Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat


§ 1

I bekendtgørelse nr. 768 af 19. september 1995 om opkrævning m.v. af indkomst- og formueskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 761 af 20. august 1996, bekendtgørelse nr. 878 af 3. oktober 1996, bekendtgørelse nr. 1012 af 2. december 1996 og bekendtgørelse nr. 1041 af 6. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 61, stk. 3,»: »§ 61 A,».

2. I § 12, stk. 2, indsættes efter »kildeskattelovens § 61, stk. 3,»: »og eventuelle indregnede restancer m.v. efter kildeskattelovens § 61 A, jf. nedenstående § 12 A,».

3. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 A. Forfaldne skatterestancer fra tidligere indkomstår, indregnes efter restancemyndighedernes nærmere bestemmelse i forskudsskatten, jf. § 12, stk. 2, såfremt maksimumbeløbet for indregning af restskat for seneste indkomstår, jf. kildeskattelovens § 61, stk. 3, ikke er udnyttet fuldt ud til indregning af restskat.

Stk. 2. Forfaldne skatterestancer omfatter restskat m.v. (morarenter, procenttillæg og restskat), tillægsskat, særlig indkomstskat, samt B-skat. De nævnte restancearter inddækkes med ældste indkomstår først, og derefter i den nævnte dækningsrækkefølge. Det bemærkes, at indregnede restancer dækkes efter indregnet restskat, men før A-skat for det aktuelle indkomstår.

Stk. 3. Restancerne indregnes med indtil det beløb, hvortil de er opgjort pr. 1. oktober i det pågældende år. Hertil kommer et statskassen tilfaldende tillæg på 6 pct. af restancebeløbet, dog ikke af morarenter.

Stk. 4. Såfremt den skattepligtiges forskudsregistrering efterfølgende ændres således, at den indregnede restance ikke mere kan indeholdes i skattekortet, tilbageføres restancen.

Stk. 5. I det omfang en indregnet restance ikke dækkes af de i indkomståret betalte foreløbige A-skatter, tilbageføres restancen, og renteberegningen genoptages tilbage fra 1. januar i indkomståret, og 6 pct. tillægget vedrørende således tilbageførte restancer bortfalder.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 1997, og har virkning fra og med forskudsregistreringen for 1998.

Skatteministeriet, den 30. marts 1997

Carsten Koch

/ Kaj Lotz

Officielle noter

Ingen