Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.(Samfundstjeneste og forstærket indsats mod seksualforbrydelser m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992, som ændret senest ved lov nr. 388 af 22. maj 1996 og lov nr. 474 af 12. juni 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1 , ændres »68-70« til: »62-70«.

2. § 16 affattes således:

»§ 16. Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i højere grad. Befandt gerningsmanden sig som følge af indtagelse af alkohol eller andre rusmidler forbigående i en tilstand af sindssygdom eller i en tilstand, der må ligestilles hermed, kan straf dog pålægges, når særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 2 . Personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad, straffes ikke, medmindre særlige omstændigheder taler for at pålægge straf. Tilsvarende gælder personer, der befandt sig i en tilstand, som ganske må ligestilles med mental retardering.«

3. I § 63 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Den i medfør af stk. 1 fastsatte længstetid kan af tilsynsmyndigheden forlænges, hvis særlige grunde taler derfor, dog ikke ud over prøvetiden. Tilsynsmyndighedens afgørelse om forlængelse af længstetiden indbringes efter anmodning fra den dømte for retten.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. § 63, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. I dommen fastsættes en prøvetid på højst 2 år. Prøvetiden ophører dog, når længstetiden for arbejdspligtens opfyldelse er udløbet, medmindre andet er bestemt i dommen.«

5. § 63, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Den dømte undergives tilsyn i prøvetiden. Retten kan endvidere, hvis det findes formålstjenligt, fastsætte vilkår som nævnt i § 57.«

6. § 64 affattes således:

»§ 64. I forbindelse med betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kan der idømmes ubetinget frihedsstraf eller bøde efter reglerne i § 58. En i medfør af § 58, stk. 1, fastsat frihedsstraf kan dog ikke overstige 3 måneder. Ubetinget hæftestraf kan idømmes, selv om der fastsættes straf af fængsel i den betingede dom.«

7. I § 68, 2. pkt. , ændres »i institution for åndssvage eller under åndssvageforsorg« til: »i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller under tilsyn med mulighed for administrativ anbringelse«.

8. I § 70, nr. 1 , udgår »voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse,».

9. I § 70 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis

  • 1) han findes skyldig i voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse eller i forsøg herpå og
  • 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og
  • 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.«

10. I § 218, stk. 1, ændres »åndssvaghed« til: »mentale retardering«.

11. I § 219 ændres »åndssvageinstitution« til: »institution for personer med vidtgående psykiske handicap«.

12. I § 236, stk. 1, ændres »åndssvageanstalter« til: »institutioner for personer med vidtgående psykiske handicap«.

13. I § 254 ændres »åndssvag« til: »mentalt retarderet«.

14. I § 261, stk. 2, ændres »åndssvag« til: »mentalt retarderet«.

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15. august

1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 809, stk. 2 , ændres »på åndssvageanstalt« til: »i institution for personer med vidtgående psykiske handicap«.

2. Efter § 1014 indsættes i kapitel 91:

»§ 1014 a. I sager om ændring eller ophævelse af foranstaltninger, jf. straffelovens § 72, betaler det offentlige udgifterne ved sagens behandling.

Stk. 2. Retten kan pålægge den dømte helt eller delvis at betale sagens omkostninger, når der efter den dømtes forhold og sagens omstændigheder i øvrigt er særlig anledning til det.«

§ 3

I lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og

den øvrige særforsorg m.v., som ændret ved lov nr. 836 af 18.

december 1991, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, nr. 2 og 3, ændres »anbringes i institution for åndssvage eller undergives åndssvageforsorg« til: »anbringes i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller undergives tilsyn, herunder med mulighed for administrativ anbringelse«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 1997.

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 7, og §§ 2 og 3 finder anvendelse i alle sager, der ikke er endeligt afgjort ved lovens ikrafttræden.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. § 1 kan dog ved kgl. anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 15. april 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Frank Jensen

Officielle noter

Ingen