Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en værdipapircentral

Herved bekendtgøres lov om en værdipapircentral, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 10. februar 1992 med de ændringer, der følger af lov nr. 149 af 31. marts 1993 og lov nr. 452 af 30. juni 1993.


Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Udstedelse af aktier og obligationer m.v., der noteres på Københavns Fondsbørs, (fondsaktiver), sker gennem en værdipapircentral, der registrerer fondsaktiverne og disses omsætning.

Stk. 2. Udstedelse af udenlandske aktier og obligationer m.v., der noteres på Københavns Fondsbørs, kan registreres som fondsaktiver efter stk. 1, såfremt dette ønskes af den udenlandske udsteder. Bestemmelserne i lov om aktieselskaber og lov om investeringsforeninger om bestyrelsens oplysningspligt, pligt til at afholde omkostninger og valg af kontoførende institut gælder også ved registrering af udenlandske aktier, konvertible obligationer og andele i investeringsinstitutter i Værdipapircentralen. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om registrering af udenlandske aktier og obligationer m.v.

Stk. 3. Industriministeren kan tillade registrering af andre lignende aktiver.

§ 2. Værdipapircentralen er en privat selvejende institution. De nærmere regler om Værdipapircentralen og dens virksomhed fastsættes af centralens bestyrelse i en vedtægt, der godkendes af industriministeren.

Kapitel 2

Ledelse

§ 3. Værdipapircentralen ledes af en betyrelse på indtil 13 medlemmer og en direktion.

Stk. 2. Industriministeren udnævner for tre år ad gangen formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. dog § 4. Af medlemmerne udnævnes fire efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer udstederne af fondsaktiverne, fire efter indstilling fra organisationer, der repræsenterer de i § 6, nr. 2 og 4, nævnte kontoførende institutter, og et efter indstilling fra Danmarks Nationalbank. Et af medlemmerne udnævnes med særligt henblik på at varetage interesser for ejerne af fondsaktiverne. For medlemmerne skal udnævnes stedfortrædere.

§ 4. Værdipapircentralens arbejdstagere har ret til i overensstemmelse med stk. 2-5 at vælge 2 medlemmer af bestyrelsen og stedfortrædere for disse blandt centralens arbejdstagere.

Stk. 2. Mindst halvdelen af arbejdstagerne skal stemme for en beslutning om at udnytte retten efter stk. 1. Beslutningen meddeles skriftligt bestyrelsen.

Stk. 3. Arbejdstagernes valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere sker ved skriftlig og hemmelig afstemning. Medlemmerne indtræder i bestyrelsen 1 måned efter, at denne har fået skriftlig meddelelse om de pågældendes navn og bopæl.

Stk. 4. De bestyrelsesmedlemmer, der vælges af arbejdstagerne, udpeges for 3 år ad gangen blandt de arbejdstagere, der i det sidste år før valget har været ansat i Værdipapircentralen.

Stk. 5. Industriministeren fastsætter regler om:

 • 1) hvem der anses som arbejdstager,
 • 2) den nærmere gennemførelse af valg efter stk. 2 og 3,
 • 3) mulighed for at undlade afholdelse af valg i henhold til stk. 3, såfremt der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges som bestyrelsesmedlemmer og som stedfortrædere,
 • 4) retlig beskyttelse i ansættelsen for de arbejdstagervalgte bestyrelsesmedlemmer, idet uoverensstemmelser om beskyttelsen og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ad fagretlig vej, og
 • 5) under hvilken form Værdipapircentralens arbejdstagere skal orienteres om centralens forhold.

§ 5. Bestyrelsen ansætter direktionen og sørger for, at Værdipapircentralens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med loven og Værdipapircentralens vedtægter.

Stk. 2 Direktionen varetager den daglige ledelse af Værdipapircentralen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier og anvisninger.

Kapitel 3

Adgangen til at foretage registrering

§ 6. Ret til at foretage registrering i Værdipapircentralen på dennes vegne og med retsvirkning i henhold til §§ 8-16 (kontoførende institut) tilkommer:

 • 1) Danmarks Nationalbank og Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning,
 • 2) banker, sparekasser og andelskasser (pengeinstitutter),
 • 3) institutter, der omfattes af lov om visse kreditinstitutter, og som af industriministeren i henhold til særlig lov godkendes som kontoførende institut,
 • 4) børsmæglerselskaber,
 • 5) virksomheder, der drives i fællesskab af virksomheder, som omfattes af nr. 2-4, og som har til formål at forvalte værdipapirer,
 • 6) realkreditinstitutter, og
 • 7) øvrige obligationsudstedende institutter for så vidt angår fondsaktiver, der er udstedt af det pågældende institut.

§ 6 a. Udenlandske værdipapircentraler, som er under offentligt tilsyn, kan efter Finanstilsynets godkendelse foretage registreringer i Værdipapircentralen på dennes vegne og med retsvirkning i henhold til §§ 8-16 (udlandscentral).

Stk. 2. Værdipapircentralen kan efter Finanstilsynets godkendelse foretage registreringer i udlandscentraler.

§ 6 b. De af §§ 6 og 6 a omfattede virksomheder skal indgå en tilslutningsaftale med Værdipapircentralen som betingelse for, at de kan opnå adgang til at foretage registreringer i Værdipapircentralen.

Stk. 2. Ved fondshandler forstås i denne lov et kontoførende institut, jf. § 6, der i kraft af sin tilslutningsaftale med Værdipapircentralen kan indrapportere køb og salg af fondsaktiver til og fra egne konti i Værdipapircentralen.

§ 7. Industriministeren fastsætter regler om grundlaget for og fremgangsmåden ved registrering og om godkendelse af personer, der som ansatte i Værdipapircentralen eller de kontoførende instittutter kan udføre de med registreringen forbundne opgaver.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af begrænsede rettigheder over fondsaktiver samt regler om Værdipapircentralens eller kontoførende institutters adgang til at opkræve gebyrer for forvaltning af fondsaktiver og for registreringer vedrørende disse.

Kapitel 4

Retsvirkninger af registrering m.v.

§ 8. Rettigheder over registrerede fondsaktiver skal registreres i Værdipapircentralen for at opnå beskyttelse mod retsforfølgning og aftaleerhververe.

Stk. 2. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en ikke registreret ret, skal selv være registreret, og en erhverver ifølge aftale skal være i god tro ved anmeldelsen til det kontoførende institut.

Stk. 3. Registreringens retsvirkninger regnes fra tidspunktet for anmeldelsen til det kontoførende institut, jf. dog § 11. For handler, hvori den ene part i kraft af sin tilslutningsaftale med Værdipapircentralen er fondshandler, og for transaktioner indrapporteret af en udlandscentral, jf. § 6 a, regnes registreringens retsvirkninger dog fra tidspunktet for den endelige prøvelse i Værdipapircentralen.

§ 9. Såfremt det kontoførende institut er i tvivl med hensyn til faktiske eller retlige forhold af betydning for registreringen, eller nogen over for dette gør gældende, at den påtænkte registrering vil krænke hans rettigheder, skal instituttet foretage en foreløbig registrering. Værdipapircentralen træffer herefter beslutning om, hvorledes den endelige registrering kan ske.

§ 10. Værdipapircentralen giver meddelelse om registreringen til den eller de efter registeret berettigede og til anmelderen. Der gives meddelelse om eventuelle hindringer for registreringen. Ved ændring eller udslettelse gives så vidt muligt meddelelse til den efter registeret berettigede.

Stk. 2. Rettighedshaveren kan fravælge ændringsmeddelelser i forbindelse med handler. Fravalget registreres på rettighedshaverens konto.

Stk. 3. Værdipapircentralen kan efter anmodning fra det kontoførende institut beslutte, at der ikke skal udsendes meddelelser om udtrækning og handler, når oplysning herom på anden måde forinden er tilgået rettighedshaveren.

Stk. 4. Det kontoførende institut kan efter aftale med Værdipapircentralen udsende meddelelser på Værdipapircentralens vegne.

Stk. 5. Finanstilsynet kan fastsætte regler om, at der i visse tilfælde ikke skal gives meddelelse.

Stk. 6. Værdipapircentralen kan bestemme, at der ikke skal udsendes meddelelse til kontohaveren om fondskodeskift.

§ 11. Når registrering af en aftale om rettigheder over fondsaktiver er endeligt gennemført i Værdipapircentralen, kan en godtroende erhverver ifølge registreret aftale ikke mødes med nogen indsigelse mod gyldigheden af den førstnævnte aftale. Dog bevares den indsigelse, at aftalen er ugyldig som følge af falsk eller voldelig tvang.

§ 12. §§ 15-18 i lov om gældsbreve finder tilsvarende anvendelse over for skyldneren ifølge fondsaktiver, som svarer til omsætningsgældsbreve, således at endelig registrering i Værdipapircentralen træder i stedet for ihændehavelse af gældsbrevet.

§ 13. Værdipapircentralen fastsætter regler om udbetaling.

Stk. 2. Betaler Værdipapircentralen eller et kontoførende institut på dennes vegne i god tro til den, som ifølge registeret er berettiget til at modtage betalingen, frigøres Værdipapircentralen, selv om den pågældende manglede ret til at modtage betalingen eller var umyndig. Dette gælder dog ikke, såfremt den efter registeret berettigede støtter sin ret på en aftale, som er ugyldig som følge af falsk eller voldelig tvang.

§ 13 a. Industriministeren kan fastsætte regler om registrering af ejendomsret til fondsaktiver, som ikke tilhører overdrageren.

Stk. 2. Er sælgeren et kontoførende institut, kan dette gøre adkomsten til et fondsaktiv betinget af købesummens betaling inden en nærmere af industriministeren fastsat frist. Betalingsforbeholdet bortfalder uden udsendelse af meddelelse efter § 10, såfremt overdrageren ikke gør sit forbehold gældende inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist.

Stk. 3. Det kan på kontoen registreres, at kontohaver ikke er ejer af fondsaktiverne.

§ 14. Krav på betaling i henhold til registrerede fondsaktiver forældes efter lovgivningens almindelige regler.

§ 15. Såfremt det kontoførende institut bliver opmærksom på fejl i det registrerede, anmoder det Værdipapircentralen om at ændre registreringen. Forinden ændringen foretages, skal den eller de efter registeret berettigede have lejlighed til at udtale sig.

Stk. 2. Værdipapircentralen kan udslette rettigheder, der åbenbart er ophørt.

§ 16. Såfremt der på en konto i Værdipapircentralen er registreret rettigheder, der må antages at have mistet deres betydning, eller rettigheder, som er over 20 år gamle, og som sandsynligvis er ophørt, eller hvortil der efter al sandsynlighed ikke findes nogen berettiget, kan Værdipapircentralen ved bekendtgørelse i Statstidende med et varsel af tre måneder indkalde mulige indehavere af de pågældende rettigheder. Endvidere skal den eller de, der i registeret er angivet som berettiget, særskilt underrettes ved anbefalet brev. Melder der sig ingen inden fristens udløb, skal Værdipapircentralen udslette rettigheden.

Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af stk. 1.

§ 17. Værdipapircentralen er erstatningspligtig for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder på konti i Værdipapircentralen eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig. Har skadelidte forsætligt eller uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Stk. 2. Har det kontoførende institut medvirket til fejlen, kan Værdipapircentralen hos dette kræve den udbetalte erstatning godtgjort helt eller delvis.

Stk. 3. En godtroende erhverver, der som følge af bestemmelsen i § 11, 2. pkt., ikke erhverver ret over de registrerede fondsaktiver, kan kræve det lidte tab erstattet af Værdipapircentralen.

Kapitel 5

Kontoudskrifter

§ 18. Der udfærdiges periodiske kontoudskrifter til ejere af registrerede fondsaktiver. Kontoudskriften angiver de fondsaktiver, for hvilke de pågældende er registreret som ejere på datoen for udskriften. Tilsvarende udfærdiges udskrifter til indehavere af begrænsede rettigheder over registrerede fondsaktiver.

§ 19. På enhver konto skal registreres det kontoførende institut. Det kontoførende institut har adgang til på Værdipapircentralens vegne at udfærdige udskrift af kontoen. Udskrifter skal udfærdiges til en efter registeret berettiget, såfremt han anmoder derom.

Stk. 2. Efter nærmere regler fastsat af industriministeren kan Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond, Garantifonden for Danske Optioner og Futures samt forsikringsselskaber og pensionskasser direkte i Værdipapircentralen indhente oplysninger om egne beholdninger samt gennem denne til de kontoførende institutter overføre meddelelser om salg.

§ 20. Industriministeren fastsætter nærmere regler om udfærdigelse af kontoudskrifter efter § 18, om kontoudskriftens indhold og om registrering af det kontoførende institut.

Kapitel 6

Finansiering

§ 21. Udgifterne ved Værdipapircentralens oprettelse og virksomhed dækkes ved bidrag fra de myndigheder, institutter og selskaber, der udsteder fondsaktiver, og fra de kontoførende institutter. De nærmere regler fastsættes i Værdipapircentralens vedtægter.

Stk. 2. Værdipapircentralen kan opkræve gebyr for særlige ekspeditioner.

§ 22. Værdipapircentralens årsregnskab skal underskrives af bestyrelsen og direktionen. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af Finanstilsynet efter indstilling fra bestyrelsen. Årsregnskabet offentliggøres.

Kapitel 7

Klage over registrering

§ 23. Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder i Værdipapircentralen kan indbringes for centralens klageafdeling. Dette gælder dog ikke erstatningskrav.

Stk. 2. Klageafdelingen varetages af en eller flere personer, der udnævnes af industriministeren, og som skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til dommer. Industriministeren udnævner tillige stedfortrædere.

Stk. 3. Klage i henhold til stk. 1 indgives til klageafdelingen inden seks uger efter, at registreringen i Værdipapircentralen er sket. Klageafdelingen har til brug for klagens behandling adgang til alle oplysninger vedrørende sagen i Værdipapircentralen og i det kontoførende institut. Klageafdelingen træffer en begrundet afgørelse, som tilstilles parterne.

Stk. 4. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen i stk. 3.

Stk. 5. Klageafdelingen kan afvise at behandle klager, der skønnes åbenbart grundløse.

Stk. 6. Klageafdelingen er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.

Stk. 7. De nærmere regler for klageafdelingens virksomhed fastsættes af industriministeren. Der kan fastsættes regler om betaling af gebyr for klagebehandlingen og om offentliggørelse af klageafdelingens afgørelser.

§ 24. Klage efter § 23 kan indgives af:

 • 1) enhver, der har en rimelig interesse heri,
 • 2) det kontoførende institut, såfremt det vil anfægte Værdipapircentralens afgørelse i henhold til §§ 9, 15 og 16, eller
 • 3) Værdipapircentralen, såfremt den ønsker at anfægte det kontoførende instituts registrering.

§ 25. De af klageafdelingen trufne afgørelser kan inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt vedkommende, indbringes for Østre Landsret. Indbringelsen sker ved indgivelse af kæreskrift til klageafdelingen. Reglerne om kæremål i borgerlige sager finder med de fornødne tillempelser anvendelse på indbringelsen for og behandlingen ved landsretten.

Stk. 2. Sager, der efter §§ 23 og 24 kan indbringes for klageafdelingen, kan kun indbringes for domstolene efter stk. 1.

Stk. 3. Justitsministeriet kan tillade, at landsrettens afgørelser påkæres til Højesteret under samme betingelser, som gælder for landsrettens afgørelser i anledning af en kære over en byretsafgørelse.

Kapitel 8

Tilsyn

§ 26. Finanstilsynet fører tilsyn med, at Værdipapircentralens forretningsgang og kontrol- og sikringsforanstaltninger er betryggende. § 29, stk 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Finanstilsynet fører ligeledes tilsyn med, at de kontoførende institutter, der omfattes af § 6, nr. 2-7, har betryggende forretningsgang og kontrol- og sikringsforanstaltninger. § 29, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Finanstilsynet kan fastsætte bestemmelser om oprettelse af en systemrevisionsafdeling og systemrevisionens gennemførelse i Værdipapircentralen.

Stk. 4. Værdipapircentralen dækker Finanstilsynets udgifter ved tilsyn efter denne lov.

§ 27. Såfremt Finanstilsynet finder, at Værdipapircentralen eller et kontoførende institut ikke overholder bestemmelserne i denne lov bortset fra § 32, stk. 1, og § 33, i Værdipapircentralens vedtægter eller i regler udstedt i medfør af denne lov, meddeler tilsynet Værdipapircentralen eller det pågældende institut pålæg om de foranstaltninger, der skal foretages.

§ 28. Finanstilsynets afgørelser i henhold til loven kan senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn.

§ 29. Registertilsynet fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af lov om private registre m.v., af bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf, eller af § 32, stk. 1, og § 33. Tilsynet påser herunder af egen drift eller efter klage fra en registreret, at Værdipapircentralen anvendes i overensstemmelse med de nævnte love og bestemmelser.

Stk. 2. Tilsynet kan af Værdipapircentralen, af et kontoførende institut eller af de af § 19, stk. 2, omfattede institutioner kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under denne lov eller lov om private registre.

Stk. 3. For så vidt angår Værdipapircentralen, de kontoførende institutter og de af § 19, stk. 2, omfattede institutioner, har tilsynets medlemmer og personale til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til alle lokaler, hvorfra Værdipapircentralens registre administreres eller kan benyttes, samt til de lokaler, hvor registeret eller de tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes.

Stk. 4. Såfremt registertilsynet finder, at Værdipapircentralen eller et kontoførende institut ikke overholder § 32, stk. 1, og § 33, meddeler tilsynet Værdipapircentralen eller det pågældende institut pålæg om de foranstaltninger, der skal foretages. Registertilsynets pålæg kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Særlige bestemmelser

§ 30. Statspræmieobligationer registreres ikke i Værdipapircentralen.

§ 31. Industriministeren kan efter indstilling fra Værdipapircentralen bestemme, at nærmere angivne værdipapirer ikke omfattes af loven, uanset om disse ved udstedelsen eller senere optages til notering på Københavns Fondsbørs.

§ 31 a. Industriministeren kan tillade, at børsnoterede aktieselskaber eller investeringsforeninger, der tillige er noteret på en udenlandsk fondsbørs, udgiver et dokument som bevis for aktien eller investeringsandelen, i det omfang det kræves efter reglerne i det pågældende land.

§ 32. Værdipapircentralen må ikke afgive oplysninger til andre end de kontoførende institutter og udlandscentraler undtagen i de tilfælde, der omhandles i denne lov.

Stk. 2. Industriministeren kan bestemme, at Værdipapircentralen i nærmere bestemt omfang skal afgive oplysning til en offentlig myndighed.

§ 33. Værdipapircentralen må kun foretage registrering i det omfang, registreringen er et naturligt led i den normale drift af centralen.

Kapitel 10

Straf og rettighedsfratagelse

§ 34. Borgerlig straffelovs §§ 144, 146, 148, 150-152 og 154-57 finder tilsvarende anvendelse på dem, der virker i Værdipapircentralens tjeneste, eller som er ansat i et kontoførende institut, og som har medvirket ved registrering eller udfærdigelse af kontoudskrift.

§ 35. Den, der ikke efterlever påbud i henhold til § 27 eller § 29, stk. 4, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Er overtrædelsen af et påbud foretaget af et kontoførende institut som sådant, kan der pålægges dette straf af bøde.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes af industriministeren i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 36. Finder Finanstilsynet, at et kontoførende institut, der omfattes af § 6, nr. 2-7, groft tilsidesætter sine forpligtelser efter denne lov eller pålæg meddelt i henhold til § 27, kan tilsynet fratage det pågældende institut retten til at virke i henhold til §§ 6 og 19.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 37. Loven træder i kraft den 1. juli 1980, jf. dog § 38.

Stk. 2. Industriministeren fastsætter, fra hvilket tidspunkt udstedelse af fondsaktiver skal ske gennem Værdipapircentralen.

Stk. 3. Efter regler, der fastsættes af industriministeren, indkaldes cirkulerende børsnoterede værdipapirer til registrering i centralen.

Stk. 4. Efter det i indkaldelsen angivne tidspunkt kan renter og andet udbytte af indkaldte værdipapirer kun hæves mod samtidig registrering.

§ 38. For udstedelse og registrering af børsnoterede aktier og konvertible gældsbreve og af andele i investeringsforeninger sættes loven i kraft ved bekendtgørelse. (* 1)

§ 39. (Ophævet)

§ 40. Loven gælder ikke for værdipapirer udstedt på Færøerne og i Grønland, men kan sættes i kraft for sådanne værdipapirer ved kongelig anordning. Der kan heri fastsættes afvigelser fra lovens bestemmelser, som landsdelenes særlige forhold gør påkrævet. (* 2)

§ 41. (Ophævet)

Lov nr. 828 af 18. december 1991 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1992.

Lov nr. 149 af 31. marts 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Industriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. (* 3)

Lov nr. 452 af 30. juni 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. september 1993.

Industriministeriet, den 6. oktober 1993

Jan Trøjborg

/ Sussanne Kortsen

Officielle noter

(* 1) Loven er sat i kraft for børsnoterede aktier og konvertible gældsbreve og andele i investeringsforeninger ved Industriministeriets bekendtgørelse nr. 67 af 10. februar 1988.

(* 2) Ved kongelig anordning nr. 151 af 14. marts 1989 er loven sat i kraft for Grønland med følgende ændring:

» 1. Udstedelse af grønlandske aktier og obligationer m.v., der noteres på Københavns Fondsbørs, kan registreres som fondsaktiver, såfremt dette ønskes af den grønlandske udsteder.«

(* 3) Loven er sat i kraft ved Industriministeriets bekendtgørelse nr. 695 af 1. september 1993 med virkning fra den 10. september 1993.

Redaktionel note
 • 37, stk. 2-4, §§ 38 og 40 ophævet.
 • stk. 2, § 8, stk. 3, § 26, stk. 1, 2 og 4, §§ 27-29, kapitel 10 og §
 • (* 5) Ved bekendtgørelse nr. 929 af 23. oktober 1996 er lovens § 6 b,
 • december 1995.
 • (* 4) Loven er delvist ophævet ved bekendtgørelse nr. 1133 af 20.
 • (* 4) Loven er delvist ophævet ved bekendtgørelse nr. 1133 af 20. december 1995.