Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v.


§ 1

I bekendtgørelse nr. 333 af 18. maj 1990 om forsøgsdyrs pasning og opstaldning og om udryddelsestruede og vildtlevende dyr til forsøg m.v. foretages følgende ændringer:

1. I indledningen til bekendtgørelsen indsættes efter »I henhold til«: » § 9, stk. 1, og«.

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. I en institution eller virksomhed, der anvender dyr til forsøg, skal der være truffet egnede foranstaltninger, der sikrer veterinær rådgivning og behandling. En dyrlæge eller en anden kompetent person skal have rådgivende opgaver med hensyn til dyrenes velfærd.

Stk. 2. Der skal føres journal over, hvorledes ekstern rådgivende bistand er ydet. Journaloptegnelserne skal opbevares i 3 år fra udløbet af vedkommende kalenderår.

Stk. 3. I institutionen eller virksomheden skal der være et tilstrækkeligt stort uddannet personale.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1997.

Justitsministeriet, den 1. april 1997

Frank Jensen

/ Mogens Kjærgaard Møller

Officielle noter

Ingen