Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende
fiskerisektoren

(Statslig medfinansiering af investeringer i private fiskerihavne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, som ændret senest ved § 39 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk.1, nr. 6, affattes således:

»6) Investeringer i fiskerihavnes faciliteter, herunder investeringer i kajanlæg og andre faciliteter til landing, omsætning, opbevaring og afsætning af fiskerivarer samt til forsyning af fiskerfartøjer, som bidrager til havnens generelle udvikling og er af kollektiv interesse for de fiskere, der bruger havnen.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 5. april 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Christian Schmidt