Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser om værdiregulering af fastforrentede obligationer


1. Indledning.

I henhold til § 36, stk. 1, i bekendtgørelse af 16. december 1994 om livsforsikringsselskabers og pensionskassers årsregnskaber (regnskabsbekendtgørelsen) skal fastforrentede lån og værdipapirer værdiansættes til anskaffelsesprisen reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden.

Bestemmelsen finder første gang anvendelse for årsregnskaberne for 1995.

I forhold til de tidligere gældende bestemmelser er der ikke sket ændring i reglerne for værdiansættelse og -regulering af nominelle obligationer og pantebreve i DKK, idet disse som hidtil værdiansættes og værdireguleres i årsregnskabet efter de regler, der er fastsat i realrenteafgiftsloven (matematisk kursregulering).

Principperne om matematisk kursregulering er imidlertid med ovennævnte bestemmelse blevet udvidet til tillige at omfatte indeksobligationer samt fastforrentede obligationer og lån i fremmed valuta.

2. Værdiregulering af indeksobligationer.

Værdireguleringen af indeksobligationer er sammensat af en matematisk kursregulering og en indeksregulering.

2.1. Matematisk kursregulering.

Den matematiske kursregulering skal i videst muligt omfang foretages på samme måde som den matematiske kursregulering af nominelle obligationer i henhold til reglerne i realrenteafgiftsloven.

Til brug for den matematiske kursregulering anvendes den af Finanstilsynet årligt udgivne tabel "Opskrivningsfaktorer for indeksobligationer". Tabellen svarer til den tabel over opskrivningsfaktorer for nominelle obligationer, der udgives af Told- og Skattestyrelsen, idet der for hver enkelt fondskode for en given primokurs er angivet det pågældende års ændring i kursen under forudsætning af samme effektive realrente.

Årets matematiske kursregulering fremkommer ved at multiplicere den nominelle ultimobeholdning med indeksfaktoren primo året og med den til primokursen svarende årlige opskrivningsfaktor. For hvert køb, der har fundet sted i regnskabsåret, fradrages den matematiske regulering af de købte obligationer fra regnskabsårets begyndelse til købstidspunktet. Endvidere tillægges for hvert salg og hver indfrielse den matematiske regulering af de solgte eller indfriede obligationer fra begyndelsen af regnskabsåret til salgs-/indfrielsestidspunktet.

Fradrag i forbindelse med køb beregnes som den nominelle værdi af de købte obligationer multipliceret med indeksfaktoren primo året og med den til købskursen svarende årlige opskrivningsfaktor opgjort forholdsmæssigt for perioden fra regnskabsårets begyndelse til købstidspunktet.

Tillæg i forbindelse med salg/indfrielse beregnes som den nominelle værdi af de solgte eller indfriede obligationer multipliceret med indeksfaktoren primo året og med den til primokursen svarende årlige opskrivningsfaktor opgjort forholdsmæssigt for perioden fra regnskabsårets begyndelse til salgs-/indfrielsestidspunktet.

2.2. Indeksregulering.

Indeksreguleringen fremkommer ved at multiplicere den nominelle ultimobeholdning med beholdningens matematiske kurs ved regnskabsårets udgang og med forskellen mellem indeksfaktoren ved regnskabsårets udgang og ved regnskabsårets begyndelse. For hvert køb, der har fundet sted i regnskabsåret, fradrages indeksreguleringen af de købte obligationer fra regnskabsårets begyndelse til købstidspunktet. Endvidere tillægges for hvert salg og for hver indfrielse indeksreguleringen af de solgte eller indfriede obligationer fra begyndelsen af regnskabsåret til indfrielses-/salgstidspunktet.

Fradrag i forbindelse med køb beregnes som den nominelle værdi af de købte obligationer multipliceret med købskursen og med forskellen mellem indeksfaktoren på købstidspunktet og indeksfaktoren ved begyndelsen af regnskabsåret.

Tillæg i forbindelse med salg/indfrielse beregnes som den nominelle værdi af de solgte/indfriede obligationer multipliceret med den matematiske kurs på salgs-/indfrielsestidspunktet og med forskellen mellem indeksfaktoren på salgs-/indfrielsestidspunktet og indeksfaktoren ved begyndelsen af regnskabsåret.

2.3. Præsentation i årsregnskabet.

Årets matematiske kursregulering, årets indeksregulering, kursgevinster og -tab i forbindelse med afdrag og indfrielser samt gevinster og tab ved salg af udtrukne obligationer indgår i resultatopgørelsen under posten Renter og udbytter m.v., jf. regnskabsbekendtgørelsens § 10, stk. 4.

En forskel mellem salgsprisen og den frem til salgstidspunktet indeks- og matematisk regulerede værdi opføres i resultatopgørelsen under posten Realiserede gevinster på investeringsaktiver eller under posten Realiserede tab på investeringsaktiver, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 10, stk. 5, og § 16, stk. 2.

Resultatposterne Urealiserede gevinster på investeringsaktiver og Urealiserede tab på investeringsaktiver anvendes ikke.

I balancen opføres indeksobligationer til den samlede anskaffelsessum med tillæg af indeksregulering og matematisk kursregulering. Ved salg og indfrielser fradrages de solgte eller indfriede obligationer forholdsmæssigt i den samlede anskaffelsessum på basis af de nominelle værdier.

3. Værdiregulering af obligationer i udenlandsk valuta.

Fastforrentede obligationer og lån i udenlandsk valuta skal fra og med årsregnskaberne for 1995 matematisk kursreguleres efter samme principper som anvendes på fastforrentede fordringer i DKK.

For obligationer i udenlandsk valuta forefindes ikke en tabel med opskrivningsfaktorer. Selskabet/pensionskassen må derfor selv foretage beregningen af den matematiske kursregulering på samme måde som denne beregning hidtil er foretaget for pantebreve og andre fastforrentede unoterede fordringer i DKK.

Den matematisk kursregulering omregnet efter valutakursen ved regnskabsårets begyndelse indgår i resultatopgørelsen under posten Renter og udbytter m.v. jf. regnskabsbekendtgørelsens § 10, stk. 4.

Den matematisk regulerede værdi af ultimobeholdningen omregnes efter valutakursen ved regnskabsårets slutning, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 46.

Ændringer i værdien, som kan henføres til ændringer i valutakursen, indgår i resultatopgørelsen under posten Valutakursregulering. Dette gælder også valutakursgevinster og -tab, der realiseres ved salg eller indfrielse, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 18.

4. Overgangsregel.

For indeksobligationer og fastforrentede obligationer i udenlandsk valuta, der besiddes ved begyndelsen af regnskabsåret 1995, anvendes den bogførte kurs ved udgangen af 1994 som primokurs 1995, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 84.

Lov om forsikringsvirksomheds § 122a, stk. 2, finder således ikke anvendelse i forbindelse med overgangen til anvendelse af matematisk kursregulering.

5. Værdiansættelse af konvertible obligationer.

Konvertible obligationer værdiansættes ikke efter reglen i regnskabsbekendtgørelsens § 36, stk. 1, uanset om obligationerne er fastforrentede. I stedet værdiansættes konvertible obligationer efter reglerne i §§ 38, 40 eller 41.

Flemming Petersen

konsulent

/Gunhild Andreasen

Fuldmægtig

Officielle noter

Ingen