Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0055
 
32004L0117
 
32005L0016
 
32005L0017
 
32006L0124
 
32009L0074
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2 Arter omfattet af bekendtgørelsen,
kvalitetsnormer og største partistørrelse
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6 Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

 

I medfør af § 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 279 af 25. april 2001 om ændring af lov om fødevarer og § 4 i lov nr. 404 af 1. juni 2005 om ændring af forskellige hjemmelsbestemmelser om delegation til andre statslige myndigheder m.v. på Fødevareministeriets og Familie- og Forbrugerministeriets områder og §§ 1 – 2 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Et parti frø af en art, der er nævnt i bilag 2 (grønsagsfrø), må kun sælges som frø til såning, efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 gælder bekendtgørelsen ikke for

1) levering af frø til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse,

2) levering af frø til bearbejdning eller pakning forudsat, at modtageren ikke får ejendomsret til frøet, og

3) salg af frø til avl af planter til dekorationsformål.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 28 om plantepas gælder for alle arter af bønne (phaseolus spp.), uanset at disse arter ikke i øvrigt er omfattet af denne bekendtgørelse. Pralbønne ( Phaseolus coccineus L.) og havebønne ( Phaseolus vulgaris L.) er dog omfattet af denne bekendtgørelse.

 

Registrering af virksomheder

§ 2. En virksomhed med sæde her i landet, der producerer og udvejer frø til såning eller fører frø til såning ind i landet med henblik på salg, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller er virksomheden ikke længere registreringspligtig efter stk.1, skal direktoratet skriftligt underrettes herom.

Stk. 3. En registreret virksomhed skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af frø. Regnskabet skal indeholde oplysninger om mængde, reference- eller avlspartinummer for ind- og udgående partier samt om afsender og modtager af disse. Regnskabet skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 4. Direktoratet kan ophæve en virksomheds registrering, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn.

Stk. 5. Stk. 1 - 4 gælder ikke for en virksomhed, der udelukkende køber færdigpakket frø her i landet og videresælger det uden at bryde lukningen eller forseglingen.

Kapitel 2

Standardfrø

§ 3. Et parti, dog ikke et parti frø af cikorierod, må uden forudgående avlskontrol sælges som »standardfrø«, dvs. uden at overholde bestemmelserne i kapitel 3, forudsat, at partiet er af en sort, der er optaget

1) på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller

2) på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste.

Stk. 2. Mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, kan godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 6.

Stk. 3. Partiet skal

1) være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent samt tilstrækkeligt ensartet,

overholde kvalitetsnormerne i bilag 2 og

3) være bestemt til anden avl end avl af frø.

Stk. 4. Pakningerne skal

1) være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del I eller II, samt, for så vidt angår frø af arter nævnt i § 28, bestemmelserne i bilag 4, del VIII, og

2) være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan genanvendes.

Stk. 5. Partiets vægt må ikke overstige de grænser, der er anført i bilag 2, med mere end 5 pct.

§ 4. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden eller efter anmodning af Plantedirektoratet. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i direktoratets instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder og direktoratets anvisninger. Prøven skal opbevares i mindst to år og skal efter anmodning indsendes til direktoratet. Virksomheden skal efter anmodning fremsende kopi af analysebeviset.

Stk. 2. Virksomheden skal senest 14 dage efter lukning af et parti anmelde det til Plantedirektoratet med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end datoen for den seneste undersøgelse af partiet for spireevne.

Stk. 3. Plantedirektoratet kontrollerer ved undersøgelse af indkaldte prøver, jf. stk. 1, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2, og ved en kontroldyrkning, at partiet er tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

§ 5. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som standardfrø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste og

2) partiet er produceret

a) i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller

b) i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat og overholder bestemmelserne i § 24.

§ 6. Et parti med en samlet vægt på over 2 kg, der føres ind i landet fra en ligestillet stat med henblik på salg, skal anmeldes til Plantedirektoratet og skal ved indførsel være ledsaget af oplysningerne i bilag 4, del IX.

Kapitel 3

Certificeret frø

Avlsbestemmelser

§ 7. Avl skal ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem avleren og en registreret virksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for avl på arealer, der ejes eller bruges af en registreret virksomhed.

§ 8. Til avl af frø, der ønskes godkendt til certificering, skal anvendes et udlægsparti, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Udlægspartiet skal være af en sort, der

1) uden bemærkning om, at frø af sorten kun må sælges som standardfrø,

a) er optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller

b) er optaget på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste eller

c) er anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, og sorten optages, inden avlen anmeldes til endelig certificering, eller

2) er tilladt anvendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, forudsat, at avlen skal udføres til denne stat.

Stk. 3. Udlægspartiet skal være certificeret som præ-basisfrø eller basisfrø, jf. § 17.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan et parti forædlermateriale, jf. § 17 stk. 1, nr. 1, efter anmeldelse til Plantedirektoratet anvendes til avl, hvis partiet er produceret på sortsejerens eller denne repræsentants ansvar, og dets sortsegenskaber svarer til sortsbeskrivelsen. § 12, stk. 2, § 13 og § 15 gælder tilsvarende.

§ 9. Et udlægsparti, der ikke er produceret her i landet, skal opfylde betingelserne i § 8 og § 15, stk. 1 og 3, og skal anmeldes til Plantedirektoratet inden udsåning. Anmeldelsen skal være ledsaget af partiets originale mærkeseddel eller en kopi heraf. § 13 og § 24 gælder tilsvarende.

Avlskontrol

§ 10. Et areal med frø, der ønskes certificeret, skal besigtiges i vækstsæsonen til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 3 er overholdt (avlskontrol).

Stk. 2. Anmeldelse til avlskontrol skal indsendes skriftligt til Plantedirektoratet og kan kun indsendes af en registreret virksomhed.

Stk. 3. Anmeldelsen må kun omfatte én avler, én art, én sort og én kategori og må kun omfatte flere arealer, hvis disse ligger inden for en radius på 3 km.

Stk. 4. Et areal med grønsagsfrø skal anmeldes til avlskontrol senest den 15. april. Anmeldelser, der modtages efter den 1. juli, afvises.

§ 11. Avlskontrollen skal foretages af Plantedirektoratet s markkontrollører.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan avlskontrollen af arealer med frø, der er anmeldt til avl af certificeret frø foretages af personer, som direktoratet har autoriseret hertil efter bestemmelserne i bilag 5 afsnit I. Direktoratet foretager stikprøvevis avlskontrol af de kontrollerede arealer.

Stk. 3. Direktoratet underretter skriftligt anmelderen om resultatet af avlskontrollen. I tilfælde af kassation oplyses årsagen hertil.

Partikontrol

§ 12. Plantedirektoratet udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra et godkendt areal, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøverne udtages af en prøvetager, der er autoriseret hertil af direktoratet efter bestemmelserne i bilag 5, del II, når prøvetagning foregår i en virksomhed eller afdeling, der er autoriseret efter bestemmelserne i bilag 5, del III.

Stk. 3. Undersøgelsen af prøverne skal foretages:

1) af direktoratet,

2) af et frøanalyselaboratorium, der er autoriseret hertil af direktoratet efter bestemmelserne i bilag 5, del IV, eller

3) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

4) som en undersøgelse udført under officiel kontrol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

§ 13. Et parti skal anmeldes til certificering i lukkede og forseglede pakninger, der er mærket med en officiel mærkeseddel efter bestemmelserne i bilag 4, del III.

Stk. 2. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet, og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænserne i bilag 2 med mere end 5 pct.

Stk. 3. Mærkning og forsegling skal være foretaget af prøvetageren eller under dennes tilsyn og således, at den ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen. § 12, stk. 2, gælder tilsvarende.

Stk. 4. Skal forseglingen brydes, og skal partiet genforsegles, skal det ske under prøvetagerens tilsyn.

§ 14. Dokumentation for indkøb, tryk og forbrug af officielle mærkesedler skal registreres. Det gælder også sække med fortrykt mærkeseddel.

Stk. 2. Ved indkøb af officielle forseglingsanordninger, herunder plomber og forseglingsstrips, overdrages alle til en prøvetager. Dokumentation for indkøb og forbrug af forseglingsanordninger skal registreres for hver type.

§ 15. Virksomheden skal foranledige, at en prøve, der er udtaget af partiet efter § 12, indsendes til Plantedirektoratet senest den 1. april til undersøgelse ved kontroldyrkning af, om partiet overholder normerne i bilag 2 for sortsægthed og indhold af anden sort.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal prøver af partier, der ikke kan anvendes som udlægspartier, jf. § 8, stk. 3, kun indsendes efter anmodning fra direktoratet. Prøverne skal opbevares i mindst et år.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for et parti, der ikke er avlet her i landet, hvis anmelderen senest den 15. august i høståret tilsender direktoratet et kontroldyrkningsbevis udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet. Kontroldyrkningen skal være i overensstemmelse med gældende internationale regler.

Stk. 4. Direktoratet underretter skriftligt anmelderen om resultatet af kontroldyrkningen. Er partiet ikke tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent, kan partiet ikke anvendes til videre avl af frø.

Certificering

§ 16. Et parti fra et godkendt areal kan anmeldes til Plantedirektoratet til certificering.

Stk.2. Anmeldelsen skal indsendes skriftligt til direktoratet og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Anmeldelsen skal angive, i hvilken kategori partiet ønskes certificeret, jf. § 17. Af anmeldelsen skal fremgå hvilke avlspartier eller certificerede partier der indgår i det anmeldte parti og med hvilke mængder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 og § 24 gælder tilsvarende for et parti, der

1) er avlet i en medlemsstat af Den Europæiske Union og stammer direkte fra

a) basisfrø eller certificeret frø 1. generation, der er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktionen af frø i en medlemsstat, eller

b) fra en krydsning af basisfrø, der er certificeret i en medlemsstat, og basisfrø, der er certificeret i en ligestillet stat (hybridsorter),

2) er mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del IV, afsnit A, og

3) er ledsaget af et officielt dokument, der indeholder de oplysninger, der er anført i bilag 4, del IV, afsnit B.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 og § 24, stk. 2, gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, hvis

1) basisfrøet er avlet eller certificeret her i landet eller i den pågældende stat, og den pågældende stats produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat,

2) avlsstaten har konstateret officielt, at partiet overholder avlsnormerne i OECD-reglerne, jf. § 19,

3) partiet er mærket som ikke endeligt certificeret frø efter OECD-reglerne, jf. § 19, og

4) partiet er ledsaget af et officielt følgedokument.

§ 17. Plantedirektoratet certificerer et parti, hvis undersøgelsen af de udtagne prøver har vist, at partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 2. Partiet certificeres som

præ-basisfrø, hvis det

a) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på forædlermateriale, hvorved forstås frø af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basisfrø,

b) er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø og

c) opfylder betingelserne for certificering som basisfrø,

2) basisfrø, hvis det

a) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på præ-basisfrø eller på forædlermateriale der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og

b) er bestemt til avl af certificeret frø, eller

3) certificeret frø, hvis det

a) er avlet på basisfrø eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og

b) overvejende er bestemt til avl af grønsager.

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1 og 2, kan direktoratet certificere et parti frø som præ-basis- eller basisfrø, selv om det ikke overholder normen i bilag 2 for spireevne, jf. dog § 23, stk. 1.

§ 18. Certificeres et parti ikke, skal alle mærkesedler fjernes fra partiet og overgives til prøvetageren.

OECD certificering

§ 19. Uanset §§ 12 – 18 kan Plantedirektoratet efter skriftlig ansøgning certificere et parti grønsagsfrø efter de regler for certificering af grønsagsfrø, der sælges internationalt, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvis partiet skal udføres til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Salg

§ 20. Et parti må først sælges, når det er certificeret.

Stk. 2. Et parti skal sælges i mærkede og forseglede pakninger. Et parti af en art, der er nævnt i § 28, skal ved salg og flytning her i landet være forsynet med plantepas.

Stk. 3. Et parti må sælges, før resultatet af kontroldyrkningen foreligger, jf. § 15, stk. 1. Godkendes partiet ikke ved kontroldyrkningen, må eventuelle restpartier ikke sælges som frø til såning.

§ 21. Plantedirektoratet kan tillade, at et parti, der er anmeldt til certificering, sælges som præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, før resultatet for spireevne foreligger, forudsat at

1) salg kun sker til første led i handelskæden,

2) der foreligger et foreløbigt analysebevis, og

3) virksomheden

a) har meddelt direktoratet køberens navn og

b) i en tillægsmærkning har anført oplysningerne i bilag 4, del III, afsnit B.

§ 22. Et parti fra et areal, der er godkendt ved avlskontrol, jf. §§ 10 og 11, må sælges som ikke endeligt certificeret frø til en medlemsstat af Den Europæiske Union med henblik på endelig certificering i denne stat. Partiet skal være mærket med oplysningerne i bilag 4, del IV, afsnit A, og skal være ledsaget af et officielt dokument, der indeholder oplysningerne i bilag 4, del IV, afsnit B.

§ 23. Ved salg af et parti præ-basis- eller basisfrø, der ikke overholder normen i bilag 2 for spireevne, jf. § 17, stk. 2, og ved salg efter § 21, skal sælger oplyse den konstaterede spireevne ved en tillægsmærkning, jf. bilag 4, del III, afsnit B.

Stk. 2. Ved salg af et parti af en genetisk modificeret sort skal oplysning herom fremgå klart af salgskataloger m. v.

§ 24. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som certificeret frø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, jf. § 8, stk. 2, og

2) partiet er certificeret

a) i en medlemsstat af Den Europæiske Union, eller

b) i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, og

3) partiet, hvis det er produceret i en ligestillet stat,

a) er mærket efter OECD-reglerne, jf. § 19, og er ledsaget af et officielt OECD-certifikat,

b) er ledsaget af et originalt ISTA-analysebevis eller, for frø fra USA, et originalt AOSA-analysebevis, eller en kopi af analysebeviset,

c) på hver pakning er forsynet med en officiel erklæring om, at partiet opfylder EF-reglerne og –standarderne,

d) hvis partiet er kemisk behandlet, skal det oplyses på den officielle mærkeseddel eller ved anden mærkning. Desuden skal det anføres udenpå eller indeni pakningerne, og

e) hvis partiet er genetisk modificeret skal det oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører partiet.

Stk. 2. Et parti med en samlet vægt på over 2 kg med oprindelse i en ligestillet stat, der føres ind i landet med henblik på salg, skal anmeldes til Plantedirektoratet og skal være ledsaget af et følgedokument, der indeholder oplysningerne i bilag 4, del IX.

§ 25. Uanset § 20, stk. 1, kan mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, godkendes til salg, hvis de opfylder de øvrige betingelser i bilag 6. Godkendelser gives med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning.

Stk. 2. Partier, jf. stk. 1, skal være mærket som anført i bilag 4, del VI, afsnit B.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser for standardfrø og certificeret frø

Småpakninger

§ 26. Partier af certificeret frø, standardfrø og frø af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste (godkendt efter § 3, stk. 2 og § 25) må efter skriftlig anmeldelse til Plantedirektoratet udportioneres og sælges i småpakninger. Anmeldelsen skal angive, hvornår udportioneringen indledes og forventes afsluttet med angivelse af partiets art, sort, herunder om sorten er genetisk modificeret, mængde, og referencenummer. Er partiet produceret i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, skal anmeldelsen være ledsaget af en mærkeseddel fra partiet eller en kopi heraf. Er partiet produceret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, skal anmeldelsen endvidere være ledsaget af et officielt analysebevis eller en kopi heraf.

Stk. 2. Direktoratet udtager småpakninger til stikprøvekontrol med, at udportionerede partier overholder kvalitetsnormerne i bilag 2.

Stk. 3. Småpakninger skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, del II eller V, og nettovægten af pakningerne må ikke overstige de vægtgrænser, der er anført i bilag 2. Mærkningen skal være anført på en leverandøretiket eller være trykt eller stemplet på pakningen. Er pakningen gennemsigtig, kan etiketten anbringes inden i pakningen. Bestemmelserne i § 28 om plantepas gælder tilsvarende for småpakninger, der sælges til erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 4. Småpakninger skal være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning af pakningen og ikke kan genanvendes. Åbning af småpakninger med certificeret frø med henblik på ompakning og ny lukning må kun ske under Plantedirektoratets kontrol.

Bejdsning

§ 27. Til kemisk behandling (bejdsning) skal anvendes et bejdsemiddel, der er godkendt hertil af Miljøstyrelsen. Bejdsemidlet skal være fordelt ensartet i partiet. Midlet skal være anvendt i den mængde, der er anført på etiketten. Oplysning om det anvendte middel og doseringen af dette skal meddeles Plantedirektoratet.

Stk. 2. Bejdses et parti, skal der udtages nye prøver af partiet til undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen i bilag 2 for spireevne. § 12 og § 17, stk. 2, gælder tilsvarende.

Stk. 3. Oplysning om bejdsning og bejdsemiddel skal angives på mærkesedlen jf. bilag 4, eller på en leverandøretiket.

Plantepas

§ 28. Plantepas udstedes af Plantedirektoratet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af Plantedirektoratet. Plantepasset kan alene anvendes til det frøparti, det er udstedt til. Arter med krav om plantepas er anført i det følgende.

Stk. 2. Hvis et parti frø af bladbede eller rødbede skal sælges i et land, der er godkendt som beskyttet zone, skal partiet være forsynet med eller ledsaget af et plantepas, der indeholder de oplysninger, der fremgår af bilag 4, afsnit VIII. Før udstedelse af plantepas skal det ved officiel kontrol være konstateret, at partiet overholder bestemmelserne i Det Europæiske Fællesskabs Rådsdirektiv 2000/29/EF, bilag 1, del B og bilag IV, afsnit B, nr. 27.2. For frø fra andre EU-lande skal plantepasset være udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af kontrolmyndigheden.

Stk. 3. Frø af bønne ( Phaseolus spp.), tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre skal mærkes med plantepas, hvis frøet skal sælges eller flyttes indenfor Den Europæiske Union. Småpakninger, der ikke er til erhvervsmæssigt brug skal dog ikke forsynes med plantepas. Kravene der skal opfyldes, for at frø kan mærkes med plantepas, fremgår af bilag 2, del III. Mærkningen med plantepas skal ske ved:

1) at EU-mærkesedlen for certificering tilføjes tekst som anført i bilag 4, del I, II, III og V, eller

2) at hver pakning forsynes med et plantepas, der opfylder kravene i bilag 4, del VIII.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser

§ 29. Plantedirektoratet kan efter skriftlig ansøgning tillade salg af et parti, der ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen med frø.

§ 30. Plantedirektoratet fører kontrol med, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

§ 31. Klage over Plantedirektoratet s afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den afgørelsen vedrører. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet, og sendes til Plantedirektoratet.

Stk. 2. Klage over avlskontrollen, jf. §§ 10 og 11, bør indgives snarest muligt for at sikre, at grundlaget for en ny markbesigtigelse er uændret.

§ 32. Overtrædelse af § 1, stk. 1 – 3, § 2, stk. 1 - 4, §§ 3 – 5, § 9, § 12, stk. 2, §§ 13 – 16, § 18, §§ 20 – 28 straffes med bøde.

§ 33. En autorisation meddelt i medfør af bilag 5, jf. § 11, stk. 2 og § 12, stk. 2 og 3 kan fratages, hvis det konstateres, at

1) en eller flere af de betingelser der fremgår af bilag 5, del I-IV, ikke er opfyldt, eller

2) virksomheden trods påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolafgifter.

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 54 af 24. januar 2000 om grønsagsfrø ophæves.

Plantedirektoratet, den 22. juni 2007

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1

Bilagsfortegnelse

Bilag 2

Arter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse

Bilag 3

Avlsnormer

Bilag 4

Mærkning

Bilag 5

Autorisation af markkontrollører, prøvetagere, virksomheder og afdelinger, der benytter autoriserede prøvetagere og frøanalyselaboratorier

Bilag 6

Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

 

 

 

 Bilag 2

Arter omfattet af bekendtgørelsen,
kvalitetsnormer og største partistørrelse

I. Almindelige betingelser

1)

Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent

2)

Sygdomme og skadegørere, der nedsætter frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.

 

II. Normer for renhed, indhold af frø af andre plantearter og spireevne samt for partistørrelse:

Arter

 

 

Videnskabeligt navn er anført i kursiv, jf. bilag 4

Mindste

renhed (vægtpct.)

 

Største indhold af frø af andre plantearter (vægtpct.)

Mindste

spireevne

(pct. af rene frø)

Største

partistørrelse

(kg)

 

Allium cepa L.

- Cepa gruppe (Kepaløg)

- Aggregatum gruppe

(Skalotteløg)

 

97

 

0,5

 

70

 

10.000

Allium fistulosum L. (Pibeløg)

97

0,5

65

10.000

Allium porrum L. (Porre)

97

0,5

65

10.000

Allium sativum L. (Hvidløg)

97

0,5

65

10.000

Allium schoenoprasum L. (Purløg)

97

0,5

65

10.000

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)

96

1

70

10.000

Apium graveolens L. (Bladselleri og knoldselleri)

97

1

70

10.000

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

96

0,5

70

20.000

Beta vulgaris L. (Rødbede og bladbede)

97

0,5

70

(frønøgler)

20.000

Brassica oleracea L. (Blomkål)

97

1

70

10.000

Brassica oleracea L. (Grønkål, broccoli, rosenkål, savojkål, hvidkål/spidskål, rødkål og knudekål)

97

1

75

10.000

Brassica rapa L. (Kinakål)

97

1

75

10.000

Brassica rapa L. (Majroe)

97

1

80

10.000

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

97

0,5

65

10.000

Cichorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)

95

1

65

10.000

Cichorium intybus L. (Almindelig cikorie, herunder julesalat og cikoriesalat, men ikke cikorierod)

95

1,5

65

10.000

Cichorium intybus L. (partim) (Cikorierod)

97

1

80

10.000

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Vandmelon)

98

0,1

75

20.000

Cucumis melo L. (Melon)

98

0,1

75

10.000

Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagurk)

98

0,1

80

10.000

Cucurbita maxima Duchesne

(Centnergræskar)

98

0,1

80

20.000

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder courgette og squash)

98

0,1

75

20.000

Cynara cardunculus L. (Kardon, herunder artiskok)

96

0,5

65

10.000

Daucu s carota L. (Havegulerod)

95

1

65

10.000

Foeniculum vulgare Mill.

(Almindelig fennikel)

96

1

70

10.000

Lactuca sativa L. (Havesalat)

95

0,5

75

10.000

Lycoper s icon esculentum Mill. (Tomat)

97

0,5

75

10.000

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill

(Almindelig persille)

97

1

65

10.000

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

98

0,1

80

20.000

Phaseolus vulgaris L. (Havebønne, herunder stangbønne)

98

0,1

75

25.000

Pisum sativum L. (Haveært, slikært og sukkerært)

98

0,1

80

25.000

Raphanus sativus L. (Radise og ræddike)

97

1

70

10.000

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

97

0,5

70

10.000

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

95

1

70

10.000

Solanum melongena L.

(Aubergine og ægplante)

96

0,5

65

10.000

Spinacia oleracea L. (Spinat)

97

1

75

10.000

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Tandfri vårsalat)

95

1

65

10.000

Vicia faba L. (Valsk bønne)

98

0,1

80

25.000

Zea mays L. (Sukkermajs og perlemajs (popkorn))

98

0,1

85

20.000

 

III. Yderligere normer

1)

Frø må ikke være angrebet af levende Acarina.

2)

Frø af bælgplanter må ikke være angrebet af levende insekter af følgende arter:

 

Achanthoscelides obtectus Say

Bruchus affinis Froel

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimarus Boh.

3)

Frø af tomat skal

 

a)

være udvundet ved en egnet syreudtrækningsmetode eller tilsvarende godkendt metode, og

 

b)

i) have oprindelse i områder, hvor Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. (tomatgulbakteriose) og Xanthomonas campestris pv . vesicatoria (Doidge) Dye og Pepino mosaic virus og Potato spindle tuber viroid ikke vides at forekomme, eller

ii) der må ikke være iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af disse skadegørere hos planter på dyrkningsstedet i den sidste afsluttede vækstperiode, eller

iii) en repræsentativ prøve af frøet har været undersøgt officielt for i hvert fald disse skadegørere med benyttelse af egnede metoder og er fundet fri for disse skadegørere.

4)

Frø af bønne ( Phaseolus spp.) skal have oprindelse i områder, der vides at være fri for Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye eller en repræsentativ frøprøve skal være undersøgt officielt og fundet fri for denne skadegører.

 

IV. Småpakning – tilladte, største pakkestørrelser:

1)

Haveært, slikært, sukkerært, havebønne og pralbønne

5 kg

2)

Alm. asparges, bladbede, centergræskar, havegulerod, havekørvel, haveskorzoner, kepaløg, majroe, mandelgræskar, radise, ræddike, rødbede, skalotteløg, spinat, tandfri vårsalat og vandmelon

 

500 g

3)

Andre arter

100 g

Et eventuelt indhold af granulerede pesticider, pilleringsmidler og andre faste tilsætningsstoffer medregnes ikke i de anførte vægtgrænser.Bilag 3

Avlsnormer

I. Krav til bestanden

1)

Bestanden skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsren.

2)

Arealets dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggøre en tilstrækkelig kontrol med sortens ægthed og renhed samt sundhedstilstand.

3)

Forekomsten af sygdomme og planteskadegørere, der nedsætter frøets nytteværdi, skal være begrænset til det mindst mulige.

II. Mindsteafstande

A.

Bladbede og rødbede

 

1)

Fra andre pollenkilder af slægten Beta , end nævnt i nr. 2 og 3

1000 m

 

2)

Fra pollenkilder af sorter af samme underarter, men af anden sortsgruppe, jf. E

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

1000 m

600 m

 

3)

Fra pollenkilder af sorter af samme underarter og samme sortsgruppe, jf. E

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

600 m

300 m

B.

Brassica-arter

 

1)

Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af Brassica -arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

1000 m

600 m

 

2)

Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af Brassica -arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

500 m

300 m

C.

Cikorierod

 

1)

Fra andre arter af samme slægt eller underarter

1000 m

 

2)

Fra en anden sort af cikorierod

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

600 m

300 m

D.

Andre arter

 

1)

Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af fremmedbestøvende arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

500 m

300 m

 

2)

Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af andre fremmedbestøvende arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

300 m

100 m

 

Plantedirektoratet kan tillade fravigelse af kravene til mindsteafstande, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold må formodes at yde tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.

E.

Sortsgrupper af bladbede og rødbede, jf. A, nr. 2 og 3

 

Er bestanden af en genetisk monogerm sort, betragtes multigerme sorter som sorter af en anden gruppe.

 

 

1)

Bladbede (grupper):

Kendetegn

 

 

a)

Hvid bladstilk og lysegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.

 

 

b)

Hvid bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.

 

 

c)

Grøn bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve.

 

 

d)

Lyserød bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade.

 

 

e)

Rød bladstilk og bladplade med anthocyanin-farve.

 

 

2)

Rødbede (grupper):

 

Kendetegn

 

 

a)

Med transversalt smalt ellipseformet eller transversalt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller hvidt rodkød.

 

 

b)

Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og hvidt rodkød.

 

 

c)

Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og gult rodkød.

 

 

d)

Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.

 

 

e)

Med smal aflang form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.

 

 

f)

Med smal omvendt trekantet form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.

 Bilag 4

Mærkning

1)

Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt individuelt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af Plantedirektoratet.

2)

Sække med fortrykt mærkeseddel må anvendes, hvis mærkesedlen er godkendt af Plantedirektoratet. Sækkene skal være forsynet med et entydigt fortrykt sækkepartinummer (evt. ordrenummer). Under produktionen skal trykkes et tydeligt individuelt løbenummer på hver sæk.

3)

Mærkeseddel og andre følgedokumenter skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.

4)

Andre kvalitetsoplysninger, herunder 1.000-kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel.

 

I. Standardfrø, dog ikke frø i småpakninger

 

(Leverandøretiket eller trykt tekst på pakningen)

 

1)

»EF-regler og –normer«.

 

2)

Navn og adresse på den leverandør, der er ansvarlig for etiketteringen, eller dennes indifikationsmærke.

 

3)

År for lukning eller seneste undersøgelse af spireevne.

 

4)

Art.

 

5)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

6)

Kategori.

 

7)

Partiets referencenummer.

 

8)

Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal frø).

 

9)

Andre oplysninger:

a) Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 27, stk. 3.

b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø/frønøgler og anføres »Pilleret«.

 

10)

Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, afsnit VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.

 

II. Standardfrø, småpakninger

 

(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)

 

1)

»EF-regler og -normer«.

 

2)

Navn og adresse eller bomærke for den virksomhed der er ansvarlig for udportioneringen.

 

3)

År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.

 

4)

Art.

 

5)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

6)

Kategori.

 

7)

Partiets referencenummer.

 

8)

Andre oplysninger:

Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.

 

9)

Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, del VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.

 

III. Certificeret frø, dog ikke frø i småpakninger

A.

Officiel mærkeseddel

 

1)

»EF-regler og -normer«.

 

2)

»Plantedirektoratet, Danmark«.

 

3)

Forseglingsdato (måned og år).

 

4)

Partiets referencenummer.

 

5)

Art, videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og/eller under den almindelige betegnelse.

 

6)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

7)

Kategori.

 

8)

Avlsland.

 

9)

Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal rene frø).

 

10)

For frø af hybridsorter og indavlede linjer:

 

 

a)

For basisfrø, hvor den anvendte hybrid eller indavlede linje (komponent) er optaget på sortsliste: Komponentens navn med eller uden henvisning til den endelig sort.

For hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter: »Komponent«.

 

 

b)

For basisfrø i andre tilfælde: Komponentens navn, der kan angives i kode, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og: »Komponent«.

 

 

c)

For certificeret frø: Sortsnavnet og: »Hybrid«.

 

11)

Andre oplysninger:

 

 

a)

Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 27, stk. 3.

 

 

b)

Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet og det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø / frønøgler og anføres: »Pilleret«

 

 

c)

Det kan anføres, hvis der er tale om præ-basisfrø eller basisfrø med lavere spireevne, jf. § 17, stk. 2.

 

12)

Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, del VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.

B.

Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket)

 

1)

Partiets referencenummer.

 

2)

Garanteret mindste spireevne.

 

3)

Leverandørens navn og adresse.

 

 

IV. Ikke endeligt certificeret frø

A.

Officiel mærkeseddel

 

1)

»Plantedirektoratet, Danmark«.

 

2)

Art (videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og / eller under den almindelige betegnelse).

 

3)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

4)

Kategori.

 

5)

Markens eller partiets referencenummer.

 

6)

Angivet netto- eller bruttovægt.

 

7)

»Ikke endeligt certificeret«.

B.

Følgedokument

 

1)

»Plantedirektoratet, Danmark«.

 

2)

Art (videnskabelig betegnelse, kan angives i forkortet form uden autornavn, og /eller under den almindelige betegnelse).

 

3)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

4)

Kategori.

 

5)

Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægspartiet.

 

6)

Markens eller partiets referencenummer.

 

7)

Størrelsen af det areal, avlen er produceret på.

 

8)

Mængde og antal pakninger.

 

9)

Angivelse af, hvilke avlsnormer avlen har overholdt.

 

10)

Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger.

 

11)

Andre oplysninger, jf. del III, afsnit A, nr. 11.

 

V. Småpakninger af certificeret frø

 

(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)

 

1)

»EF-regler og -normer«.

 

2)

Navn og adresse eller bomærke for den virksomhed, der er ansvarlig for udportioneringen.

 

3)

År for udportionering og lukning eller for seneste afprøvning af spireevne.

 

4)

Art.

 

5)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

6)

Kategori.

 

7)

Partiets referencenummer.

 

8)

Andre oplysninger:

Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.

 

9)

Hvis frø af pralbønne, havebønne, tomat, kepaløg, skalotteløg, purløg og porre ikke forsynes med plantepas, som beskrevet i bilag 4, del VIII, skal tilføjes følgende: »EF-plantepas. Frøet opfylder kravene i artikel 6, stk. 4 i Rådsdirektiv 2000/29/EF«.

 

VI. Særlig mærkning

A.

Forædlermateriale

Forædlermateriale til avl af præ-basisfrø skal være mærket med en officiel mærkeseddel.

B.

Sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortslisten

 

1)

Partiets referencenummer.

 

2)

Forseglingsmåned og år.

 

3)

Art.

 

4)

Sortsbetegnelse (det godkendte sortsnavn, foreslået sortsnavn eller forædlerbetegnelse). For en genetisk modificeret sort: »Genetisk modificeret«, samt en entydig identifikations-kode jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

 

5)

Anmeldelsesnummer på ansøgningen om sortslisteoptagelse.

 

6)

»Sorten er endnu ikke på officiel liste«.

 

7)

Angivet netto- eller bruttovægt. Eller hvor det er relevant: Antal frønøgler eller antal rene frø.

 

8)

Hvis vægten er angivet, og der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, skal arten af tilsætningsstoffet, samt det omtrentlige forhold mellem vægten af det rene frø eller eventuelt frønøgler og den samlede vægt angives.

 

9)

Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 27, stk. 3.

 

VII. Mærkesedlens farve og dimensioner

A.

Farve

 

1)

Officiel mærkeseddel

 

 

Præ-basisfrø

hvid med violet diagonalstribe

 

 

Basisfrø

hvid

 

 

Certificeret frø

blå

 

 

Ikke endeligt certificeret frø

grå

 

 

 

 

 

2)

Leverandøretiket

 

 

Standardfrø

mørkegul

 

 

Certificeret frø

blå

 

 

Frø der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

orange

B.

Dimensioner, dog ikke småpakninger: Mindst 110 x 67 mm .

 

VIII. Plantepas

A.

Plantepasset skal være:

 

1)

en etiket, der indeholder oplysninger i afsnit B, nr. 1 – 10, eller

 

2)

en etiket, der indeholder oplysningerne i afsnit B, nr. 1 – 5, og en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i nr. 1 – 10

 

3)

Plantepasset skal udfærdiges, inden frøet forlader virksomheden

 

4)

Plantepasset (etiketdelen) skal være fastgjort til emballagen

B.

Oplysninger:

 

Felterne i plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Er der ingen oplysning, anføres: »-«. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.

 

1)

»1. EF-plantepas«.

 

2)

»2. Danmark«.

 

3)

»3. Plantedirektoratet«.

 

4)

»4. Registreringsnummer: (Virksomhedens registreringsnummer i Plantedirektoratet)«.

 

5)

»5. Løbenummer, ordrenummer eller uge og år: (Følgedokumentationens løbenummer, eller tidspunkt for plantepassets udfærdigelse.)«.

 

6)

»6. Videnskabeligt navn:« .

 

7)

»7. Mængde:«.

 

8)

»8. ZP, godkendt til beskyttet zone: «.1)

 

9)

»9. RP, erstatningspas: « .2)

 

10)

»10. Produktets oprindelse: «.3)

 

1) Opfylder frø af Beta vulgaris L. de særlige krav til indførelse og salg i en beskyttet zone, anføres betegnelsen på denne. Oplysningerne i denne rubrik må kun anføres med tilladelse fra Plantedirektoratet i hvert enkelt tilfælde.

 

2) Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents registreringsnummer og landebetegnelse eller en kode, der entydigt identificerer producenten over for Plantedirektoratet. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4, jf. nr. 4.

 

3) For frø med oprindelse i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab anføres »-«. For andet frø anføres oprindelse- eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn.

 

IX. Frø fra en ligestillet stat

 

(Følgedokument)

 

1)

Officielt referencenummer for det parti, som frøet er avlet på, samt navn på det land, der har godkendt partiet.

 

2)

Areal som frøet er avlet på, ha.

 

3)

Mængde.

 

4)

Erklæring om at kravene til OECD certificering var opfyldt ved markbesigtigelsen af avlsarealet.

 Bilag 5

Autorisation

I. Autorisation som markkontrollør

 

1)

Ansøgning om autorisation skal indsendes til Plantedirektoratet på et særligt skema, der rekvireres hos direktoratet.

 

2)

Ansøgeren skal have gennemgået en jordbrugsfaglig, der sikrer, at ansøgeren kan foretage markkontrol på forsvarlig måde.

 

3)

Autorisation meddeles, når ansøgeren har gennemført direktoratets kursus for nye markkontrollører, og bestået eksamen.

 

4)

Markkontrolløren tildeles et autorisationsnummer, der skal anføres sammen med kontrollørens underskrift på besigtigelsesskemaer og inspektionsmeddelelser.

 

5)

Autorisationen udstedes som en generel autorisation til at foretage markbesigtigelser af arealer anmeldt af registrerede grønsagsfrøvirksomheder. Kontrollører ansat i en grønsagsfrøvirksomhed må kun besigtige arealer udlagt af denne virksomhed, med mindre Plantedirektoratet har givet tilladelse til andet.

 

6)

Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

 

 

a)

markkontrolløren gennemfører markbesigtigelser og foretager indberetning i overensstemmelse med anvisninger fra Plantedirektoratet,

 

 

b)

markkontrolløren regelmæssigt foretager besigtigelser,

 

 

c)

markkontrolløren deltager i et af direktoratets årlige møder for autoriserede markkontrollører mindst hvert tredje år,

 

 

d)

der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem besigtigelser foretaget af markkontrolløren og besigtigelser af samme arealer foretaget af direktoratet, og

 

 

e)

direktoratet holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af besigtigelserne.

 

II. Autorisation som prøvetager

 

1)

Autorisation kan meddeles en person, der er

 

 

a)

uafhængig, eller

 

 

b)

ansat af en fysisk eller juridisk person, der ikke beskæftiger sig med produktion af, forarbejdning af eller handel med grønsagsfrø, eller

 

 

c)

ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed.

 

2)

Ansøgningen om autorisation skal indsendes til Plantedirektoratet på et skema, der rekvireres hos direktoratet. Er ansøgeren ansat af en registreret virksomhed, skal ansøgningen indsendes af denne. Autorisation meddeles, når ansøgeren har bestået direktoratets praktiske eksamen i prøvetagning. For at opretholde autorisationen skal prøvetageren herefter gennemføre direktoratets førstkommende kursus i prøvetagning og bestå en teoretisk eksamen heri.

 

3)

En prøvetager ansat af en registreret grønsagsfrøvirksomhed må kun udtage prøver af partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre Plantedirektoratet har givet tilladelse til andet.

 

4)

Prøvetagningen skal foretages efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med ”Instruks i prøvetagning af frø”.

 

5)

Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

 

 

a)

prøvetageren regelmæssigt udtager prøver,

 

 

b)

der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver udtaget af prøvetageren og kontrolprøver af samme partier udtaget af Plantedirektoratet,

 

 

c)

prøvetageren mindst hvert andet år deltager i Plantedirektoratets efteruddannelseskursus eller i virksomhedens interne efteruddannelseskursus, jf. bilag 4, del III,

 

 

d)

den autoriserede prøvetager ved direktoratets audit besøg findes at have udført prøvetagningsopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra direktoratet, og

 

 

e)

Plantedirektoratet holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.

 

III. Autorisation af virksomhed eller afdeling til at benytte autoriserede prøvetagere

 

1)

Før prøvetagning ved autoriseret prøvetager kan påbegyndes skal de virksomheder eller afdelinger, hvor der ønskes udført autoriseret prøvetagning, godkendes af Plantedirektoratet.

 

2)

Der skal foreligge et af Plantedirektoratet godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes den autoriserede prøvetagning gennemføres i virksomheden.

 

3)

For virksomheder, der afholder interne efteruddannelseskurser om prøvetagningsemner for egne prøvetagere, vil deltagelse i direktoratets kurser ikke være obligatorisk, forudsat at virksomheden kan dokumentere, at der afholdes interne kurser og at den enkelte prøvetager deltager i disse efter samme regler som under del II 5, litra c.

 

4)

Virksomheden eller afdelingen skal ved Plantedirektoratets auditbesøg findes at have fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra direktoratet.

 

5)

Virksomheden eller afdelingen skal holde Plantedirektoratet informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.

 

IV. Autorisation som frøanalyselaboratorium

 

1)

Autorisation kan meddeles et laboratorium, der opfylder følgende krav:

 

 

a)

Laboratoriet skal være uafhængigt eller tilhøre en registreret grønsagsfrøvirksomhed.

 

 

b)

Laboratoriet skal have en ledende laborant, der er direkte ansvarlig for laboratoriets tekniske arbejde, og som har de nødvendige kvalifikationer til fagligt at lede et frøanalyselaboratorium.

 

 

c)

Laboratoriets laboranter skal have bestået eksamen afholdt af Plantedirektoratet i de analyser og de arter, som autorisationen omfatter.

 

 

d)

Laboratoriet skal råde over lokaler og udstyr, som direktoratet kan godkende som tilfredsstillende til udførelse af de analyser, som autorisationen omfatter. Desuden skal der foreligge et af direktoratet godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes de autoriserede analyser gennemføres i virksomheden.

 

 

e)

Laboratoriets nationale analysebevis med Plantedirektoratets logo skal godkendes af direktoratet.

 

2)

Ansøgning om autorisation skal indsendes til Plantedirektoratet på et skema, der rekvireres hos direktoratet. Autorisation meddeles med virkning fra den dato, hvor direktoratet kan konstatere, at kravene i nr. 1 er opfyldt.

 

3)

Et laboratorium, der tilhører en registreret grønsagsfrøvirksomhed, må kun analysere partier af grønsagsfrø, der er produceret af virksomheden, med mindre andet er aftalt mellem virksomheden og direktoratet.

 

4)

Autoriserede analyser af grønsagsfrø skal udføres efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med direktoratets anvisninger. Resultaterne af de til certificering krævede analyser, skal umiddelbart efter analysernes afslutning indsendes til direktoratet til brug ved certificering og kontrol af de pågældende partier.

 

5)

Opretholdelse af autorisation forudsætter, at

 

 

a)

laboratoriet til stadighed overholder kravene i nr. 1, 3 og 4,

 

 

b)

laboratoriets laboranter regelmæssigt foretager de analyser, som autorisationen omfatter,

 

 

c)

der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver analyseret af laboratoriet og kontrolprøver af samme partier analyseret af direktoratet,

 

 

d)

laboratoriets analysebeviser ved direktoratets kontrol findes at være udfyldt tilfredsstillende,

 

 

e)

laboratoriet ved direktoratets auditbesøg findes at have udført analyseopgaverne tilfredsstillende,

 

 

f)

laboratoriet har deltaget i de årlige ringanalyser med et tilfredsstillende resultat,

 

 

g)

laboratoriet ikke anvender underleverandører af analyser med mindre andet er aftalt med direktoratet,

 

 

h)

laboratoriet medvirker til opklaring af årsagen til uoverensstemmelser mellem resultater og følger op på afvigelser og andre anvisninger fra direktoratet, herunder yderligere opfølgning på resultater fra kontrollen med analyserne arrangeret af direktoratet, og

 

 

i)

direktoratet holdes informeret om alle forhold, der har betydning for de analyser, som laboratoriet er autoriseret til at udføre.

 Bilag 6

Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

Plantedirektoratet og andre EU-landes certificeringsmyndigheder kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på officiel sortsliste. Tilladelser gives med det formål at opnå viden gennem praktiske erfaringer med dyrkning. Frøet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for handel med standardfrø.

I. Ansøgning til Plantedirektoratet

 

1)

Plantedirektoratet kan tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:

 

 

a)

Ansøger.

 

 

b)

Vedligeholder.

 

 

c)

Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste.

 

 

d)

Art.

 

 

e)

Sortsnavn eller forædlerbetegnelse.

 

 

f)

Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

 

2)

Ansøgningen skal indsendes til Plantedirektoratet senest en måned før handel skal finde sted.

 

3)

Der er ingen maksimal tilladt mængde for grønsagsfrø.

 

4)

Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.

 

5)

Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EF-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage.

 

6)

Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette Plantedirektoratet, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.

 

7)

Grønsagsfrø skal opfylde de almindelige krav til standardfrø, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.

 

II. Øvrige krav

A. Rapportering

 

1)

Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til Plantedirektoratet.

Endvidere skal følgende oplyses:

 

 

a)

De mængder, der er solgt af hver sort, og

 

 

b)

hvilke lande udsæden er solgt til.

 

2)

Oplysningerne skal indsendes til Plantedirektoratet senest den 1. december efter hver sæson.

 

 

 

 

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 2002/55/EF (EFT 2002, L 193, s. 33),

- Rådets direktiv 2004/117/EF (EFT L 14, s. 18),

- Kommissionens direktiv 2005/16/EF (EFT L 057, s. 18),

- Kommissionens direktiv 2005/17/EF (EFT 2005, L 057, s. 23),

- Kommissionens direktiv 2006/124/EF (EFT 2006, L 339, s. 12)