Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulærskrivelse til livs- og pensionsforsikringsselskaber om disse selskabers adgang til at indgå i internationale pooling-arrangementer


Inden et her i landet hjemmehørende forsikringsselskab indgår kontrakt om pooling, skal selskabet til forsikringstilsynet indsende et eksemplar af den pågældende kontrakt til gennemsyn med henblik på en konstatering af, om den er forenelig med selskabets vedtægter, koncession og tekniske grundlag.

Samtidig skal indsendes en detaljeret gennemgang på dansk af kontraktens indhold og virkemåde med oplysninger om de i kontrakten indgående risikopræmier, om selskabets opbygning af reserver, herunder bonustilskrivning, om eventuelle omkostningsbesparelser sammenholdt med de administrationsbidrag, som selskabet skal betale i forbindelse med arrangementet, samt om selskabets muligheder for at genforhandle og opsige kontrakten.

Når et forsikringsselskab er ingået i et sådant arrangement, skal det efterfølgende fremkomme med alle nødvendige oplysninger om arrangementets udvikling i aktuarens årlige beretning.

Endvidere skal selskabet straks underrette tilsynet om krav fra en af kontraktens parter om genforhandling eller om påtænkte ændringer.

Forsikringstilsynet, den 24. november 1983

E. Mølgaard

/H. Faurholdt

Officielle noter

Ingen