 2 g/kg 

              Gallater     E 310-312 Kun til kage- 

              BHA         E 320 mix, ialt 

                            200 mg/kg 1) 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 200 mg/kg 

                            2) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 1 g/kg Kun 

              Aspartam       E 951 1,7   pro- 

                            g/kg  duk- 

              Cyclaminsyre og      Ialt  ter 

              cyclamater      E 952 1,6   be- 

                            g/kg  stemt 

              Saccharin og salte     Ialt  til 

              deraf        E 954 170   særlig 

                            mg/kg  ernæ- 

                                ring 

              Neohesperidindi-      150 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 3) 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 2,5  Kun til 

              Adipinsyre og       g/kg fyld 

              adipater     E 355-357 Ialt og pynt 

                            2 

                            g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 20 g/kg 

              Propylenglycol-      2 g/kg, til 

              alginat       E 405 fyld, over- 

                            træk og pynt 

                            dog 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 Kun til fyld, 

                            overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 10 g/kg 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 10 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Stearyltartrat    E 483 4 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 10 g/kg, 

                            til overtræk 

                            og pynt dog 

                            ialt 5 g/kg 

              Natriumaluminium- 

              phosphat       E 541 Kun til lag- 

                            kage- og rou- 

                            ladebunde o.l. 

                            samt Scones , 

                            1 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Bivoks        E 901 Kun til over- 

              Candelillavoks    E 902 fladebehandling 

              Carnaubavoks     E 903 af små kager 

              Shellak       E 904 med chokolade- 

                            overtræk, q.s. 

              Cysteinhydrochlorid  920 Kun som mel- 

                            behandlings- 

                            middel, 25 

                            mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden.
 • 2) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.
 • 3) Energireduceret eller uden tilsat sukker.

8 Kød og kødprodukter *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.1 

 Fersk kød, 

 fjerkrækød og 

 kød af 

 kaniner, op- 

 drættet vildt 

 samt vildt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.1.1 

 Fersk kød,   Diverse   Carbondioxid     E 290 

 fjerkrækød og       Argon        E 938 

 kød af           Helium        E 939 q.s. 

 kaniner,          Nitrogen       E 941 

 opdrættet         Dinitrogenoxid    E 942 

 vildt samt         Oxygen        E 948 

 vildt 

 undtagen 

 produkter om- 

 fattet af 

 8.1.2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.1.2 

 Hakket kød   Farvestof  Carminer       E 120 100  Kun 

 og tilberedt                     mg/kg til 

 kød            Red 2G        E 128 20  Break- 

                            mg/kg fast 

              Allura Red AC    E 129 25  sausa- 

                            mg/kg ges 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s. 

                               med 

                               mindst 

                               6% ce- 

                               realier 

                               og Bur- 

                               ger meat 

                               med 

                               mindst 

                               4% grønt- 

                               sager 

                               og/eller 

                               cerealier 

        Diverse   Ascorbinsyre og 

               ascorbater   E 300-302 Til færdigpak- 

                            kede tilbered- 

                            ninger af hak- 

                            ket kød, q.s. 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 Til færdigpak- 

                            kede tilbered- 

                            ninger af hak- 

                            ket kød og til 

                            Gehakt , q.s. 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt  Kun 

                            10 g/kg til 

              Guanylsyre og           til- 

              guanylater    E 626-629     be- 

              Inosinsyre og       Ialt  redt 

              inosinater    E 630-633 500   kød, 

              Ribonucleotider E 634-635 mg/kg  dog 

              Sorbitol og            ikke 

              sorbitolsirup    E 420     til 

              Mannitol       E 421     fær- 

              Isomalt       E 953 q.s.  dig- 

              Maltitol og            pak- 

              maltitolsirup    E 965     kede 

              Lactitol       E 966     til- 

              Xylitol       E 967     bered- 

                                ninger 

                                af hak- 

                                ket kød 

                                eller 

                                til 

                                Gehakt 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på 

              side 152          Til tilberedt 

                            kød, q.s., dog 

                            - bortset fra 

                            enkelte af 

                            stofferne - 

                            ikke til fær- 

                            digpakkede 

                            tilberedninger 

                            af hakket kød 

                            eller til 

                            Gehakt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.2 

 Kødprodukter 

 fremstillet af 

 hele kød- 

 stykker samt 

 udskivede 

 stykker af 

 produkterne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.2.1 

 Ikke-varme-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Til overflade- 

 behandlede   dant,    sorbater      202-203 behandling af 

 kødprodukter  konserve-  Benzoesyre og       tørrede produk- 

 fremstillet  ringsstof  benzoater    E 210-213 ter, q.s. 

 af hele kød-        p-Hydroxybenzoater  E 214 

 stykker samt                  - 219 

 udskivede         Sorbinsyre og    E 200, Til gelelag, 

 stykker af         sorbater      202-203 ialt 1 g/kg 

 produkterne        p-Hydroxybenzoater  E 214 

                         -219 

              Gallater     E 310-312 Kun til tørrede 

              BHA         E 320 produkter, ialt 

                            200 mg/kg 1) 

              Erythorbinsyre og  E 315 Kun til halv- 

              natriumerythorbat  E 316 og helkonser- 

                            verede produk- 

                            ter, ialt 

                            500 mg/kg 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater      E 339 

                         -341, Ialt 5 g/kg 

                        450-452 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 10 g/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Neohesperidindi-      Kun som smags- 

              hydrochalcon     E 959 forstærker, 

                            5 mg/kg 

              Se også listen på 

              side 152 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.2.2 

 Varmebe-    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Til overflade- 

 handlede    dant,    sorbater      202-203 behandling 

 kødprodukter  konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 af tørrede 

 fremstillet af ringsstof  benzoater         produkter, 

 hele kød-         p- Hydroxyben-  E 214-219 q.s. 

 stykker samt        zoater 

 udskivede         Sorbinsyre og    E 200, Til gelelag, 

 stykker af         sorbater      202-203 ialt 1 g/kg 

 produkterne        p-Hydroxyben-  E 214-219 

              zoater 

              Gallater     E 310-312 Kun til tørrede 

              BHA         E 320 produkter, 

                            ialt 200 mg/kg 

                            1) 

              Erythorbinsyre og  E 315 Kun til halv- 

              natriumerythorbat  E 316 og helkonserve- 

                            rede produkter 

                            ialt 500 mg/kg 

        Diverse   Ascorbinsyre og   E 300 Til Foie gras, 

              natriumascorbat   E 301 Foie gras 

                            entier og 

                            Blocs de foie 

                            gras , q.s. 

              Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, Ialt 5 g/kg 

                        450-452 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 1) 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Glutaminsyre og   E 620 Ialt  Dog ik- 

              glutaminater     -625 10 g/kg ke til 

              Guanylsyre og  E 626-629     Foie 

              guanylater         Ialt  gras, 

              Inosinsyre og       500   Foie 

              inosinater    E 630-633 mg/kg  gras 

              Ribonucleotider E 634-635     entier 

              Sorbitol og            og 

              sorbitolsirup    E 420     Blocs 

              Mannitol       E 421     de 

              Isomalt       E 953 q.s.  foie 

              Maltitol og            gras 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Neohesperidindi-      Kun som smags- 

              hydrochalcon     E 959 forstærker, 

                            5 mg/kg 

              Se også listen på 

              side 152          q.s., dog - 

                            bortset fra 

                            enkelte af 

                            stofferne - 

                            ikke til Foie 

                            gras entier 

                            og Blocs de 

                            foie gras 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.3 

 Kødprodukter 

 fremstillet af 

 findelt kød 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.3.1 

 Ikke-varme-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Til overflade- 

 behandlede   dant,    sorbater      202-203 behandling af 

 kødprodukter  konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 tørrede produk- 

 fremstillet af ringsstof  benzoater    E 214-218 ter, q.s. 

 findelt kød        p-Hydroxy- 

              benzoater 

              Sorbinsyre og    E 200, Til gelelag, 

              sorbater      202-203 ialt 1 g/kg 

              p-Hydroxy- 

              benzoater    E 214-219 

              Natamycin      E 235 Kun til over- 

                            fladebehand- 

                            ling af tør- 

                            rede pølser, 

                            1 mg/(dm2) 

                            og ikke 

                            dybere end 

                            5 mm 

              Erythorbinsyre og  E 315 Kun til halv- 

              natriumerythorbat  E 316 og helkonserve- 

                            rede produkter, 

                            ialt 500 mg/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 20 mg/kg 

              Carminer       E 120 100 mg/kg 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s.    Til 

              Carotener      E 160a 20 mg/kg  pøl- 

              Paprikaekstrakt   E 160c 10 mg/kg  ser 

              Rødbedefarve     E 162 q.s. 

              Curcumin       E 100 Til Pastur- 

              Riboflaviner     E 101 mas , q.s. 

              Carminer       E 120 

              Sunset Yellow FCF  E 110 135 mg/kg Til 

              Ponceau 4R      E 124 200 mg/kg So- 

                                 bra- 

                                 sada 

              Carminer       E 120 200 mg/kg Til 

              Ponceau 4R E     124  250 mg/kg Cho- 

                                 ri- 

                                 zo- 

                                 pølse 

                                 og 

                                 Sal- 

                                 chi- 

                                 chon 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, Ialt 5 g/kg 

                        450-452 

              Talkum       E 553b Kun til over- 

                            fladebehand- 

                            ling af pølser, 

                            q.s. 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Neohesperidindi-      Kun som smags- 

              hydrochalcon     E 959 forstærker, 

                            5 mg/kg 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.3.2 

 Varmebe-    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 handlede kød- dant,    sorbater      202-203 Til overflade- 

 produkter   konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 behandling af 

 fremstillet af ringsstof  benzoater         tørrede produk- 

 findelt kød        p-Hydroxy-         ter, q.s. 

              benzoater    E 214-219 

              Sorbinsyre og    E 200, Til gelelag og 

              sorbater      202-203 postej, ialt 

              p-Hydroxy-    E 214-218 1 g/kg 

              benzoater 

              Natamycin      E 235 Kun til over- 

                            fladebehandling 

                            af tørrede 

                            pølser, 1 mg/ 

                            (dm2) og ikke 

                            dybere end 5 

                            mm 

              Erythorbinsyre og  E 315 Kun til halv- 

              natriumerythorbat  E 316 og helkonser- 

                            verede produk- 

                            ter, ialt 

                            500 mg/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 20  Kun til 

                            mg/kg pateer, 

              Carminer       E 120 100  postejer, 

                            mg/kg pølser og 

              Karamelfarver   E 150a-d q.s. terriner, 

              Carotener      E 160a 20  dog ikke 

                            mg/kg til et 

              Paprikaekstrakt   E 160c 10  traditio- 

                            mg/kg nelt 

                               produkt 

              Rødbedefarve     E 162 q.s. som le- 

                               verpo- 

                               steg 

              Allura Red AC    E 129 Kun til 

                            Luncheon 

                            meat , 25 

                            mg/kg 

              Canthaxanthin    E 161g Kun til 

                            Saucisses de 

                            Strasbourg , 

                            15 mg/kg 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, Ialt 5 g/kg 

                        450-452 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 1) 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Stearoyllactylater  E 481 Kun til produk- 

                         -482 ter på dåse, 

                            hakkede eller i 

                            terninger, ialt 

                            4 g/kg 

              Talkum       E 553b Kun til over- 

                            fladebehand- 

                            ling af pølser, 

                            q.s. 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 Kun som smags- 

                            forstærker, 5 

                            mg/kg 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.4 

 Spiselige   Farvestof  Annattoekstrakter E 160b 20 mg/kg 

 tarme            Curcumin      E 100 

               Riboflaviner    E 101 

               Tartrazin      E 102 

               Quinolingult    E 104 

               Sunset Yellow FCF  E 110 

               Carminer      E 120 

               Azorubin      E 122 

               Ponceau 4R     E 124 

               Allura Red AC    E 129 

               Patent Blue V    E 131 

               Indigotin      E 132 

               Brillant Blue FCF  E 133 

               Chlorophyll og 

               chlorophylliner   E 140 

               Chlorophyll- 

               kobber-kompleks og 

               chlorophyllin- 

               kobber-kompleks   E 141 

               Green S       E 142 q.s. 

               Karamelfarver  E 150a-d 

               Black PN      E 151 

               Vegetabilsk kul   E 153 

               Brown HT      E 155 

               Carotener     E 160a 

               Paprikaekstrakt  E 160c 

               Lycopen      E 160d 

               Beta-apo-8'- 

               carotenal(C 30)  E 160e 

               Beta-apo-8'- 

               carotensyre(C 30)- 

               ethylester     E 160f 

               Lutein       E 161b 

               Rødbedefarve    E 162 

               Anthocyaniner    E 163 

               Calciumcarbonat   E 170 

               Titandioxid     E 171 

               Jernoxider og 

               jernhydroxider   E 172 

        Diverse   Glutaminsyre og 

               glutaminater  E 620-625 Ialt 10 g/kg 

               Guanylsyre og 

               guanylater   E 626-629 

               Inosinsyre og 

               inosinater   E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

               Ribonucleotider E 634-635 

               Sorbitol og 

               sorbitolsirup    E 420 

               Mannitol      E 421 

               Isomalt       E 953 q.s. 

               Maltitol og 

               maltitolsirup    E 965 

               Lactitol      E 966 

               Xylitol       E 967 

               Se også listen på 

               side 152         q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Kødkvalitetsbekendtgørelsen. Bek. nr. 392 af 26. august 1985 om kvalitetsmæssige krav m.m. til kødprodukter, med senere ændringer.

Kødloven. Lov nr. 343 af 14. maj 1992 om kød.

Bekendtgørelse om kødprodukter m.v. Bek. nr. 1021 af 15. december 1993.

Bekendtgørelse om fersk fjerkrækød. Bek. nr. 135 af 24. februar 1994.

Bekendtgørelse om fersk kød og køle- og fryselagre. Bek. af december 1995.

Bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød. Bek. af december 1995.

 • 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden.

9 Fisk og fiskevarer (herunder krebsdyr og bløddyr) *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.1 

 Ferske fisk 

 og fiskevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.1.1 

 Ferske fisk og Farvestof  Curcumin       E 100 

 fiskevarer         Tartrazin      E 102 

 undtagen          Quinolingult     E 104 

 produkter         Sunset Yellow FCF  E 110 

 omfattet          Carminer       E 120 

 af 9.1.2          Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Kun til fiske- 

              Brillant Blue FCF  E 133 rogn, ialt 300 

              Green S       E 142 mg/kg 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til fiske- 

              Paprikaekstrakt   E 160c rogn, q.s. 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Ascorbinsyre og 

              ascorbater    E 300-302 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.1.2 

 Ferske     Diverse   Ascorbinsyre og E 300-302 

 krebsdyr og        ascorbater 

 bløddyr          Citronsyre og  E 330-333 q.s. 

              citrater 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

9.2

Frosne fisk

og fiskevarer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.2.1 

 Frosne fisk  Antioxi-  Erythorbinsyre og  E 315 Kun til fisk 

 og fiskevarer dant,    natriumerythorbat  E 316 med rødt skind, 

 undtagen    konserve-               ialt 1,5 g/kg 

 produkter   ringsstof 

 omfattet af  Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til fiske- 

              Indigotin      E 132 rogn, ialt 

              Brillant Blue FCF  E 133 300 mg/kg og 

              Green S       E 142 til surimi, 

              Black PN       E 151 ialt 500 

              Brown HT       E 155 mg/kg 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til fiske- 

              Paprikaekstrakt   E 160c rogn og surimi, 

              Rødbedefarve     E 162 q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Ascorbinsyre og 

              ascorbater    E 300-302 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til surimi, 

              phosphater   E 339-341, ialt 1 g/kg 

                        450-452 og til fiske- 

                            filet, ialt 

                            5 g/kg 

              Glutaminsyre og      Ialt 

              glutaminater   E 620-625 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 Kun 

              Ribonucleotider E 634-635 mg/kg  til 

                                fiske- 

                                fars 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 Kun til fisk 

                            og fiskefars 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 q.s. 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen       Til fiskefars, 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.2.2 

 Frosne     Diverse   Ascorbinsyre og E 300-302 

 krebsdyr og        ascorbater 

 bløddyr          Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 q.s. 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til krebs- 

              phosphater   E 339-341, dyrprodukter, 

                        450-452 ialt 5 g/kg 

              Calciumdinatrium 

              -EDTA        E 385 Kun til krebs- 

                            dyr, 75 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

9.3

Kogte,

stegte,

røgede,

tørrede eller

saltede fisk

og fiskevarer

---------------------------------------------------------------------

9.3.1

Kogte fisk

og fiskevarer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.3.1.1 

 Kogte fisk   Farvestof  Curcumin       E 100 

 og fiskevarer       Tartrazin      E 102 

 undtagen          Quinolingult     E 104 

 produkter         Sunset Yellow FCF  E 110 

 omfattet af        Carminer       E 120 

 9.3.1.2          Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 Kun til postej, 

              Patent Blue V    E 131 ialt 100 mg/kg 

              Indigotin      E 132 til fiskerogn, 

              Brillant Blue FCF  E 133 ialt 300 mg/kg 

              Green S       E 142 og til surimi, 

              Black PN       E 151 ialt 500 mg/kg 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til fiske- 

              Paprikaekstrakt   E 160c rogn, postej 

              Rødbedefarve     E 162 og surimi, q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til surimi, 

              phosphater      E 339 ialt 1 g/kg og 

                         -341, til postej, 

                        450-452 ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.3.1.2 

 Kogte krebs-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til rejer, 

 dyr og bløddyr dant,    sorbater      200-203 ialt 2 g/kg, 

        konserve-  Benzoesyre og       til Cragnon 

        ringsstof  benzoater    E 210-213 crangon og 

                            Crangon 

                            vulgaris dog 

                            ialt 6 g/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til krebs- 

              Indigotin      E 132 dyrpostej, ialt 

              Brillant Blue FCF  E 133 100 mg/kg og 

              Green S       E 142 til krebsdyr, 

              Black PN       E 151 ialt 250 mg/kg 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til krebs- 

              Paprikaekstrakt   E 160c dyr og krebs- 

              Rødbedefarve     E 162 dyrpostej, q.s. 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til krebs- 

              phosphater      E 339 dyrpostej, 

                         -341, ialt 5 g/kg 

                        450-452 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.3.2 

 Stegte eller  Diverse   Glutaminsyre og 

 friterede         glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

 fisk og          Guanylsyre og 

 fiskevarer         guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.3.3 

 Røgede,    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til saltet, 

 tørrede og   dant,    sorbater      202-203 tørret fisk, 

 /eller     konserve-  Benzoesyre og       ialt 200 mg/kg 

 saltede fisk  ringsstof  benzoater    E 210-213 

 og fiskevarer Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b Kun til røget 

                            fisk, 10 mg/kg, 

                            dog ikke til 

                            traditionelle 

                            produkter som 

                            røgt laks, 

                            makrel, sild 

                            og ørred 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til fiske- 

              Indigotin      E 132 rogn og røget 

              Brillant Blue FCF  E 133 fisk, ialt 100 

              Green S       E 142 mg/kg, dog ikke 

              Black PN       E 151 til traditio- 

              Brown HT       E 155 nelle produkter 

              Lycopen       E 160d som røget laks, 

              Beta-apo-8'-        makrel, sild og 

              carotenal(C 30)   E 160e ørred 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d Kun til fiske- 

              Vegetabilsk kul   E 153 rogn og røget 

              Carotener      E 160a fisk, q.s., dog 

              Paprikaekstrakt   E 160c ikke til tradi- 

              Rødbedefarve     E 162 tionelle pro- 

              Anthocyaniner    E 153 dukter som 

              Calciumcarbonat   E 170 røget laks, 

              Titandioxid     E 171 makrel, sild og 

              Jernoxider og       ørred 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Mælkesyre og        Til traditio- 

              lactater      E 270, nelle produk- 

                        325-327 ter som røget 

              Ascorbinsyre        laks, makrel, 

              og ascorbater  E 300-302 sild og ørred, 

              Citronsyre og       q.s. 

              citrater     E 330-333 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på 

              side 152          q.s., dog - 

                            bortset fra 

                            enkelte af 

                            stofferne - 

                            ikke til tradi- 

                            tionelle pro- 

                            dukter som 

                            røget laks, 

                            makrel, sild og 

                            ørred 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.4 

 Fiskehalv- 

 konserves 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.4.1 

 Fisk og    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 fiskevarer,  dant,    sorbater      202-203 

 marinerede   konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 2 g/kg 

 og/eller i   ringsstof  benzoater 

 gele            Erythorbinsyre og  E 315 

              natriumerythorbat  E 316 Ialt 1,5 g/kg 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 200  Kun til 

                            mg/kg marina- 

              Aspartam       E 951 300  der 

                            mg/kg og sur- 

              Saccharin og           søde 

              salte deraf     E 954 Ialt pro- 

                            160  duk- 

                            mg/kg ter 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 30 

                            mg/kg 

        Diverse   Calciumdinatrium-     Kun til fisk, 

              EDTA         E 385 bløddyr og 

                            krebsdyr på 

                            dåse eller i 

                            glas, 75 mg/kg 

              Glutaminsyre og E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              glutaminater 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.4.2 

 Fisk og    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 fiskevarer,  dant,    sorbater      200-203 

 krydrede og  konserve-  Benzoesyre og 

 /eller i    ringsstof  benzoater    E 210-213 Ialt 2 g/kg 

 saltlage 

              Nitrater     E 251-252 Kun til kryd- 

                            dersild og 

                            -brisling, ialt 

                            200 mg/kg 

              Erythorbinsyre og  E 315 

              natriumerythorbat  E 316 Ialt 1,5 g/kg 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 200  Kun til 

                            mg/kg marina- 

              Aspartam       E 951 300  der 

                            mg/kg og sur- 

              Saccharin og           søde 

              salte deraf     E 954 Ialt pro- 

                            160  duk- 

                            mg/kg ter 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 30 

                            mg/kg 

        Diverse   Calciumdinatrium-     Kun til fisk, 

              EDTA         E 385 bløddyr og 

                            krebsdyr på 

                            dåse eller i 

                            glas, 75 mg/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.4.3 

 Sølaks,    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 kaviar     dant,    sorbater      202-203 

 og andre    konserve-  Benzoesyre og 

 fiskerogns-  ringsstof  benzoater    E 210-213 Ialt 2 g/kg 

 produkter 

              Borsyre og      E 284 Kun til stør- 

              natriumborat     E 285 rogn, ialt 

                            4 g/kg 

              Erythorbinsyre og  E 315 

              natriumerythorbat  E 316 Ialt 1,5 g/kg 

        Farvestof  Amaranth       E 123 30 mg/kg, dog 

                            ikke til sølaks 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 300 mg/kg, 

              Brillant Blue FCF  E 133 til sølaks dog 

              Green S       E 142 ialt 500 mg/kg 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 153 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.4.4 

 Andre fiske-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 halvkonserves- dant,    sorbater      202-203 

 produkter end konserve-  Benzoesyre og 

 produkter   ringsstof  benzoater    E 210-213 Ialt 2 g/kg 

 omfattet af        Erythorbinsyre og  E 315 

 9.4.1-9.4.3        natriumerythorbat  E 316 Ialt 1,5 g/kg 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til surimi, 

              phosphater      E 339 ialt 1 g/kg 

                         -341, 

                        450-452 

              Calciumdinatrium-     Kun til fisk, 

              EDTA         E 385 bløddyr og 

                            krebsdyr på 

                            dåse eller i 

                            glas, 75 mg/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9.5 

 Fiske-     Antioxi-  Erythorbinsyre og  E 315 

 helkonserves  dant,    natriumerythorbat  E 316 Ialt 1,5 g/kg 

        konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Brown FK       E 154 Kun til 

                            Kippers , 

                            20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til fiske- 

              Indigotin      E 132 rogn, ialt 

              Brillant Blue FCF  E 133 300 mg/kg og 

              Green S       E 142 til surimi, 

              Black PN       E 151 ialt 500 mg/kg 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester      E 160f 

              Lutein        E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 Kun til fiske- 

              Carotener      E 160a rogn, ialt 300 

              Paprikaekstrakt   E 160c mg/kg og til 

              Rødbedefarve     E 162 surimi, ialt 

              Anthocyaniner    E 153 500 mg/kg 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 200  Kun til 

                            mg/kg marina- 

              Aspartam       E 951 300  der og 

                            mg/kg sursøde 

              Saccharin og        Ialt pro- 

              salte deraf     E 954 160  duk- 

                            mg/kg ter 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 30 

                            mg/kg 

        Diverse   Calciumdinatrium-     Kun til fisk, 

              EDTA         E 385 bløddyr og 

                            krebsdyr, 75 

                            mg/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til surimi, 

              phosphater      E 339 ialt 1 g/kg 

                         -341, 

                        450-452 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              insinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Bekendtgørelse af lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer. Bek. nr. 649 af 4. august 1993.

Bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land. Bek. nr. 175 af 5. april 1993.

10 Æg og ægprodukter *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.1 

 Friske æg   Diverse   Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.2 

 Flydende    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 ægprodukter  dant,    sorbater      202-203 

        konserve-  Benzoesyre og 

        ringsstof  benzoater    E 210-213 Ialt 5 g/kg 

        Diverse   Phosphater og    E 338 

              phosphorsyre  E 339-341, 

                        450-452 Ialt 10 g/kg 

              Polyglycerolestere  E 475 1 g/kg 

              Aluminiumsulfater  E 520 Kun til ægge- 

                         -523 hvide, ialt 

                            30 mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.3 

 Frosne     Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 1 g/kg 

 ægprodukter  dant,    sorbater      202-203 

        konserve- 

        ringsstof 

        Diverse   Polyglycerolestere  E 475 1 g/kg 

              Aluminiumsulfater  E 520 Kun til ægge- 

                         -523 hvide, ialt 

                            30 mg/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.4 

 Tørrede eller Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til tørrede 

 koagulerede  dant,    sorbater      202-203 produkter, ialt 

 ægprodukter  konser-                1 g/kg 

        veringsstof 

        Diverse   Polyglycerolestere  E 475 1 g/kg 

              Aluminiumsulfater  E 520 Kun til tørret 

                         -523 æggehvide, ialt 

                            30 mg/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Triethylcitrat   E 1505 Kun til tørret 

                            æggehvide, q.s. 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.5 

 Desserter på  Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

 basis af æg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 mg/kg 

                            1) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c q.s. 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 250 mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 100 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

                                  2) 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til gele- 

                            agtige produk- 

                            ter med frugt- 

                            smag og pul- 

                            vere, 4 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 3 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, til pulverpro- 

                        450-452 dukter dog ialt 

                            7 g/kg 

              Adipinsyre og 

              adipater     E 355-357 Kun til pro- 

                            dukter med 

                            frugtsmag og 

                            pulvere, ialt 

                            1 g/kg og til 

                            geleagtige pro- 

                            dukter, ialt 

                            6 g/kg 

              Ravsyre       E 363 6 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 Kun til fyld, 

                            overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 6 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med mono-     Ialt 5 g/kg 

              og diglycerider   E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Stearyltartrat    E 483 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

---------------------------------------------------------------------

 • *) Lov om æg og ægprodukter. Lov nr. 290 af 29. april 1992.

Bekendtgørelse om handel med æg. Bek. nr. 960 af 25. november 1994.

Bekendtgørelse om ægprodukter. Bek. nr. 626 af 14. juli 1992, med senere ændringer.

 • 1) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.
 • 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker.

11 Sukker og honning *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.1 

 Sukker-    Diverse   Carbondioxid     E 290 

 produkter         Argon        E 938 

 (omfattet af        Helium        E 939 q.s. 

 direktiv          Nitrogen       E 941 

 73/437/EØF)        Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.2 

 Ikke-     Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til sirup, 

 standardi-   dant,    sorbater     202-203 ialt 1 g/kg 

 serede     konserve- 

 sukkerpro-   ringsstof 

 dukter 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til sirup, 

              phosphater      E 339 ialt 3 g/kg 

                         -341, og til flor- 

                        450-452 melis, ialt 

                            10 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.3 

 Honning    Diverse   Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Sukkerbekendtgørelsen. Bek. nr. 27 af 20. januar 1977 om visse former for sukker.

Honningbekendtgørelsen. Bek. nr. 343 af 4. juli 1978 om honning.

12 Salt og krydderier, supper, saucer og salater, proteinprodukter

m.m.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.1 

 Salt og    Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Ialt 10 g/kg 

 salterstat-        phosphater   E 339-341, 

 ninger                    450-452 

              Ferrocyanider  E 535-536, Ialt 20 mg/kg 

                          538 

              Siliciumdioxid 

              og          E 551 

              silikater    E 552-556, 

                          559 Ialt 10 g/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.2 

 Krydderurter, Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til smags- 

 krydderier og dant,    sorbater     E 202-203 præparater, 

 smagspræpa-  konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 ialt 1 g/kg 

 rater     ringsstof  benzoater 

              Gallater     E 310-312 Kun til smags- 

              BHA         E 320 præparater, 

                            ialt 200 mg/kg 

                            1) 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til blan- 

              Indigotin      E 132 dingsprodukter, 

              Brillant Blue FCF  E 133 dog ikke blan- 

              Green S       E 142 dinger af 

              Black PN       E 151 krydderier 

              Brown HT       E 155 alene, ialt 

              Lycopen       E 160d 500 mg/kg 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 Kun til blan- 

              Carotener      E 160a dingsprodukter, 

              Paprikaekstrakt   E 160c dog ikke blan- 

              Rødbedefarve     E 162 dinger af 

              Anthocyaniner    E 163 krydderier 

              Calciumcarbonat   E 170 alene, q.s. 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Glutaminsyre og      Ialt 10 g/kg, 

              glutaminater   E 620-625 til smagspræ- 

                              parater 

                              dog q.s. 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg, 

              Ribonucleotider E 634-635 til smagspræ- 

                              parater 

                              dog q.s. 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på 

              side 152          q.s., dog ikke 

                            til friske 

                            krydderurter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.3 

 Eddike     Farvestof  Karamelfarver   E 150a-d q.s. 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.4 

 Sennep     Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

        dant,    sorbater      202-203 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 1 g/kg 

        ringsstof  benzoater 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 300 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.5 

 Suppe og    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til flyden- 

 bouillon    dant,    sorbater     E 202-203 de produkter, 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 ialt 500 mg/kg, 

        ringsstof  benzoater         dog ikke til 

                            produkter på 

                            dåse 

              Gallater     E 310-312 Kun til tørrede 

              BHA         E 320 produkter, ialt 

                            200 mg/kg 1) 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 50 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 3 g/kg 

              Ravsyre       E 363 5 g/kg 

              Polyoxyethylen 

              (20)sorbitanestere  E 432 

                         -436 Ialt 1 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 2 g/kg 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 I alt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Dimethylpolysi- 

              loxan        E 900 10 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.6 

 Saucer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.6.1 

 Emulgerede   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Til produkter 

 saucer     dant,    sorbater      202-203 med et fedtind- 

        konserve-               hold på mindst 

        ringsstof               60%, ialt 1 

                            g/kg og til 

                            andre produk- 

                            ter, ialt 2 

                            g/kg 

              Gallater     E 310-312 

              BHA         E 320 Ialt 200 mg/kg 

                            1) 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 500 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 350 mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 160 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater      E 339 

                         -341, 

                        450-452 

              Calciumdinatrium- 

              EDTA         E 385 75 mg/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 8 g/kg 

              Karayagummi     E 416 10 g/kg 

              Polyoxyethylen 

              (20)sorbitanestere  E 432 Ialt 5 g/kg 

                         -436 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med     Ialt 10 g/kg 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Polyglycerolpoly-     Kun til dres- 

              ricinoleat      E 476 sing med lavt 

                            fedtindhold, 

                            4 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.6.2 

 Ikke-emul-   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 gerede saucer dant,    sorbater      202-203 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 1 g/kg 

        ringsstof  benzoater 

              Gallater     E 310-312 

              BHA         E 320 Ialt 200 mg/kg 

                            1) 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 500 mg/kg, 

              Brillant Blue FCF  E 133 dog ikke til 

              Green S       E 142 tomatsauce 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c dog ikke til 

              Rødbedefarve     E 162 tomatsauce 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 350 mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 160 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 8 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 10 g/kg 

              mono- og diglyce- 

              rider        E 474 

              Polyglycerol-       Kun til dres- 

              polyricinoleat    E 476 sing med lavt 

                            fedtindhold, 

                            4 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.7 

 Salater og   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til sala- 

 smørepålæg på dant,    sorbater      202-203 ter, ialt 1,5 

 basis af    konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 g/kg 

 fedtstoffer,  veringsstof benzoater 

 kakao, mælk  Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 eller tørret        Chlorophyll og    E 140 

 frugt           chlorophylliner 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og  E 141 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 1 g/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 

              cyclamater      E 952 500 

                            mg/kg 

              Saccharin og salte  E 954 Ialt  Kun til 

              deraf           200  smøre- 

                            mg/kg pålægs- 

              Neohesperidindi-         produk- 

              hydrochalcon     E 959 50   ter 

              Sorbitol og        mg/kg 2) 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.8 

 Gær      Diverse   Sorbitanestere  E 491-495 Kun til bage- 

                            gær, q.s. 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.9 

 Proteinpro-  Farvestof  Curcumin       E 100 

 dukter           Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Kun til kød- 

              Indigotin      E 132 og fiskelig- 

              Brillant Blue FCF  E 133 nende produk- 

              Green S       E 142 ter på basis 

              Black PN       E 151 af vegetabilsk 

              Brown HT       E 155 protein, ialt 

              Lycopen       E 160d 100 mg/kg 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 Kun til kød- 

              Carotener      E 160a og fiskelig- 

              Paprikaekstrakt   E 160c nende pro- 

              Rødbedefarve     E 162 dukter på 

              Anthocyaniner    E 163 basis af 

              Calciumcarbonat   E 170 vegetabilsk 

              Titandioxid     E 171 protein, q.s. 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 Kun som smags- 

                            forstærker til 

                            vegetabilske 

                            proteiner, 

                            5 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden.
 • 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker.

13 Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring og kosttilskud *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedneds-  Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

 middel    stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.1 1) 

 Modermælks-  Diverse   L-Mælkesyre     E 270 q.s. 

 erstatninger        Tocopheroler   E 306-309 Ialt 10 mg/l 

 og tilskuds-        Lecithiner      E 322 1 g/l 

 blandinger         Mono- og digly-   E 471 4 g/l  2) 

              cerider 

              Citronsyre      E 330 q.s. 

              Phosphorsyre     E 338     3) 

              Carrageenan     E 407 300  Kun til 

                            mg/l  til- 

              Johannesbrødkernemel E 410 1 g/l skuds- 

              Guargummi      E 412 1 g/l blan- 

                               din- 

                               ger 

              Pectiner       E 440 Kun til syrne- 

                            de tilskuds- 

                            blandinger, 

                            ialt 5 g/l 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.2 1) 

 Overgangskost Diverse   Calciumcarbonater  E 170 

              Eddikesyre og 

              acetater     E 260-263 

              L-Mælkesyre og    E 270 Kun som sur- 

              lactater heraf  E 325-327 hedsregule- 

              L-Æblesyre      E 296 rende middel, 

                            q.s. 

              Ascorbinsyre og      Kun til fedt- 

              ascorbater    E 300-302 holdige pro- 

                            dukter på 

                            basis af cerea- 

                            lier samt kiks 

                            og tvebakker, 

                            ialt 200 mg/ 

                            kg og til 

                            børnemad og 

                            drikkevarer 

                            på basis af 

                            frugt og 

                            grøntsager 

                            samt saft, 

                            ialt 300 

                            mg/kg 

              Ascorbylpalmitat   E 304 Kun fedthol- 

              Tocopheroler   E 306-309 dige børne- 

                            mad og fedt- 

                            holdige cerea- 

                            lier, kiks 

                            og tvebakker, 

                            ialt 100 mg/kg 

              Lecithiner      E 322 Kun til børne- 

                            mad, produk- 

                            ter på basis af 

                            cerealier samt 

                            kiks og tve- 

                            bakker, 10 

                            g/kg 

              Citronsyre og 

              citrater     E 330-333 Kun som sur- 

                            hedsregule- 

                            rende middel, 

                            q.s. 

        Diverse   Vinsyre og 

              tartrater    E 334-336, 

                          354 

              Dinatriumdi- 

              phosphat       E 450 Kun kiks og 

              Glucono-delta-       og tvebakker, 

              lacton        E 575 ialt 5 g/kg 

              Phosphorsyre     E 338 Kun som sur- 

                            hedsregule- 

                            rende middel, 

                            1 g/kg 

              Phosphater    E 339-341 Kun til cerea- 

                            lier, ialt 

                            1 g/kg 

              Alginsyre og 

              alginater    E 400-402, Kun til budding 

                          404 og desserter, 

                            ialt 500 mg/kg 

              Johannes- 

              brødkernemel     E 410 

              Guargummi      E 412 Ialt 10 g/kg, 

              Arabisk gummi    E 414 til glutenfri 

              Xanthangummi     E 415 produkter på 

              Pectiner       E 440 basis af 

              Mono- og          cerealier dog 

              diglycerider     E 471 ialt 20 g/kg 

              Estere af mono-      Kun til børne- 

              og diglycerider  E 472a-c mad, produkter 

                            på basis af 

                            cerealier samt 

                            kiks og tve- 

                            bakker, ialt 

                            5 g/kg 

              Carbonater  E 500-501,503 Kun som hæve- 

                            middel, q.s. 

              Saltsyre       E 507 Kun som hæve- 

              Hydroxider    E 524-526 middel, q.s. 

              Siliciumdioxid    E 551 Kun til tørre 

                            cerealier, 

                            2 g/kg 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Oxideret stivelse  E 1404 

              Monostivelse- 

              phosphat      E 1410 

              Distivelsephosphat E 1412 

              Phosphateret 

              distivelsephosphat E 1413 Ialt 50 g/kg 

              Acetyleret 

              distivelsephosphat E 1414 

              Acetyleret stivelse E 1420 

              Acetyleret 

              distivelseadipat  E 1422 

              Stivelsenatrium- 

              octenylsuccinat   E 1450 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.3 

 Levnedsmidler Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 bestemt til  dant,    sorbater      202-203 

 særlige    konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 1,5 g/kg 

 medicinske   ringsstof  benzoater 

 formål     Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 50 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 450 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og   E 952 Ialt 400 

              cyclamater         mg/kg 

              Saccharin og salte  E 954 Ialt 200 

              deraf           mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 1,2 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 1 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med mono-     Ialt 5 g/kg 

              og diglycerider   E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 1 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 2 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.4 

 Slankekost-  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

 produkter   dant,    sorbater      202-203 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 

        ringsstof  benzoater         Ialt 1,5 g/kg 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 50 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 450 mg/kg 

              Aspartam       E 951 800 mg/kg 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 400 mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 240 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 100 mg/kg 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 1,2 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 1 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 1 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 2 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.5 

 Andre levneds- Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 midler end         Chlorophyll og 

 produkter         chlorophylliner   E 140 

 omfattet af        Chlorophyll- 

 13.1-13.4         kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.6 

 Kosttilskud  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, 

        dant,    sorbater      202-203 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Kun til flyden- 

        ringsstof  benzoater         de produkter, 

              p-Hydroxyben-  E 214-219 ialt 2 g/kg 

              zoater 

              Gallater     E 310-312 

              BHA         E 320 Ialt 400 mg/kg 

              BHT         E 321 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 Til produk- 

              Indigotin      E 132 ter i fast 

              Brillant Blue FCF  E 133 form, ialt 

              Green S       E 142 300 mg/kg 

              Black PN       E 151 og til 

              Brown HT       E 155 produkter 

              Lycopen       E 160d i flydende 

              Beta-apo-8'-        form, ialt 

              carotenal(C 30)   E 160e 100 mg/kg 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 500 

                            mg/kg 

              Aspartam       E 951 2 g/kg 

              Cyclaminsyre og      Ialt 

              cyclamater      E 952 500 

                            mg/kg 

              Saccharin og salte     Ialt 

              deraf        E 954 500  Til 

                            mg/kg pro- 

              Neohesperidindi-      100  duk- 

              hydrochalcon     E 959 mg/kg ter i 

              Sorbitol og           fast 

              sorbitolsirup    E 420    form 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Acesulfamkalium   E 950 350  Til 

                            mg/l  pro- 

              Aspartam       E 951 600  duk- 

                            mg/l  ter 

              Cyclaminsyre og      Ialt  i fly- 

              cyclamater      E 952 400  dende 

                            mg/l  form 

              Saccharin og salte     Ialt 

              deraf        E 954 80 

                            mg/l 

              Neohesperidindi-      50 

              hydrochalcon     E 959 mg/l 

              Acesulfamkalium   E 950 2 g/kg  Til 

              Aspartam       E 951 5,5 g/kg vita- 

              Saccharin og salte     Ialt   min- 

              deraf        E 954 1,2 g/kg pro- 

              Thaumatin      E 957 400   duk- 

                            mg/kg  ter 

        Diverse   Acrylharpikser  DK 70-73 Ialt   Kun 

                            50 mg/dd som 

              Natriumcarboxy-           binde- 

              methylcellulose,      150   mid- 

              tværbunden      DK 74 mg/dd  del 

              Polyethylenglycol     100   eller 

              400-10.000      DK 75 mg/dd  spræn- 

                                gemid- 

                                del 

              Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 q.s. 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 1 g/kg 

              Karayagummi     E 416 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere      q.s. 

              blandet med 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 

              Sorbitanestere  E 491-495 

              Siliciumdioxid og  E 551 

              silikater  E 552-556, 559 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 q.s. 

              Carnaubavoks     E 903 

              Shellak       E 904 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Polyvinylpyrroli- 

              doner     E 1201-1202 Kun til tablet- 

                            produkter, q.s. 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Næringsstofpræparatbekendtgørelsen. Bek. nr. 460 af 15. september 1978 om næringsstofpræparater, der sælges som tilskud til sædvanlig kost.

Bekendtgørelse om levnedsmidler til særlig ernæring. Bek. nr. 162 af 9. marts 1990 om levnedsmidler til særlig ernæring.

Modermælkserstatningsbekendtgørelsen. Bek. nr. 588 af 8. juli 1993 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

 • 1) Som en undtagelse fra hovedreglen om, at overførselsbestemmelserne ikke finder anvendelse på disse produkter, tillades følgende stoffer dog overført, hvis de stammer fra brugen af næringsstofpræparater: arabisk gummi, E 414 (højst 10 g/kg næringsstofpræparat), siliciumdioxid, E 551 (højst 10 g/kg næringsstofpræparat) og mannitol, E 421 (kun som bærestof for vitamin B 12 med et forhold mellem vitamin B 12 og mannitol på mindst 1 til 1000).

Ved fremstilling af syrnede produkter må der anvendes ikke-patogene kulturer, som producerer L-mælkesyre.

 • 2) Hvis mere end et af stofferne tilsættes, skal de anførte mængder for hvert af de anvendte stoffer reduceres således i forhold til hinanden, at summen af de procentvise tilsætninger ikke overstiger 100. Se desuden side 12 under proportionalitetsreglen.
 • 3) I modermælkserstatninger må det totale indhold af phosphor højst være 22 mg/100 kJ, mens forholdet mellem calcium og phosphor skal være mindst 1,2 og højst 2,0.

I tilskudsblandinger skal forholdet mellem calcium og phosphor være højst 2,0.

Se desuden bilag I og II i direktiv 91/321/EØF.

14 Drikkevarer *)

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnednedsmiddel Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

         stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1 

 Ikke-alkohol- 

 holdige 

 drikkevarer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.1 

 Vand 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.1.1 

 Naturligt   Diverse   Carbondioxid     E 290 q.s. 

 mineralvand og 

 kildevand 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 

              Nitrogen       E 941 Kun til kilde- 

                            vand, q.s. 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.1.2 

 Bordvand/   Diverse   Glutaminsyre og E 620-625 Ialt 10 g/kg 

 mineralvand        glutaminater 

 tilsat 

 carbondioxid 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.2 

 Frugt- og   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 

 grøntsagssaft dant,    sorbater      200-203 500  Til 

        konserve-               mg/l Sød 

                               ... saft 

        ringsstof  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt og 

              benzoater         200  Sødet 

                            mg/l ... saft 

              Sorbinsyre og 

              sorbater      E 200, Til ugæret 

                        202-203 druesaft til 

              Benzoesyre og       brug ved kirke- 

              benzoater    E 210-213 lige hand- 

                            linger, ialt 

                            2 g/l 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350   Kun 

                            mg/l  til 

              Aspartam       E 951 600   drik- 

                            mg/l  ke 

              Cyclaminsyre og   E 952 Ialt  varer 

              cyclamater         400   på 

                            mg/l  basis 

              Saccharin og salte     Ialt  af 

              deraf        E 954 80   saft 

                            mg/l  af 

              Neohesperidindi-      30   frugt 

              hydrochalcon     E 959 mg/l  1) 

        Diverse   Calciumcarbonater  E 170 

              Kaliumtartrater   E 336 Til druesaft, 

                            q.s. 

              Æblesyre       E 296 Til ananassaft, 

                            3 g/l 

              Ascorbinsyre     E 300 q.s. Til 

              Citronsyre      E 330 3 g/l frugt- 

                               saft 

              Glutaminsyre og   E 620 Ialt 

              glutaminater     -625 10 

                            g/kg 

                               Kun 

              Guanylsyre og    E 626    grønt- 

              guanylater      -629    sags- 

              Inosinsyre og    E 630    saft 

              inosinater      -633 Ialt 

              Ribonucleotider   E 634 500 

                         -635 mg/kg 

              Dimethylpolysiloxan E 900 Kun til ana- 

                            nassaft og 

                            Sød ... saft , 

                            10 mg/l 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på     Til grøntsags- 

              side 152          saft, q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.3 

 Frugt- og   Farvestof  Riboflaviner     E 101 

 grøntsagsnektar      Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin-kobber 

              -kompleks      E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a Kun til 

                            grøntsagsnek- 

                            tar, 

              Paprikaekstrakt   E 160c q.s. 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 

                            mg/l 

              Aspartam       E 951 600 

                            mg/l  Kun til 

              Cyclaminsyre og      Ialt  frugt- 

              cyclamater      E 952 400   nektar 

                            mg/l  1) 

              Saccharin og        Ialt 

              salte deraf     E 954 80 

                            mg/l 

              Neohesperidindi-      30 

              hydrochalcon     E 959 mg/l 

        Diverse   Mælkesyre      E 270 5 g/l 

              Ascorbinsyre     E 300 q.s.  Til 

              Citronsyre      E 330 5 g/l  frugt- 

              Glutaminsyre og          nektar 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 

                            10 g/kg 

                                Kun til 

              Guanylsyre og    E 626     grønt- 

              guanylater      -629     sags- 

              Inosinsyre og    E 630     nektar 

              inosinater      -633 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på     Til grøntsags- 

              side 152          nektar, q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.4 

 Aromatiserede Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 300 mg/l, 

 drikkevarer  dant,    sorbater      202-203 i kombination 

 o.l. produkter konserve-               med E 210-213 

        ringsstof               dog kun ialt 

                            250 mg/l 

              Benzoesyre og       Ialt 150 mg/l 

              benzoater    E 210-213 

              Dimethyldicarbonat  E 242 250 mg/l 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 100 mg/l 

                            2) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll-kobber 

              -kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 q.s. 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/l 

              Aspartam       E 951 600 mg/l 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 

                            400 mg/l 1) 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 

                            80 mg/l 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 30 mg/l 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Til 

 »gaseosa«, 

                            ialt 100 mg/l 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til pulver 

                            på basis af 

                            frugt, 1 g/l 

              Phosphorsyre     E 338 700 mg/l 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til sports- 

              phosphater   E 339-341, drikkevarer og 

                        450-452 »prepared table 

                            water«, ialt 

                            500 mg/l og til 

                            drikkevarer af 

                            vegetabilske 

                            proteiner, ialt 

                            20 g/l 

              Adipinsyre og 

              adipater     E 355-357 Ialt  Kun til 

                            10 g/l pulver 

              Ravsyre       E 363 3 g/l  til 

                                privat 

                                tilbe- 

                                redning 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 300 mg/l 

              Saccharoseaceta- 

              tisobutyrat     E 444 300 mg/l Kun 

              Glycerolestere af          til 

              fyrreharpiks     E 445 100 mg/l uklare 

                                pro- 

                                duk- 

                                ter 

              Saccharoseestere   E 473 Kun til produk- 

              Saccharoseestere      ter på basis af 

              blandet med        anis eller 

              mono- og diglyce-     kokosnød og 

              rider        E 474 og mandel, 

                            ialt 5 g/l 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Dimethylpolysiloxan E 900 10 mg/l 

              Quillaiaekstrakt   E 999 200 mg/l 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.5 

 Kaffe, kaffe- Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Kun til flyden- 

 erstatning,  dant,    sorbater     202-203 de frugtte-,te- 

 te, urtete   konserve-  Benzoesyre og       og urtekoncen- 

 og andre    ringsstof  benzoater    E 210-213 trater, ialt 

 drikkevarer                      600 mg/l 

 undtagen kakao       Dimethyldicarbonat  E 242 Kun til fly- 

                            dende tekon- 

                            centrater, 

                            250 mg/l 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til pulver- 

                            te, 1 g/l 

              Phosphorsyre og   E 338 Kun til te og 

              phosphater   E 339-341, urtete, ialt 

                        450-452 2 g/l 

              Saccharoseestere   E 473 Kun til fly- 

              Saccharoseestere      dende kaffe på 

              blandet med        dåse, ialt 

              mono- og diglyce-     1 g/l og til 

              rider        E 474 pulver til til- 

                            beredning af 

                            varme drikke, 

                            ialt 10 g/l 

              Stearoyllactylater 481-482 Kun til pulver 

                            til tilbered- 

                            ning af varme 

                            drikke, ialt 

                            2 g/l 

              Sorbitanestere  E 491-495 Kun til fly- 

                            dende frugtte-, 

                            te- og urte- 

                            koncentrater, 

                            ialt 500 mg/l 

              Glutaminsyre og      Ialt   Dog 

              glutaminater   E 620-625 10 g/kg ikke 

              Guanylsyre og            til 

              guanylater    E 626-629 Ialt   kaffe 

              Inosinsyre og       500   bort- 

              inosinater    E 630-633 mg/kg  set 

              Ribonucleotider E 634-635     fra 

                                aro- 

                                mati- 

                                seret 

                                pul- 

                                ver 

                                kaffe 

                                eller 

                                til 

                                kaffe- 

                                eks- 

                                trak- 

                                ter 

                                og 

                                ikke 

                                aro- 

                                ma- 

                                ti- 

                                sere- 

                                de te- 

                                blade 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 Kun til over- 

              Carnaubavoks     E 903 fladebehand- 

              Shellak       E 904 ling af kaf- 

                            febønner, q.s. 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

              Se også listen på 

              side 152          q.s., dog ikke 

                            til kaffe - 

                            bortset fra 

                            aromatiseret 

                            pulverkaffe - 

                            eller til kaf- 

                            feekstrakter 

                            og ikke-aro- 

                            matiserede 

                            teblade 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2 

 Alkoholholdige 

 drikkevarer 

 (herunder lav- 

 alkoholholdige 

 og alkoholfri produkter) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.1 

 Øl       Antioxi-  Bensoesyre og  E 210-213 Kun til alko- 

        dant,    benzoater         holfrit øl på 

        konserve-               fad, ialt 

        ringsstof               200 mg/l 

        Farvestof  Karamelfarver   E 150a-d q.s. 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350  Kun til 

                            mg/l alkohol- 

              Aspartam       E 951 600  frit øl 

                            mg/l eller øl 

              Saccharin og        Ialt med et 

              salte deraf     E 954 80  alkohol- 

                            mg/l indhold 

              Neohesperidindi-      10  på højst 

              hydrochalcon     E 959 mg/l 1,2 vol. 

                               %, mørkt 

                               øl af 

                               typen 

                               »oud 

                               bruin«, 

                               øl med 

                               en mini- 

                               mumssur- 

                               hed på 

                               30 milli- 

                               ækviava- 

                               lenter 

                               udtrykt 

                               som 

                               NaOH og 

                               Biere de 

                               de table/ 

                               Tafel- 

                               bier/ 

                               Table 

                               beer 

                               (med et 

                               stamurt- 

                               indhold 

                               på under 

                               6%) bort- 

                               set fra 

                               Ober- 

                               gaeriges 

                               Einfach- 

                               bier 

        Diverse   Mælkesyre      E 270 

              Ascorbinsyre og   E 300 

              natriumascorbat   E 301 q.s. 

              Citronsyre      E 330 

              Arabisk gummi    E 414 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 100 mg/l 

              Carbondioxid     E 290 

              Argon        E 938 

              Helium        E 939 q.s. 

              Nitrogen       E 941 

              Dinitrogenoxid    E 942 

              Oxygen        E 948 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.2 

 Æblecider og  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 200 mg/l 

 pærecider   dant,    sorbater     202-203 

        konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Karamelfarver   E 150a-d q.s. 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 200 mg/l 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155   Dog ikke 

              Lycopen       E 160d   til Cidre 

              Beta-apo-8'-          bouche 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/l 

              Aspartam       E 951 600 mg/l 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 80 mg/l 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 20 mg/l 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 2 g/l 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/l 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-634 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.3 

 Vin 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.3.1 

 Bordvin og   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 200 mg/l 

 kvalitetsvin  dant,    sorbater      202-203 

        konserve- 

        ringsstof 

              Svovldioxid og    E 220 Se forordnin- 

              sulfiter    E 221-224, gerne 

                        226-228 822/87/EØF og 

                            1873/84/EØF 

              Dimethyldicarbonat  E 242 Kun til alko- 

                            holfri vin, 

                            250 mg/l 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 

              Polyoxyethylen 

              (40)stearat     E 431 Se forordning 

              Sorbitanmonostearat E 491 

              Dimethylpolysiloxan E 900 1873/84/EØF 

              Metavinsyre     E 353 Se forordnin- 

                            gerne 

                            822/87/EØF og 

                            1873/84/EØF 

              Se også listen på 

              side 152 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.3.2 

 Mousserende  Antioxi-  Svovldioxid og    E 220 Se forordning 

 eller halv-  dant,    sulfiter     E 221-224,2332/92/EØF 

 mousserende  konserve-            226-228 

 vin      ringsstof 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Metavinsyre     E 353 

              Se også listen på 

              side 152          Se forordning 

                            2332/92/EØF 

 ------------------------------------------------------------------- 

 14.2.3.3 

 Hedvin     Antioxi-  Svovldioxid     E 220 Se forordning 

        dant,    og sulfiter   E 221-224, 425/88/EØF 

        konserve-           226-228 

        ringsstof 

        Farvestof  Karamelfarver   E 150a-d q.s. 

        Diverse   Metavinsyre     E 353 

                            Se forordning 

              Se også listen på     4252/88/EØF 

              side 152 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.3.4 

 Aromatiseret  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 200 mg/l 

 vin      dant,    sorbater      202-203 

 m.m.      konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Riboflaviner     E 101 

              Tartrazin      E 102 Til 

              Quinolingult     E 104 Ameri- 

              Carminer       E 120 cano, 

              Azorubin       E 122 Bitter  Ialt 

              Amaranth       E 123 soda   100 

              Ponceau 4R      E 124 og    mg/l 

                            Bitter 

                            vino 

              Sunset Yellow FCF  E 110 Til 

              Allura Red AC    E 129 Bitter 

                            soda 

                            og Bitter vino 

              Amaranth       E 123 Kun til aperi- 

              Karamelfarver   E 150a-d tifvin, 30 mg/l 

                            q.s., dog ikke 

                            til Clarea, 

                            Sangria og 

                            Zurra 

              Anthocyaniner    E 163 Til Americano, 

                            q.s. 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 

              Brillant Blue FCF  E 133 200 mg/l Dog 

              Green S       E 142     ikke 

              Black PN       E 151     til 

              Brown HT       E 155     Ame- 

              Lycopen       E 160d     rica 

              Beta-apo-8'-            no , 

              carotenal(C 30)   E 160e     Bit- 

              Beta-apo-8'-            ter 

              carotensyre(C 30)-         soda 

              ethylester     E 160f     og 

              Lutein       E 161b     Bit- 

              Riboflaviner     E 101     ter 

              Chlorophyll og           vino 

              chlorophylliner   E 140     - 

              Chlorophyll-            bort- 

              kobber-kompleks og         set 

              chlorophyllin-           fra 

              kobber-kompleks   E 141     enkel- 

              Vegetabilsk kul   E 153     te 

              Carotener      E 160a q.s.   af 

              Paprikaekstrakt   E 160c     stof- 

              Rødbedefarve     E 162     ferne 

              Anthocyaniner    E 163     - 

              Calciumcarbonat   E 170     eller 

              Titandioxid     E 171     til 

              Jernoxider og           Cla- 

              jernhydroxider    E 172     rea, 

                                San- 

                                gria 

                                og 

                                Zurra 

        Diverse   Glutaminsyre og      Ialt 10 g/kg 

              glutaminater   E 620-625 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-634 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.4 

 Frugtvin m.m. Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 200 mg/l 

        dant,    sorbater      202-203 

        konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 200 mg/l, 

              Brillant Blue FCF  E 133 dog ikke til 

              Green S       E 142 Made wine 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, Ialt 1 g/l 

                        450-452 

              Metavinsyre     E 353 Kun til Made 

                            wine, 

                            100 mg/l 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/l 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.5 

 Mjød      Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 200 mg/l 

        dant,    sorbater      202-203 

        konserve- 

        ringsstof 

        Farvestof  Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 1 g/l 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 Ialt 5 g/l 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.6 

 Spiritus 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.6.1 

 Spiritus    Farvestof  Amaranth       E 123 30 mg/l 

 (omfattet af        Karamelfarver  E 150 a-d Til brændevin 

 forordning                      af presse- 

 1576/89/EØF)                     rester af 

                            druer (bort- 

                            set fra Eau de 

                            vie de marc 

                            Marque natio- 

                            nale luxem- 

                            bourgeoise, 

                            Tsikoudia 

                            Tsipouro) , 

                            kornspiritus 

                            (bortset fra 

                            Eau de vie de 

                            seigle Marque 

                            nationale 

                            luxem- 

                            bourgeoise, 

                            korn og Korn- 

                            brand) , marc, 

                            rom, vinbrænde- 

                            vin, Bagaceira 

                            velha, Brandy, 

                            Grappa invec- 

                            chiata, Wein- 

                            brand, Whiskey 

                            og Whisky , 

                            q.s. 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129    Dog ikke 

              Patent Blue V    E 131    til de 

              Indigotin      E 132 Ialt oven- 

              Brillant Blue FCF  E 133 200  nævnte 

              Green S       E 142 mg/l produk- 

              Black PN       E 151    ter - 

              Brown HT       E 155    bortset 

              Lycopen       E 160d    fra 

              Beta-apo-8'-           E 150a-d 

              carotenal(C 30)   E 160e    til pro- 

              Beta-apo-8'-           dukterne 

              carotensyre(C 30)-        uden for 

              ethylester     E 160f    de to 

              Lutein       E 161b    parente- 

              Riboflaviner     E 101    ser - 

              Chlorophyll og          eller 

              chlorophylliner   E 140    til 

              Chlorophyll-           frugt- 

              kobber-kompleks og        brænde- 

              chlorophyllin-          vin, 

              kobber-kompleks   E 141    frugt- 

              Karamelfarver   E 150a-d    spiritus, 

              Vegetabilsk kul   E 153    Grappa, 

              Carotener      E 160a q.s. London 

              Paprikaekstrakt   E 160c    gin, 

              Rødbedefarve     E 162    Mara- 

              Anthocyaniner    E 163    schino , 

              Calciumcarbonat   E 170    Mistra, 

              Titandioxid     E 171    Ouzo og 

              Jernoxider og          Sambuca 

              jernhydroxider E 172 

              Annattoekstrakter  E 160b 10 

                            mg/l Kun til 

              Sølv         E 174    likør 

              Guld         E 175 q.s. 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 1 g/l 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 Kun til emul- 

                            geret likør, 

                            10 g/l 

              Karayagummi     E 416 Kun til ægge- 

                            likør, 10 g/l 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/l 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 5 g/l Kun 

              Stearoyllactylater  E 481 Ialt  til 

                         -482 8 g/l emul- 

                               geret 

                               likør 

              Ammoniumchlorid    510 25 g/l 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 Kun til likør, 

              Maltitol og        q.s. 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.2.6.2 

 Spiritus med  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 200 mg/l 

 et alkohol-  dant,    sorbater     202-203 

 indhold på   konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt 200 mg/l 

        ringsstof  benzoater 

        Farvestof  Amaranth       E 123 30 mg/l 

              Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/l 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 200 mg/l 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 1 g/l 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere      Ialt 5 g/l 

              blandet med 

              mono- og 

              diglycerider     E 474 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 8 g/l 

              Ammoniumchlorid    510 25 g/l 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Se også listen 

              på side 152        q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Anordning om vin. Anordning nr. 17 af 22. januar 1930 om frugtvin og rosinvin, med senere ændringer.

Bekendtgørelse om vin og spiritus. Bek. nr. 301 af 28. oktober 1959, med senere ændringer.

Mineralvandsbekendtgørelsen. Bek. nr. 463 af 5. september 1984 om naturligt mineralvand.

Kaffebekendtgørelsen. Bek. nr. 835 af 9. december 1986 om kaffe- og cikorieekstrakter.

Rådets forordning nr. 822/87 om den fælles markedsordning for vin.

Rådets forordning nr. 823/87 om fastlæggelse af særlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder, m.fl.

Rådets forordning nr. 4252/88 om fremstilling og afsætning af hedvine produceret i Fælleskabet, m.fl.

Rådets forordning nr. 1576/89 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus, m.fl.

Rådets forordning nr. 2392/89 om betegnelse og præsentation af vin og druemost, m.fl.

Saftbekendtgørelsen. Bek. nr. 493 af 28. juni 1990 om frugt- og grøntsagssaft m.m., med senere ændringer.

Rådets forordning nr. 1601/91 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine m.fl.

Rådets forordning nr. 3895/91 om visse regler for betegnelse og præsentation af særlige vine, m.fl.

Rådets forordning nr. 2332/92 om mousserende vine fremstillet i Fælleskabet, m.fl.

Kommissions forordning nr. 1180/91 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus.

 • 1) Energireduceret eller uden tilsat sukker.
 • 2) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/l.

15 Snacks

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levneds-   Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

 middel    stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15.1 

 Snacks på   Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200,     Ialt 

 basis af    dant,    sorbater      202-203 Ialt   1 g/kg 

 cerealier,   konserve-  p-Hydroxy-         300 

 kartofler   ringsstof  benzoater    E 214-219 mg/kg 

 eller stivelse 

              Gallater     E 310-312 Kun til cerea- 

              BHA         E 320 lieprodukter, 

                            ialt 200 mg/kg 

                            1) 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b Kun til salte 

                            og tørre pro- 

                            dukter, 10 mg/ 

                            kg, til eks- 

                            panderede 

                            eller ekstru- 

                            derede salte 

                            og tørre pro- 

                            dukter dog 

                            20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 Kun til salte 

              Patent Blue V    E 131 og tørre pro- 

              Indigotin      E 132 dukter, ialt 

              Brillant Blue FCF  E 133 100 mg/kg, 

              Green S       E 142 til ekspande- 

              Black PN       E 151 rede salte og 

              Brown HT       E 155 tørre produk- 

              Lycopen       E 160d ter dog ialt 

              Beta-apo-8'-        200 mg/kg 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350  Kun 

                            mg/kg til 

              Aspartam       E 951 500  færdig- 

                            mg/kg pakkede, 

              Saccharin og salte     Ialt aromati- 

              deraf        E 954 100  serede, 

                            mg/kg salte 

                               og tør- 

                               rede pro- 

                               dukter 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 3 g/kg 

              Karayagummi     E 416 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 

                         -482 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 Kun til over- 

              Carnaubavoks     E 903 fladebehand- 

              Shellak       E 904 ling, q.s. 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15.2 

 Forarbejdede  Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200,    Kun til 

 nødder     dant,    sorbater      202-203    produk- 

        konserve-  p-Hydroxyben-  E 214-219 Ialt  ter med 

        ringsstof  zoater           300  over- 

                            mg/kg træk, 

                               ialt 

                               1 g/kg 

              Gallater     E 310-312 

              BHA         E 320 Ialt 200 mg/kg 

                            1) 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b Kun til salte 

                            produkter, 

                            10 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Kun til salte 

              Brillant Blue FCF  E 133 produkter, 

              Green S       E 142 ialt 100 

              Black PN       E 151 mg/kg 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350  Kun til 

                            mg/kg færdig- 

              Aspartam       E 951 500  pakke- 

                            mg/kg de, 

              Saccharin og salte     Ialt aroma- 

              deraf        E 954 100  tisere- 

                            mg/kg de salte 

                               og tør- 

                               re pro- 

                               dukter 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 

              phosphater   E 339-341, 

                        450-452 Ialt 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 Kun til over- 

                            træk, 10 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Bivoks        E 901 

              Candelillavoks    E 902 Kun til over- 

              Carnaubavoks     E 903 fladebehand- 

              Shellak       E 904 ling, q.s. 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden.

16 Levnedsmidler, der ikke kan indplaceres i de øvrige grupper

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levneds-   Tilsætnings- Tilsætningsstof   Nr.  Bemærkninger 

 middel    stofgruppe 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.1 

 Aromatiserede Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 10 mg/kg 

 desserter på 

 basis af vand 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 150 mg/kg 

                            1) 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 163 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Sødestof  Acesulfamkalium   E 950 350 mg/kg 

              Aspartam       E 951 1 g/kg 

              Cyclaminsyre og 

              cyclamater      E 952 Ialt 250 mg/kg 

              Saccharin og salte 

              deraf        E 954 Ialt 100 mg/kg 

              Neohesperidindi- 

              hydrochalcon     E 959 50 mg/kg   2) 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

        Diverse   Fumarsyre      E 297 Kun til gele- 

                            agtige produk- 

                            ter, produkter 

                            med frugtsmag 

                            og pulvere, 

                            4 g/kg 

              Phosphorsyre og   E 338 Ialt 3 g/kg, 

              phosphater   E 339-341, til pulver- 

                        450-452 produkter dog 

                            ialt 7 g/kg 

              Adipinsyre og 

              adipater     E 355-357 Kun til produk- 

                            ter med frugt- 

                            smag og 

                            pulvere, ialt 

                            1 g/kg og til 

                            geleagtige 

                            produkter, 

                            ialt 6 g/kg 

              Ravsyre       E 363 6 g/kg 

              Propylenglycol- 

              alginat       E 405 Kun til fyld, 

                            overtræk og 

                            pynt, 5 g/kg 

              Karayagummi     E 416 6 g/kg 

              Polyoxyethylen(20) 

              sorbitanestere  E 432-436 Ialt 3 g/kg 

              Saccharoseestere   E 473 

              Saccharoseestere 

              blandet med        Ialt 5 g/kg 

              mono- og digly- 

              cerider       E 474 

              Polyglycerolestere  E 475 2 g/kg 

              Propylenglycolestere E 477 5 g/kg 

              Stearoyllactylater  E 481 Ialt 5 g/kg 

                         -482 

              Stearyltartrat    E 483 5 g/kg 

              Sorbitanestere  E 491-495 Ialt 5 g/kg 

              Glutaminsyre og 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.2 

 Pynt og    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt  Kun 

 overtræk    dant,    sorbater      200-203 1 g/kg til 

        konserve-  Benzoesyre og  E 210-213 Ialt  sky 

        ringsstof  benzoater         500 

                            mg/kg 

        Farvestof  Annattoekstrakter  E 160b 20 mg/kg 

              Curcumin       E 100 

              Tartrazin      E 102 

              Quinolingult     E 104 

              Sunset Yellow FCF  E 110 

              Carminer       E 120 

              Azorubin       E 122 

              Ponceau 4R      E 124 

              Allura Red AC    E 129 

              Patent Blue V    E 131 

              Indigotin      E 132 Ialt 500 mg/kg 

              Brillant Blue FCF  E 133 

              Green S       E 142 

              Black PN       E 151 

              Brown HT       E 155 

              Lycopen       E 160d 

              Beta-apo-8'- 

              carotenal(C 30)   E 160e 

              Beta-apo-8'- 

              carotensyre(C 30)- 

              ethylester     E 160f 

              Lutein       E 161b 

              Riboflaviner     E 101 

              Chlorophyll og 

              chlorophylliner   E 140 

              Chlorophyll- 

              kobber-kompleks og 

              chlorophyllin- 

              kobber-kompleks   E 141 

              Karamelfarver   E 150a-d 

              Vegetabilsk kul   E 153 

              Carotener      E 160a q.s. 

              Paprikaekstrakt   E 160c 

              Rødbedefarve     E 162 

              Anthocyaniner    E 153 

              Calciumcarbonat   E 170 

              Titandioxid     E 171 

              Jernoxider og 

              jernhydroxider    E 172 

        Diverse   Phosphorsyre og   E 338 Kun til glase- 

              phosphater   E 339-341, ringslag til 

                        450-452 grøntsager og 

                            kød, ialt 

              Glutaminsyre og      4 g/kg 

              glutaminater   E 620-625 Ialt 10 g/kg 

              Guanylsyre og 

              guanylater    E 626-629 

              Inosinsyre og 

              inosinater    E 630-633 Ialt 500 mg/kg 

              Ribonucleotider E 634-635 

              Sorbitol og 

              sorbitolsirup    E 420 

              Mannitol       E 421 

              Isomalt       E 953 q.s. 

              Maltitol og 

              maltitolsirup    E 965 

              Lactitol       E 966 

              Xylitol       E 967 

              Se også listen på 

              side 152          q.s. 

 ---------------------------------------------------------- 

 16.3 

 Fyld til    Antioxi-  Sorbinsyre og    E 200, Ialt 1 g/kg 

 pasta     dant,    sorbater      200-203 

        konserve- 

        ringsstof 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.4 *) 

 Levnedsmidler Diverse   Siliciumdioxid og  E 551 

 i tabletform        og 

              silikater    E 552-556, 

                          559 q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.5 **) 

 Tørrede    Diverse   Tricalciumphosphat  E 341 10 g/kg 

 levnedsmidler 

 i pulverform        Siliciumdioxid og  E 551 

              silikater    E 552-556, 

                          559 q.s. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF E 110, Azorubin E 122, Ponceau 4R E 124 og Brown HT E 155 må højst være 50 mg/kg.
 • 2) Energireduceret eller uden tilsat sukker.
 • *) De stoffer, der er listet i denne gruppe, kan anvendes, hvis der er behov for flere stoffer end de, der er tilladt i den gruppe, hvor det tabletformede produkt indplaceres. Se desuden side 7 under indplacering.
 • (**) De stoffer, der er listet i denne gruppe, kan anvendes, hvis der er behov for flere stoffer end de, der er tilladt i den gruppe, hvor det tørrede levnedsmiddel i pulverform indplaceres. Se desuden side 7 under indplacering.

Liste over tilsætningsstoffer, der må anvendes i de af levnedsmiddelgrupperne 1-16, hvor dette er nærmere præciseret

 

 E  170  Calciumcarbonat 

 E  170  Calciumhydrogencarbonat 

 E  260  Eddikesyre 

 E  261  Kaliumacetat 

 E  262  Natriumacetat 

 E  262  Natriumdiacetat 

 E  263  Calciumacetat 

 E  270  Mælkesyre 

 E  290  Carbondioxid 

 E  296  Æblesyre 

 E  300  Ascorbinsyre 

 E  301  Natriumascorbat 

 E  302  Calciumascorbat 

 E  304  Ascorbylpalmitat 

 E  304  Ascorbylstearat 

 E  306  Tocopherolrig ekstrakt 

 E  307  Alpha-Tocopherol 

 E  308  Gamma-Tocopherol 

 E  309  Delta-Tocopherol 

 E  322  Lecithiner 

 E  325  Natriumlactat 

 E  326  Kaliumlactat 

 E  327  Calciumlactat 

 E  330  Citronsyre 

 E  331  Mononatriumcitrat 

 E  331  Dinatriumcitrat 

 E  331  Trinatriumcitrat 

 E  332  Monokaliumcitrat 

 E  332  Trikaliumcitrat 

 E  333  Monocalciumcitrat 

 E  333  Dicalciumcitrat 

 E  333  Tricalciumcitrat 

 E  334  Vinsyre 

 E  335  Mononatriumtartrat 

 E  335  Dinatriumtartrat 

 E  336  Monokaliumtartrat 

 E  336  Dikaliumtartrat 

 E  337  Natriumkaliumtartrat 

 E  350  Natriummalat 

 E  350  Natriumhydrogenmalat 

 E  351  Kaliummalat 

 E  352  Calciummalat 

 E  352  Calciumhydrogenmalat 

 E  354  Calciumtartrat 

 E  380  Triammoniumcitrat 

 E  400  Alginsyre 

 E  401  Natriumalginat 

 E  402  Kaliumalginat 

 E  403  Ammoniumalginat 

 E  404  Calciumalginat 

 E  406  Agar 

 E  407  Carrageenan 

 E  410  Johannesbrødkernemel) 

 E  412  Guargummi) 

 E  413  Traganth 

 E  414  Arabisk gummi 

 E  415  Xanthangummi) 

 E  417  Taragummi) 

 E  418  Gellangummi 

 E  422  Glycerol 

 E  440  Pectin 

 E  440  Amideret pectin 

 E  460  Mikrokrystallinsk cellulose 

 E  460  Cellulosepulver 

 E  461  Methylcellulose 

 E  463  Hydroxypropylcellulose 

 E  464  Hydroxypropylmethylcellulose 

 E  465  Methylethylcellulose 

 E  466  Carboxymethylcellulose 

 E  466  Natriumcarboxymethylcellulose 

 E  470a  Natrium-, kalium- og calciumsalte af fedtsyrer 

 E  470b  Magnesiumsalte af fedtsyrer 

 E  471  Mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472a  Eddikesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472b  Mælkesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472c  Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472d  Vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472e  Mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider 

       af fedtsyrer 

 E  472f  Blandede eddike- og vinsyreestere af mono- og 

       diglycerider af fedtsyrer 

 E  500  Natriumcarbonat 

 E  500  Natriumhydrogencarbonat 

 E  500  Natriumsesquicarbonat 

 E  501  Kaliumcarbonat 

 E  501  Kaliumhydrogencarbonat 

 E  503  Ammoniumcarbonat 

 E  503  Ammoniumhydrogencarbonat 

 E  504  Magnesiumcarbonat 

 E  504  Magnesiumhydroxidcarbonat 

 E  507  Saltsyre 

 E  508  Kaliumchlorid 

 E  509  Calciumchlorid 

 E  511  Magnesiumchlorid 

 E  513  Svovlsyre 

 E  514  Natriumsulfat 

 E  514  Natriumhydrogensulfat 

 E  515  Kaliumsulfat 

 E  515  Kaliumhydrogensulfat 

 E  516  Calciumsulfat 

 E  524  Natriumhydroxid 

 E  525  Kaliumhydroxid 

 E  526  Calciumhydroxid 

 E  527  Ammoniumhydroxid 

 E  528  Magnesiumhydroxid 

 E  529  Calciumoxid 

 E  530  Magnesiumoxid 

 E  570  Fedtsyrer 

 E  574  Gluconsyre 

 E  575  Glucono-Delta-lacton 

 E  576  Natriumgluconat 

 E  577  Kaliumgluconat 

 E  578  Calciumgluconat 

 E  640  Glycin 

 E  640  Natriumglycinat 

 E  938  Argon 

 E  939  Helium 

 E  941  Nitrogen 

 E  942  Dinitrogenoxid 

 E  948  Oxygen 

 E  1200  Polydextrose 

 E  1404  Oxideret stivelse 

 E  1410  Monostivelsephosphat 

 E  1412  Distivelsephosphat 

 E  1413  Phosphateret distivelsephosphat 

 E  1414  Acetyleret distivelsephosphat 

 E  1420  Acetyleret stivelse 

 E  1422  Acetyleret distivelseadipat 

 E  1440  Hydroxypropylstivelse 

 E  1442  Hydroxypropyldistivelsephosphat 

 E  1450  Stivelsenatriumoctenylsuccinat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Må ikke anvendes til fremstilling af tørrede levnedsmidler, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse.

Afsnit A 2

Anvendelse af næringsstoffer

Lovpligtig tilsætning af næringsstoffer

Visse levnedsmidler skal tilsættes/ skal indeholde bestemte næringsstoffer i nærmere fastsatte mængder.

For tiden er lovpligtige tilsætninger af næringsstoffer til levnedsmidler påbudt som følger:

2 Fedtstoffer og olier

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel    Næringsstof      Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.2.1.2 og 2.2.2 

 Margarine og 

 minarine 1)     Vitamin A       Påbudt indhold pr. 100 g 

 samt andre      Beta-Caroten     produkt: vitamin A sva- 

 smørbare                  rende til 840 mikro g 

 fedtstoffer 2)               retinol. Indtil 1/14 

                      heraf (svarende til 60 

                      mikro g retinol) kan 

                      erstattes af den 

                      ækvivalente mængde 

                      Beta-caroten, idet 

                      1 mikro g retinol regnes 

                      lig med 6 mikro g Beta- 

                      caroten. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Bekendtgørelse om margarine m.v. Bek. nr. 197 af 20. maj 1985, med senere ændringer.
 • 2) Mælkeproduktloven. Lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v.

13 Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring og kosttilskud

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel    Næringsstof      Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.1 

 Modermælks-                Minimums- og maksimums- 

 erstatninger                værdier er fastsat i 

 og tilskuds-     4)          bilag 1 og bilag 2 i 3). 

 blandinger 3) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 3) Modermælkserstatningsbekendtgørelsen. Bek. nr. 588 af 8. juli 1993 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.
 • 4) Fastsat i § 6 og § 7 i ovennævnte bekendtgørelse.

Ikke lovpligtig tilsætning af næringsstoffer

Regler vedrørende frivillig (ikke lovpligtig) tilsætning af næringsstoffer findes i § 20 i bekendtgørelse af december 1995 om tilsætningsstoffer til levnedsmidler. Ifølge bekendtgørelsen kræver en sådan anvendelse af næringsstoffer i alle tilfælde en accept af Levnedsmiddelstyrelsen.

Ikke lovpligtige tilsætninger inddeles i 2 typer:

- Tilsætninger som tillades generelt .

- Tilsætninger som tillades individuelt .

Hvad angår tilsatte næringsstoffer, skal det fremhæves, at det ifølge levnedsmiddellovens § 28, stk. 3, uden tilladelse fra Levnedsmiddelstyrelsen er forbudt i reklame eller på emballagen at anføre, at et levnedsmiddel ved hjælp af tilsætningsstoffer har opnået en øget eller særlig næringsværdi.

Generelle tilladelser

De generelle tilladelser angiver, hvilke næringsstoffer der må tilsættes bestemte levnedsmidler, uden at der skal søges om speciel tilladelse hertil. I de generelle tilladelser er det ligeledes bestemt, i hvilke mængder de angivne næringsstoffer må tilsættes. De generelle tilladelser gives på nærmere fastsatte vilkår. Tilsætningen skal dog anmeldes til Levnedsmiddelstyrelsen.

For levnedsmidler omfattet af de generelle tilladelser tillader Levnedsmiddelstyrelsen markedsføring umiddelbart efter, at anmelderen har modtaget styrelsens bekræftelse på, at anmeldelsen er modtaget, og det nedenfor nævnte gebyr er betalt. Sådanne levnedsmidler skal altså ikke afvente fristen for eventuel nedlæggelse af forbud.

For generelle tilladelser gælder følgende vilkår :

 • 1) Den deklarerede mængde af hvert næringsstof skal svare til de mængder, der er anført under hvert levnedsmiddel.
 • 2) Det samlede indhold af næringsstoffet (naturligt og tilsat) skal angives i en næringsdeklaration. Næringsdeklarationen skal udformes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 198 af 20. marts 1992 om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede levnedsmidler.
 • 3) Det tilsatte næringsstof skal angives nederst i ingredienslisten.
 • 4) Eventuelle supplerende vilkår kan fastsættes.
 • 5) Der skal betales et gebyr i forbindelse med anmeldelsen. Gebyret er for tiden (1995) kr. 1.100,-.
 • 6) Anmeldelsen skal indeholde oplysning om den kemiske betegnelse for samtlige stoffer, der er anvendt som kilde for næringsstof- tilsætningen. Hvis et eller flere af de anvendte stoffer ikke er anført under tilsætningsstofgruppen »Næringsstoffer«, skal der ansøges særskilt om tilladelse til denne anvendelse, jf. side 23.
 • 7) Der vil blive udtaget prøver til analytisk kontrol af indholdet af næringsstoffer efter retningslinier, som fastlægges af Levnedsmiddelstyrelsen. Anmelderen skal betale omkostningerne ved denne kontrol.
 • 8) Produkter, hvortil der ikke længere sættes næringsstoffer, eller som ikke længere forhandles, skal afmeldes.

Følgende tilsætninger tillades generelt:

6 Cerealier og produkter heraf

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel     Næringsstof   Tilsætning  Deklaration 

                           pr. 100 g 1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.1 

 Havregryn       Calcium     2,3 g/kg 

            Phosphor    1,8 g/kg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.2 

 Grahamsmel       Vitamin B1    5 mg/kg     0,80 mg 

            Vitamin B2    5 mg/kg     0,60 mg 

            Calcium     2 g/kg     0,24 g 

            Jern       30 mg/kg    6,0 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.2 

 Hvedemel        Vitamin B1    5 mg/kg     0,60 mg 

            Vitamin B2    5 mg/kg     0,53 mg 

            Calcium     2 g/kg     0,22 g 

            Jern       30 mg/kg    3,7 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.2 

 Rugmel         Calcium     4 g/kg     0,44 g 

            Jern       30 mg/kg    6,0 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.2 

 Blandingsmel 2) 

 (hvedemel/rugmel) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.3 

 Morgenmadscerealier 3) Vitamin B1            1 mg 

            Vitamin B2            1 mg 

            Niacin              10 mg 

            Jern               7 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) De anførte værdier for den deklarerede mængde pr. 100 g er summen af naturligt og tilsat indhold. De naturlige indhold er skønnet på grundlag af analyser, der er foretaget, før de obligatoriske tilsætninger blev indført i 1957. De anførte deklarerede indhold er derfor kun vejledende.
 • 2) Der må tilsættes næringsstoffer, således som det er anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet.
 • 3) I næringsdeklarationen skal man angive både indholdet af sukkerarter og det samlede indhold af kulhydrater. Sukkerarterne angives enten uspecificeret som den samlede mængde sukkerarter eller specificeret som mængden af de specifikke sukkerarter. Ved sukkerarter forstås i denne forbindelse alle mono-, di- og trimere forbindelser af polyhydroxyaldehyder og polyhydroxyketoner.

13 Levnedsmidler bestemt til særlig ernæring og kosttilskud

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel     Næringsstof          Deklaration 

                           pr. 100 g/ml 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.1 

 Modermælkserstat-                  Minimums- og 

 ninger                        maksimumsværdier 

 og tilskuds-                     er fastsat i 

 blandinger 1)      2)              bilag 1 og bilag 

                           2 i 1). 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.2 

 Overgangskost 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frugtdrik 3)      Vitamin C            40 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frugtgrød/frugtmos 4) Vitamin C            20 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Middagsretter 4)    Vitamin B1            65 micro g 

            Vitamin C            15 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Modermælkserstatningsbekendtgørelsen. Bek. nr. 588 af 8. juli 1993 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.
 • 2) Fastsat i § 6 og § 7 i ovennævnte bekendtgørelse.
 • 3) Den tilladte mængde af vitamin C er fastsat, så den svarer til mængden under »Frugt- og grøntsagssaft«.
 • 4) Tilsætning af næringsstoffer er kun tilladt, når formålet er at erstatte et eventuelt tab, der er sket under produktionen. Derfor accepteres kun tilsætning af næringsstoffer, der i forvejen findes i råvaren i mængder af betydning, f.eks. svarende til at en portion af råvaren indeholder mindst 10% af barnets anbefalede indtag af det pågældende næringsstof. Mængden af næringsstoffer i det færdige produkt skal svare til indholdet i råvaren. De næringsstoffer og de mængder, der er anført ovenfor, er fastsat ud fra disse principper.

14 Drikkevarer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel     Næringsstof           Deklaration 

                             pr. 100 ml 

                             drikkeklart 

                             produkt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1.2 

 Frugt- og 

 grøntsagssaft     Vitamin C            40 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

Individuelle tilladelser

I tilsætningsstofbekendtgørelsens § 20 er det bestemt, at næringsstoffer kan tages i anvendelse, hvis de senest 6 måneder, før de tages i brug, er anmeldt til Levnedsmiddelstyrelsen, og der ikke forinden af styrelsen er nedlagt forbud mod den påtænkte anvendelse af næringsstoffet.

I forbindelse med anmeldelsen skal der betales et gebyr. Når Levnedsmiddelstyrelsen har modtaget gebyret og samtlige relevante oplysninger, vurderer styrelsen, om den påtænkte anvendelse af næringsstoffet er relevant i ernæringsmæssig henseende. Hvis næringsstoftilsætningen ikke anses for relevant, vil der blive nedlagt forbud mod tilsætningen.

En anmeldelse skal indeholde følgende oplysninger:

1. Anmelderens navn (firma), adresse og telefonnummer.

2. Levnedsmiddelfabrikantens navn (firma), adresse og telefonnummer. For udenlandske fabrikanter endvidere dansk importørs/agents navn (firma), adresse og telefonnummer.

3. Levnedsmidlets betegnelse (varens navn) og angivelse af den levnedsmiddelgruppe, som levnedsmidlet (varen) tilhører.

4. Levnedsmidlets sammensætning i form af en ingrediensliste med en mængdemæssig angivelse af samtlige ingredienser, som indgår i levnedsmidlet på fremstillingstidspunktet.

5. Formålet med tilsætningen, herunder argumentation for til- sætningens ernæringsmæssige relevans.

6. Den kemiske betegnelse for samtlige stoffer, der er anvendt som kilde for næringsstoftilsætningen. Hvis et eller flere af de anvendte stoffer ikke er anført under tilsætningsstofgruppen »Næringsstoffer«, skal der ansøges særskilt om tilladelse til denne anvendelse, jf. side 23.

7. a) Mængden af de enkelte næringsstoffer, som skal sættes til det pågældende levnedsmiddel. b) De samlede (naturligt og tilsat) indhold af de enkelte næringsstoffer i det færdige levnedsmiddel. c) Størrelsen af den eventuelt anbefalede serveringsportion.

8. Analysemetode for de enkelte tilsatte næringsstoffer i det levnedsmiddel (varen), hvori de skal indgå.

For individuelle tilladelser gælder udover eventuelle vilkår fastsat i acceptskrivelsen tillige følgende vilkår :

 • 1) Krav om næringsdeklaration udformet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 198 af 20. marts 1992 om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede levnedsmidler.
 • 2) Det tilsatte næringsstof skal angives nederst i ingredienslisten.
 • 3) Der skal betales et gebyr i forbindelse med anmeldelsen. Gebyret er for tiden (1995) kr. 4.350,-, for varianter dog kr. 1.100,-. Ved varianter forstås smagsvarianter og identiske produkter, der forhandles under forskellige navne.
 • 4) Der vil blive udtaget prøver til analytisk kontrol af indholdet af næringsstoffer efter retningslinier, som fastlægges af Levnedsmiddelstyrelsen. Anmelderen skal betale omkostningerne ved denne kontrol.
 • 5) Produkter, hvortil der ikke længere sættes næringsstoffer, eller som ikke længere forhandles, skal afmeldes.

Kosttilskud med tilsatte næringsstoffer

Kosttilskud er levnedsmidler, som indplaceres i levnedsmiddelgruppe 13.6 i afsnit A1 i nærværende fortegnelse.

Kosttilskud med tilsatte næringsstoffer skal registreres eller anmeldes inden markedsføringen, jf. nedenfor.

Registrering

Produkter, som er tilsat vitaminer og/eller mineraler, og hvis indhold efter tilsætningen ligger inden for de grænser, der er anført i oversigten side 164, skal registreres hos Levnedsmiddelstyrelsen inden markedsføringen.

Registreringen skal foretages på skemaer udarbejdet af Levnedsmiddelstyrelsen. Skemaerne kan fås i de lokale levnedsmiddelkontrolenheder og i Levnedsmiddelstyrelsen.

En registrering skal indeholde følgende oplysninger:

1. Anmelderens navn (firma), adresse og telefonnummer.

2. Produktfabrikantens navn (firma), adresse og telefonnummer. For udenlandske fabrikanter endvidere den danske importørs/agents navn (firma), adresse og telefonnummer.

3. Produktets betegnelse (varenavn).

4. Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.).

5. Den anbefalede daglige dosis.

6. Indholdet af næringsstoffer i den anbefalede daglig dosis udtrykt i art og mængde samt som procentdel af den anbefalede daglige tilførsel (ADT) af næringsstofferne, se side 165.

Betingelserne for, at næringsstoftilsætningen kan godkendes efter en registrering, er

- at kun de næringsstoffer, der er nævnt i oversigten side 164, er tilsat,

- at indholdet af hvert enkelt næringsstof i den anbefalede daglig dosis ligger i intervallet mellem minimumsindhold og maksimums- indhold, jf. oversigten side 164, og

- at kun de næringsstofkilder, der er anført under tilsætnings- stofgruppen »Næringsstoffer« og opfylder de angivne speci- fikationer, er anvendt.

For kosttilskud med tilsatte næringsstoffer, som opfylder ovennævnte vilkår, gælder i øvrigt følgende:

Markedsføringen kan finde sted, når Levnedsmiddelstyrelsen har bekræftet registreringen og modtagelsen af gebyret, som for tiden (1995) er kr. 1.100.-.

Anmeldelse

Produkter, som er tilsat næringsstoffer, og som ikke opfylder betingelserne for registrering, skal anmeldes til Levnedsmiddelstyrelsen inden markedsføringen.

Anmeldelsen skal foretages på skemaer udarbejdet af Levnedsmiddelstyrelsen. Skemaerne kan fås i de lokale levnedsmiddelkontrolenheder og i Levnedsmiddelstyrelsen.

En anmeldelse skal indeholde følgende oplysninger:

1. Anmelderens navn (firma), adresse og telefonnummer.

2. Produktfabrikantens navn (firma), adresse og telefonnummer. For udenlandske fabrikanter endvidere den danske importørs/agents navn (firma), adresse og telefonnummer.

3. Produktets betegnelse (varenavn).

4. Produktets dispenseringsform (tabletter, kapsler m.v.).

5. Den anbefalede daglige dosis.

6. Indholdet af næringsstoffer i den anbefalede daglige dosis udtrykt i art og mængde samt som procentdel af den anbefalede daglige tilførsel (ADT) af næringsstofferne, se side 165.

7. Videnskabelig dokumentation for den ernæringsmæssige betydning af næringsstoffer, som ikke er opført i oversigten side 164.

8. Den kemiske betegnelse, tilsat mængde pr. anbefalet daglig dosis samt specifikation for identitet og renhed for samtlige stoffer, der er anvendt som kilde for næringsstoftilsætningen.

En anmeldelse anses ikke for at være indgivet, før samtlige oplysninger, jf. ovenstående pkt. 1.-8., foreligger, eventuelt med uddybende oplysninger på Levnedsmiddelstyrelsens anmodning, f.eks. om analysemetoder til bestemmelse af næringsstofindholdet i de specifikke produkter. I forbindelse med anmeldelsen betales et gebyr, som for tiden (1995) er kr. 4.350,-.

Kosttilskud med tilsatte næringsstoffer skal anmeldes til Levnedsmiddelstyrelsen senest 6 måneder, før de kan markedsføres. Styrelsen kan dog godkende, at produktet sælges tidligere end 6 måneder efter anmeldelsen. Styrelsen kan inden udløbet af fristen nedlægge forbud mod markedsføring af et produkt. Ved afgørelsen af, om der skal nedlægges forbud, vurderer styrelsen, om produktet ved sit indhold af næringsstoffer i den anbefalede daglige dosis kan anses for at være egnet som tilskud til sædvanlig kost.

Næringsstofindhold m.m. i kosttilskud

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Næringsstof      Minimumsindhold pr.  Maksimumsindhold pr. 

            anbefalet daglig dosis anbefalet daglig dosis 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vitaminer 

  Vitamin A       250 mikro g      1500 mikro g 

  Thiamin (B1)      0,5 mg        2,25 mg 

  Riboflavin (B2)    0,5 mg         2,6 mg 

  Vitamin B6       0,5 mg          3 mg 

  Vitamin B12      0,5 mikro g       9 mikro g 

  Folinsyre        30 mikro g      200 mikro g 

  Niacin          5 mg         30 mg 

  Pantothensyre      2 mg         15 mg 

  Biotin         45 mikro g      225 mikro g 

  Vitamin C        20 mg         90 mg 

  Vitamin D       1,5 mikro g       10 mikro g 

  Vitamin E        3 mg         41 mg 

  Vitamin K        20 mikro g      150 mikro g 

 Mineraler 

  Calcium        250 mg        1,5 g 

  Phosphor        250 mg        1,5 g 

  Magnesium        90 mg        600 mg 

  Jern           4 mg         27 mg 

  Zink           4 mg        22,5 mg 

  Kobber         0,5 mg         3 mg 

  Jod           45 mikro g      225 mikro g 

  Mangan          1 mg         5 mg 

  Chrom          15 mikro g      125 mikro g 

  Selen          15 mikro g      125 mikro g 

  Molybdæn        45 mikro g      250 mg 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Referenceværdier for anbefalet daglig tilførsel (ADT) 

 af næringsstoffer til mærkningsformål 

 Næringsstof     Børn fra 1 til 10 år  Voksne samt børn 

                       fra 11 år og derover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vitaminer 

  Vitamin A 1)      400 mikro g     800 mikro g 

  Thiamin (B1)      0,7 mg        1,4 mg 

  Riboflavin (B2)     0,8 mg        1,6 mg 

  Vitamin B6       0,9 mg         2 mg 

  Vitamin B12        1 mikro g      1 mikro g 

  Folinsyre 2)       20 mikro g     100 mikro g 

  Niacin 3)         9 mg        18 mg 

  Pantothensyre       3 mg         6 mg 

  Biotin          65 mikro g     150 mikro g 

  Vitamin C        40 mg        60 mg 

  Vitamin D        10 mikro g      5 mikro g 

  Vitamin E 4)       5 mg        10 mg 

  Vitamin K        15 mikro g      70 mikro g 

 Mineraler 

  Calcium         600 mg        800 mg 

  Phosphor        600 mg        800 mg 

  Magnesium        150 mg        300 mg 

  Jern           10 mg        14 mg 

  Zink           5 mg        15 mg 

  Kobber          1 mg         2 mg 

  Jod           70 mikro g     150 mikro g 

  Mangan          1 mg        2,5 mg 

  Chrom          20 mikro g      50 mikro g 

  Selen          25 mikro g      50 mikro g 

  Molybdæn         50 mikro g     150 mikro g 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) 1 retinolækvivalent (RE) = 1 mikro g retinol eller 6 mikro g Beta-caroten.
 • 2) Det bemærkes, at ADT for folacin fra kosten er henholdsvis 40 og 200 mikro g.
 • 3) 1 niacinækvivalent = 1 mg niacin eller 60 mg tryptofan.
 • 4) 1 Alfa-tocopherolækvivalent (Afa-TE) = 1 mg D-Alf-tocopherol.

Afsnit A 3

Anvendelse af tekniske hjælpestoffer

De nedenfor anførte tilsætningsstoffer må kun anvendes som tekniske hjælpestoffer og alene ved fremstilling af de anførte levnedsmidler.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel      Teknisk hjælpestof  Nr.  Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.1.2 

 Overfladebehandlede                 Kun til vask af 

 frugter og grøntsager  Natriumhypochlorit  DK 82 valnødder med 

                           skal 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.2 

 Konfektureprodukter   Paraffinolie      905 Kun som slip- 

                           middel til 

                           lakridsprodukter 

                           og produkter på 

                           basis af sukker 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.1 

 Brød og almindeligt   Paraffinolie      905 Kun til ind- 

 bagværk                       fedtning af ind- 

                           fyldningstragte 

                           og indvendige 

                           maskindele i 

                           afvejemaskiner 

                           til brød 

             Polyglycerolestere          Kun som 

             af dimeriserede       20 mg/kg brød- 

             sojaoliefedtsyrer   DK 83 50 mg/kg skille- 

             Termisk oxideret           og 

             sojaolie       DK 84     plade- 

                                smøre- 

                                middel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.2 

 Finere bagværk      Polyglycerolestere          Kun som 

             af dimeriserede       20 mg/kg brød- 

             sojaoliefedtsyrer   DK 83 50 mg/kg skille- 

             Termisk oxideret   DK 84     og 

             sojaolie               plade- 

                                smøre- 

                                middel 

 --------------------------------------------------------------------- 

Ved fremstilling af de nedenfor anførte levnedsmidler må kun de anførte tilsætningsstoffer anvendes som tekniske hjælpestoffer.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Levnedsmiddel      Teknisk hjælpestof  Nr.  Bemærkninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kaseinat         Carbonater,         Kun som buffer 

             citrater, hydroxider    og til neutrali- 

             og phosphater af      sering 

             ammonium, calcium, 

             kalium, magnesium 

             og natrium 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løbekasein        Osteløbe og andre 

             mælkekoagulerende 

             enzymer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Syrekasein        Eddikesyre      E 260 

             Mælkesyre       E 270 

             Citronsyre      E 330 

             Phosphorsyre     E 338 

             Saltsyre       E 507 

             Svovlsyre       E 513 

             Mælkesyrebakterier 

 --------------------------------------------------------------------- 

Afsnit B

Tilsætningsstoffer efter deres formål

Antioxidanter og konserveringsstoffer

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn     Specifikation for    Analysemetode og 

             identitet og renhed   anvendelsesbe- 

                         grænsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E  200 Sorbinsyre  E 200 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 1403 

 E  202 Kaliumsorbat E 202 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 1193 

 E  203 Calciumsorbat E 203 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 337 

 E  210 Benzoesyre  E 210 (EU01 og EU02)   CX02 p. 183 

 E  211 Natriumben- 

      zoat     E 211 (EU01 og EU02)   CX02 p. 1319 

 E  212 Kaliumbenzoat E 212 (EU01 og EU02)   CX02 p. 1149 

 E  213 Calciumben- 

      zoat     E 213 (EU01 og EU02)   CX02 p. 271 

 E  214 Ethyl-p-hydro- 

      xybenzoat   E 214 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 595 

 E  215 Ethyl-p-hydro- 

      xybenzoat, 

      natriumsalt  E 215 (EU01 og EU02)   EU09 og(CX02 p. 595) 

 E  216 Propyl-p-hy- 

      droxybenzoat E 216 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 1215 

 E  217 Propyl-p-hy- 

      droxybenzoat,             EU09 og (CX02 p. 

      natriumsalt  E 217 (EU01 og EU02)   1215) 

 E  218 Methyl-p-hy- 

      droxybenzoat E 218 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 943 

 E  219 Methyl-p-hy- 

      droxybenzoat, 

      natriumsalt  E 219 (EU01 og EU02)   EU09 og(CX02 p. 943) 

 E  220 Svovldioxid  E 220 (EU01 og EU02)   CX02 p. 1453 

 E  221 Natriumsulfit E 221 (EU01 og EU02)   CX02 p. 1395 

 E  222 Natriumhy- 

      drogensulfit E 222 (EU01 og EU02)   CX02 p. 1357 

 E  223 Natriumdi- 

      sulfit    E 223 (EU01 og EU02)   CX02 p. 1369 

 E  224 Kaliumdi- 

      sulfit    E 224 (EU01, EU02 og 

             EU03)          CX02 p. 1173 

 E  226 Calciumsulfit E 226 (EU01 og EU06) 

 E  227 Calcium- 

      hydrogen- 

      sulfit    E 227 (EU01 og EU06)   CX02 p. 299 

 E  228 Kaliumhydro- 

      gensulfit   E 228 (EU01 og EU12) 

 E  230 Diphenyl   E 230 (EU01 og EU03)   CX02 p. 525 

 E  231 o-Phenyl- 

      phenol    E 231 (EU01 og EU03)   CX02 p. 1079 

 E  232 Natrium-o- 

      phenylpheno- 

      lat      E 232 (EU01 og EU03)   CX02 p. 1377 

 E  233 Thiabendazol E 233 (EU01 og EU06) 

 E  234 Nisin     CX02 p. 1001       CX02 p. 1001 

 E  235 Natamycin   CX02 p. 1083       CX02 p. 1083 

 E  239 Hexamethylen- 

      tetramin   E 239 (EU01 og EU06)   CX02 p. 749 

 E  242 Dimethyldi- 

      carbonat   CX02 p. 515       CX02 p. 515 

 E  249 Kaliumnitrit E 249 (EU01 og EU06)   CX05 p. 153 *) 

 E  250 Natriumnitrit E 250 (EU01 og EU02)   EU09 og CX05 p. 177 

                         *) 

 E  251 Natriumnitrat E 251 (EU01 og EU02)   CX05 p. 173 

 E  252 Kaliumnitrat E 252 (EU01 og EU02)   CX05 p. 149 

 E  280 Propionsyre  E 280 (EU01 og EU02)   EU09 og CX05 p. 163 

 E  281 Natriumpro- 

      pionat    E 281 (EU01 og EU02)   CX05 p. 179 

 E  282 Calcium- 

      propionat   E 282 (EU01 og EU02)   CX05 p. 21 

 E  283 Kaliumpro- 

      pionat    E 283 (EU01 og EU02)   CX05 p. 155 

 E  284 Borsyre 

 E  285 Natriumtetraborat 

      (Boraks) 

 E  310 Propylgallat E 310 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1211 

 E  311 Octylgallat  E 311 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1025 

 E  312 Dodecylgallat E 312 (EU04 og EU08)   CX02 p. 559 

 E  315 Erythorbin- 

      syre     CX02 p. 567       CX02 p. 567 

 E  316 Natrium- 

      erythorbat  CX02 p. 1345       CX02 p. 1345 

 E  320 Butyl- 

      hydroxyanisol 

      (BHA)     E 320 (EU04 og EU08)   CX02 p. 249 

 E  321 Butylhydroxy- 

      toluen 

      (BHT)     E 321 (EU04 og EU08)   CX02 p. 253 

 E  1105 Lysozym    CX03 p. 61        CX03 p. 61 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Kun i form af nitritsalt, jf. bek. af december 1995 om tilsætningsstoffer til levnedsmidler.

Farvestoffer

Det er tilladt at anvende aluminiumlakker af de nedenfor anførte farvestoffer.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn     Specifikation for    Analysemetode 

             identitet og renhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E  100 Curcumin   E 100 (EU16)       CX03 p. 37 

 E  101 Riboflavin  E 101 i (EU16)      CX02 p. 1267 

 E  101 Riboflavin- 

      5'-phosphat  E 101 ii (EU16)     CX02 p. 1271 

 E  102 Tartrazin   E 102 (EU16)       EU09 og CX02 p. 1481 

 E  104 Quinolingult E 104 (EU16)       EU09 og CX02 p. 1249 

 E  110 Sunset Yellow 

      FCF 

      (Orange 

      Yellow S)   E 110 (EU16)       EU09 og CX02 p. 1461 

 E  120 Carminer 

      (Carminsyre, 

      Cochenille)  E 120 (EU16)       CX05 p. 29 og 49 

 E  122 Azorubin 

      (Carmoisin)  E 122 (EU16)       EU09 og CX02 p. 175 

 E  123 Amaranth   E 123 (EU16)       EU09 og CX02 p. 69 

 E  124 Ponceau 4R 

      (Cochenil- 

      lerød A)   E 124 (EU16)       EU09 og CX02 p. 1139 

 E  127 Erythrosin  E 127 (EU16)       CX04 p. 51 

 E  128 Red 2G    E 128 (EU16)       EU09 og CX02 p. 1253 

 E  129 Allura Red AC E 129 (EU16)       EU09 og CX02 p. 35 

 E  131 Patent Blue V E 131 (EU16)       EU09 og CX02 p. 1049 

 E  132 Indigotin 

      (Indigocarmin)E 132 (EU16)       EU09 og CX02 p. 783 

 E  133 Brilliant 

      Blue FCF   E 133 (EU16)       EU09 og CX02 p. 217 

 E  140 Chlorophyll  E 140 i (EU16)      CX02 p. 425 

 E  140 Chlorophyl- 

      liner     E 140 ii (EU16) 

 E  141 Chlorophyll- 

      kobber- 

      kompleks   E 141 i (EU16)      CX02 p. 429 

 E  141 Chlorophyl- 

      lin-kobber- 

      kompleks   E 141 ii (EU16)     CX02 p. 433 

 E  142 Green S    E 142 (EU16)       EU09 og CX02 p. 723 

 E  150a Karamel    E 150a (EU16)      CX02 p. 345 

 E  150b Kaustisk 

      sulfiteret 

      karamel    E 150b (EU16)      CX02 p. 345 

 E  150c Ammonieret 

      karamel    E 150c (EU16)      CX02 p. 345 

 E  150d Ammonieret 

      sulfiteret 

      karamel    E 150d (EU16)      CX02 p. 345 

 E  151 Black PN 

      (Brilliant 

      Black BN)   E 151 (EU16)       EU09 og CX02 p. 213 

 E  153 Vegetabilsk 

      kul      E 153 (EU16)       CX02 p. 1579 

 E  154 Brown FK   E 154 (EU16)       EU09 og CX02 p. 225 

 E  155 Brown HT   E 155 (EU16)       EU09 og CX02 p. 233 

 E  160a Blandede 

      carotener   E 160a i (EU16) 

 E  160a Beta-Caroten E 160a ii (EU16) 

 E  160b Annatto- 

      ekstrakter 

      (Bixin, 

      Norbixin) 

      Opløsningsmid- 

      delekstraheret 

      bixin og 

      norbixin   E 160b i (EU16)     CX02 p. 121 

      Baseekstra- 

      heret annatto E 160b ii (EU16)     CX02 p. 121 

      Olieekstra- 

      heret annatto E 160b iii (EU16)    CX02 p. 121 

 E  160c Paprikaekstrakt 

      (Capsanthin, 

      Capsorubin)  E 160c (EU16)      CX02 p. 1035 

 E  160d Lycopen    E 160d (EU16) 

 E  160e Beta-Apo-8'- 

      carotenal(C30)E 160e (EU16)      CX02 p. 149 

 E  160f Beta-Apo-8'- 

      carotensyre 

      (C30) 

      ethylester  E 160f (EU16)      CX02 p. 153 

 E  161b Lutein    E 161b (EU16)      CX02 p. 963 

 E  161g Canthaxanthin E 161g (EU16)      CX05 p. 27 

 E  162 Rødbedefarve 

      (Betaniner)  E 162 (EU16)       CX02 p. 177 

 E  163 Anthocyaniner E 163 (EU16)       CX02 p. 719 

 E  170 Calcium- 

      carbonat   E 170 i (EU16)      CX02 p. 273 

 E  171 Titandioxid  E 171 (EU16)       CX02 p. 1499 

 E  172 Jernoxider 

      og jern- 

      hydroxider  E 172 (EU16)       CX02 p. 799 

 E  173 Aluminium   E 173 (EU16)       CX03 p. 3 

 E  174 Sølv     E 174 (EU16) 

 E  175 Guld     E 175 (EU16) 

 E  180 Rubinpigment 

      BK 

      (Litholrubin 

      BK)      E 180 (EU16)       EU09 og CX02 p. 861 

Næringsstoffer

Hvis der under rubrikken »Analysemetoder m.m.« er henvist til DLS 95 (Danske Lægemiddelstandarder, 1995), er det ved anvendelse af de pågældende næringsstoffer til kosttilskud tilladt at anvende råvarer, der opfylder de krav, der fremgår af DLS-henvisningen.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn      Specifikation for    Analysemetode 

              identitet og renhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

      Vitamin A 

 DK  1  Retinol 

 DK  2  Retinylacetat 

 DK  3  Retinylpalmitat Ph.Eu.2 p. 217, 218   Ph.Eu.2 p. 217, 

              219 og 220        218, 219 og 220, 

                          DLS 95 

 DK  4  Retinylpropionat 

      Thiamin (B1) 

 DK  5  Thiaminhydro- 

      chlorid     Ph.Eur.2 p. 303     Ph.Eur.2 p. 303, 

                          DLS 95 

 DK  6  Thiaminmono- 

      nitrat     Ph.Eur.2 p. 531     Ph.Eur.2 p. 531, 

                          DLS 95 

      Riboflavin (B2) 

 E  101  Riboflavin   E 101 i (EU13)      CX02 p. 1267, 

                          DLS 95 

 E  101  Riboflavin- 

      5'-phosphat  E 101 ii (EU13)     CX02 p. 1271, 

                          DLS 95 

      Vitamin B6 

 DK  7  Pyridoxinhydro- 

      chlorid     Ph.Eur.2 p. 245     Ph.Eur.2 p. 245, 

                          DLS 95 

      Vitamin B12 

 DK  8  Cyanocobalamin Ph.Eur.2 p. 547     Ph.Eur.2 p. 547, 

                          DLS 95 

 DK  9  Hydroxocobala- 

      minacetat    Ph.Eur.2 p. 913     Ph.Eur.2 p. 913, 

                          DLS 95 

 DK  10  Hydroxocobala- 

      minchlorid   Ph.Eur.2 p. 914     Ph.Eur.2 p. 914, 

                          DLS 95 

 DK  11  Hydroxocobala- 

      minsulfat    Ph.Eur.2 p. 915     Ph.Eur.2 p. 915, 

                          DLS 95 

 Folinsyre 

 DK  12 Folinsyre 

      (Pteroylmono- 

      glutaminsyre)  Ph.Eur.2 p. 67      Ph.Eur.2 p. 67, 

                          DLS 95 

      Niacin 

   375 Nikotinsyre   Ph.Eur.2 p. 459     Ph.Eur.2 p. 459, 

                          DLS 95 

 DK  13 Nikotin- 

      syreamid    Ph.Eur.2 p. 47      Ph.Eur.2 p. 47, 

                          DLS 95 

      Pantothensyre 

 DK  14 Calcium-D- 

      pantothenat   Ph.Eur.2 p. 470     Ph.Eur.2 p. 470, 

                          DLS 95 

 DK  15 Dexpantothenol Ph.Eur.2 p. 761     Ph.Eur.2 p. 761, 

                          DLS 95 

      Biotin 

 DK  16 D-Biotin    FCC III p. 38      FCC III p. 38 

      Vitamin C 

 E  300 Ascorbinsyre  E 300 (EU03 og EU06)   CX02 p. 155, 

                          DLS 95 

 E  301 Natrium- 

      ascorbat    E 301 (EU03 og EU06)   CX02 p. 1317 

 E  302 Calcium- 

      ascorbat    E 302 (EU03 og EU06)   CX02 p. 269 

 E  304 Ascorbyl- 

      palmitat    E 304 i (EU03 og EU06)  CX02 p. 157, 

                          DLS 95 

      Vitamin D 

 DK  17 Cholecalci- 

      ferol      Ph.Eur.2 p. 72, 574,   Ph.Eur.2 p. 72, 

              575 og 598        574, 575 og 598, 

                          DLS 95 

 DK  18 Ergocalciferol Ph.Eur.2 p. 82      Ph.Eur.2 p. 82, 

                          DLS 95 

      Vitamin E 

 DK  19 D-Alfa-Tocopherol Ph.Eur.2 p. 692    Ph.Eur.2 p. 692, 

                          DLS 95 

 E  307 DL-Alfa-Tocopherol E 307 (EU03 og EU06) CX02 p.1505 

 DK  20 D-Alfa-Tocopheryl- 

      acetat     Ph.Eur.2 p. 439     Ph.Eur.2 p. 439, 

                          DLS 95 

 DK  21 DL-Alfa-Tocopheryl- 

      acetat     FCC III, p. 334     FCC III, p. 334 

 DK  22 D-Alfa-Tocopheryl- 

      succinat    FCC III, p. 335     FCC III, p. 335 

 DK  23 DL-Alfa-Tocopheryl- 

      succinat    USP XXIII p. 1631    USP XXIII p. 1631 

      Vitamin K 

 DK  24 Phylloquinon  USP XXIII p. 1224    USP XXIII p. 1224 

                          (Phytonadion) 

      Beta-Caroten 

 E  160a Beta-Caroten   E 160a ii (EU13)     CX02 p. 385 

      Calcium 

 E  263 Calciumacetat  E 263 (EU07 og EU14)   CX02 p. 257 

 E  170 Calciumcarbonat E 170 i (EU13)      CX02 p. 273, 

                          DLS 95 

 E  509 Calciumchlorid CX02 p. 277       CX02 p. 277, 

                          DLS 95 

 E  333 Monocalcium- 

      citrat     E 333 i (EU03 og EU06) 

 E  333 Dicalciumcitrat E 333 ii (EU03 og EU06) 

 E  333 Tricalcium- 

      citrat     E 333 iii (EU03 og EU06) CX02 p. 279 

 DK  25 Calciumcitrat- 

      malat      DK 25 

 E  578 Calciumgluconat CX02 p. 293       CX02 p. 293, 

                          DLS 95 

 E  327 Calciumlactat  E 327 (EU03 og EU06)   CX02 p. 311, 

                          DLS 95 

 E  341 Monocalcium- 

      phosphat    E 341 i (EU03 og EU06)  FCC III, p. 59 

 E  341 Dicalciumphos- 

      phat      E 341 ii (EU03 og EU06) CX02 p. 315, 

                          DLS 95 

 E  341 Tricalciumphos- 

      phat      E 341 iii (EU03 og EU05) CX02 p. 1525 

      Phosphor 

 E  340 Monokaliumphos- 

      phat      E 340 i (EU03 og EU06)  CX02 p. 1159 

 E  340 Dikaliumphos- 

      phat      E 340 ii (EU03 og EU06) CX02 p. 531 

 E  340 Trikaliumphos- 

      phat      E 340 iii (EU03 og EU06) CX02 p. 1553 

      Magnesium 

 DK  26 Magnesiumacetat DK 26 

 E  504 Magnesiumcar- 

      bonat      CX02 p. 875       CX02 p. 875, 

                          DLS 95 

 E  511 Magnesiumchlo- 

      rid       CX02 p. 869       CX02 p. 869, 

                          DLS 95 

 E  528 Magnesiumhy- 

      droxid     CX02 p. 881       CX02 p. 881 

 E  530 Magnesiumoxid  CX02 p. 889       CX02 p. 889 

   518  Magnesiumsulfat FCC III p. 183      FCC III p. 183, 

                          DLS 95 

 DK  27 Dimagnesium- 

      phosphat    CX02 p. 879       CX02 p. 879 

      Jern 

 DK  28 Jern, carbonyl FCC III p. 151      FCC III p. 151 

 DK  29 Jern, 

      elektrolytisk  FCC III p. 151      FCC III p. 151 

 DK  30 Jern, reduceret FCC III p. 152      FCC III p. 152 

   381  Ferriammonium- 

      citrat     FCC III p. 116 og 117  FCC III p. 116 og 

                          117 

 DK  31 Ferrofumarat  FCC III p. 120      FCC p. 120 

 E  579 Ferrogluconat  CX02 p. 655       CX02 p. 655, 

                          DLS 95 

 DK  32 Ferrosulfat   FCC III p. 123 og 124  FCC III p. 123 og 

                          124, DLS 95 

      Zink 

 DK  33 Zinkgluconat  FCC III p. 349      FCC III p. 349 

 DK  34 Zinkoxid    FCC III p. 350      FCC III p. 350 

 DK  35 Zinksulfat   FCC III p. 351      FCC III p. 351 

      Kobber 

 DK  36 Cuprigluconat  FCC p. 90        FCC p. 90 

 DK  37 Cuprihydroxid- 

      carbonat    DK 37 

 DK  38 Cuprioxid    DK 38 

 DK  39 Cuprisulfat   CX02 p. 463       CX02 p. 463 

      Jod 

 DK  40 Kaliumjodat   FCC III p. 245      FCC III p. 245 

 DK  41 Kaliumjodid   FCC III p. 246      FCC III p. 246, 

                          DLS 95 

      Mangan 

 DK  42 Manganocarbonat DK 42 

 DK  43 Manganochlorid FCC III p. 186      FCC III p. 186 

 DK  44 Manganogluconat FCC III p. 186      FCC III p. 186 

 DK  45 Manganosulfat  FCC III p. 188      FCC III p. 188 

      Chrom 

 DK  46 Chromichlorid  USP XXIII p 367     USP XXIII p 367 

 DK  47 Chromipicolinat DK 47 

 DK  48 Chromisulfat  DK 48 

      Selen 

 DK  49 Natriumhydrogen- 

      selenit     DK 49 

 DK  50 Natriumselenat DK 50 

 DK  51 Natriumselenit Ph.N.add. p. 439 

 DK  52 L-SelenmethioninDK 52 

      Molybdæn 

 DK  53 Ammoniumhepta- 

      molybdat    DK 53 

 DK  54 Natriummolybdat DK 54 

      Kalium 

 E  508 Kaliumchlorid  CX02 p. 1155       CX02 p. 1155, 

                          DLS 95 

 E  332 Monokalium- 

      citrat     E 332 i (EU03 og EU06)  CX02 p. 1157 

 E  332 Trikaliumcitrat E 332 ii (EU03 og EU06) CX02 p. 1549, 

                          DLS 95 

 E  501 Kaliumhydrogen- 

      carbonat    CX02 p. 1165       CX02 p. 1165 

      Natrium 

 E  331 Mononatrium- 

      citrat     E 331 i (EU03 og EU06)  CX02 p. 1339 

 E  331 Dinatriumcitrat E 331 ii (EU03 og EU06) 

 E  331 Trinatrium- 

      citrat     E 331 iii (EU03 og EU06) CX02 p. 1555, 

                          DLS 95 

 E  339 Mononatrium- 

      phosphat    E 339 i (EU03 og EU06)  CX02 p. 1341 

 E  339 Dinatrium- 

      phosphat    E 339 ii (EU03 og EU06) CX02 p. 547 

 E  339 Trinatrium- 

      phosphat    E 339 iii (EU03 og EU06) CX02 p. 1559 

      Cobalt 

 DK  55 Cobaltochlorid              Ph.N.II p. 192 og 

              DK-suppl. 55       Ph.N.II p. 192 

 Sødestoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn      Specifikation for    Analysemetoder 

             identitet og renhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E  420 Sorbitol    E 420 i (EU15)     CX02 p. 1415 

 E  420 Sorbitolsirup E 420 ii (EU15)     CX02 p. 1421 

 E  421 Mannitol    E 421 (EU15)      CX02 p. 919 

 E  950 Acesulfam- 

      kalium     E 950 (EU15)      CX02 p. 9 

 E  951 Aspartam    E 951 (EU15)      CX02 p. 161 

 E  952 Cyclaminsyre  E 952 i (EU15)     CX02 p. 473 

 E  952 Calcium- 

      cyclamat    E 952 ii (EU15)     CX02 p. 283 

 E  952 Natrium- 

      cyclamat    E 952 iii (EU15)    CX02 p. 1333 

 E  953 Isomalt    E 953 (EU15)      CX03 p. 55 

 E  954 Saccharin   E 954 i (EU15)     CX02 p. 1275 

 E  954 Calciumsac- 

      charin     E 954 iii (EU15)    CX02 p. 333 

 E  954 Kaliumsac- 

      charin     E 954 iv (EU15)     CX02 p. 1189 

 E  954 Natriumsac- 

      charin     E 954 ii (EU15)     CX02 p. 1385 

 E  957 Thaumatin   E 957 (EU15)      CX02 p. 1495 

 E  959 Neohesperidin- 

      dihydrochalcon E 959 (EU15) 

 E  965 Maltitol    E 965 i (EU15)     CX02 p. 909 

 E  965 Maltitolsirup E 965 ii (EU15)     CX05 p. 91 

 E  966 Lactitol    E 966 (EU15)      CX02 p. 831 

 E  967 Xylitol    E 967 (EU15)      CX02 p. 1585 

 Diverse stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn     Specifikation for    Analysemetoder 

             identitet og renhed 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E  170 Calcium- 

      carbonat   E 170 i (EU16)      CX02 p. 273 

 E  170 Calciumhydro- 

      gencarbonat  E 170 ii 

 E  260 Eddikesyre  E 260 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 11 

 E  261 Kaliumacetat E 261 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 1143 

 E  262 Natriumacetat E 262 i (EU01 og EU02)  EU09 og CX02 p. 1305 

 E  262 Natriumdi- 

      acetat    E 262 ii (EU01 og EU02) EU09 og CX02 p. 1335 

 E  263 Calciumacetat E 263 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 257 

 E  270 Mælkesyre   E 270 (EU01 og EU02)   CX02 p. 825 

 E  290 Carbondioxid E 290 (EU01 og EU02)   CX02 p. 369 

 E  296 Æblesyre   CX02 p. 897       CX02 p. 897 

 E  297 Fumarsyre   CX02 p. 665       CX02 p. 665 

 E  300 Ascorbinsyre E 300 (EU04 og EU08)   CX02 p. 155 

 E  301 Natriumascor- 

      bat      E 301 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1317 

 E  302 Calciumascor- 

      bat      E 302 (EU04 og EU08)   CX02 p. 269 

 E  304 Ascorbyl- 

      palmitat   E 304 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 157 

 E  304 Ascorbyl- 

      stearat    CX02 p. 159       CX02 p. 159 

 E  306 Tocopherol- 

      rig ekstrakt E 306 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1513 

 E  307 O-Tocopherol E 307 (EU04 og EU08)   CX02 p.1505 

 E  308 y-Tocopherol E 308 (EU04 og EU08) 

 E  309 delta- 

      Tocopherol  E 309 (EU04 og EU08) 

 E  322 Lecithiner  E 322 (EU04, EU08 og   CX02 p. 841 og 

             EU11)          CX04 p. 65 

 E  325 Natriumlactat E 325 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1363 

 E  326 Kaliumlactat E 326 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1171 

 E  327 Calciumlactat E 327 (EU04 og EU08)   CX02 p. 311 

 E  330 Citronsyre  E 330 (EU04 og EU08)   CX02 p. 453 

 E  331 Mononatrium- 

      citrat    E 331 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 1339 

 E  331 Dinatrium- 

      citrat    E 331 ii (EU04 og EU08) 

 E  331 Trinatrium- 

      citrat    E 331 iii (EU04 og EU08) CX02 p. 1555 

 E  332 Monokalium- 

      citrat    E 332 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 1157 

 E  332 Trikalium- 

      citrat    E 332 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 1549 

 E  333 Monocalcium- 

      citrat    E 333 i (EU04 og EU08) 

 E  333 Dicalcium- 

      citrat    E 333 ii (EU04 og EU08) 

 E  333 Tricalcium- 

      citrat    E 333 iii (EU04 og EU08) CX02 p. 279 

 E  334 Vinsyre    E 334 (EU04 og 

             EU08)          CX02 p. 1479 

 E  335 Mononatrium- 

      tartrat    E 335 i (EU04 og EU08) 

 E  335 Dinatrium- 

      tartrat    E 335 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 1397 

 E  336 Monokalium- 

      tartrat    E 336 i (EU04 og EU08) 

 E  336 Dikalium- 

      tartrat    E 336 ii (EU04 og EU08) 

 E  337 Natriumka- 

      liumtartrat  E 337 (EU04 og EU08)   CX02 p. 1191 

 E  338 Phosphorsyre E 338 (EU04 og EU08)   CX05 p. 135 

 E  339 Mononatrium- 

      phosphat   E 339 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 1341 

 E  339 Dinatrium- 

      phosphat   E 339 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 547 

 E  339 Trinatrium- 

      phosphat   E 339 iii (EU04 og EU08) CX02 p. 1559 

 E  340 Monokalium- 

      phosphat   E 340 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 1159 

 E  340 Dikalium- 

      phosphat   E 340 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 531 

 E  340 Trikalium- 

      phosphat   E 340 iii (EU04 og EU08) CX02 p. 1553 

 E  341 Monocalcium- 

      phosphat   E 341 i (EU04 og EU08) 

 E  341 Dicalcium- 

      phosphat   E 341 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 315 

 E  341 Tricalcium- 

      phosphat   E 341 iii (EU04 og EU07) CX02 p. 1525 

 E  350 Natriummalat CX02 p. 1365       CX02 p. 1365 

 E  350 Natrium- 

      hydrogenmalat CX02 p. 1353       CX02 p. 1353 

 E  352 Calciummalat CX02 p. 313       CX02 p. 313 

 E  352 Calcium- 

      hydrogenmalat 

 E  353 Metavinsyre 

 E  354 Calciumtartrat 

 E  355 Adipinsyre  CX02 p. 25        CX02 p. 25 

 E  356 Natriumadipat 

 E  357 Kaliumadipat 

 E  363 Ravsyre    FCC III p. 314      FCC III p. 314 

 E  380 Triammonium- 

      citrat    CX02 p. 1523       CX02 p. 1523 

 E  385 Calciumdi- 

      natriu- 

      methylen- 

      diamintetra- 

      acetat 

      (Calciumdi- 

      natrium - 

      EDTA)     CX02 p. 291       CX02 p. 291 

 E  400 Alginsyre   E 400 (EU05 og EU07)   CX05 p. 5 

 E  401 Natrium- 

      alginat    E 401 (EU05 og EU07)   CX05 p. 171 

 E  402 Kalium- 

      alginat    E 402 (EU05 og EU07)   CX05 p. 145 

 E  403 Ammonium- 

      alginat    E 403 (EU05 og EU07)   CX05 p. 15 

 E  404 Calcium- 

      alginat    E 404 (EU05 og EU07)   CX05 p. 19 

 E  405 Propylen- 

      glycol- 

      alginat    E 405 (EU05 og EU07)   CX05 p. 167 

 E  406 Agar     E 406 (EU05 og EU07)   CX05 p. 1 

 E  407 Carrageenan  E 407 (EU05, EU07 og 

             EU13)          CX02 p. 389 

 E  410 Johannes- 

      brødkernemel E 410 (EU05 og EU07)   CX05 p. 37 

 E  412 Guargummi   E 412 (EU05 og EU07)   CX05 p. 81 

 E  413 Traganth   E 413 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1517 

 E  414 Arabisk gummi 

      (Akaciegummi) E 414 (EU05 og EU07)   CX05 p. 83 

 E  415 Xanthangummi E 415 (EU05 og EU10)   CX02 p. 1581 

 E  416 Karayagummi  E 416 (EU05 og EU07)   CX02 p. 821 

 E  417 Taragummi   CX02 p. 1475       CX02 p. 1475 

 E  418 Gellangummi  CX02 p. 669       CX02 p. 669 

 E  420 Sorbitol   E 420 i (EU15)      CX02 p. 1415 

 E  420 Sorbitolsirup E 420 ii (EU15)     CX02 p. 1421 

 E  421 Mannitol   E 421 (EU15)       CX02 p. 919 

 E  422 Glycerol   E 422 (EU05 og EU07)   CX02 p. 697 

 E  431 Polyoxy- 

      ethylen(40) 

      stearat    CX02 p. 1133       CX02 p. 1133 

 E  432 Polyoxy- 

      ethylen(20) 

      sorbitanmono- 

      laurat 

      (Polysorbat 

      20)      CX02 p. 1121       CX02 p. 1121 

 E  433 Polyoxy- 

      ethylen(20) 

      sorbitanmono- 

      oleat 

      (Polysorbat 

      80)      CX02 p. 1123       CX02 p. 1123 

 E  434 Polyoxy- 

      ethylen(20) 

      sorbitanmono- 

      palmitat 

      (Polysorbat 

      40)      CX02 p. 1125       CX02 p. 1125 

 E  435 Polyoxy- 

      ethylen(20) 

      sorbitanmono- 

      stearat 

      (Polysorbat 

      60)      CX02 p. 1127       CX02 p. 1127 

 E  436 Polyoxy- 

      ethylen(20) 

      sorbitantri- 

      stearat 

      (Polysorbat 

      65)      CX02 p. 1129       CX02 p. 1129 

 E  440 Pectin    E 440 i (EU05 og EU07)  CX03 p. 87 

 E  440 Amideret 

      pectin    E 440 ii (EU05 og EU07) CX03 p. 87 

 E  442 Ammonium- 

      phosphatider CX02 p. 91        CX02 p. 91 

 E  444 Saccharose- 

      acetatiso- 

      butyrat    CX02 p. 1441       CX02 p. 1441 

 E  445 Glycerol- 

      estere af 

      fyrreharpiks CX05 p. 69        CX05 p. 69 

 E  450 Dinatriumdi- 

      phosphat   E 450a i (EU05 og EU07) CX02 p. 553 

 E  450 Trinatrium- 

      diphosphat  E 450a ii (EU05 og EU07) 

 E  450 Tetranatrium- 

      diphosphat  E 450a iii (EU05 og EU07)CX02 p. 1493 

 E  450 Dikaliumdi- 

      phosphat 

 E  450 Tetrakalium- 

      diphosphat  E 450a iv (EU05 og EU07) CX02 p. 1491 

 E  450 Dicalciumdi- 

      phosphat   CX02 p. 495       CX02 p. 495 

 E  450 Monocalcium- 

      diphosphat 

 E  451 Pentanatrium- 

      triphosphat  E 450b i (EU05 og EU07) CX02 p. 1065 

 E  451 Pentakalium- 

      triphosphat  E 450b ii (EU05 og EU07) CX02 p. 1061 

 E  452 Natriumpoly- 

      phosphater  E 450c i (EU05 og EU07) CX02 p. 1379 

 E  452 Kalium- 

      polyphos- 

      phater    E 450c ii (EU05 og EU07) CX02 p. 1185 

 E  452 Natriumcal- 

      ciumpolyphos- 

      phater 

 E  452 Calciumpoly- 

      phosphater  CX02 p. 323       CX02 p. 323 

 E  460 Mikrokrystal- 

      linsk 

      cellulose   E 460 i (EU05 og EU07)  CX05 p. 97 

 E  460 Cellulose- 

      pulver    E 460 ii (EU05 og EU10) CX02 p. 1199 

 E  461 Methylcellu- 

      lose     E 461 (EU05 og EU07)   CX02 p. 933 

 E  463 Hydroxypropyl- 

      cellulose   E 463 (EU05 og EU07)   CX02 p. 773 

 E  464 Hydroxy- 

      propylmethyl- 

      cellulose   E 464 (EU05 og EU07)   CX02 p. 779 

 E  465 Methylethyl- 

      cellulose   E 465 (EU05 og EU07)   CX02 p. 939 

 E  466 Carboxymethyl- 

      cellulose 

 E  466 Natrium- 

      carboxymethyl- 

      cellulose   E 466 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1325 

 E  470a Natrium-, 

      kalium- og 

      calciumsalte 

      af fedtsyrer E 470 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1283 

 E  470b Magnesium- 

      salte af 

      fedtsyrer 

 E  471 Mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 471 (EU05 og EU07)   CX02 p. 987 

 E  472a Eddikesyre- 

      estere af 

      mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 472a (EU05 og EU07)  CX02 p. 13 

 E  472b Mælkesyre- 

      estere af 

      mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 472b (EU05 og EU07)  CX02 p. 829 

 E  472c Citronsyre- 

      estere af 

      mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 472c (EU05 og EU07)  CX02 p. 455 

 E  472d Vinsyreestere 

      af mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 472d (EU05 og EU07) 

 E  472e Mono- og 

      diacetylvin- 

      syreestere 

      af mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 472e (EU05 og EU07)  CX05 p. 61 

 E  472f Blandede 

      eddike- og 

      vinsyreestere 

      af mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 472f (EU05 og EU07) 

 E  473 Saccharose- 

      estere af 

      fedtsyrer   E 473 (EU05, EU07, EU13 

             og EU14)         CX05 p. 189 

 E  474 Saccharose- 

      estere i 

      blanding med 

      mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer E 474 (EU05, EU07 

             og EU10)         CX02 p. 1435 

 E  475 Polyglycerol- 

      estere af 

      fedtsyrer   E 475 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1117 

 E  476 Polyglycerol- 

      polyricino- 

      leat     CX02 p. 1119       CX02 p. 1119 

 E  477 Propylen- 

      glycolestere 

      af fedtsyrer E 477 (EU05, EU07 og 

             EU10)          CX02 p. 1225 

 E  479b Termisk 

      oxideret 

      sojaolie 

      omsat med 

      mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer CX03 p. 131       CX03 p. 131 

 E  481 Natrium- 

      stearoyll- 

      actylat    E 481 (EU05 og EU07)   CX05 p. 181 

 E  482 Calcium- 

      stearoyl- 

      lactylat   E 482 (EU05 og EU07)   CX05 p. 23 

 E  483 Stearyl- 

      tartrat    E 483 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1431 

 E  491 Sorbitanmono- 

      stearat    CX02 p. 1411       CX02 p. 1411 

 E  492 Sorbitan- 

      tristearat  CX03 p. 113       CX03 p. 113 

 E  493 Sorbitan- 

      monolaurat  CX05 p. 187       CX05 p. 187 

 E  494 Sorbitan- 

      monooleat   CX02 p. 1407       CX02 p. 1407 

 E  495 Sorbitan- 

      monopalmitat CX02 p. 1409       CX02 p. 1409 

 E  500 Natrium- 

      carbonat   CX02 p. 1323       CX02 p. 1323 

 E  500 Natrium- 

      hydrogen- 

      carbonat   CX02 p. 1351       CX02 p. 1351 

 E  500 Natrium- 

      sesqui- 

      carbonat   CX02 p. 1389       CX02 p. 1389 

 E  501 Kalium- 

      carbonat   CX02 p. 1153       CX02 p. 1153 

 E  501 Kalium- 

      hydrogen- 

      carbonat   CX02 p. 1165       CX02 p. 1165 

 E  503 Ammonium- 

      carbonat   CX02 p. 77        CX02 p. 77 

 E  503 Ammonium- 

      hydrogen- 

      carbonat   CX02 p. 83        CX02 p. 83 

 E  504 Magnesium- 

      carbonat   CX02 p. 875       CX02 p. 875 

 E  504 Magnesium- 

      hydroxid- 

      carbonat 

      (Magnesium- 

      hydrogen- 

      carbonat)   CX02 p. 875       CX02 p. 875 

 E  507 Saltsyre   CX02 p. 759       CX02 p. 759 

 E  508 Kaliumchlorid CX02 p. 1155       CX02 p. 1155 

 E  509 Calcium- 

      chlorid    CX02 p. 277       CX02 p. 277 

 E  511 Magnesium- 

      chlorid    CX02 p. 869       CX02 p. 869 

 E  512 Stannochlorid CX02 p. 1423       CX02 p. 1423 

 E  513 Svovlsyre   CX02 p. 1457       CX02 p. 1457 

 E  514 Natrium- 

      sulfat    FCC III p. 302      FCC III p. 302 

 E  514 Natrium- 

      hydrogensulfat 

 E  515 Kaliumsulfat CX02 p. 1195       CX02 p. 1195 

 E  515 Kaliumhy- 

      drogensulfat 

 E  516 Calciumsulfat CX02 p. 341       CX02 p. 341 

 E  520 Aluminium- 

      sulfat    CX02 p. 67        CX02 p. 67 

 E  521 Aluminium- 

      natriumsulfat CX02 p. 65        CX02 p. 65 

 E  522 Aluminium- 

      kaliumsulfat CX02 p. 55        CX02 p. 55 

 E  523 Aluminiumam- 

      moniumsulfat CX02 p. 51        CX02 p. 51 

 E  524 Natrium- 

      hydroxid   CX02 p. 1361       CX02 p. 1361 

 E  525 Kalium- 

      hydroxid   CX02 p. 1167       CX02 p. 1167 

 E  526 Calcium- 

      hydroxid   CX02 p. 301       CX02 p. 301 

 E  527 Ammonium- 

      hydroxid   CX02 p. 85        CX02 p. 85 

 E  528 Magnesium- 

      hydroxid   CX02 p. 881       CX02 p. 881 

 E  529 Calciumoxid  CX02 p. 317       CX02 p. 317 

 E  530 Magnesiumoxid CX02 p. 889       CX02 p. 889 

 E  535 Natriumferro- 

      cyanid    CX02 p. 651       CX02 p. 651 

 E  536 Kaliumfer- 

      rocyanid   CX02 p. 651       CX02 p. 651 

 E  538 Calciumfer- 

      rocyanid   CX02 p. 651       CX02 p. 651 

 E  541 Natrium- 

      aluminium- 

      phosphat, 

      surt     CX02 p. 1311       CX02 p. 1311 

 E  551 Silicium- 

      dioxid    CX02 p. 1295       CX02 p. 1295 

 E  552 Calcium- 

      silikat    CX02 p. 335       CX02 p. 335 

 E  553a Magnesium- 

      silikat    CX02 p. 893       CX02 p. 893 

 E  553a Magnesiumtri- 

      silikat    Ph.Eur.2 p. 403     Ph.Eur.2 p. 403 

 E  553b Talkum    CX02 p. 1467       CX02 p. 1467 

 E  554 Natriumalu- 

      miniumsilikat CX02 p. 1315       CX02 p. 1315 

 E  555 Kaliumalu- 

      miniumsilikat 

 E  556 Calcium- 

      aluminium- 

      silikat    CX02 p. 265       CX02 p. 265 

 E  559 Aluminium- 

      silikat 

      (Kaolin)   CX02 p. 61        CX02 p. 61 

 E  570 Fedtsyrer 

 E  574 Gluconsyre  JSFA VI p. 367      JSFA VI p. 367 

 E  575 Glucono- 

      delta-lacton CX02 p. 679       CX02 p. 679 

 E  576 Natrium- 

      gluconat   CX02 p. 1349       CX02 p. 1349 

 E  577 Kalium- 

      gluconat   CX02 p. 1161       CX02 p. 1161 

 E  578 Calcium- 

      gluconat   CX02 p. 293       CX02 p. 293 

 E  579 Ferrogluconat CX02 p. 655       CX02 p. 655 

 E  585 Ferrolactat  CX02 p. 659       CX02 p. 659 

 E  620 Glutaminsyre CX02 p. 695       CX02 p. 695 

 E  621 Mononatrium- 

      glutaminat  CX02 p. 997       CX02 p. 997 

 E  622 Monokalium- 

      glutaminat  CX02 p. 995       CX02 p. 995 

 E  623 Calciumdi- 

      glutaminat  CX02 p. 289       CX02 p. 289 

 E  624 Monoammonium- 

      glutaminat  CX02 p. 989       CX02 p. 989 

 E  625 Magnesiumdi- 

      glutaminat  CX02 p. 871       CX02 p. 871 

 E  626 Guanylsyre  CX02 p. 729       CX02 p. 729 

 E  627 Dinatrium- 

      guanylat   CX04 p. 37        CX04 p. 37 

 E  628 Dikalium- 

      guanylat   CX02 p. 527       CX02 p. 527 

 E  629 Calcium- 

      guanylat   CX02 p. 295       CX02 p. 295 

 E  630 Inosinsyre  CX02 p. 787       CX02 p. 787 

 E  631 Dinatrium- 

      inosinat   CX04 p. 41        CX04 p. 41 

 E  632 Dikalium- 

      inosinat   CX02 p. 535       CX02 p. 535 

 E  633 Calcium- 

      inosinat   CX02 p. 305       CX02 p. 305 

 E  634 Calcium-5'- 

      ribonucleo- 

      tider     CX02 p. 329       CX02 p. 329 

 E  635 Dinatrium-5'- 

      ribonucleo- 

      tider     CX02 p. 555       CX02 p. 555 

 E  640 Glycin    Ph.Eur.2 p. 614     Ph.Eur.2 p. 614 

 E  640 Natrium- 

      glycinat 

 E  900 Dimethyl- 

      polysiloxan  CX02 p. 1099       CX02 p. 1099 

 E  901 Bivoks, hvidt 

      og gult    CX03 p. 7        CX03 p. 7 

 E  902 Candelil- 

      lavoks    CX03 p. 15        CX03 p. 15 

 E  903 Carnaubavoks CX05 p. 33        CX05 p. 33 

 E  904 Shellak    CX03 p. 105       CX03 p. 105 

 E  912 Montansyre- 

      estere 

 E  914 Oxideret 

      polyethylenvoks 

 E  927b Carbamid   CX04 p. 131       CX04 p. 131 

 E  938 Argon 

 E  939 Helium 

 E  941 Nitrogen   CX05 p. 121       CX05 p. 121 

 E  942 Dinitrogen- 

      oxid     CX02 p. 1009       CX02 p. 1009 

 E  948 Oxygen    Ph.Eur.2 p. 417     Ph.Eur.2 p. 417 

 E  950 Acesulfam- 

      kalium    E 950 (EU15)       CX02 p. 9 

 E  951 Aspartam   E 951 (EU15)       CX02 p. 161 

 E  953 Isomalt    E 953 (EU15)       CX03 p. 55 

 E  957 Thaumatin   E 957 (EU15)       CX02 p. 1495 

 E  959 Neohesperi- 

      dindihydro- 

      chalcon    E 959 (EU15) 

 E  965 Maltitol   E 965 i (EU15)      CX02 p. 909 

 E  965 Maltitolsirup E 965 ii (EU15)     CX05 p. 91 

 E  966 Lactitol   E 966 (EU15)       CX02 p. 831 

 E  967 Xylitol    E 967 (EU15)       CX02 p. 1585 

 E  999 Quillaia- 

      ekstrakt   CX02 p. 1239       CX02 p. 1239 

 E  1200 Polydextrose CX05 p. 137       CX02 p. 137 

 E  1201 Polyvinyl- 

      pyrrolidon  CX02 p. 1135       CX02 p. 1135 

 E  1202 Polyvinyl- 

      polypyrroli- 

      don      CX02 p. 791       CX02 p. 791 

 E  1404 Oxideret 

      stivelse   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1410 Monostivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1412 Distivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1413 Phosphateret 

      distivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1414 Acetyleret 

      distivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1420 Acetyleret 

      stivelse   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1422 Acetyleret 

      distivelse- 

      adipat    CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1440 Hydroxypropyl- 

      stivelse   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1442 Hydroxypro- 

      pyldistivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1450 Stivelsena- 

      triumoctenyl- 

      succinat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1505 Triethyl- 

      citrat    CX02 p. 1543       CX02 p. 1543 

   510 Ammonium-   CX02 p. 79        CX02 p. 79 

      chlorid 

   905 Paraffinolie 

      (høj 

      viskositet)  CX05 p. 113       CX05 p. 113 

   905 Paraffinolie 

     (middel 

     viskositet)  CX05 p. 117 

             (Class I)        CX05 p. 117 

   920 Cysteinhydro- 

      chlorid    FCC III p. 92      FCC III p. 92 

 DK  70 Acrylharpiks, 

      type I    DK 70 

 DK  71 Acrylharpiks, 

      type II    DK 71 

 DK  72 Acrylharpiks, 

      type III   DK 72 

 DK  73 Acryl- 

      harpiks, 

      type IV    DK 73 

 DK  74 Natrium- 

      carboxymethyl- 

      cellulose, 

      tværbunden  USP XXIII p. 2238    USPXXIII p. 2238 

 DK  75 Polyethylen- 

      glycol 

      400-10.000  CX02 p. 1105       CX02 p. 1105 

 DK  80 Diammonium- 

      phosphat   CX02 p. 485       CX02 p. 485 

 DK  81 Kiselsyre 

 DK  82 Natriumhypo- 

      chlorit 

 DK  83 Polyglycerol- 

      estere af 

      dimeriserede 

      sojaolie- 

      fedtsyrer   DK 83 

 DK  84 Termisk 

      oxideret 

      sojaolie   CX03 p. 123       CX03 p. 123 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bærestoffer (herunder opløsningsmidler) m.m.

Til de tilsætningsstoffer, hvis anvendelse er reguleret i henhold til Positivlisten, må man anvende de nedenfor anførte bærestoffer under hensyntagen til de anførte anvendelsesbegrænsninger.

Desuden må der anvendes vand og ethylalkohol, stoffer, som generelt betragtes som levnedsmidler (f.eks. dextrin, gelatine, gluten, kogsalt og sukkerarter) og stoffer, som primært fungerer som surhedsregulerende midler (f.eks. ammoniumhydroxid og citronsyre).

Udover bærestoffer kan der i et tilsætningsstof eller en tilsætningsstofblanding være behov for at anvende tilsætningsstoffer med henblik på at opnå en teknologisk funktion i selve stoffet/blandingen. Sådanne tilsætningsstoffer skal anvendes i mængder, der begrænses mest muligt under hensyntagen til god fremstillingspraksis, og kun med henblik på en virkning over for tilsætningsstoffet/tilsætningsstofblandingen men ikke med det formål at opnå en virkning i de levnedsmidler, hvor stoffet/blandingen anvendes.

Med respekt heraf må der anvendes følgende:

- Antioxidanter til farvestofferne E 160a, E160d, E160e og E160f: E 300-302, E 304 og E 306-309.

- Antioxidanter til fedtholdige tilsætningsstoffer, herunder emulgatorer på basis af fedtstoffer eller fedtsyrer: E 300-302, E 304, E 306-309, E 310-312, E 320, E 321 og E 330-333.

- Konserveringsstoffer til tilsætningsstoffer i vandig opløsning: E 200, E 202-203, E 210-213 og E 280-283.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.   Navn     Specifikation for    Analysemetoder og 

             identitet og renhed   anvendelsesbegræns- 

                         ninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 E  170 Calcium- 

      carbonat   E 170 i (EU16)      CX02 p. 273 

 E  170 Calciumhydro- 

      gencarbonat  E 170 ii 

 E  263 Calciumacetat E 263 (EU01 og EU02)   EU09 og CX02 p. 257 

 E  322 Lecithiner  E 322 (EU04, EU08 og 

             EU11)          CX02 p. 841  Kun 

                         og CX04 p. 65 til 

                                farve- 

                                stof- 

                                fer og 

                                fedt- 

                                oplø- 

                                selige 

                                anti- 

                                oxi- 

                                danter 

 E  331 Mononatrium- 

      citrat    E 331 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 1339 

 E  331 Dinatrium- 

      citrat    E 331 ii (EU04 og EU08) 

 E  331 Trinatrium- 

      citrat    E 331 iii (EU04 og EU08) CX02 p. 1555 

 E  332 Monokalium- 

      citrat    E 332 i (EU04 og EU08)  CX02 p. 1157 

 E  332 Trikalium- 

      citrat    E 332 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 1549 

 E  341 Monocalcium- 

      phosphat   E 341 i (EU04 og EU08) 

 E  341 Dicalcium- 

      phosphat   E 341 ii (EU04 og EU08) CX02 p. 315 

 E  341 Tricalcium- 

      phosphat   E 341 iii (EU04 og EU07) CX02 p. 1525 

 E  400 Alginsyre   E 400 (EU05 og EU07)   CX05 p. 5 

 E  401 Natrium- 

      alginat    E 401 (EU05 og EU07)   CX05 p. 171 

 E  402 Kaliumalginat E 402 (EU05 og EU07)   CX05 p. 145 

 E  403 Ammonium- 

      alginat    E 403 (EU05 og EU07)   CX05 p. 15 

 E  404 Calcium- 

      alginat    E 404 (EU05 og EU07)   CX05 p. 19 

 E  405 Propylen- 

      glycolalginat E 405 (EU05 og EU07)   CX05 p. 167 

 E  406 Agar     E 406 (EU05 og EU07)   CX05 p. 1 

 E  407 Carrageenan  E 407 (EU05, EU07 og 

             EU13)          CX02 p. 389 

 E  410 Johannesbrød- 

      kernemel   E 410 (EU05 og EU07)   CX05 p. 37 

 E  412 Guargummi   E 412 (EU05 og EU07)   CX05 p. 81 

 E  413 Traganth   E 413 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1517 

 E  414 Arabisk gummi 

      (Akaciegummi) E 414 (EU05 og EU07)   CX05 p. 83 

 E  415 Xanthangummi E 415 (EU05 og EU10)   CX02 p. 1581 

 E  420 Sorbitol   E 420 i (EU15)      CX02 p. 1415 

 E  421 Mannitol   E 421 (EU15)       CX02 p. 919 

 E  422 Glycerol   E 422 (EU05 og EU07)   CX02 p. 697 

 E  432 Polyoxy-   CX02 p. 1121       CX02 p. 1121 

      ethylen 

      (20)sorbitan- 

      monolaurat 

      (Polysorbat 

      20) 

 E  433 Polyoxy-   CX02 p. 1123       CX02 p. 1123 

      ethylen 

      (20)sorbitan- 

      monooleat 

      (Polysorbat                     Kun 

      80)                         til 

 E  434 Polyoxy-   CX02 p. 1125       CX02 p. 1125 farve- 

      ethylen                       stof- 

      (20)sorbitan-                    fer, 

      monopalmitat                    fedt- 

      (Polysorbat                     oplø- 

      40)                         seli- 

 E  435 Polyoxy-   CX02 p. 1127       CX02 p. 1127 ge an- 

      ethylen                       tioxi- 

      (20)sorbitan-                    danter 

      monostearat                     og 

      (Polysorbat                     skum- 

      60)                         dæmp- 

                                nings- 

                                midler 

 E  436 Polyoxy-   CX02 p. 1129       CX02 p. 1129 

      ethylen 

      (20)sorbitan- 

      tristearat 

      (Polysorbat 

      65) 

 E  440 Pectin    E 440 i (EU05 og EU07)  CX03 p. 87 

 E  440 Amideret 

      pectin    E 440 ii (EU05 og EU07) CX03 p. 87 

 E  442 Ammonium- 

      phosphatider CX02 p. 91        CX02 p. 91 53 Kun 

                                til 

                                anti- 

                                oxi- 

                                dan- 

                                ter 

 E  460 Mikrokrystallinsk 

      cellulose   E 460 i (EU05 og EU07)  CX05 p. 97 

 E  460 Cellulose- 

      pulver    E 460 ii (EU05 og EU10) CX02 p. 1199 

 E  461 Methylcel- 

      lulose    E 461 (EU05 og EU07)   CX02 p. 933 

 E  463 Hydroxypro- 

      pylcellulose E 463 (EU05 og EU07)   CX02 p. 773 

 E  464 Hydroxypro- 

      pylmethylcel- 

      lulose    E 464 (EU05 og EU07)   CX02 p. 779 

 E  465 Methylethyl- 

      cellulose   E 465 (EU05 og EU07)   CX02 p. 939 

 E  466 Carboxymethylcellulose 

 E  466 Natriumcar- 

      boxymethyl- 

      cellulose   E 466 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1325 

 E  470b Magnesiums- 

      salte af 

      fedtsyrer 

 E  471 Mono- og   E 471 (EU05 og EU07)   CX02 p. 987 

      diglycerider 

      af 

      fedtsyrer 

 E  472a Eddikesyre-  E 472a (EU05 og     CX02 p. 13 

      estere af   EU07) 

      mono- og 

      diglycerider 

      af fedtsyrer 

 E  472c Citronsyre-  E 472c (EU05 og     CX02 p. 455 Kun til 

      estere af   EU07)                 farve- 

      mono- og                      stof- 

      diglyce-                      fer, 

      rider af                      fedt- 

      fedtsyrer                      oplø- 

 E  472e Mono- og   E 472e (EU05 og            seli- 

      diacetylvin- EU07)                 ge an- 

      syre-                        tioxi- 

      estere af                      dan- 

      mono- og                      ter og 

      diglycerider                    næ- 

      af fedtsyrer                    rings- 

                                stof- 

                                fer 

 E  473 Saccharose-  E 473 (EU05, EU07,    CX05 p. 97 

      estere af   EU13 og EU14) 

      fedtsyrer 

 E  475 Polyglycerol- E 475 (EU05 og EU07)   CX02 p. 1117 

      estere af 

      fedtsyrer 

 E  491 Sorbitan-   CX02 p. 1411       CX02 p. 1411 

      monostearat 

 E  492 Sorbitan-   CX03 p. 113       CX03 p. 113 Kun 

      tristearat                     til 

 E  493 Sorbitan-   CX05 p. 187       CX05 p. 187 farve- 

      monolaurat                     stof- 

 E  494 Sorbitan-   CX02 p. 1407       CX02 p. 1407 fer og 

      monooleat                      skum- 

 E  495 Sorbitan-   CX02 p. 1409       CX02 p. 1409 dæmp- 

      monopalmitat                    nings- 

                                midler 

 E  501 Kaliumcar- 

      bonat     CX02 p. 1153       CX02 p. 1153 

 E  501 Kaliumhydro- 

      gencarbonat  CX02 p. 1165       CX02 p. 1165 

 E  504 Magnesium- 

      carbonat   CX02 p. 875       CX02 p. 875 

 E  504 Magnesium- 

      hydroxid- 

      carbonat 

      (Magnesium- 

      hydrogen- 

      carbonat)   CX02 p. 875       CX02 p. 875 

 E  508 Kaliumchlorid CX02 p. 1155       CX02 p. 1155 

 E  509 Calcium- 

      chlorid    CX02 p. 277       CX02 p. 277 

 E  511 Magnesium- 

      chlorid    CX02 p. 869       CX02 p. 869 

 E  514 Natriumsulfat FCC III p. 302      FCC III p. 302 

 E  514 Natriumhy- 

      drogensulfat 

 E  515 Kaliumsulfat CX02 p. 1195       CX02 p. 1195 

 E  515 Kaliumhy- 

      drogensulfat 

 E  516 Calciumsulfat CX02 p. 341       CX02 p. 341 

 E  517 Ammonium- 

      sulfat    CX02 p. 67        CX02 p. 67 

 E  551 Silicium -  CX02 p. 1295       CX02 p. 1295 Kun 

      dioxid                       til 

 E  552 Calcium-   CX02 p. 335       CX02 p. 335 emul- 

      silikat                       gato- 

                                rer, 

                                farve- 

                                stof- 

                                fer og 

                                næ- 

                                rings- 

                                stof- 

                                fer, 

                                højst 

                                50 

                                g/kg 

 E  553b Talkum    CX02 p. 1467       CX02 p. 1467 

                                Kun 

 E  558 Bentonit   Ph.Eur.2 p. 467     Ph.Eur.2 p.46 til 

                                farve- 

                                stof- 

                                fer, 

                                højst 

                                50 

                                g/kg 

 E  559 Aluminium-  CX02 p. 61        CX02 p. 61 

      silikat 

      (Kaolin) 

 E  577 Kalium- 

      gluconat   CX02 p. 1161       CX02 p. 1161 

 E  640 Glycin    Ph.Eur.2 p. 614     Ph.Eur.2 p. 614 

 E  640 Natrium- 

      glycinat 

 E  901 Bivoks, hvidt 

      og gult    CX03 p. 7        CX03 p. 7 53 Kun 

                                far- 

                                ve- 

                                stof- 

                                fer 

 E  953 Isomalt    E 953 (EU15)       CX03 p. 55 

 E  965 Maltitol   E 965 i (EU15)      CX02 p. 909 

 E  966 Lactitol   E 966 (EU15)       CX02 p. 831 

 E  967 Xylitol    E 967 (EU15)       CX02 p. 1585 

 E  1200 Polydextrose CX05 p. 137       CX02 p. 137 

 E  1201 Polyvinyl-  CX02 p. 1135       CX02 p. 1135 

      pyrrolidon 

                                Kun 

 E  1202 Polyvinyl-  CX02 p. 791       CX02 p. 791 til 

      polypyr-                      søde- 

      rolidon                       stof- 

                                fer 

 E  1404 Oxideret 

      stivelse   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1410 Monostivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1412 Distivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1413 Phosphateret 

      distivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1414 Acetyleret 

      distivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1420 Acetyleret 

      stivelse   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1422 Acetyleret 

      distivelse- 

      adipat    CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1440 Hydroxypro- 

      pylstivelse  CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1442 Hydroxypro- 

      pyldistivelse- 

      phosphat   CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1450 Stivelse- 

      natriumoc- 

      tenylsuccinat CX02 p. 965       CX02 p. 965 

 E  1505 Triethyl- 

      citrat    CX02 p. 1543       CX02 p. 1543 

 E  1518 Glyceryl- 

      triacetat 

      (Triacetin)  CX02 p. 1521       CX02 p. 1521 

 DK  90 Propylen- 

      glycol    EU04 og EU08             Kun til 

                               antioxi- 

                               danter, 

                               emulga- 

                               torer, 

                               enzymer 

                               og 

                               farve- 

                               stoffer 

                               resulte- 

                               rende i 

                               et ind- 

                               hold på 

                               højst 

                               1 g/kg 

                               levneds- 

                               middel 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afsnit C 

 Indeks over levnedsmidler 

 Levnedsmiddel                Indplacering 

 Abrikoser, tørrede                 4.3.1 

 Acidophilusmælk                  1.2.1.1 

 Agurker, syltede                  4.3.2 

 Americano                    14.2.3.4 

 Ananassaft                     14.1.2 

 Aniskoncentrat                   14.1.4 

 Aperitifvin                   14.2.3.4 

 Appelsiner                  4.1.1, 4.1.2 

 Asier, syltede                   4.3.2 

 Bacon                    8.2.1, 8.2.2 

 Bagaceira velha                 14.2.6.1 

 Bagegær                       12.8 

 Bagværk                         7 

 Bambusskud, konserverede              4.3.3 

 Bananer                   4.1.1, 4.1.2 

 Barley water                   14.1.4 

 Battere                        6.6 

 Bayonneskinke                8.2.1, 8.2.2 

 Bearnaisesauce               12.6.1, 12.6.2 

 »Beverage whiteners«             1.3.2, 1.5.2 

 Biere de table                  14.2.1 

 Bigarreaux -kirsebær                4.3.3 

 Biskuit                        7.2 

 Bitter soda                   14.2.3.4 

 Bitter vino                   14.2.3.4 

 Blocs de foie gras                 8.2.2 

 Blodpølse                      8.3.2 

 Blæksprutter                      9 

 Bløddyr                         9 

 Blåskimmeloste                   1.6.2 

 Boghvedegryn                     6.1 

 Bolcher                        5.2 

 Boller                        7.1 

 Bouillon                       12.5 

 Bov, kogt                      8.2.2 

 Brandy                     14.2.6.1 

 Breakfast sausages                 8.1.2 

 Brød                         7.1 

 Brændevin                    14.2.6.1 

 Budding                     1.7, 13.2 

 Bulgur                        6.1 

 Buns                         7.1 

 Burger meat                    8.1.2 

 Butifarra fresca                  8.1.2 

 Byggryn                        6.1 

 Bælgfrugter                       4 

 Bær                           4 

 Bærmost                      14.1.2 

 Bønnespirer                 4.1.1, 4.3.3 

 Børnemad                       13.2 

 Cacaomælk                      1.1.2 

 Capile groselha                  14.1.4 

 Cappuccinopulver                  14.1.5 

 Cervelatpølse                    8.3.2 

 Champagne                    14.2.3.2 

 Champignon                       4 

 Chokolade                       5.1 

 Chokolade, fyldt                 5.1, 5.2 

 Chokolade, hvid                    5.1 

 Chokolademousse                 1.7, 10.5 

 Chokolademælk                    1.1.2 

 Chorizo -pølse                   8.3.1 

 Christmas pudding                  7.2 

 Chutney                      4.3.6 

 Cider                       14.2.2 

 Cidre bouche                   14.2.2 

 Cikorie                      14.1.5 

 Cikorieekstrakt                  14.1.5 

 Citroner                   4.1.1, 4.1.2 

 Citronsaft                     14.1.2 

 Citrusskal, kandiseret               4.3.5 

 Clarea                     14.2.3.4 

 Clotted cream                   1.4.3 

 Cocktailbær                     4.3.5 

 Cognac                      14.2.6.1 

 Cornflakes                      6.3 

 Crangon crangon, rejer                 9 

 Crangon vulgaris, rejer                 9 

 Creme de pruneaux                4.3.4.1 

 Creme fraiche                   1.2.1.1 

 Desserter     1.7, 2.4, 4.3.7, 6.5, 10.5, 13.2, 16.1 

 Dressings                 12.6.1, 12.6.2 

 Drikkeyoghurt                    1.1.2 

 Druemost                      14.1.2 

 Druesaft                      14.1.2 

 Eau de vie de marc Marque nationale 

 luxembourgeoise                 14.2.6.1 

 Eau de vie de seigle Marque nationale 

 luxembourgeoise                 14.2.6.1 

 Eddike                        12.3 

 Ermol                    1.4.4, 1.5.2 

 Ermolis                         3 

 Farin                        11.2 

 Farmerpølser                    8.3.1 

 Fasaner, kød af                     8 

 Fedtstoffer, animalske               2.1.1 

 Fedtstoffer, vegetabilske              2.1.2 

 Feta                        1.6.2 

 Figenpålæg                  4.3.1, 12.7 

 Filet                        8.2.1 

 Fisk                          9 

 Fiskeboller                 9.3.1.1, 9.5 

 Fiskefars                  9.1.1, 9.2.1 

 Fiskefrikadeller                  9.3.2 

 Fiskeolie                      2.1.1 

 Fiskepostej                    9.3.1.1 

 Fiskerogn    9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.3, 9.4.3, 9.5 

 Fjerkrækød                       8 

 Fladbrød                       7.1 

 Flormelis                      11.2 

 Flæskesteg                  8.1.1, 8.2.2 

 Flæskesvær                     8.2.2 

 Fløde                    1.4.1, 1.4.2 

 Flødeis                         3 

 Flødeost                      1.6.1 

 Flødepulver                     1.5.2 

 Fløderand                       1.7 

 Flødeskum                  1.4.1, 1.4.2 

 Foie gras                     8.2.2 

 Foie gras entier                  8.2.2 

 Franskbrød                      7.1 

 Fromage                       10.5 

 Frugt, kandiseret                  4.3.5 

 Frugter                         4 

 Frugtbrændevin                  14.2.6.1 

 Frugtcocktail                    4.3.2 

 Frugtgrød                     4.3.7 

 Frugtis                         3 

 Frugtkompot                     4.3.6 

 Frugtnektar                    14.1.3 

 Frugtpure                      4.3.6 

 Frugtsaft                     14.1.2 

 Frugtsauce                     4.3.6 

 Frugtspiritus                  14.2.6.1 

 Frugtvin                      14.2.4 

 Frugtyoghurt                     1.7 

 Frø                           4 

 Frølår                         8 

 Fårekød                         8 

 »Gaseosa«                     14.1.4 

 Gehakt                       8.1.2 

 Gelatine                       12.9 

 Gele                   4.3.4.1, 4.3.4.2 

 Gheeolie                      2.1.1 

 Glucose                       11.1 

 Glucosesirup                     11.1 

 Gluten                        12.9 

 Gnocchi                       6.4 

 Grappa                     14.2.6.1 

 Grappa invecchiata               14.2.6.1 

 Gryn                         6.1 

 Grøntsager                       4 

 Grøntsagssaft                   14.1.2 

 Grøntsager, kandiserede               4.3.5 

 Gær                         12.8 

 Gæringseddike                    12.3 

 Gærprotein, hydrolyseret               12.2 

 Halspastiller                     5.2 

 Hamburgerryg                 8.2.1, 8.2.2 

 Hasselnødder, afskallede eller med skal       4.1.1 

 Havregryn                       6.1 

 Hedvin                      14.2.3.3 

 Hirse                          6 

 Hirsemel                       6.2 

 Hollandaisesauce              12.6.1, 12.6.2 

 Honning                       11.3 

 Hummere                         9 

 Hvedemel                       6.2 

 Hvedeflager                      6.1 

 Hvidskimmeloste                   1.6.2 

 Hytteost                      1.6.1 

 Hønsesalat                      12.7 

 Ingefær, tørret                   4.3.1 

 Italiensk salat                   12.7 

 Jagtpølse                      8.3.2 

 Jams                       4.3.4.2 

 Jellies                     4.3.4.2 

 Jomfruolie                     2.1.2 

 Jordnødder, saltede                 15.2 

 Juice                       14.1.2 

 Kaffe                       14.1.5 

 Kaffeerstatning                  14.1.5 

 Kakao                         5.1 

 Kakaomælk                      1.1.2 

 Kammerjunkere                     7.2 

 Kandis                        11.2 

 Kaniner, kød af                     8 

 Karameller                      5.2 

 Karry                        12.2 

 Kartoffelchips                    15.1 

 Kartoffeldej                    4.3.6 

 Kartoffelflager, -granulater, -pulver        4.3.1 

 Kartoffelmel                     6.2 

 Kartoffelstivelse                   6.2 

 Kastanjecreme                   4.3.4.1 

 Kaviar                       9.4.3 

 Kefir                       1.2.1.1 

 Kiks                      7.2, 13.2 

 Kildevand                    14.1.1.1 

 Kippers                       9.5 

 Klid                         6.2 

 Klipfisk                      9.3.3 

 Knækbrød                       7.1 

 Kogepølser                     8.3.2 

 Kogsalt                       12.1 

 Kokosmel                      4.3.1 

 Konfektureprodukter                  5.2 

 Konsumfløde                 1.4.1, 1.4.2 

 Konsumis                        3 

 Konsummælk                    1.1.1.1 

 Korn                         6.1 

 Korn                      14.2.6.1 

 Kornbrand                    14.2.6.1 

 Kornkaffe                     14.1.5 

 Kornspiritus                   14.2.6.1 

 Kosttilskud                     13.6 

 Kransekage                      7.2 

 Krebsdyr                        9 

 Krebsdyrpostej                  9.3.1.2 

 Krydderbrisling                  .9.4.2 

 Krydderier                      12.2 

 Kryddersild                     9.4.2 

 Kryddersmør                    2.2.1.1 

 Krydderurter                     12.2 

 Kvan, kandiseret                  4.3.5 

 Kvarg                        1.6.1 

 Kvarg med frugt                    1.7 

 Kærnemælk                     1.1.1.2 

 Kærnemælkkoldskål                  1.1.2 

 Kærnemælkspulver                  1.5.2 

 Kød                           8 

 Kødboller                      8.3.2 

 Kødekstrakt                     12.2 

 Kødfars                       8.1.2 

 Kødpate                       8.3.2 

 Kødpie                       8.3.2 

 Kødpostej                      8.3.2 

 Kødpølse                      8.3.2 

 Lakrids                        5.2 

 Laks, gravad                    9.3.3 

 Langæg                        10.4 

 Letmælk                      1.1.1.1 

 Lever                    8.1.1, 8.2.2 

 Leverpostej                     8.3.2 

 Likør                      14.2.6.1 

 Limesaft                      14.1.2 

 Limonade                      14.1.4 

 Limonadeis                       3 

 Linser                       4.3.1 

 Litchi-blommer                   4.3.3 

 London gin                   14.2.6.1 

 Longaniza fresca                  8.1.2 

 Luncheon meat                   8.3.2 

 Læskedrikke                    14.1.4 

 Made wine                     14.2.4 

 Madeira                     14.2.3.3 

 Majskolber                     4.1.1 

 Majsmel                        6.2 

 Majsolie                      2.1.2 

 Majsstivelse                     6.2 

 Makaroni                       6.4 

 Makrel, røget                    9.3.3 

 Makrel i tomat                    9.5 

 Makroner                       7.2 

 Malakoffpølser                   8.3.2 

 Malt bread                      7.1 

 Mandler                       4.1.1 

 Mandler, ristede                   15.2 

 Mangochutney                    4.3.6 

 Maraschino                   14.2.6.1 

 Marc                       14.2.6.1 

 Marcipan                       5.2 

 Marengs                        7.2 

 Margarine                     2.2.1.2 

 Marmalades                    4.3.4.2 

 Marmelade                4.3.4.1. 4.3.4.2 

 Mayonnaise                     12.6.1 

 Medisterpølse                8.1.2, 8.3.2 

 Mel                          6.2 

 Melasse                       11.2 

 Mermeladas                    4.3.4.2 

 Milkshake                      1.1.2 

 Minarine                      2.2.2 

 Mimolette- ost                   1.6.2 

 Mineralvand              14.1.1.1, 14.1.1.2 

 Mistra                     14.2.6.1 

 Mjød                        14.2.5 

 Modermælkserstatninger                13.1 

 Morbier -ost                    1.6.2 

 Morgenmadscerealier                  6.3 

 Mortadella                     8.3.2 

 Most                        14.1.2 

 Mostarda di frutta                 4.3.5 

 Mozzarella- ost                  1.6.1 

 Muslinger                        9 

 Musli                         6.3 

 Mælk                       1.1.1.1 

 Mælkeis                         3 

 Mælkeprodukter                     1 

 Mælkepulver                     1.5.1 

 Mørbrad                8.1.1, 8.2.1, 8.2.2 

 Nektar                       14.1.3 

 Nudler                        6.4 

 Nødder, forarbejdede                 15.2 

 Nødder, afskallede eller med skal          4.1.1 

 Nødder, ristede                   15.2 

 Obergacriges Einfachbier             14.2.1 

 Oblater                        7.1 

 Oksefedt                      2.1.1 

 Olie, animalsk                   2.1.1 

 Olie, vegetabilsk                  2.1.2 

 Oliven                       4.3.2 

 Olivenolie                     2.1.2 

 Ost, modnet                     1.6.2 

 Ost, umodnet                    1.6.1 

 Osteskorpe, spiselig      1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.5 

 Ouzo                      14.2.6.1 

 Overgangskost                    13.2 

 Overtræk                      16.2)* 

 Overtrækschokolade                  5.1 

 Pandekager                      6.5 

 Pain courant francais                7.1 

 Paneringsdej                     6.6 

 Papaya, tørret                   4.3.1 

 Parmaskinke                     8.2.1 

 Pasta                         6.4 

 Pasturmas                     8.3.1 

 Peanuts                       15.2 

 Pebermakrel                     9.3.3 

 Peberrodspulp                    4.1.3 

 Perlebyggryn                     6.1 

 Piccalilli                     4.3.6 

 Pickles                       4.3.6 

 Pighuder                        9 

 Piskeskum                      1.4.4 

 Pitta                        7.1 

 Polenta                      4.3.6 

 Popcorn                       15.1 

 Portvin                     14.2.3.3 

 Processed mushy and garden peas          4.3.3 

 Proteinprodukter, fiskelignende           12.9 

 Proteinprodukter, kødlignende            12.9 

 Proteiner, hydrolyserede               12.2 

 Provolone -ost                   1.6.2 

 Pynt                        16.2)* 

 Pærecider                     14.2.2 

 Pølser, bayerske                  8.3.2 

 Pølser, hot-dog                   8.3.2 

 Rasp                         7.1 

 Ravioli, fyld til                  16.3 

 Reaktionsaromaer                   12.2 

 Red leicester -ost                 1.6.2 

 Rejer                          9 

 Relishes                      4.3.6 

 Remoulade                      12.7 

 Ris                          6.1 

 Rismel                        6.2 

 Risengrød                       6.5 

 Roastbeef                  8.1.1, 8.1.2 

 Rodfrugter                       4 

 Rolls                        7.1 

 Rom                       14.2.6.1 

 Rosiner                       4.3.1 

 Rote Gruetze                    4.3.7 

 Rugbrød                        7.1 

 Rundstykker                      7.1 

 Russisk salat                    12.7 

 Rygeost                       1.6.1 

 Rødbeder, syltede                  4.3.2 

 Rødkål, syltet                   4.3.2 

 Sage derby- ost                  1.6.2 

 Sago                         6.1 

 Salami                    8.3.1, 8.3.2 

 Salater, hønse-, italiensk, russisk m.v.       12.7 

 Salchichon                     8.3.1 

 Sambuca                     14.2.6.1 

 Sangria                     14.2.3.4 

 Salt                         12.1 

 Salterstatninger                   12.1 

 Saucisses de Strasbourg              8.3.2 

 Saucer               4.3.6, 12.6.1, 12.6.2 

 Sauerkraut                     4.3.8 

 Scones                        7.2 

 Semuljegryn                      6.2 

 Sennep                        12.4 

 Sherry                      14.2.3.3 

 Sigtebrød                       7.1 

 Sild, marinerede                  9.4.1 

 Sirup                     11.1, 11.2 

 Skimmeloste                     1.6.2 

 Skinke                    8.2.1, 8.2.2 

 Skinke, gravad                   8.2.1 

 Skummetmælk                    1.1.1.1 

 Skummetmælkspulver                 1.5.1 

 Sky                         16.2 

 Skærekager                      7.2 

 Slankekostprodukter                 13.4 

 Smagspræparater                   12.2 

 Smelteost                      1.6.4 

 Smør                       2.2.1.1 

 Smørepålæg                      12.7 

 Småkager                       7.2 

 Snacks                         15 

 Sobrasada                     8.3.1 

 Soda bread                      7.1 

 Sodavand                      14.1.4 

 Sojadrik                      1.1.2 

 Sojaolie                      2.1.2 

 Sojaprotein                     12.9 

 Solsikkeolie                    2.1.2 

 Sorbet                         3 

 Spaghetti                       6.4 

 Spegepølse                  8.3.1, 8.3.2 

 Spegeskinke                     8.2.1 

 Spirer                    4.1.1, 4.3.3 

 Stivelse                       6.2 

 Stivelse, alkalibehandlet               6.2 

 Stivelse, bleget                   6.2 

 Stivelse, enzymbehandlet               6.2 

 Stivelse, fysisk modificeret             6.2 

 Stivelse, syrebehandlet                6.2 

 Spiritus                14.2.6.1, 14.2.6.2 

 Sukat                        4.3.5 

 Sukker                        11.1 

 Suppe                        12.5 

 Surimi             9.2.1, 9.3.1.1, 9.4.4, 9.5 

 Surkål                       4.3.8 

 Svampe                         4 

 Svinefedt                      2.1.1 

 Syltetøj                     4.3.4.2 

 Syrup                       14.1.4 

 Sød ... saft                   14.1.2 

 Sødet ... saft                  14.1.2 

 Sødmælk                      1.1.1.1 

 Sølaks                       9.4.3 

 Table beer                    14.2.1 

 Tafelbier                     14.2.1 

 Tandoori                      12.2 

 Tarme, spiselige                   8.4 

 Te                         14.1.5 

 Tilskudsblandinger                  13.1 

 Tofu                        1.6.5 

 Tomatketchup                    4.3.6 

 Tomatpure                      4.3.6 

 Tomatsauce                     12.6.2 

 Tortillas                       7.1 

 Tsikoudia fra Kreta               14.2.6.1 

 Tsipouro fra Makedonien, Thessalien og Tirnavos 14.2.6.1 

 Tun i olie                      9.5 

 Tvebakker                    7.1, 13.2 

 Tyggegummi                      5.3 

 Tykmælk                      1.2.1.1 

 Tørgær                        12.8 

 Urtete                       14.1.5 

 Vafler                        7.2 

 Valledrikke                     1.1.2 

 Valleost                      1.6.3 

 Valleproteinost                   1.6.3 

 Valnødder, afskallede eller med skal        4.1.1 

 Vermouth                     14.2.3.4 

 Vildt, kød af                      8 

 Vin                        14.2.3 

 Vin, alkoholfri       14.2.3.1, 14.2.3.2, 14.2.3.4 

 Vinbrændevin                   14.2.6.1 

 Vindruekerneolie                  2.1.2 

 Vineddike                      12.3 

 Vingummi                       5.2 

 Vitaminprodukter                   13.6 

 Weinbrand                    14.2.6.1 

 Whiskey                     14.2.6.1 

 Whisky                     14.2.6.1 

 Whiteheart-kirsebær                 4.3.3 

 Wienerbrød                      7.2 

 Wienerpølse                     8.3.2 

 Wiltshirebacon                   8.2.1 

 Ylette                      1.2.1.1 

 Ymer                       1.2.1.1 

 Yoghurt med frugt/frugtsaft              1.7 

 Yoghurt naturel                  1.2.1.1 

 Yoghurt, drikke                   1.1.2 

 Zurra                      14.2.3.4 

 Æblecider                     14.2.2 

 Æblemost                      14.1.2 

 Æbleskiver                      6.5 

 Æg                           10 

 Ærteprotein                     12.9 

 Øl                         14.2.1 

 Øllebrød                       6.5 

 ------------------------------ 

 • *) Pynt og overtræk, der kun tillades i enkelte levnedsmiddelgrupper, er opført i disse grupper.

Afsnit D

Indeks over tilsætningsstoffer

For de af stofferne i listen på side 152, der må anvendes i vin i henhold til de i afsnit A1 anførte forordninger, er der ikke nogen henvisning til de relevante levnedsmiddelgrupper.

Ud for de stoffer, der alene anvendes som næringsstoffer, er der i den sidste rubrik angivet »--».

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn         Nr.    Anvendelse i levnedsmiddelgrupperne 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Acesulfamkalium    E  950 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.7, 

                 2.4, 3, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.5, 7.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 10.5, 

                 12.4, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.2.1, 14.2.2, 15.1, 15.2, 16.1 

 Acetyleret 

 distivelseadipat    E  1422 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Acetyleret 

 distivelsephosphat   E  1414 Som acetyleret distivelseadipat 

 Acetyleret stivelse  E  1420 Som acetyleret distivelseadipat 

 Acrylharpiks, type I  DK  70 13.6 

 Acrylharpiks, type II DK  71 13.6 

 Acrylharpiks, type III DK  72 13.6 

 Acrylharpiks, type IV DK  73 13.6 

 Adipinsyre       E  355 1.7, 2.4, 4.3.7, 6.5, 7.2, 10.5, 

                 14.1.4, 16.1 

 Agar          E  406 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Akaciegummi      E  414 Se arabisk gummi 

 Alfa ...             Se næstfølgende bogstav 

 Alginsyre       E  400 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Allura Red AC     E  129 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.1.2, 

                 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 

                 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Aluminium       E  173 5.2 

 Aluminiumammonium- 

 sulfat         E  523 4.3.5, 10.2, 10.3, 10.4 

 Aluminiumkaliumsulfat E  522 Som aluminiumammoniumsulfat 

 Aluminiumnatriumsulfat E  521 Som aluminiumammoniumsulfat 

 Aluminiumsilikat    E  559 1.6.1., 1.6.2, 1.6.4, 12.1, 13.6, 

                 16.4, 16.5 

 Aluminiumsulfat    E  520 Som aluminiumammoniumsulfat 

 Amaranth        E  123 9.4.3, 14.2.3.4, 14.2.6.1, 14.2.6.2 

 Amideret pectin    E  440 Som pectin 

 Ammonieret karamel  E  150c Som karamel 

 Ammonieret sulfiteret 

 karamel        E  150d Som karamel 

 Ammoniumalginat    E  403 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Ammoniumcarbonat    E  503 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Ammoniumchlorid       510 5.2, 5.3, 14.2.6.1., 14.2.6.2 

 Ammoniumheptamolybdat DK  53 - 

 Ammoniumhydrogen- 

 carbonat        E  503 Som ammoniumcarbonat 

 Ammoniumhydroxid    E  527 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Ammoniumphosphatider  E  442 5.1, 5.2 

 Ammoniumsulfat     E  517 Kun som bærestof 

 Annattoekstrakter   E  160b 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.7, 6.3, 6.5, 7.2, 

                 8.4, 9.3.3, 10.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Anthocyaniner     E  163 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 

                 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Beta-Apo-8«-carotenal 

 (C30)         E  160e 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Beta-Apo-8'-carotensyre 

 (C30)-ethylester    E  160f Som Beta-apo-8'-carotenal(C30) 

 Arabisk gummi     E  414 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Argon         E  938 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 

                 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 

                 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.8, 

                 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.1, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Ascorbinsyre      E  300 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.2, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 

                 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Ascorbylpalmitat    E   304 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Ascorbylstearat    E   304 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Aspartam        E  951 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.7, 

                 2.4, 3, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.5, 7.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 10.5, 

                 12.4, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.2.1, 14.2.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1 

 Azorubin        E  122 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Bentonit        E  558 Kun som bærestof og i afsnit F 

 Benzoesyre       E  210 1.7, 4.3.2, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.7, 

                 5.2, 5.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.1, 

                 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 10.2, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.2, 12.7, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.2, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.1, 14.2.6.2, 16.2 

 Beta ...             Se næstfølgende bogstav 

 Betaniner       E  162 Se rødbedefarve 

 BHA          E  320 Se butylhydroxyanisol 

 BHT          E  321 Se butylhydroxytoluen 

 D-Biotin        DK  16 - 

 Bivoks, hvid og gul  E  901 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.2, 13.6, 

                 14.1.5, 15.1, 15.2 

 Bixin         E  160b Se annattoekstrakter 

 Black PN        E  151 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Blandede carotener   E  160a 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.1.1, 

                 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 

                 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Blandede eddike- og 

 vinsyre- estere af mono- 

 og diglyce- rider af 

 fedtsyrer       E  472f 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Boraks         E  285 Se natriumtetraborat 

 Borsyre        E  284 9.4.3 

 Brilliant Black BN   E  151 Se black PN 

 Brilliant Blue FCF   E  133 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Brown FK        E  154 9.5 

 Brown HT        E  155 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Butylhydroxyanisol   E  320 1.5.1, 2.1.1, 2.1.2, 4.3.1, 5.3, 

                 6.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 12.2, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 13.6, 15.1, 15.2 

 Butylhydroxytoluen   E  321 2.1.1, 2.1.2, 5.3, 13.6 

 Calcium-5'- 

 ribonucleotider    E  634 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciumacetat     E  263 Som eddikesyre 

 Calciumalginat     E  404 Som alginsyre 

 CalciumaluminiumsilikatE  556 Som aluminiumsilikat 

 Calciumascorbat    E  302 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 

                 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 

                 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciumbenzoat     E  213 Som benzoesyre 

 Calciumcarbonat    E  170 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciumchlorid     E  509 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciumcitratmalat   DK  25 - 

 Calciumcyclamat    E  952 Som cyclaminsyre 

 Calciumdiglutaminat  E  623 Som glutaminsyre 

 Calciumdinatrium-EDTA E  385 Se calciumdinatriumethylendiamin- 

                 tetraacetat 

 Calciumdinatriu- 

 methylendiaminte- 

 traacetat       E  385 2.2.2, 4.3.3, 9.2.2, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.4, 9.5, 12.6.1 

 Calciumferrocyanid   E  538 12.1 

 Calciumgluconat    E  578 Som gluconsyre 

 Calciumguanylat    E  629 Som guanylsyre 

 Calciumhydrogen- 

 carbonat        E  170 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.2, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciumhydrogenmalat  E  352 Som calciummalat 

 Calciumhydrogensulfit E  227 Som svovldioxid 

 Calciumhydroxid    E  526 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciuminosinat    E  633 Som inosinsyre 

 Calciumlactat     E  327 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciummalat      E  352 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Calciumoxid      E  529 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Calcium-D-pantothenat DK  14 - 

 Calciumpolyphosphater E  452 1.1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 4.2, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.9, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.4.4, 9.5, 10.2, 10.5, 

                 11.2, 12.1, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Calciumpropionat    E  282 Som propionsyre 

 Calciumsaccharin    E  954 Som saccharin 

 Calciumsilikat     E  552 Som aluminiumsilikat 

 Calciumsorbat     E  203 Som sorbinsyre 

 CalciumstearoyllactylatE  482 1.3.2, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 4.3.5, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.1, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 8.3.2, 

                 10.5, 13.3, 13.4, 14.1.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 16.1 

 Calciumsulfat     E  516 Som svolsyre 

 Calciumsulfit     E  226 Som svovldioxid 

 Calciumtartrat     E  354 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Candelillavoks     E  902 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.2, 13.6, 

                 14.1.5, 15.1, 15.2 

 Canthaxanthin     E  161g 8.3.2 

 Capsanthin       E  160c Se paprikaekstrakt 

 Capsorubin       E  160c Se paprikaekstrakt 

 Carbamid        E  927b 5.3 

 Carbondioxid      E  290 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 

                 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.1.1, 4.1.2, 

                 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 

                 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 

                 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.8, 12.9, 13.1, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.1, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Carboxymethylcellulose E  466 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Carminer        E  120 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 7.2, 8.1.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 

                 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Carminsyre       E  120 Se carminer 

 Carmoisin       E  122 Se azorubin 

 Carnaubavoks      E  903 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.2, 13.6, 

                 14.1.5, 15.1, 15.2 

 Beta-Caroten      E  160a Som blandede carotener 

 Carrageenan      E  407 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.1, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Cellulosepulver    E  460 Som carboxymethylcellulose 

 Chlorophyll      E  140 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 

                 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Chlorophylliner    E  140 Som chlorophyll 

 Chlorophyll-kobber- 

 kompleks        E  141 Som chlorophyll 

 Chlorophyllin- 

 kobber-kompleks    E  141 Som chlorophyll 

 Cholecalciferol    DK  17 - 

 Chromichlorid     DK  46 - 

 Chromipicolinat    DK  47 - 

 Chromisulfat      DK  48 - 

 Citronsyre       E  330 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 

                 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 

                 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Citronsyreestere af mono- 

 og diglycerider af 

 fedtsyrer       E  472c 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Cobaltochlorid     DK  55 - 

 Cochenille       E  120 Se carminer 

 Cochenillerød     AE  124 Se ponceau 4R 

 Cuprigluconat     DK  36 - 

 Cuprihydroxidcarbonat DK  37 - 

 Cuprioxid       DK  38 - 

 Cuprisulfat      DK  39 - 

 Curcumin        E  100 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Cyanocobalamin     DK   8 - 

 Cyclaminsyre      E  952 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.7, 

                 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 

                 10.5, 12.7, 13.3, 13.4, 13.6, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 16.1 

 Cysteinhydrochlorid     920 7.1, 7.2 

 Delta ...            Se næstfølgende bogstav 

 Dexpantothenol     DK  15 - 

 Diammoniumphosphat   DK  80 Kun i afsnit F 

 Dicalciumcitrat    E  333 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Dicalciumdiphosphat  E  450 Som calciumpolyphosphater 

 Dicalciumphosphat   E  341 1.1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 4.2, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.4.4, 9.5, 10.2, 10.5, 

                 11.2, 12.1, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Dikaliumdiphosphat   E  450 Som calciumpolyphosphater 

 Dikaliumguanylat    E  628 Som guanylsyre 

 Dikaliuminosinat    E  632 Som inosinsyre 

 Dikaliumphosphat    E  340 1.1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 4.2, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.9, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.4.4, 9.5, 10.2, 10.5, 

                 11.2, 12.1, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Dikaliumtartrat    E  336 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Dimagnesiumphosphat  DK  27 - 

 Dimethyldicarbonat   E  242 14.1.4, 14.1.5, 14.2.3.1 

 Dimethylpolysiloxan  E  900 2.1.1, 2.1.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 5.2, 5.3, 6.6, 12.5, 

                 14.1.2, 14.1.4, 14.2.3.1 

 Dinatrium-5'- 

 ribonucleotider    E  635 Som calcium-5'-ribonucleotider 

 Dinatriumcitrat    E  331 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.2, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Dinatriumdiphosphat  E  450 Som dikaliumphosphat 

 Dinatriumguanylat   E  627 Som guanylsyre 

 Dinatriuminosinat   E  631 Som inosinsyre 

 Dinatriumphosphat   E  339 Som dikaliumphosphat 

 Dinatriumtartrat    E  335 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Dinitrogenoxid     E  942 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 

                 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.1.1, 4.1.2, 

                 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 

                 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 

                 10.4, 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.8, 12.9, 13.1, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.1, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Diphenyl        E  230 4.1.2 

 Distivelsephosphat   E  1412 Som acetyleret distivelseadipat 

 Dodecylgallat     E  312 1.5.1, 2.1.1, 2.1.2, 4.3.1, 5.3, 

                 6.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 12.2, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 13.6, 15.1, 15.2 

 Eddikesyre       E  260 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Eddikesyreestere af 

 mono- og diglycerider 

 af fedtsyrer      E  472a 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Ergocalciferol     DK  18 - 

 Erythorbinsyre     E  315 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 9.2.1, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5 

 Erythrosin       E  127 4.3.3, 4.3.5 

 Ethyl-p-hydroxybenzoat E  214 5.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 13.6, 15.1, 15.2 

 Ethyl-p- 

 hydroxybenzoat, 

 natriumsalt      E  215 Som ethyl-p-hydroxybenzoat 

 Fedtsyrer       E  570 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Ferriammoniumcitrat     381 - 

 Ferrofumarat      DK  1  - 

 Ferrogluconat     E  579 4.3.2 

 Ferrolactat      E  585 4.3.2 

 Ferrosulfat      DK  32 - 

 Folinsyre       DK  12 - 

 Fumarsyre       E  297 1.7, 2.4, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 

                 10.5, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.3.1, 16.1 

 Gamma...             Se næstfølgende bogstav 

 Gellangummi      E  418 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Glucono-delta-lacton  E  575 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Gluconsyre       E  574 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Glutaminsyre      E  620 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Glycerol        E  422 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 

                 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 

                 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Glycerolestere af 

 fyrreharpiks      E  445 14.1.4 

 Glyceryltriacetat   E  1518 Kun som bærestof 

 Glycin         E  640 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Green S        E  142 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 

                 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Guanylsyre       E  626 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Guargummi       E  412 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Guld          E  175 5.1, 5.2, 5.3, 14.2.6.1 

 Helium         E  939 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 

                 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.1.1, 4.1.2, 

                 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 

                 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 

                 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 

                 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.8, 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.1, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Hexamethylentetramin  E  239 1.6.2 

 Hydroxocobalaminacetat DK   9 - 

 Hydroxocobalamin- 

 chlorid        DK  10 - 

 Hydroxocobalamin- 

 sulfat         DK  11 - 

 Hydroxypropylcellulose E  463 Som carboxymethylcellulose 

 Hydroxypropyldi- 

 stivelsephosphat    E  1442 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Hydroxypropylmethyl- 

 cellulose       E  464 Som carboxymethylcellulose 

 Hydroxypropylstivelse E  1440 Som hydroxypropyldistivelsephosphat 

 Indigocarmin      E  132 Se indigotin 

 Indigotin       E  132 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Inosinsyre       E  630 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Isomalt        E  953 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.2.6.1, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Jern, carbonyl     DK  28 - 

 Jern, elektrolytisk  DK  29 - 

 Jern, reduceret    DK  30 - 

 Jernoxider og 

 jernhydroxider     E  172 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 

                 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Johannesbrødkernemel  E  410 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Kaliumacetat      E  261 Som eddikesyre 

 Kaliumadipat      E  357 Som adipinsyre 

 Kaliumalginat     E  402 Som alginsyre 

 Kaliumaluminiumsilikat E  555 Som aluminiumsilikat 

 Kaliumbenzoat     E  212 Som benzoesyre 

 Kaliumcarbonat     E  501 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Kaliumchlorid     E  508 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Kaliumdisulfit     E  224 Som svovldioxid 

 Kaliumferrocyanid   E  536 Som calciumferrocyanid 

 Kaliumgluconat     E  577 Som gluconsyre 

 Kaliumhydrogencarbonat E  501 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Kaliumhydrogensulfat  E  515 Som svovlsyre 

 Kaliumhydrogensulfit  E  228 Som svovldioxid 

 Kaliumhydroxid     E  525 Som calciumhydroxid 

 Kaliumjodat      DK  40 - 

 Kaliumjodid      DK  41 - 

 Kaliumlactat      E  326 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Kaliummalat      E  351 Som calciummalat 

 Kaliumnitrat      E  252 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.5, 9.4.2 

 Kaliumnitrit      E  249 - 

 Kaliumpolyphosphater  E  452 Som calciumpolyphosphater 

 Kaliumpropionat    E  283 Som propionsyre 

 Kaliumsaccharin    E  954 Som saccharin 

 Kaliumsorbat      E  202 Som sorbinsyre 

 Kaliumsulfat      E  515 Som svovlsyre 

 Kaolin         E  559 Se aluminiumsilikat 

 Karamel        E  150a 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.3, 14.1.4, 14.2.1, 

                 14.2.2, 14.2.3.2, 14.2.3.3, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Karayagummi      E  416 1.7, 2.4, 4.3.7, 5.3, 6.5, 7.2, 

                 10.5, 12.6.1, 13.6, 14.2.6.1, 15.1, 

                 15.2, 16.1 

 Kaustisk sulfiteret 

 karamel        E  150b Som karamel 

 Kiselsyre       DK  81 Kun i afsnit F 

 Lactitol        E  966 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.2.2, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.2.6.1, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Lecithiner       E  322 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.1, 13.2, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Litholrubin      BKE 180 Se rubinpigment BK 

 Lutein         E  161b 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 

                 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 

                 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Lycopen        E  160d 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 

                 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 

                 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Lysozym        E  1105 1.6.2 

 Magnesiumacetat    DK  26 - 

 Magnesiumcarbonat   E  504 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.2, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Magnesiumchlorid    E  511 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Magnesiumdiglutaminat E  625 Som glutaminsyre 

 Magnesiumhydrogen- 

 carbonat        E  504 Se magnesiumhydroxidcarbonat 

 Magnesiumhydroxid   E  528 Som ammoniumhydroxid 

 Magnesiumhydroxid- 

 carbonat        E  504 Som magnesiumcarbonat 

 Magnesiumoxid     E  530 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Magnesiumsalte af 

 fedtsyrer       E  470b 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Magnesiumsilikat    E  553a Som aluminiumsilikat 

 Magnesiumsulfat    E  518 - 

 Magnesiumtrisilikat  E  553a Som aluminiumsilikat 

 Maltitol        E  965 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.2.6.1, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Maltitolsirup     E  965 Som maltitol 

 Manganocarbonat    DK  42 - 

 Manganochlorid     DK  43 - 

 Manganogluconat    DK  44 - 

 Manganosulfat     DK  45 - 

 Mannitol        E  421 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.2.6.1, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Metavinsyre      E  353 14.2.3.1, 14.2.3.2, 14.2.3.3, 

                 14.2.4 

 Methyl-p- 

 hydroxybenzoat     E  218 5.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 13.6, 15.1, 15.2 

 Methyl-p- 

 hydroxybenzoat, 

 natriumsalt      E  219 Som methyl-p-hydroxybenzoat 

 Methylcellulose    E  461 Som carboxymethylcellulose 

 Methylethylcellulose  E  465 Som carboxymethylcellulose 

 Mikrokrystallinsk 

 cellulose       E  460 Som carboxymethylcellulose 

 Mono- og 

 diacetylvinsyreestere 

 af mono- og 

 diglycerider af 

 fedtsyrer       E  472e Som blandede eddike- og 

                 vinsyreestere af mono- og 

                 diglycerider af fedtsyrer 

 Mono- og diglycerider 

 af fedtsyrer      E  471 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.1, 13.2, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 

                 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Monoammoniumglutaminat E  624 Som glutaminsyre 

 Monocalciumcitrat   E  333 Som dicalciumcitrat 

 Monocalciumdiphosphat E  450 Som calciumpolyphosphater 

 Monocalciumphosphat  E  341 Som dikaliumphosphat 

 Monokaliumcitrat    E  332 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

                 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.2, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 

                 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Monokaliumglutaminat  E  622 Som glutaminsyre 

 Monokaliumphosphat   E  340 Som dikaliumphosphat 

 Monokaliumtartrat   E  336 Som dikaliumtartrat 

 Mononatriumcitrat   E  331 Som dinatriumcitrat 

 Mononatriumglutaminat E  621 Som glutaminsyre 

 Mononatriumphosphat  E  339 Som dikaliumphosphat 

 Mononatriumtartrat   E  335 Som dinatriumtartrat 

 Monostivelsephosphat  E  1410 Som acetyleret distivelseadipat 

 Montansyreestere    E  912 4.1.2 

 Mælkesyre       E  270 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Mælkesyreestere af 

 mono- og diglycerider 

 af fedtsyrer      E  472b Som citronsyreestere af mono- og 

                 diglycerider 

                 af fedtsyrer 

 Natamycin       E  235 1.6.1, 1.6.2, 8.3.1, 8.3.2 

 Natrium-, kalium- 

 og calcium-salte af 

 fedtsyrer       E  470a Som magnesiumsalte af fedtsyrer 

 Natriumacetat     E  262 Som eddikesyre 

 Natriumadipat     E  356 Som adipinsyre 

 Natriumalginat     E  401 Som alginsyre 

 Natriumaluminium- 

 phosphat, surt     E  541 7.2 

 Natriumaluminium- 

 silikat        E  554 Som aluminiumsilikat 

 Natriumascorbat    E  301 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Natriumbenzoat     E  211 Som benzoesyre 

 Natriumcalciumpoly- 

 phosphater       E  452 Som calciumpolyphosphater 

 Natriumcarbonat    E  500 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Natriumcarboxy- 

 methylcellulose    E  466 Som carboxymethylcellulose 

 Natriumcarboxymethyl- 

 cellulose, tværbunden DK  74 13.6 

 Natriumcyclamat    E  952 Som cyclaminsyre 

 Natriumdiacetat    E  262 Som eddikesyre 

 Natriumdisulfit    E  223 Som svovldioxid 

 Natriumerythorbat   E  316 Som erythorbinsyre 

 Natriumferrocyanid   E  535 Som calciumferrocyanid 

 Natriumgluconat    E  576 Som gluconsyre 

 Natriumglycinat    E  640 Som glycin 

 Natriumhydrogen- 

 carbonat        E  500 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Natriumhydrogenmalat  E  350 Som natriummalat 

 Natriumhydrogenselenit DK  49 - 

 Natriumhydrogensulfat E  514 Som svovlsyre 

 Natriumhydrogensulfit E  222 Som svovldioxid 

 Natriumhydroxid    E  524 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Natriumhypochlorit   DK  82 Kun i afsnit A 3 

 Natriumkaliumtartrat  E  337 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Natriumlactat     E  325 Som kaliumlactat 

 Natriummalat      E  350 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Natriummolybdat    DK  54 - 

 Natriumnitrat     E  251 Som kaliumnitrat 

 Natriumnitrit     E  250 Som kaliumnitrit 

 Natrium-o-phenylphenol E  232 Som o-phenylphenol 

 Natriumpolyphosphater E  452 Som calciumpolyphosphater 

 Natriumpropionat    E  281 Som propionsyre 

 Natriumsaccharin    E  954 Som saccharin 

 Natriumselenat     DK  50 - 

 Natriumselenit     DK  51 - 

 Natriumsesquicarbonat E  500 Som natriumcarbonat 

 Natriumstearoyl- 

 lactylat        E  481 Som calciumstearoyllactylat 

 Natriumsulfat     E  514 Som svovlsyre 

 Natriumsulfit     E  221 Som svovldioxid 

 Natriumtetraborat   E  285 Som borsyre 

 Neohesperidindi- 

 hydrochalcon      E  959 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.4, 3, 4.3.2, 

                 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.5, 10.5, 12.4, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.4, 13.6, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.2.1, 14.2.2, 16.1 

 Nikotinsyre         375 - 

 Nikotinsyreamid    DK  13 - 

 Nisin         E  234 1.4.3, 1.6.2, 1.6.4, 6.5 

 Nitrogen        E  941 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 

                 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.1.1, 4.1.2, 

                 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 

                 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 9.1.2, 

                 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 

                 10.5, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.8, 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.1, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Norbixin        E  160b Se annattoekstrakter 

 Octylgallat      E  311 Som dodecylgallat 

 Orange Yellow S    E  110 Se sunset yellow FCF 

 Oxideret 

 polyethylenvoks    E  914 4.1.2 

 Oxideret stivelse   E  1404 Som acetyleret distivelseadipat 

 Oxygen         E  948 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.1, 

                 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.1.1, 4.1.2, 

                 4.1.3, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 

                 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 

                 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.1, 

                 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.1, 

                 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.8, 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.1, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Paprikaekstrakt    E  160c 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.1.1, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 

                 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Paraffinolie      E  905 Kun i afsnit A 3 

 Patent Blue V     E  131 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Pectin         E  440 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 

                 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Pentakaliumtriphosphat E  451 Som calciumpolyphosphater 

 Pentanatriumtri- 

 phosphat        E  451 Som calciumpolyphosphater 

 o-Phenylphenol     E  231 4.1.2 

 Phosphateret 

 distivelsephosphat   E  1413 Som acetyleret distivelseadipat 

 Phosphorsyre      E  338 1.1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 

                 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.9, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 

                 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.4.4, 9.5, 10.2, 10.5, 

                 11.2, 12.1, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Phylloquinon      DK  24 - 

 Polydextrose      E  1200 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Polyethylenglycol 

 400-10.000       DK  75 13.6 

 Polyglycerolestere af 

 dimeriserede 

 sojaoliefedtsyrer   DK  83 Kun i afsnit A 3 

 Polyglycerolestere af 

 fedtsyrer       E  475 1.3.2, 1.4.4, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.5, 7.2, 10.2, 10.3, 10.4, 

                 10.5, 13.3, 13.4, 13.6, 14.2.6.1, 

                 16.1 

 Polyglycerol- 

 polyricinoleat     E  476 2.2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 12.6.1, 12.6.2 

 Polyoxyethylen 

 (20)sorbitan- 

 monolaurat       E  432 1.3.2, 1.4.4, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 

                 7.2, 10.5, 12.5, 12.6.1, 13.3, 13.4, 

                 13.6, 16.1 

 Polyoxyethylen 

 (20)sorbitan- 

 monooleat       E  433 Som polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonolaurat 

 Polyoxyethylen 

 (20)sorbitan- 

 monopalmitat      E  434 Som polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonolaurat 

 Polyoxyethylen 

 (20)sorbitan- 

 monostearat      E  435 Som polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonolaurat 

 Polyoxyethylen 

 (20) 

 sorbitantristearat   E  436 Som polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonolaurat 

 Polyoxyethylen 

 (40)stearat      E  431 14.2.3.1 

 Polysorbat 20     E  432 Se polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonolaurat 

 Polysorbat 40     E  434 Se polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonopalmitat 

 Polysorbat 60     E  435 Se polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonostearat 

 Polysorbat 65     E  436 Se polyoxyethylen(20) 

                 sorbitantristearat 

 Polysorbat 80     E  433 Se polyoxyethylen(20) 

                 sorbitanmonooleat 

 Polyvinylpoly- 

 pyrrolidon       E  1202 13.6 

 Polyvinylpyrrolidon  E  1201 13.6 

 Ponceau 4R       E  124 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.3.1, 8.4, 9.1.1, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 

                 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Propionsyre      E  280 7.1, 7.2 

 Propylenglycol     DK  90 Kun som bærestof 

 Propyl-p- 

 hydroxybenzoat     E  216 5.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 13.6, 15.1, 15.2 

 Propyl-p- 

 hydroxybenzoat, 

 natriumsalt      E  217 Som propyl-p-hydroxybenzoat 

 Propylenglycolalginat E  405 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 

                 10.5, 12.6.1, 12.6.2, 13.3, 13.4, 

                 13.6, 14.1.4, 14.2.1, 14.2.6.1, 

                 15.1, 16.1 

 Propylenglycolestere 

 af fedtsyrer      E  477 1.3.2, 1.4.4, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.7, 5.2, 

                 6.5, 7.2, 10.5, 13.3, 13.4, 16.1 

 Propylgallat      E  310 Som dodecylgallat 

 Pteroylmonoglutamin- 

 syre          DK  12 Se folinsyre 

 Pyridoxinhydrochlorid DK   7 - 

 Quillaiaekstrakt    E  999 14.1.4 

 Quinolingult      E  104 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 

                 10.5, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 

                 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1, 16.2 

 Ravsyre        E  363 1.7, 2.4, 4.3.7, 6.5, 10.5, 12.5, 

                 14.1.4, 16.1 

 Red 2G         E  128 8.1.2 

 Retinol        DK   1 - 

 Retinylacetat     DK   2 - 

 Retinylpalmitat    DK   3 - 

 Retinylpropionat    DK   4 - 

 Riboflavin       E  101 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.3.1, 

                 8.4, 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Riboflavin-5'-phosphat E  101 Som riboflavin 

 Rubinpigment BK    E  180 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.5 

 Rødbedefarve      E  162 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.3, 

                 6.5, 6.6, 7.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Saccharin       E  954 1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.7, 

                 2.4, 3, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.5, 7.1, 7.2, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 

                 10.5, 12.4, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.2, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.2.1, 14.2.2, 15.1, 15.2, 

                 16.1 

 Saccharoseacetatiso- 

 butyrat        E  444 14.1.4 

 Saccharoseestere af 

 fedtsyrer       E  473 1.1.2, 1.3.2, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.1.2, 4.3.7, 

                 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.2.2, 8.3.2, 

                 10.5, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 16.1 

 Saccharoseestere i 

 blanding med mono- 

 og diglycerider 

 af fedtsyrer      E  474 Som saccharoseestere af fedtsyrer 

 Saltsyre        E  507 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 L-Selenmethionin    DK  52 - 

 Shellak        E  904 4.1.2, 5.1, 5.2, 5.3, 7.2, 13.6, 

                 14.1.5, 15.1, 15.2 

 Siliciumdioxid     E  551 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 12.1, 13.2, 

                 13.6, 16.4, 16.5 

 Sorbinsyre       E  200 1.2.2, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 4.3.1, 4.3.2, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 8.2.1, 

                 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 9.3.1.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 10.2, 

                 10.3, 10.4, 11.2, 12.2, 12.4, 12.5, 

                 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 13.3, 13.4, 

                 13.6, 14.1.2, 14.1.4, 14.1.5, 

                 14.2.2, 14.2.3.1, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.2, 

                 16.3 

 Sorbitanmonolaurat   E  493 1.3.2, 1.4.4, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.4.1, 4.3.7, 

                 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 10.5, 12.6.1, 

                 12.8, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.5, 16.1 

 Sorbitanmonooleat   E  494 1.3.2, 1.4.4, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.7, 5.2, 5.3, 

                 6.5, 7.2, 10.5, 12.6.1, 12.8, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.5, 16.1 

 Sorbitanmonopalmitat  E  495 Som sorbitanmonooleat 

 Sorbitanmonostearat  E  491 1.3.2, 1.4.4, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 10.5, 12.6.1, 12.8, 

                 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.5, 14.2.3.1, 

                 16.1 

 Sorbitantristearat   E  492 1.3.2, 1.4.4, 1.5.2, 1.7, 2.2.1.2, 

                 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.7, 5.1, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 10.5, 12.6.1, 12.8, 

                 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.5, 16.1 

 Sorbitol        E  420 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.2.2, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.2.6.1, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Sorbitolsirup     E  420 Som sorbitol 

 Stannochlorid     E  512 4.3.3 

 Stearyltartrat     E  483 1.7, 2.4, 4.3.7, 6.5, 7.1, 7.2, 

                 10.5, 16.1 

 Stivelsenatriumoc- 

 tenylsuccinat     E  1450 Som acetyleret distivelseadipat 

 Sunset Yellow FCF   E  110 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.5, 7.2, 8.3.1, 8.4, 9.1.1, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.3, 

                 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.9, 13.3, 

                 13.4, 13.6, 14.1.4, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Svovldioxid      E  220 14.2.3.1, 14.2.3.2, 14.2.3.3 

 Svovlsyre       E  513 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 

                 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Sølv          E  174 5.1, 5.2, 5.3, 14.2.6.1 

 Talkum         E  553b 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4, 5.2, 5.3, 6.1, 

                 8.3.1, 8.3.2, 12.1, 13.6, 16.4, 16.5 

 Taragummi       E  417 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Tartrazin       E  102 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 

                 1.7, 2.4, 3, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 5.2, 5.3, 6.5, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 14.1.4, 

                 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Termisk oxideret 

 sojaolie        DK  84 Kun i afsnit A 3 

 Termisk oxideret 

 sojaolie omsat med 

 mono- og diglycerider 

 af fedtsyrer      E  479b 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3 

 Tetrakaliumdiphosphat E  450 Som calciumpolyphosphater 

 Tetranatriumdiphosphat E  450 Som calciumpolyphosphater 

 Thaumatin       E  957 5.2, 5.3, 13.6 

 Thiabendazol      E  233 4.1.2 

 Thiaminhydrochlorid  DK   5 - 

 Thiaminmononitrat   DK   6 - 

 Titandioxid      E  171 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.3, 

                 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.2, 14.2.3.4, 

                 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Alfa-Tocopherol    E  307 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 

                 4.3.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 

                 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 

                 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 

                 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 12.7, 12.9, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 

                 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Gamma-Tocopherol    E  308 Som Alfa-tocopherol 

 Delta-Tocopherol    E  309 Som Alfa-tocopherol 

 D-Alfa-Tocopherol   DK  19 - 

 Tocopherolrig ekstrakt E  306 Som Alfa-tocopherol 

 D-Alfa-TocopherylacetatDK  20 - 

 DL-Alfa-Tocopheryl- 

 acetat         DK  21 - 

 D-Alfa-Tocopheryl- 

 succinat        DK  22 - 

 DL-Alfa- 

 Tocopherylsuccinat   DK  23 - 

 Traganth        E  413 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Triacetin       E  1518 Se glyceryltriacetat 

 Triammoniumcitrat   E  380 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 

                 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Tricalciumcitrat    E  333 Som dicalciumcitrat 

 Tricalciumphosphat   E  341 1.1.1.1, 1.1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

                 1.4.2, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 4.2, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.9, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 

                 8.3.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.4.4, 9.5, 10.2, 10.5, 

                 11.2, 12.1, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 

                 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2, 16.5 

 Triethylcitrat     E  1505 10.4 

 Trikaliumcitrat    E  332 Som monokaliumcitrat 

 Trikaliumphosphat   E  340 Som dikaliumphosphat 

 Trinatriumcitrat    E  331 Som dinatriumcitrat 

 Trinatriumdiphosphat  E  450 Som calciumpolyphosphater 

 Trinatriumphosphat   E  339 Som dikaliumphosphat 

 Vegetabilsk kul    E  153 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2, 

                 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.4, 3, 

                 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 5.2, 

                 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.2, 8.4, 

                 9.1.1, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

                 9.3.3, 9.4.3, 9.5, 10.5, 12.2, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.2.2, 14.2.3.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Vinsyre        E  334 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

                 4.3.4.1, 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 

                 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 

                 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 

                 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

                 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Vinsyreestere af 

 mono- og diglycerider 

 af fedtsyrer      E  472d Som blandede eddike- og 

                 vinsyreestere af mono- og 

                 diglycerider af fedtsyrer 

 Xanthangummi      E  415 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 

                 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 

                 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3, 

                 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 4.3.4.2, 

                 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 

                 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 

                 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.3.2, 

                 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 

                 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 

                 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 

                 12.4, 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 

                 12.9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 

                 14.1.1.2, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 

                 14.1.5, 14.2.2, 14.2.3.4, 14.2.4, 

                 14.2.5, 14.2.6.1, 14.2.6.2, 15.1, 

                 15.2, 16.1, 16.2 

 Xylitol        E  967 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 

                 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.4, 

                 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.3, 

                 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 

                 4.3.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 6.6, 

                 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.2.2, 

                 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 

                 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 

                 10.4, 10.5, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 

                 12.5, 12.6.1, 12.6.2, 12.7, 12.9, 

                 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14.2.6.1, 

                 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 Zinkgluconat     DK   33 - 

 Zinkoxid       DK   34 - 

 Zinksulfat      DK   35 - 

 Æblesyre        E  296 1.1.1.2, 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2, 

                 1.3.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.2, 1.6.1, 

                 1.6.4, 1.6.5, 1.7, 2.2.1.2, 2.2.2, 

                 2.3, 2.4, 3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4.1, 

                 4.3.4.2, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 

                 4.3.8, 4.3.9, 5.2, 5.3, 6.3, 6.5, 

                 6.6, 7.1, 7.2, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 

                 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 9.2.1, 9.3.1.1, 

                 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 

                 9.4.3, 9.4.4, 9.5, 10.4, 10.5, 11.2, 

                 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.1, 

                 12.6.2, 12.7, 12.9, 13.2, 13.3, 

                 13.4, 13.5, 13.6, 14.1.1.2, 14.1.2, 

                 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.2.2, 

                 14.2.3.4, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6.1, 

                 14.2.6.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 

 --------------------------------------------------------------------- 

Afsnit E

Indeks over E-numre og DK-numre

Nedenstående liste indeholder alle tilsætningsstoffer i Positivlisten. Stoffer med et E foran nummeret er omfattet af EU's tilsætningsstofregulering, mens stoffer uden et sådant E er registreret med det anførte nummer i Kommissionens direktiv af 22. juli 1983 om indførelse af overgangsforanstaltninger for angivelse af visse ingredienser ved mærkning af levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger (83/463/EØF). DK-numrene er Levnedsmiddelstyrelsens interne numre og må ikke anvendes i forbindelse med mærkning af hverken levnedsmidler eller tilsætningsstoffer.

 

 E  100  Curcumin 

 E  101  Riboflavin 

 E  101  Riboflavin-5'-phosphat 

 E  102  Tartrazin 

 E  104  Quinolingult 

 E  110  Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) 

 E  120  Carminer (Carminsyre, Cochenille) 

 E  122  Azorubin (Carmoisin) 

 E  123  Amaranth 

 E  124  Ponceau 4R (Cochenillerød A) 

 E  127  Erythrosin 

 E  128  Red 2G 

 E  129  Allura Red AC 

 E  131  Patent Blue V 

 E  132  Indigotin (Indigocarmin) 

 E  133  Brilliant Blue FCF 

 E  140  Chlorophyll 

 E  140  Chlorophylliner 

 E  141  Chlorophyll-kobber-kompleks 

 E  141  Chlorophyllin-kobber-kompleks 

 E  142  Green S 

 E  150a  Karamel 

 E  150b  Kaustisk sulfiteret karamel 

 E  150c  Ammonieret karamel 

 E  150d  Ammonieret sulfiteret karamel 

 E  151  Black PN (Brilliant Black BN) 

 E  153  Vegetabilsk kul 

 E  154  Brown FK 

 E  155  Brown HT 

 E  160a  Blandede carotener 

 E  160a  Beta-Caroten 

 E  160b  Annattoekstrakter (Bixin, Norbixin) 

 E  160c  Paprikaekstrakt (Capsanthin, Capsorubin) 

 E  160d  Lycopen 

 E  160e  Beta-Apo-8'-carotenal(C30) 

 E  160f  Beta-Apo-8'-carotensyre(C30)ethylester 

 E  161b  Lutein 

 E  161g  Canthaxanthin 

 E  162  Rødbedefarve (Betaniner) 

 E  163  Anthocyaniner 

 E  170  Calciumcarbonat 

 E  170  Calciumhydrogencarbonat 

 E  171  Titandioxid 

 E  172  Jernoxider og jernhydroxider 

 E  173  Aluminium 

 E  174  Sølv 

 E  175  Guld 

 E  180  Rubinpigment BK (Litholrubin BK) 

 E  200  Sorbinsyre 

 E  202  Kaliumsorbat 

 E  203  Calciumsorbat 

 E  210  Benzoesyre 

 E  211  Natriumbenzoat 

 E  212  Kaliumbenzoat 

 E  213  Calciumbenzoat 

 E  214  Ethyl-p-hydroxybenzoat 

 E  215  Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt 

 E  216  Propyl-p-hydroxybenzoat 

 E  217  Propyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt 

 E  218  Methyl-p-hydroxybenzoat 

 E  219  Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt 

 E  220  Svovldioxid 

 E  221  Natriumsulfit 

 E  222  Natriumhydrogensulfit 

 E  223  Natriumdisulfit 

 E  224  Kaliumdisulfit 

 E  226  Calciumsulfit 

 E  227  Calciumhydrogensulfit 

 E  228  Kaliumhydrogensulfit 

 E  230  Diphenyl 

 E  231  o-Phenylphenol 

 E  232  Natrium-o-phenylphenolat 

 E  233  Thiabendazol 

 E  234  Nisin 

 E  235  Natamycin 

 E  239  Hexamethylentetramin 

 E  242  Dimethyldicarbonat 

 E  249  Kaliumnitrit 

 E  250  Natriumnitrit 

 E  251  Natriumnitrat 

 E  252  Kaliumnitrat 

 E  260  Eddikesyre 

 E  261  Kaliumacetat 

 E  262  Natriumacetat 

 E  262  Natriumdiacetat 

 E  263  Calciumacetat 

 E  270  Mælkesyre 

 E  280  Propionsyre 

 E  281  Natriumpropionat 

 E  282  Calciumpropionat 

 E  283  Kaliumpropionat 

 E  284  Borsyre 

 E  285  Natriumtetraborat (Boraks) 

 E  290  Carbondioxid 

 E  296  Æblesyre 

 E  297  Fumarsyre 

 E  300  Ascorbinsyre 

 E  301  Natriumascorbat 

 E  302  Calciumascorbat 

 E  304  Ascorbylpalmitat 

 E  304  Ascorbylstearat 

 E  306  Tocopherolrig ekstrakt 

 E  307  Alfa-Tocopherol 

 E  308  Gamma-Tocopherol 

 E  309  Delta-Tocopherol 

 E  310  Propylgallat 

 E  311  Octylgallat 

 E  312  Dodecylgallat 

 E  315  Erythorbinsyre 

 E  316  Natriumerythorbat 

 E  320  Butylhydroxyanisol (BHA) 

 E  321  Butylhydroxytoluen (BHT) 

 E  322  Lecithiner 

 E  325  Natriumlactat 

 E  326  Kaliumlactat 

 E  327  Calciumlactat 

 E  330  Citronsyre 

 E  331  Mononatriumcitrat 

 E  331  Dinatriumcitrat 

 E  331  Trinatriumcitrat 

 E  332  Monokaliumcitrat 

 E  332  Trikaliumcitrat 

 E  333  Monocalciumcitrat 

 E  333  Dicalciumcitrat 

 E  333  Tricalciumcitrat 

 E  334  Vinsyre 

 E  335  Mononatriumtartrat 

 E  335  Dinatriumtartrat 

 E  336  Monokaliumtartrat 

 E  336  Dikaliumtartrat 

 E  337  Natriumkaliumtartrat 

 E  338  Phosphorsyre 

 E  339  Mononatriumphosphat 

 E  339  Dinatriumphosphat 

 E  339  Trinatriumphosphat 

 E  340  Monokaliumphosphat 

 E  340  Dikaliumphosphat 

 E  340  Trikaliumphosphat 

 E  341  Monocalciumphosphat 

 E  341  Dicalciumphosphat 

 E  341  Tricalciumphosphat 

 E  350  Natriummalat 

 E  350  Natriumhydrogenmalat 

 E  351  Kaliummalat 

 E  352  Calciummalat 

 E  352  Calciumhydrogenmalat 

 E  353  Metavinsyre 

 E  354  Calciumtartrat 

 E  355  Adipinsyre 

 E  356  Natriumadipat 

 E  357  Kaliumadipat 

 E  363  Ravsyre 

 E  380  Triammoniumcitrat 

 E  385  Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat 

       (Calciumdinatrium-EDTA) 

 E  400  Alginsyre 

 E  401  Natriumalginat 

 E  402  Kaliumalginat 

 E  403  Ammoniumalginat 

 E  404  Calciumalginat 

 E  405  Propylenglycolalginat 

 E  406  Agar 

 E  407  Carrageenan 

 E  410  Johannesbrødkernemel 

 E  412  Guargummi 

 E  413  Traganth 

 E  414  Arabisk gummi (Akaciegummi) 

 E  415  Xanthangummi 

 E  416  Karayagummi 

 E  417  Taragummi 

 E  418  Gellangummi 

 E  420  Sorbitol 

 E  420  Sorbitolsirup 

 E  421  Mannitol 

 E  422  Glycerol 

 E  431  Polyoxyethylen(40)stearat 

 E  432  Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat (Polysorbat 20) 

 E  433  Polyoxyethylen(20)sorbitanmonooleat (Polysorbat 80) 

 E  434  Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40) 

 E  435  Polyoxyethylen(20)sorbitanmonostearat (Polysorbat 60) 

 E  436  Polyoxyethylen(20)sorbitantristearat (Polysorbat 65) 

 E  440  Pectin 

 E  440  Amideret pectin 

 E  442  Ammoniumphosphatider 

 E  444  Saccharoseacetatisobutyrat 

 E  445  Glycerolestere af fyrreharpiks 

 E  450  Dinatriumdiphosphat 

 E  450  Trinatriumdiphosphat 

 E  450  Tetranatriumdiphosphat 

 E  450  Dikaliumdiphosphat 

 E  450  Tetrakaliumdiphosphat 

 E  450  Dicalciumdiphosphat 

 E  450  Monocalciumdiphosphat 

 E  451  Pentanatriumtriphosphat 

 E  451  Pentakaliumtriphosphat 

 E  452  Natriumpolyphosphater 

 E  452  Kaliumpolyphosphater 

 E  452  Natriumcalciumpolyphosphater 

 E  452  Calciumpolyphosphater 

 E  460  Mikrokrystallinsk cellulose 

 E  460  Cellulosepulver 

 E  461  Methylcellulose 

 E  463  Hydroxypropylcellulose 

 E  464  Hydroxypropylmethylcellulose 

 E  465  Methylethylcellulose 

 E  466  Carboxymethylcellulose 

 E  466  Natriumcarboxymethylcellulose 

 E  470a  Natrium-, kalium- og calciumsalte af fedtsyrer 

 E  470b  Magnesiumsalte af fedtsyrer 

 E  471  Mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472a  Eddikesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472b  Mælkesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472c  Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472d  Vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer 

 E  472e  Mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider 

       af fedtsyrer 

 E  472f  Blandede eddike- og vinsyreestere af mono- og digly- 

       cerider af fedtsyrer 

 E  473  Saccharoseestere af fedtsyrer 

 E  474  Saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider 

       af fedtsyrer 

 E  475  Polyglycerolestere af fedtsyrer 

 E  476  Polyglycerolpolyricinoleat 

 E  477  Propylenglycolestere af fedtsyrer 

 E  479b  Termisk oxideret sojaolie omsat med mono- og diglycerider 

       af fedtsyrer 

 E  481  Natriumstearoyllactylat 

 E  482  Calciumstearoyllactylat 

 E  483  Stearyltartrat 

 E  491  Sorbitanmonostearat 

 E  492  Sorbitantristearat 

 E  493  Sorbitanmonolaurat 

 E  494  Sorbitanmonooleat 

 E  495  Sorbitanmonopalmitat 

 E  500  Natriumcarbonat 

 E  500  Natriumhydrogencarbonat 

 E  500  Natriumsesquicarbonat 

 E  501  Kaliumcarbonat 

 E  501  Kaliumhydrogencarbonat 

 E  503  Ammoniumcarbonat 

 E  503  Ammoniumhydrogencarbonat 

 E  504  Magnesiumcarbonat 

 E  504  Magnesiumhydroxidcarbonat (Magnesiumhydrogencarbonat) 

 E  507  Saltsyre 

 E  508  Kaliumchlorid 

 E  509  Calciumchlorid 

 E  511  Magnesiumchlorid 

 E  512  Stannochlorid 

 E  513  Svovlsyre 

 E  514  Natriumsulfat 

 E  514  Natriumhydrogensulfat 

 E  515  Kaliumsulfat 

 E  515  Kaliumhydrogensulfat 

 E  516  Calciumsulfat 

 E  517  Ammoniumsulfat 

 E  520  Aluminiumsulfat 

 E  521  Aluminiumnatriumsulfat 

 E  522  Aluminiumkaliumsulfat 

 E  523  Aluminiumammoniumsulfat 

 E  524  Natriumhydroxid 

 E  525  Kaliumhydroxid 

 E  526  Calciumhydroxid 

 E  527  Ammoniumhydroxid 

 E  528  Magnesiumhydroxid 

 E  529  Calciumoxid 

 E  530  Magnesiumoxid 

 E  535  Natriumferrocyanid 

 E  536  Kaliumferrocyanid 

 E  538  Calciumferrocyanid 

 E  541  Natriumaluminiumphosphat, surt 

 E  551  Siliciumdioxid 

 E  552  Calciumsilikat 

 E  553a  Magnesiumsilikat 

 E  553a  Magnesiumtrisilikat 

 E  553b  Talkum 

 E  554  Natriumaluminiumsilikat 

 E  555  Kaliumaluminiumsilikat 

 E  556  Calciumaluminiumsilikat 

 E  558  Bentonit 

 E  559  Aluminiumsilikat (Kaolin) 

 E  570  Fedtsyrer 

 E  574  Gluconsyre 

 E  575  Glucono-z-lacton 

 E  576  Natriumgluconat 

 E  577  Kaliumgluconat 

 E  578  Calciumgluconat 

 E  579  Ferrogluconat 

 E  585  Ferrolactat 

 E  620  Glutaminsyre 

 E  621  Mononatriumglutaminat 

 E  622  Monokaliumglutaminat 

 E  623  Calciumdiglutaminat 

 E  624  Monoammoniumglutaminat 

 E  625  Magnesiumdiglutaminat 

 E  626  Guanylsyre 

 E  627  Dinatriumguanylat 

 E  628  Dikaliumguanylat 

 E  629  Calciumguanylat 

 E  630  Inosinsyre 

 E  631  Dinatriuminosinat 

 E  632  Dikaliuminosinat 

 E  633  Calciuminosinat 

 E  634  Calcium-5'-ribonucleotider 

 E  635  Dinatrium-5'-ribonucleotider 

 E  640  Glycin 

 E  640  Natriumglycinat 

 E  900  Dimethylpolysiloxan 

 E  901  Bivoks, hvidt og gult 

 E  902  Candelillavoks 

 E  903  Carnaubavoks 

 E  904  Shellak 

 E  912  Montansyreestere 

 E  914  Oxideret polyethylenvoks 

 E  927b  Carbamid 

 E  938  Argon 

 E  939  Helium 

 E  941  Nitrogen 

 E  942  Dinitrogenoxid 

 E  948  Oxygen 

 E  950  Acesulfamkalium 

 E  951  Aspartam 

 E  952  Cyclaminsyre 

 E  952  Calciumcyclamat 

 E  952  Natriumcyclamat 

 E  953  Isomalt 

 E  954  Saccharin 

 E  954  Calciumsaccharin 

 E  954  Kaliumsaccharin 

 E  954  Natriumsaccharin 

 E  957  Thaumatin 

 E  959  Neohesperidindihydrochalcon 

 E  965  Maltitol 

 E  965  Maltitolsirup 

 E  966  Lactitol 

 E  967  Xylitol 

 E  999  Quillaiaekstrakt 

 E  1105  Lysozym 

 E  1200  Polydextrose 

 E  1201  Polyvinylpyrrolidon 

 E  1202  Polyvinylpolypyrrolidon 

 E  1404  Oxideret stivelse 

 E  1410  Monostivelsephosphat 

 E  1412  Distivelsephosphat 

 E  1413  Phosphateret distivelsephosphat 

 E  1414  Acetyleret distivelsephosphat 

 E  1420  Acetyleret stivelse 

 E  1422  Acetyleret distivelseadipat 

 E  1440  Hydroxypropylstivelse 

 E  1442  Hydroxypropyldistivelsephosphat 

 E  1450  Stivelsenatriumoctenylsuccinat 

 E  1505  Triethylcitrat 

 E  1518  Glyceryltriacetat (Triacetin) 

    375  Nikotinsyre 

    381  Ferriammoniumcitrat 

    510  Ammoniumchlorid 

    518  Magnesiumsulfat 

    905  Paraffinolie 

    920  Cysteinhydrochlorid 

 DK   1  Retinol 

 DK   2  Retinylacetat 

 DK   3  Retinylpalmitat 

 DK   4  Retinylpropionat 

 DK   5  Thiaminhydrochlorid 

 DK   6  Thiaminmononitrat 

 DK   7  Pyridoxinhydrochlorid 

 DK   8  Cyanocobalamin 

 DK   9  Hydroxocobalaminacetat 

 DK   10  Hydroxocobalaminchlorid 

 DK   11  Hydroxocobalaminsulfat 

 DK   12  Folinsyre (Pteroylmonoglutaminsyre) 

 DK   13  Nikotinsyreamid 

 DK   14  Calcium-D-pantothenat 

 DK   15  Dexpantothenol 

 DK   16  D-Biotin 

 DK   17  Cholecalciferol 

 DK   18  Ergocalciferol 

 DK   19  D-Alfa-Tocopherol 

 DK   20  D-Alfa-Tocopherylacetat 

 DK   21  DL-Alfa-Tocopherylacetat 

 DK   22  D-Alfa-Tocopherylsuccinat 

 DK   23  DL-Alfa-Tocopherylsuccinat 

 DK   24  Phylloquinon 

 DK   25  Calciumcitratmalat 

 DK   26  Magnesiumacetat 

 DK   27  Dimagnesiumphosphat 

 DK   28  Jern, carbonyl 

 DK   29  Jern, elektrolytisk 

 DK   30  Jern, reduceret 

 DK   31  Ferrofumarat 

 DK   32  Ferrosulfat 

 DK   33  Zinkgluconat 

 DK   34  Zinkoxid 

 DK   35  Zinksulfat 

 DK   36  Cuprigluconat 

 DK   37  Cuprihydroxidcarbonat 

 DK   38  Cuprioxid 

 DK   39  Cuprisulfat 

 DK   40  Kaliumjodat 

 DK   41  Kaliumjodid 

 DK   42  Manganocarbonat 

 DK   43  Manganochlorid 

 DK   44  Manganogluconat 

 DK   45  Manganosulfat 

 DK   46  Chromichlorid 

 DK   47  Chromipicolinat 

 DK   48  Chromisulfat 

 DK   49  Natriumhydrogenselenit 

 DK   50  Natriumselenat 

 DK   51  Natriumselenit 

 DK   52  L-Selenmethionin 

 DK   53  Ammoniumheptamolybdat 

 DK   54  Natriummolybdat 

 DK   55  Cobaltochlorid 

 DK   70  Acrylharpiks, type I 

 DK   71  Acrylharpiks, type II 

 DK   72  Acrylharpiks, type III 

 DK   73  Acrylharpiks, type IV 

 DK   74  Natriumcarboxymethylcellulose, tværbunden 

 DK   75  Polyethylenglycol 400-10.000 

 DK   80  Diammoniumphosphat 

 DK   81  Kiselsyre 

 DK   82  Natriumhypochlorit 

 DK   83  Polyglycerolestere af dimeriserede sojaoliefedtsyrer 

 DK   84  Termisk oxideret sojaolie 

 DK   90  Propylenglycol 

Afsnit F

Liste over tilsætningsstoffer, der må sælges til anvendelse i private husholdninger

I denne liste er anført de tilsætningsstoffer, der må sælges til anvendelse i private husholdninger, jf. tilsætningsstofbekendtgørelsens § 12. Enzymer, bakteriekulturer, skimmelsvampe og gærsvampe må anvendes, når de er anmeldt efter reglerne i tilsætningsstofbekendtgørelsens § 20 til dette formål.

For visse stoffer er der i listen fastsat særlige anvendelsesbegrænsninger.

Tilsætningsstofferne må sælges enkeltvis, i blanding indbyrdes (f.eks. bagepulver og geleringspulver) eller i blanding med levnedsmidler (f.eks. jævningspulver).

De bærestoffer, der er anført i afsnit B, må med de anførte anvendelsesbegrænsninger anvendes til farvestoffer og sødestoffer til salg til anvendelse i private husholdninger.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nr.       Navn           Anvendelsesbegrænsninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

          Farvestoffer 

 E  100     Curcumin 

 E  101     Riboflavin 

 E  101     Riboflavin-5'-phosphat 

 E  102     Tartrazin 

 E  104     Quinolingult 

 E  110     Sunset Yellow FCF 

 E  120     Carminer 

 E  122     Azorubin 

 E  124     Ponceau 4R 

 E  129     Allura Red AC 

 E  131     Patent Blue V 

 E  132     Indigotin 

 E  133     Brilliant Blue FCF 

 E  140     Chlorophyll 

 E  140     Chlorophylliner 

 E  141     Chlorophyll-kobber-kompleks 

 E  141     Chlorophyllin-kobber kompleks 

 E  142     Green S 

 E  150a     Karamel 

 E  150b     Kaustisk sulfiteret karamel 

 E  150c     Ammonieret karamel 

 E  150d     Ammonieret sulfiteret karamel 

 E  151     Black PN 

 E  153     Vegetabilsk kul 

 E  155     Brown HT 

 E  160a     Blandede carotener 

 E  160a     53-Caroten 

 E  160c     Paprikaekstrakt 

 E  160d     Lycopen 

 E  160e     53-Apo-8'-carotenal(C30) 

 E  160f     53-Apo-8'-carotensyre(C30)- ethylester 

 E  161b     Lutein 

 E  162     Rødbedefarve 

 E  163     Anthocyaniner 

 E  170     Calciumcarbonat 

 E  171     Titandioxid 

 E  172     Jernoxider og jernhydroxider 

 E  174     Sølv 

 E  175     Guld 

          Sødestoffer 

 E  420     Sorbitol 

 E  420     Sorbitolsirup 

 E  421     Mannitol 

 E  950     Acesulfamkalium 

 E  951     Aspartam 

 E  952     Cyclaminsyre 

 E  952     Calciumcyclamat 

 E  952     Natriumcyclamat 

 E  953     Isomalt 

 E  954     Saccharin 

 E  954     Calciumsaccharin 

 E  954     Kaliumsaccharin 

 E  954     Natriumsaccharin 

 E  957     Thaumatin 

 E  959     Neohesperidindihydrochalcon 

 E  965     Maltitol 

 E  965     Maltitolsirup 

 E  966     Lactitol 

 E  967     Xylitol 

          Diverse stoffer 

 E  170     Calciumcarbonat 

 E  200     Sorbinsyre 

 E  202     Kaliumsorbat 

 E  210     Benzoesyre 

 E  211     Natriumbenzoat 

 E  223     Natriumsulfit       Kun til hjemmefremstil- 

 E  224     Kaliumdisulfit      ling af vin, 200 mg/l 

                       jf. brugsanvisning 

 E  260     Eddikesyre 

 E  270     Mælkesyre 

 E  290     Carbondioxid 

 E  296     Æblesyre 

 E  300     Ascorbinsyre 

 E  327     Calciumlactat 

 E  330     Citronsyre 

 E  331     Natriumcitrater 

 E  334     Vinsyre 

 E  341     Dicalciumphosphat 

 E  341     Tricalciumphosphat    Kun som antiklumpnings- 

                       middel 

 E  401     Natriumalginat 

 E  404     Calciumalginat 

 E  406     Agar 

 E  407     Carrageenan 

 E  410     Johannesbrødkernemel 

 E  412     Guargummi 

 E  440     Pectin 

 E  440     Amideret pectin 

 E  450     Dinatriumdiphosphat 

 E  450     Tetranatriumdiphosphat 

 E  500     Natriumhydrogencarbonat 

 E  501     Kaliumcarbonat 

 E  503     Ammoniumcarbonat 

 E  503     Ammoniumhydrogencarbonat 

 E  508     Kaliumchlorid 

 E  509     Calciumchlorid 

 E  552     Calciumsilikat      Kun som antiklumpnings- 

                       middel, 10 g/kg 

 E  621     Mononatriumglutaminat 

 E  942     Dinitrogenoxid 

 E  1412     Distivelsephosphat 

 E  1414     Acetyleret distivelsephosphat 

 E  1442     Hydroxypropyldistivelse phosphat 

   510     Ammoniumchlorid      Kun til essenser til 

                       fremstilling 

                       af spiritusprodukter, 

                       15 g/l 

          Tekniske hjælpestoffer 

 E  558     Bentonit         Kun til hjemmefremstil- 

                       ling af vin 

 DK   5     Thiaminchloridhydrochlorid 

 DK   7     Pyridoxinhydrochlorid   Kun som gærnæringssalte 

 DK  12     Calcium-D-pantothenat   til hjemmefremstilling 

                       af vin 

 DK  80     Diammoniumphosphat 

 DK  81     Kiselsyre         Kun til hjemmefrem- 

                       stilling af vin. 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.