Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v., lov om investeringsforeninger og lov om forsikringsvirksomhed og forskellige andre love (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 20. marts 1995, som ændret ved lov nr. 367 af 14. juni 1995, lov nr. 368 af 14. juni 1995 og lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske Union« og »samarbejdsaftale« til: »aftale«.

2. I § 1, stk. 1 , indsættes efter »(pengeinstitutter)»: », jf. dog kapitel 3 b«.

3. I § 1, stk. 5 , ændres »§ 4 b i lov om visse kreditinstitutter« til: »§ 7 d«.

4. I § 6, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »pengeinstituttet,»: »eller som i øvrigt har snævre forbindelser til pengeinstituttet,».

5. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For sparekasser og andelskasser gælder aktieselskabslovens bestemmelser om anmeldelse og registrering m.m. tilsvarende.«

6. I § 6 indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Tilladelse kan nægtes, hvis der foreligger snævre forbindelser mellem pengeinstituttet og andre virksomheder eller personer, og hvis disse forbindelser vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.

Stk. 9. Ved snævre forbindelser forstås

 • 1) direkte eller indirekte forbindelser af den i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 8, angivne art,
 • 2) kapitalinteresser, jf. § 37 a, stk. 5, eller
 • 3) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. nr. 1, med en virksomhed.

Stk. 10. Finanstilsynet kan nægte tilladelse, såfremt lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, vedrørende en virksomhed eller en person, som pengeinstituttet har snævre forbindelser med, vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.«

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 11 og 12.

7. I § 6 a, stk. 3 , indsættes efter »Finanstilsynet,»: »som skal være modtaget«.

8. § 6 b, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Pengeinstituttet er forpligtet til at meddele Finanstilsynet og værtslandets tilsynsmyndigheder enhver ændring i de i stk. 1 nævnte forhold. Meddelelsen skal være modtaget senest 1 måned før ændringen foretages.«

9. I § 6 c, stk. 2 , ændres »pengeinstitutter« til: »kreditinstitutter«.

10. I § 7 b, stk. 8, udgår »inden udgangen af juni måned«, og som 2. pkt. indsættes:

»Meddelelsen skal være modtaget i tilsynet inden udgangen af juni måned.«

11. Efter § 7 c indsættes:

»Kapitel 3 b

Visse kreditinstitutter

§ 7 d. Virksomheder, der den 1. januar 1995 var omfattet af § 4 b i lov om visse kreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 19. august 1992, kan fortsætte deres hidtidige virksomhed.

§ 7 e. §§ 7 b og 7 c, § 17, stk. 2, § 19, stk. 4, § 20, stk. 1, §§ 21-30, § 31, stk. 1, 2, 4 og 5, §§ 32-36, § 37, stk. 1-4 og 6, §§ 37 a og 38 og kapitel 10, 12, 12 a og 13 finder tilsvarende anvendelse på de i § 7 d nævnte kreditinstitutter.

§ 7 f. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S kan fortsætte sin virksomhed ved fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt yde lån for egen regning.

Stk. 2. § 19, stk. 4, kapitel 10, 12, 12 a og 13 finder tilsvarende anvendelse for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om udøvelsen af Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S« virksomhed, herunder om

 • 1) stiftelse,
 • 2) aktie- eller indskudskapitalen,
 • 3) tilladelse til at udøve virksomhed som kreditinstitut,
 • 4) ledelse,
 • 5) den nødvendige egenkapital,
 • 6) midlernes anbringelse,
 • 7) regnskab, revision og anvendelse af overskud,
 • 8) særlige regnskabsoplysninger for kreditinstitutter, som har særlig direkte eller indirekte forbindelse med andre virksomheder, jf. definitionerne i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 5 og 8,
 • 9) konsolideret tilsyn og
 • 10) ejerforhold.

§ 7 g. På kreditinstitutter omfattet af § 7 d finder § 37, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. For kreditinstitutter omfattet af § 7 d gælder, at såfremt aktier, der den 1. juni 1996 ejes af personer, der den 1. januar 1987 havde beskikkelse som fondsbørsvekselerer, ved aftale overdrages til eje, og såfremt kreditinstituttets aktiekapital ikke andrager et beløb svarende til modværdien af 5 mio. ecu, skal aktiekapitalen senest 3 måneder efter overdragelsen forhøjes til mindst et beløb svarende til modværdien af 5 mio. ecu. Såfremt forhøjelsesbeløbet ikke er tegnet og indbetalt inden denne frist, er erhververen af de aktier, der er omfattet af § 4 b, stk. 2, nr. 2, i den indtil 1. juni 1996 gældende lov om visse kreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 19. august 1992, pligtig straks at tegne og indbetale beløbet. Dette gælder dog ikke ved overdragelse til andre personer, som den 1. januar 1987 havde beskikkelse som fondsbørsvekselerer.

Stk. 3. Overtages kontrollen med et kreditinstitut, der er omfattet af stk. 2, af en anden fysisk eller juridisk person, skal aktiekapitalen senest 3 måneder efter overtagelsen forhøjes til mindst et beløb svarende til 5 mio. ecu og instituttet omdannes til et pengeinstitut.'

12. § 17, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Senest en måned efter valg, ansættelse og afgang af direktører, revisorer og bestyrelsesmedlemmer skal meddelelse herom være modtaget i tilsynet.«

13. Efter § 18 indsættes:

Ȥ 18 a. Et pengeinstitut skal have

 • 1) en god administrativ og regnskabsmæssig praksis,
 • 2) skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder og
 • 3) fyldestgørende interne kontrolprocedurer.

Stk. 2. Finanstilsynet kan i vejledninger fastsætte overordnede og generelle retningslinjer for de i stk. 1 nævnte områder.«

14. § 22, stk. 1 , affattes således:

»Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) De må ikke kunne tilbagebetales på ihændehaverens initiativ eller uden Finanstilsynets godkendelse,
 • 2) aftaler i forbindelse med gældsstiftelse skal give pengeinstituttet mulighed for at udskyde betaling af renter på gælden,
 • 3) långiverens krav mod pengeinstituttet skal efterstilles al anden ikkeefterstillet gæld,
 • 4) de for udstedelsen af værdipapirerne gældende dokumenter skal indeholde bestemmelse om, at gæld og ikkebetalte renter skal kunne medgå til dækning af tab, uanset om det tillades pengeinstituttet at fortsætte sine aktiviteter,
 • 5) beløbet skal være indbetalt,
 • 6) når kapitalindskuddet har fast løbetid, indskrænkes det beløb, hvormed kapitalindskuddet medregnes, årligt med 25 pct. af den oprindelige kapital de sidste 3 år inden den aftalte forfaldsdato, og
 • 7) beholdningen af egne beviser samt egne beviser, der tjener som sikkerhed for lån eller garantier, som er ydet af pengeinstituttet, modregnes i kapitalindskuddet efter fradrag i henhold til de i nr. 6 fastsatte regler. Erhvervelse af egne beviser skal godkendes af Finanstilsynet i henhold til nr. 1. Dog kan et pengeinstitut uden Finanstilsynets godkendelse erhverve op til 2 pct. af den udstedte kapital.«

15. § 22, stk. 3-5 , affattes således:

»Stk. 3. Såfremt kapital som nævnt i stk. 1 og 2 udstedes i form af massegældsbreve, skal pengeinstituttet benævne disse kapitalbeviser.

Stk. 4. Finanstilsynet kan tillade, at et instituts nettofortjeneste ved handelsbeholdningen indregnes i den kortfristede supplerende kapital. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for opgørelse af nettofortjenesten ved handelsbeholdningen.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler for kapitalindskuddene i stk. 1 og 2 og kan herunder fastlægge tidspunktet for kapitalindskuddenes nedskrivning og principper for konstatering af nedskrivningsbeløbets størrelse. Finanstilsynet fastsætter endvidere bestemmelser om opgørelsen af handelsbeholdningen.«

16. § 24, stk. 1, 2. pkt ., affattes således:

»Pengeinstituttets interesser i vedkommende virksomhed må dog ikke herved overstige de i § 23, stk. 1, og § 23 a, stk. 1, nævnte grænser.«

17. I § 28, stk. 2, ændres »inden 8 dage« til: »senest 8 dage efter, at pengeinstituttet ikke opfylder kravene«.

18. I § 31, stk. 5 , ændres »§ 1, stk. 2, nr. 5, 7 og 8« til: »§ 1, stk. 2, nr. 5 og 8«.

19. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Såfremt pengeinstituttets ledelse ikke træffer de nødvendige foranstaltninger til imødegåelse af en særlig høj risikoprofil, jf. § 49, stk. 5, 2. pkt., kan Finanstilsynet pålægge instituttet at fravige de almindelige principper i stk. 1.«

20. I § 34, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Finanstilsynet kan i særlige tilfælde udpege yderligere en statsautoriseret eller registreret revisor. Denne revisor fungerer på samme vilkår og efter de samme regler som den valgte revision.«

21. § 35 affattes således:

»§ 35. Pengeinstituttet og de valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for pengeinstituttets fortsatte virksomhed. Pligten gælder tilsvarende for forhold, som de valgte revisorer konstaterer som led i hvervet som revisor i virksomheder, som pengeinstituttet har snævre forbindelser med, jf. § 6, stk. 9.«

22. I § 36, stk. 1 , ændres »indsendes til« til: »være modtaget i«.

23. § 36, stk. 2, 2. pkt ., affattes således:

»Hvis generalforsamlingen eller repræsentantskabet foretager ændringer i det af bestyrelsen godkendte regnskab eller årsberetningen, skal det endelige regnskab samt årsberetningen som godkendt af generalforsamlingen eller repræsentantskabet og med angivelse af de ændringer, der er foretaget, være modtaget i to eksemplarer i Finanstilsynet senest 8 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet.«

24. I § 36, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statstidende« til: »styrelsens edb-informationssystem«.

25. I § 37, stk. 5, 3. pkt. , ændres »inden« til: »senest«.

26. I § 37 a, stk. 10 , ændres »§ 50, stk. 1 og 4,» til: »§ 49, stk. 2 og 3, § 50, stk. 1,».

27. I § 41, 1. pkt ., ændres »inden« til: »senest«.

28. I § 43, stk. 1, nr. 1, ændres »inden« til: »senest«.

29. § 43, stk. 1, nr. 4 , affattes således:

 • »4) i de i § 6, stk. 6, 7, 8 og 10, nævnte tilfælde.«

30. I § 44 a, stk. 4 , ændres »inden 3 måneder fra« til: »senest 3 måneder efter«.

31. I § 48 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på fusion, hvorved en sparekasse overtager et aktieselskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed.«

32. Efter § 48 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 11 a

Frister

§ 48 b. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

33. § 49 affattes således:

»§ 49. Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven, jf. dog § 6, stk. 5. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påser overholdelsen af § 6, stk. 2-4, og §§ 7, 7 a og 15 g.

Stk. 2. Finanstilsynet skal undersøge pengeinstitutternes forhold, herunder ved gennemgang af løbende indberetninger og ved inspektioner i de enkelte pengeinstitutter, hvor der foretages gennemgang af institutternes engagementer og øvrige forhold, herunder markedsrisici og forretningsgange.

Stk. 3. Pengeinstitutterne skal give Finanstilsynet de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksomhed. I det omfang det er nødvendigt for bedømmelsen af et pengeinstituts økonomiske stilling, har Finanstilsynet endvidere adgang til at indhente oplysninger og foretage inspektionsbesøg hos virksomheder, med hvilke pengeinstituttet har særlig direkte eller indirekte forbindelse, jf. definitionerne i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 5 og 8.

Stk. 4. En inspektion i et pengeinstitut skal afsluttes med et møde. Pengeinstituttets bestyrelse, direktion og revision deltager i mødet, medmindre inspektionen alene vedrører afgrænsede aktivitetsområder hos pengeinstituttet. På mødet skal Finanstilsynet meddele eventuelle uhensigtsmæssigheder og andre kritisable forhold.

Stk. 5. Efter et inspektionsbesøg skal Finanstilsynet fremsende en skriftlig rapport om lovovertrædelser og andre kritisable forhold til pengeinstituttets bestyrelse, direktion og revision. Indebærer pengeinstituttets portefølje af udlån og garantier m.v. efter Finanstilsynets vurdering en meget stor samlet risiko for pengeinstituttet, skal Finanstilsynet redegøre herfor i rapporten. Pengeinstituttets bestyrelse, direktion og revision og den interne revisionschef skal ved underskrift på rapporten bekræfte at være gjort bekendt med denne, som derefter tilbagesendes til Finanstilsynet.

Stk. 6. Finanstilsynet afgiver en årlig beretning til erhvervsministeren om pengeinstitutternes virksomhed. Erhvervsministeren bestemmer, i hvilket omfang beretningen skal offentliggøres.«

34. § 50 affattes således:

»§ 50. Erhvervsministeren kan tillade, at tilsynet i særlige tilfælde anvender fremmed bistand ved inspektioner i pengeinstitutter.

Stk. 2. Finanstilsynet kan pålægge et pengeinstituts ledelse at lade udarbejde en redegørelse for instituttets økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Pengeinstituttets bestyrelse, direktion og revision skal ved underskrift på pålægget over for Finanstilsynet bekræfte at være gjort bekendt med indholdet af henvendelsen. Redegørelsen skal være vedlagt en udtalelse fra pengeinstituttets eksterne revision, medmindre redegørelsen som helhed er udarbejdet af denne. Redegørelsen skal forelægges pengeinstituttets bestyrelse til godkendelse. En kopi af redegørelsen indsendes til Finanstilsynet.

Stk. 3. For filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, fører Finanstilsynet i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i EF-direktiver om kreditinstitutter tilsyn med likviditet i filialerne.

Stk. 4. Tilsynsmyndighederne i et andet land inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan efter forudgående meddelelse herom til Finanstilsynet foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer af udenlandske kreditinstitutter med hjemsted i det pågældende land.

Stk. 5. Finanstilsynet kan ved aftale overdrage tilsynet med et pengeinstituts eller en koncerns solvens og større engagementer til den myndighed, der fører tilsyn med pengeinstituttets udenlandske moderselskab. Såfremt pengeinstituttet indgår i en koncern, hvori indgår et kreditinstitut med hjemsted i et andet land i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og der ikke er indgået aftale i henhold til 1. pkt., varetages det konsoliderede tilsyn af den myndighed, der er tillagt kompetencen i henhold til artikel 4 i Rådets direktiv nr. 92/30/EØF om tilsyn med kreditinstitutter på et konsolideret grundlag.«

35. I § 50 a, stk. 3, ændres »fremsat til« til: »modtaget i«, og »30 dage« ændres til: »1 måned«.

36. I § 50 b, stk. 2, nr. 8 , indsættes efter »myndighed«: »eller i bankens overvågning af betalingssystemer«.

37. I § 50 b, stk. 2, indsættes efter nr. 8:

 • »9) til en institution, der forestår clearing af værdipapirer eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen,».

Nr. 9-13 bliver herefter nr. 10-14.

38. I § 50 b, stk. 5 , ændres »lovens ikrafttræden, jf. § 21, stk. 1« til: »den 16. september 1995«.

39. I § 50 b, stk. 6, ændres »§ 50, stk. 1,» til: »§ 49, stk. 2 og 3«.

40. I § 52 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Andre virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med, afholder statens udgifter ved tilsynet. Bidraget fastsættes af tilsynet i forhold til de medgåede ressourcer ved tilsynet, men kan dog ikke fastsættes lavere end 1.000 kr. årligt. Bidrag kan inddrives ved udpantning.«

41. I § 53, stk. 2 , ændres »§ 50, stk. 1, 3. pkt.,» til: »§ 49, stk. 3, 2. pkt.,».

42. I § 54, stk. 1, indsættes efter », § 15 k, stk. 1,»: »§ 18 og § 18 a, stk. 1,».

43. I § 54, stk. 1, indsættes efter »§§ 47-48«:», § 49, stk. 5, 3. pkt., § 50, stk. 2«.

§ 2

I lov nr. 368 af 14. juni 1995 om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. (Gennemførelse af kapitalkravsdirektivet) foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2 , ændres »§ 1, nr. 8« til: »§ 1, nr. 9«.

2. I § 3, stk. 4 , ændres »§ 1, nr. 9« til: »§ 1, nr. 10«.

§ 3

I lov om investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 12. februar 1990, som ændret ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske Union«.

2. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For anmeldelse og registrering m.m., herunder af de udenlandske investeringsinstitutter, der i medfør af § 8 har tilladelse til at markedsføre deres andele her i landet, gælder aktieselskabslovens bestemmelser tilsvarende.«

3. I § 6, stk. 2, 2. pkt ., ændres »fremsættes over for« til: »være modtaget i«, og »inden« ændres til: »senest«.

4. § 15, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der skal senest en måned efter ansættelse, valg og afgang af direktion, bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer og revision gives meddelelse til Finanstilsynet. Meddelelsen skal være modtaget i tilsynet senest ved fristens udløb.«

5. § 28, stk. 3, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Der skal senest 8 på hinanden følgende bankdage efter udsættelsen gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen måtte markedsføre sine andele. Meddelelsen skal være modtaget i tilsynet senest ved fristens udløb.«

6. I § 39, stk. 1, 1. og 3. pkt., ændres »indsendes til« til: »være modtaget i«.

7. I § 39, stk. 1, 1. pkt., ændres »inden« til: »senest«.

8. I § 40, stk. 3 , ændres »indleveres til« til: »være modtaget i«.

9. Efter § 48 indsættes:

»§ 48 a. Investeringsforeningen og de valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for investeringsforeningens fortsatte virksomhed. Pligten gælder tilsvarende for forhold, som de valgte revisorer konstaterer som led i hvervet som revisor i et selskab, som medvirker ved investeringsforeningens aktiviteter, jf. §§ 13 og 17.«

10. § 48, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. § 50 b i lov om banker og sparekasser m.v. finder tilsvarende anvendelse for Finanstilsynets tilsyn efter denne lov.«

11. § 48, stk. 3 , ophæves.

12. Efter § 51 indsættes:

»§ 51 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

13. I § 52, stk. 1, nr. 3, ændres »inden« til: »senest«.

§ 4

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 29. november 1994, som ændret bl.a. ved lov nr. 369 af 14. juni 1995 og senest ved lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 5, nr. 4 , ophæves.

2. I § 9 a indsættes som stk. 3-5 :

»Stk. 3. Tilladelse kan endvidere nægtes, hvis der foreligger snævre forbindelser mellem forsikringsselskabet og andre virksomheder eller personer, og hvis disse forbindelser vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.

Stk. 4. Ved snævre forbindelser forstås

 • 1) direkte eller indirekte forbindelser af den i årsregnskabslovens § 1, stk. 2, nr. 8, angivne art,
 • 2) direkte eller indirekte besiddelse af mindst 20 pct. af stemmerettighederne eller kapitalen i en virksomhed eller
 • 3) flere virksomheders eller personers fælles forbindelse, jf. nr. 1, med en virksomhed.

Stk. 5. Finanstilsynet kan nægte tilladelse, såfremt lovgivningen i et land uden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, vedrørende en virksomhed eller en person, som forsikringsselskabet har snævre forbindelser med, vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af tilsynets opgaver.«

3. I § 29 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ansøgning om koncession skal endvidere indeholde de nødvendige oplysninger med henblik på bedømmelsen af, om der foreligger snævre forbindelser, jf. § 9 a, stk. 4.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

4. I § 29, stk. 5 , der bliver stk. 6, ændres »inden« til: »senest«.

5. I § 32, stk. 1, 2. pkt. , ændres »i løbet af« til: »senest«.

6. I § 32, stk. 2, § 114, stk. 2, § 116, stk. 2, to steder i § 117, stk. 2, § 117, stk. 3, nr. 4, § 182, stk. 4, og § 220, stk. 3 , ændres »inden« til: »senest«.

7. Efter § 34 indsættes:

»Kapitel 5

Egne aktier

§ 35. Aktieselskabslovens § 48 a finder ikke anvendelse på et forsikringsselskabs anskaffelse af egne aktier.«

8. § 90, stk. 1, affattes således:

»Direktører, vicedirektører, underdirektører, medarbejdere med direkte reference til direktionen og dermed ligestillede medarbejdere i forsikringsselskaber må ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Ligeledes er medarbejdere i afdelinger med fonds-, valuta- og kreditfunktioner samt tilsvarende funktioner omfattet af forbudet.«

9. I § 90 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at udarbejde interne retningslinjer for, hvilke øvrige medarbejdere der ikke for egen regning må udføre eller deltage i spekulationsforretninger.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

10. § 94 affattes således:

»§ 94. Forsikringsselskabets bestyrelse skal udfærdige skriftlige retningslinjer for forsikringsselskabets væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.«

11. I § 104, stk. 3, 2. pkt. , ændres »højst« til: »senest«.

12. I § 107, stk. 1, 1. pkt. , ændres »Inden« til: »Senest«.

13. § 108, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af en tiendedel af de stemmeberettigede eller den mindre brøkdel, som vedtægterne måtte bestemme.«

14. I § 125, stk. 1 og 2, ændres »indsendes til Finanstilsynet« til: »skal i Finanstilsynet være modtaget«.

15. § 130 affattes således:

»§ 130. Finanstilsynet fastsætter regler om, hvorledes de forsikringsmæssige hensættelser skal være dækket med hensyn til aktivernes lokalisering og deres valutamæssige overensstemmelse (kongruens) med hensættelserne.«

16. I § 131, stk. 6 , udgår »datterselskabets aktiver eller«.

17. § 151, stk. 4, 3. pkt. , affattes således:

»Endvidere kan Finanstilsynet på administrationsboets vegne kræve et beløb, der svarer til selskabets solvensmargen opgjort ved administrationsboets begyndelse, jf. §§ 34 og 73.«

18. I § 157, stk. 3, ændres »inden 3 måneder« til: »senest 3 måneder efter offentliggørelsen«.

19. § 164 affattes således:

»§ 164. Finanstilsynet skal senest 4 uger efter fusionsplanens underskrivelse for hvert af de fusionerede selskaber have modtaget en af bestyrelsen bekræftet genpart af fusionsplanen. Samtidig hermed skal Finanstilsynet modtage vurderingsmændenes erklæring efter aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.«

20. § 166, stk. 1, 1. pkt ., affattes således:

»Senest 2 uger efter beslutning om fusion skal selskabet ansøge Finanstilsynet om tilladelse efter § 158.«

21. I § 166, stk. 3 , indsættes efter »tilladelsen«: »efter stk. 2, nr. 2,».

22. I § 167, stk. 1 , ændres »godkendelse« til: »tilladelse«, og »§ 166, stk. 2« ændres til: »§ 166, stk. 2, nr. 2«.

23. I § 167, stk. 2 , ændres »§ 134 h, stk. 1, nr. 3« til: »§ 134 h, stk. 1, nr. 3 og 4«.

24. § 171 affattes således:

»§ 171. Den i aktieselskabslovens § 122 omtalte resultatopgørelse og balance indsendes i 2 eksemplarer til Finanstilsynet, der videregiver det ene til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.«

25. § 177, stk. 6 , affattes således:

»Stk. 6. Konkurslovens regler om tvangsakkord finder med Finanstilsynets tilladelse anvendelse på forsikringsselskaber med undtagelse af livsforsikringsselskaber. Ved tvangsakkord af genforsikringsselskaber erstatter Finanstilsynets tilladelse de tiltrædelseserklæringer, som er nævnt i konkurslovens § 166, stk. 1, nr. 2. Forinden skal Finanstilsynet påse, at genforsikringsselskabet har rettet henvendelse til samtlige kendte fordringshavere om åbning af tvangsakkordforhandlinger, og at mindst 40 pct. af de givne tilbagemeldinger tiltræder, at der åbnes sådanne forhandlinger.«

26. Efter § 177, stk. 6, indsættes som nye stykker:

»Stk. 7. I forbindelse med den statusoversigt, som skal udarbejdes ved åbning af forhandling om tvangsakkord, jf. konkurslovens § 165, kan skifteretten ved tvangsakkord af genforsikringsselskaber efter høring af Finanstilsynet udpege en uvildig aktuar til at foretage en opgørelse over værdien af de latente krav, der er anmeldt.

Stk. 8. Ved tvangsakkord af genforsikringsselskaber opgøres kravene i konkurslovens § 176 om vedtagelse af en tvangsakkord i forhold til de fremmødte og anmeldte krav.«

27. I § 179, stk. 2, 2. pkt., ændres »Statstidende« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem«.

28. § 184, stk. 4, 3. pkt. , affattes således:

»Senest 10 dage efter udfærdigelsen skal Finanstilsynet fra revisorerne have modtaget erklæringen.«

29. § 189 a ophæves.

30. I § 190 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Direktion, bestyrelse og de valgte revisorer skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for forsikringsselskabets fortsatte virksomhed. Pligten gælder tilsvarende for forhold, som de valgte revisorer konstaterer som led i hvervet som revisor i virksomheder, som forsikringsselskabet har snævre forbindelser med, jf. § 9 a, stk. 4.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

31. § 190, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Finanstilsynet kan udfærdige nærmere forskrifter om revisionens gennemførelse, herunder om oprettelse af interne revisionsafdelinger og systemrevisionsafdelinger og om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler.«

32. § 190, stk. 4 , der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Stk. 2, 3 og 4 gælder tilsvarende for selskaber i koncernen.«

33. § 191, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal granskningsmændenes beretning fremlægges til eftersyn for aktionærerne eller i gensidige selskaber for medlemmer og garanter på selskabets kontor samt være modtaget i Finanstilsynet.«

34. I § 199, stk. 1 , ændres »indsendes til« til: »være modtaget i«.

35. Overskriften til kapitel 22 affattes således:

»Særlige regler om tværgående pensionskasser«.

36. I § 203 indsættes efter »sammenslutninger (»: »tværgående«.

37. I § 211, stk. 4 , indsættes efter »Finanstilsynet,»: »som skal være modtaget«.

38. I § 220, stk. 4, udgår », senest en måned før ændringen foretages«, og som 2. pkt. indsættes:

»Meddelelsen skal være modtaget, senest 1 måned før ændringen foretages«.

39. I § 222, stk. 2 , ændres »Inden 1 måned« til: »Senest 4 uger«, og »generalagenten indsende« ændres til: »Finanstilsynet fra generalagenten have modtaget«.

40. I § 240 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Finanstilsynet har endvidere adgang til at afkræve fysiske og juridiske personer alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynets bedømmelse af, om deres aktiviteter er omfattet af lovens bestemmelser. De afgivne oplysninger er omfattet af Finanstilsynets tavshedspligt.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

41. I § 240, stk. 5 , der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

42. § 240 a, stk. 5 og 7, ophæves.

Stk. 6, 8 og 9 bliver herefter stk. 5, 6 og 7.

43. I § 240 b, stk. 3 , ændres »fremsat til« til: »modtaget i«, og »30 dage« ændres til: »1 måned«.

44. I § 240 c, stk. 2, nr. 3, 4 og 6, ændres »De Europæiske Fællesskaber« til: »Den Europæiske Union«.

45. I § 246, 2. pkt., ændres »Statstidende« til: »Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem«.

46. § 246 a affattes således:

»§ 246 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

47. § 260, stk. 1 , affattes således:

»Overtrædelse af § 5, § 6, stk. 1, § 6 a, § 9, stk. 2, § 11, § 29, stk. 3 og 4, § 33 a, stk. 1, 6, 7 og 8, § 33 b, stk. 1, § 87, § 89, § 90, stk. 2 og 3, § 93, stk. 2, § 95, § 113, stk. 2 og 3, § 118, stk. 1, 1. og 2. pkt., §§ 119 og 120, § 122, stk. 1 og 3, § 122 a, § 124, §§ 127-129, § 131, § 142, stk. 1, § 143, § 144, stk. 1 og 3, § 177, stk. 4, § 181, stk. 2, 1. pkt., § 182, stk. 6 og 7, § 184, stk. 4, § 190, stk. 1-3, § 205, § 213, stk. 4-6, § 215, § 218, § 240 a, stk. 5, § 256, stk. 1, og § 256 a, stk. 1, straffes med bøde. Overtrædelse af § 90, stk. 1, straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.«

48. § 260, stk. 2 , ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

49. § 260, stk. 3 , der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Overtrædelse af § 48 b, § 48 h, § 55 a, § 115 a, stk. 2, 2. pkt., og § 115 a, stk. 3, i aktieselskabsloven straffes med bøde.«

50. I § 261 ændres »§ 260, stk. 1-4« til: »§ 260, stk. 1-3«.

51. § 263, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Vedtægtsbestemmelser, som er stadfæstet eller sat i kraft inden lovens vedtagelse, og som afviger fra reglerne i aktieselskabslovens § 59, stk. 1-3, bevarer deres gyldighed.«

52. Overalt i loven ændres »Unionen har indgået aftale« til: »Fællesskabet har indgået aftale«.

§ 5

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1993, som ændret ved lov nr. 363 af 18. maj 1994 og lov nr. 1072 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»Pensionskassen skal anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter den konstituerende generalforsamling. Anmeldelsen skal være modtaget i styrelsen inden for fristen.«

2. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »i løbet af« til: »senest«.

3. I § 20, stk. 4, 1. pkt., ændres »indsendes inden 1 måned« til: »være modtaget senest 4 uger«.

4. I § 32, stk. 1, ændres »Inden« til: »Senest«.

5. I § 33, 2. pkt., ændres »inden 14 dage, når« til: »senest 14 dage efter, at«.

6. I § 44, stk. 1, 1. pkt. , ændres »indsendes til Finanstilsynet« til: »skal i Finanstilsynet være modtaget«.

7. I § 47, stk. 1 , indsættes efter 1. pkt.:

»I de tilfælde, hvor den pågældende virksomhed er hjemmehørende og børsnoteret i et land, der efter lov om forsikringsvirksomhed hører under zone A, og virksomhedens egenkapital overstiger 250 mio. kr., udgør den i 1. pkt. fastsatte grænse 3 pct.«

8. § 62, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Senest 14 dage efter at beslutning er truffet, skal likvidator indsende anmeldelse herom, som skal være modtaget i Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for fristen.«

9. Efter § 65 indsættes:

»§ 65 a. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 2. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 3. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 4. Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf. stk. 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

10. § 68 affattes således:

»§ 68. For anmeldelse og registrering m.m. gælder aktieselskabslovens bestemmelser tilsvarende.«

§ 6

I lov nr. 367 af 14. juni 1995 om en indskydergarantifond foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, nr. 1 , ændres »lov om visse kreditinstitutter« til: »kapitel 3 b i lov om banker og sparekasser m.v.«

§ 7

I lov nr. 1071 af 20. december 1995 om fondsmæglerselskaber foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 3, 2. pkt., ændres »inden 3 måneder fra« til: »senest 3 måneder efter«.

2. I § 9, stk. 8, ændres »inden« til: »senest ved«.

3. § 15 affattes således:

»§ 15. Meddelelse om valg, ansættelse eller afgang af et fondsmæglerselskabs bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer, skal være modtaget i Finanstilsynet senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning herom.«

4. I § 24, stk. 1, nr. 1, ændres »inden« til: »senest«.

5. I § 25, stk. 2, 2. pkt., ændres »inden« til: »senest«.

6. I § 31 indsættes som stk. 5-8:

»Stk. 5. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 6. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 7. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 8. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

§ 8

I lov nr. 1072 af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 2-5:

»Stk. 2. De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted. Dette gælder ved beregning af såvel dage- som uge-, måneds- og årsfrister.

Stk. 3. Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf. stk. 1, på ugedagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted.

Stk. 4. Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf. stk. 1, på månedsdagen for den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted. Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, fandt sted, er den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde.

Stk. 5. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.«

2. I § 12, stk. 5, ændres »inden 2 uger efter« til: »senest 2 uger efter«.

3. § 15, stk. 1, affattes således:

»Den ansvarlige kapital i et aktieselskab omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, beregnes som den indbetalte aktiekapital med fradrag af beholdningen af egne aktier og årets løbende underskud og tillagt overkurs ved emission samt reserver.«

4. § 56, stk. 1, affattes således:

»Fondsaktiver, hvori der er registreret pant i henhold til § 55, stk. 2 eller 3, kan, hvis der er indgået en forudgående aftale herom, eller hvis handelen er indgået mellem en værdipapirhandler og en værdipapirhandler eller en institutionel investor eller en tilsvarende professionel investor, realiseres straks efter udløbet af den af Finanstilsynet i medfør af § 55, stk. 4, fastsatte frist, såfremt låntageren ikke forinden har opfyldt sine forpligtelser.«

5. I § 77, stk. 3, 1. pkt., ændres »inden seks uger efter« til: »senest 6 uger efter«.

6. I § 79, stk. 1, ændres »inden 2 uger efter« til: »senest 2 uger efter«.

7. I § 123, nr. 2, ændres »§ 538, stk. 1, 2. pkt.,» til: »§ 538 a, stk. 1, 2. pkt.,».

§ 9

I lov om påligning af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 311 af 24. april 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, nr. 4 , ændres »lov om visse kreditinstitutter« til: »kapitel 3 b i lov om banker og sparekasser m.v.«

2. I § 15, stk. 12, ændres »lov om visse kreditinstitutter« til: »kapitel 3 b i lov om banker og sparekasser m.v.«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 1996.

Stk. 2. Lov om visse kreditinstitutter, jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 19. august 1992, ophæves.

§ 11

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-3 og 6-8 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. §§ 4 og 5 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 1996

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Jakobsen

Officielle noter

(* 1) Lovforslaget indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 95/26/EF, BCCI-direktivet, EF-Tidende nr. L 168, p. 7.