Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0077
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om planter 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 2002 om planter, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 102 af 17. februar 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Planter nævnt I bilag 6, I, B nr. 2, planter af Vitis til produktion af druer (frugtplanter), samt forstligt formeringsmateriale, skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed«.

2. I bilag 6, afsnit I, Mærkning, A. Plantepas, jf § 12, nr. 6 indsættes som litra l) : » l) Frø af Helianthus annuus L.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2006.

Plantedirektoratet, den 20. april 2006

Ole P. Kristensen

/Sigrid Floor Toft

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2005/77/EF af 11. november 2005 om ændring af bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter og planteprodukter og mod deres spredning indenfor Fællesskabet (EFT 2005, L 296, s. 17).