Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for den offentlige forvaltning

 

I medfør af § 44, stk. 2, og § 44, stk. 4, i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

    § 1. Denne bekendtgørelse gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis foretages ved hjælp af elektronisk databehandling (edb-behandling), og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register (manuelt register).

    § 2. Behandlinger, som ikke omfatter oplysninger af fortrolig karakter, er undtaget fra anmeldelsespligten i lov om behandling af personoplysninger § 43.

    Stk. 2. De i stk. 1 nævnte behandlinger kan - uden anmeldelse - tillige omfatte identifikationsoplysninger, herunder personnummer, og oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed, medmindre der er tale om en behandling som nævnt i lovens § 45, stk. 1.

    § 3. De typer af behandlinger, som er nævnt i denne bekendtgørelses kapitel 2, er endvidere undtaget fra anmeldelsespligten, medmindre behandlingerne er omfattet af lovens § 45, stk. 1.

    Stk. 2. De behandlinger, der er undtaget fra anmeldelsespligten efter stk. 1, kan - uden anmeldelse - tillige omfatte enhver ikke-fortrolig oplysning, identifikationsoplysninger, herunder personnumre, samt oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed, medmindre der er tale om en behandling som nævnt i lovens § 45, stk. 1.

    § 4. Oplysninger, der er omfattet af de i §§ 2 og 3 nævnte typer af behandlinger, kan overføres til offentlige myndigheder, fysiske personer, virksomheder, foreninger, institutioner eller lignende, hvis behandlingsreglerne i lov om behandling af personoplysninger er opfyldt. Oplysningerne kan i øvrigt overføres til en databehandler.

    Stk. 2. Den dataansvarlige myndighed skal udarbejde en oversigt over modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til.

    § 5. Oplysninger, der er omfattet af de i §§ 2 og 3 nævnte typer af behandlinger, kan opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. Oplysningerne skal herefter slettes eller overføres til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

    Stk. 2. Den dataansvarlige myndighed skal fastsætte tidspunktet for sletning af oplysningerne og opbevare dokumentation herfor.

    Stk. 3. Den dataansvarlige myndighed skal mindst én gang årligt kontrollere, at der ikke behandles oplysninger, som ikke er nødvendige for at varetage myndighedens opgaver.

Kapitel 2

Behandlingstyper

Miljø- og energisystemer

    § 6. Behandlinger, som foretages i forbindelse med tilsyn og kontrol i henhold til miljø-, naturbeskyttelses-, affaldsdepot-, råstof-, skov-, jagt- og energilovgivningen, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om erhvervsdrivende, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om indvinding og forbrug af vand, energi, råvarer, affald eller lignende.

2) Oplysninger om miljøsager, miljøgodkendelse, miljøstøtte og øvrige tilskudsordninger, tilladte udledninger, meddelte påbud og forbud eller lignende.

3) Oplysninger om foretagne og planlagte prøveudtagninger, herunder analyseresultater, prøvetyper eller lignende.

4) Oplysninger om drifts- og forretningsforhold, herunder økonomiske forhold, og antal af ansatte.

Fødevare-, landbrugs- og fiskerisystemer

    § 7. Behandlinger, som foretages i forbindelse med tilsyn og kontrol i henhold til landbrugs-, fiskeri-, veterinær- og fødevarelovgivningen, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om erhvervsdrivende, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om jordbrugsbedrifter, herunder mark, husdyrdrift samt indretningen heraf.

2) Oplysninger om fiskerfartøjer, redskaber og fangster.

3) Oplysninger om ejerskab af fiskerfartøjer, jordbrugsbedrifter og virksomheder.

4) Oplysninger om autorisationer, bevillinger, tilladelser eller lignende.

5) Oplysninger om meddelte påbud og forbud eller lignende.

6) Oplysninger om foretagne og planlagte prøveudtagninger, herunder kontrol- og analyseresultater, prøvetyper eller lignende.

7) Oplysninger om drifts- og forretningsforhold, herunder økonomiske forhold, og antal af ansatte.

Søfartssystemer

    § 8. Behandlinger, som foretages i forbindelse med tilsyn og kontrol samt ved undersøgelse af søulykker i henhold til søfartslovgivningen, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om rederen eller skibets besætning, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om skibe, herunder om deres bygning, tekniske data, udstyr, bemanding og drift.

2) Oplysninger om ejerskab af skibe.

3) Oplysninger om sønæringsbeviser, fartstilladelser, målebreve, certifikater og lignende.

4) Oplysninger om meddelte påbud og forbud eller lignende.

5) Oplysninger om afholdte og planlagte syn og undersøgelser af skibe, herunder resultaterne heraf.

Bevillingssystemer

    § 9. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af bevillinger m.v. i henhold til told-, skatte-, og afgiftslovgivningen, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om erhvervsdrivende, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om autorisationer, bevillinger, tilladelser og sikkerhedsstillelser eller lignende med anførsel af oplysninger til identifikation af bevillingshaver, den givne bevilling eller tilladelse, sikkerhedsstillelse og eventuelt forbrugsregnskab o.lign. pr. bevillingstype.

Personaleadministrationssystemer

    § 10. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af personaleforhold. Behandlingerne kan omfatte følgende oplysninger om personer, der virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om sygefravær og sygdomsperioder.

2) Oplysninger om begrundelsen for andet fravær fra arbejdet.

3) Pensionsforhold.

4) Kildeskatteoplysninger.

5) Oplysninger om kontonummer, hvortil løn skal anvises.

6) Lønindeholdelse, bortset fra oplysninger om begrundelsen for indeholdelsen.

7) Oplysninger om fratrædelsesgrund.

Undervisningssystemer

    § 11. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration og planlægning af undervisning, og som ikke omfatter fortrolige oplysninger om værger og personale og ikke andre end følgende oplysninger om elever, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Eksamenskarakterer og bedømmelser.

2) Oplysninger om sygefravær og sygdomsperioder.

3) Oplysninger om begrundelsen for andet fravær end fravær på grund af sygdom.

4) Oplysninger om særlige undervisningsforanstaltninger og dispensationer fra undervisning, bortset fra oplysninger om begrundelsen herfor.

Bibliotekssystemer

    § 12. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af udlån på biblioteker, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om låneren, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om låneren og udlånet, hvis forbindelsen mellem de enkelte udlån og låneren slettes snarest og senest 4 uger efter udlånets ophør. Ved udlån efter en særlig serviceordning kan registreringen med lånerens skriftlige samtykke opretholdes i op til 5 år.

2) Spærring af lånere, dog uden oplysninger om begrundelsen herfor.

Beredskabssystemer m.v.

    § 13. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af tjenestgørende og mobiliseringspligtigt personel i redningsberedskabet, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Legemlige kendetegn.

2) Bedømmelser.

3) Tjenstlige forhold.

    § 14. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af kontrol med brandfarlige bygninger, og som alene indeholder følgende oplysninger om ejeren eller brugeren af bygningen, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om bygningen, herunder brandmateriel, alarmeringssystemer og lignende.

2) Oplysninger om foretagne og planlagte brandsyn.

Offentlige servicesystemer

    § 15. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af ordninger vedrørende udbringning af mad, og som ikke omfatter andre end følgende oplysninger om de personer, som indgår i madordningen, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Institutionsbetegnelse.

2) Oplysninger om kost.

    § 16. Behandlinger, som foretages i forbindelse med administration af ventelister til offentlige institutioner m.v., og som ikke indeholder andre end følgende oplysninger om ansøgeren eller barnet, jf. dog § 3, stk. 2:

1) Oplysninger om særlige ønsker vedrørende institutionstype, beliggenhed, tidspunkter m.v.

Kapitel 3

Ikrafttræden

    § 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Justitsministeriet, den 15. juni 2000

Frank Jensen

    /Jørgen Steen Sørensen