Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om tilsyn med begravelseskasser og ligbrændingsforeninger og om ændring af forskellige lovbestemmelser (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov nr. 355 af 1. juli 1940 om tilsyn med begravelseskasser og ligbrændingsforeninger, som ændret ved § 8 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 og § 3 i lov nr. 250 af 25. april 1990, ophæves.

§ 2

I lov om forsikringsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 31. oktober 1990, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 345 af 6. juni 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 242, stk. 1, ændres », pensionskasser og begravelseskasser« til: »og pensionskasser«.

2. § 242, stk. 3, nr. 5, ophæves.

Nr. 6 bliver herefter nr. 5.

3. I § 242, stk. 4, 1. pkt., ændres »grupperne 1-5« til: »grupperne 1-4«.

4. I § 242, stk. 4, 2. pkt., ændres », 4 og 5« til: »og 4«.

§ 3

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, foretages følgende ændring:

I § 1, stk. 2, nr. 4, udgår »af lov nr. 60 af 27. marts 1929 omfattet«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 1992.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Anne Birgitte Lundholt

Redaktionel note
  • (* 1) Ved lovens ikrafttræden 1. juli 1992 ophæves Lov nr. 355 af 1940/07/01og de senere ændringer Lov nr. 299 af 1977/06/08 (§ 8) og Lov nr. 250 af 1990/04/25 (§ 3-5). Forskrifterne er overført til historisk base