Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om selektiv nedrivning af statsbygninger


I medfør af § 2 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens

byggevirksomhed m.v. fastsættes følgende:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at fremme størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse af byggeaffald. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygning og nedrivning af statsbygninger, hvorved der forventes at fremkomme mere end 10 tons byggeaffald.

Arbejdets udførelse m.v.

§ 2. Det påhviler bygherren at drage omsorg for, at nedrivning af statsbygninger udføres som selektiv nedrivning i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastlagt i brancheaftale NMK 96 af 28. november 1996 om selektiv nedbrydning m.v. mellem miljø- og energiministeren og Entreprenørforeningens Nedbrydningssektion og tiltrådt af Boligministeriet til brug inden for statslig byggevirksomhed.

Udbud

§ 3. I opfordring til at afgive bud samt i udbudsmateriale indarbejdes krav om, at arbejdet udføres som selektiv nedrivning i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastlagt i brancheaftalen som nævnt i § 2.

Entrepriseaftale

§ 4. I entrepriser, hvor den udførende på tidspunktet for entrepriseaftalens indgåelse er omfattet af brancheaftalen som nævnt i § 2, indføjes i entrepriseaftalen en bestemmelse, hvorefter den udførendes forpligtelse efter brancheaftalens § 1, stk. 2, til at overholde brancheaftalen først ophører ved arbejdets aflevering, uanset om den udførende forinden ikke længere måtte være omfattet af brancheaftalen.

Stk. 2. I øvrige entrepriser indarbejdes i entrepriseaftalen bestemmelse om, at arbejdet udføres som selektiv nedrivning i overensstemmelse med §§ 1-10 i brancheaftalen som nævnt i § 2.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1997.

Bygge- og Boligstyrelsen, den 18. april 1997

Rud Werborg

/ Flemming Lethan

Officielle noter

Ingen