Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0077
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sædekorn 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1060 af 10. december 2003 om sædekorn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 596 af 21. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 27 indsættes:

» § 27a. Uanset § 21, stk. 1, kan mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes til forsøg og afprøvning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 7.«

2. Som bilag 7, Betingelser for godkendelse til salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2006.

Plantedirektoratet, den 20. april 2006

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

»Bilag 7

Betingelser for godkendelse til salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

Plantedirektoratet og andre EU-landes certificeringsmyndigheder kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på officiel sortsliste. Sædekornet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for certificering og mærkes med en ny orange certificeringsmærkeseddel.

 

 

I. Ansøgning til Plantedirektoratet

 

1)

Plantedirektoratet kan tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:

 

 

a)

Ansøger

 

 

b)

Vedligeholder

 

 

c)

Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste

 

 

d)

Art

 

 

e)

Sortsnavn eller forædlerbetegnelse

 

 

f)

Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

 

 

g)

Beskrivelse af de planlagte forsøg og afprøvninger.

 

 

h)

Medlemsstater, hvor forsøg og afprøvninger gennemføres, samt planlagte mængder.

 

2)

Tilladelse gives udelukkende til forsøg og afprøvninger, der bliver gennemført på landbrugsvirksomheder, med det formål at skaffe oplysninger om dyrkningen eller anvendelsen af sorten.

 

3)

Ansøgningen skal indsendes til Plantedirektoratet senest en måned før handel skal finde sted.

 

4)

Plantedirektoratet kan tillade handel af hver sort op til en given mængde, som angivet i tabel IV i dette bilag.

 

5)

Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.

 

6)

Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EF-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage

 

7)

Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette Plantedirektoratet, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.

 

8)

Udsæden skal opfylde de almindelige krav til certificering af sidste generation, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.

II. Mærkning af certificerede partier

 

1)

 

Virksomheder, der producerer sædekorn efter denne tilladelse, skal mærke udsæden med en ny certificeringsmærkeseddel, som skal være orange.

 

 

2)

Mærkesedlen skal være officiel og indeholde følgende oplysninger:

 

 

a)

»Plantedirektoratet, Danmark«

 

 

b)

Partiets referencenummer

 

 

c)

Forseglingsmåned og år

 

 

d)

Art

 

 

e)

Sortsbetegnelse ( det godkendte sortsnavn, foreslået sortsnavn, eller forædlerbetegnelse)

 

 

f)

Anmeldelsesnummer på ansøgningen om sortslisteoptagelse

 

 

g)

»Sorten er endnu ikke på officiel liste«

 

 

h)

»Kun til forsøg og afprøvninger«

 

 

i)

Hvis det er relevant: »Genetisk modificeret sort«

 

 

j)

Angivet netto- eller bruttovægt

 

 

k)

Hvis udsæden er kemisk behandlet, skal det skrives på den officielle etiket, eller på en leverandøretiket, samt på pakningen eller på et indlægsmærke.

 

3)

Trykker en virksomhed/ person den officielle mærkeseddel selv, skal der sendes et korrekturudkast af mærkesedlen med farvekode til Plantedirektoratet. Mærkesedlen må først tages i brug når den er godkendt af direktoratet.

 

4)

Hvis partierne certificeres i et andet EU-land, anvendes dette lands officielle mærkesedler til certificering.

III. Øvrige krav

A. Rapportering

 

1)

Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til Plantedirektoratet.

Endvidere skal følgende oplyses:

 

 

a)

De mængder, der er solgt af hver sort, og

 

 

b)

hvilke lande udsæden er solgt til.

 

2)

Oplysningerne skal indsendes til Plantedirektoratet senest den 1. december efter hver sæson.

B. Betaling for kontrol

 

1)

Plantedirektoratet opkræver de sædvanlige takster for certificering af udsæden.

IV. Maksimale tilladte mængder for handel med sorter under afprøvning.

Art/Sortsgruppe

Maksimalt tilladt mængde pr. sort (kg)

Vårhavre

26.500

Vinterbyg

70.000

Vårbyg

294.000

Vinterrug

4.000

Vinterhvede

305.000

Vårhvede

8.000

Spelt

2.000

Vintertriticale

5.000

Vårtriticale

2.000

Majs

500

«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2005/77/EF af 11. november 2005 om ændring af bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (EFT 2005, L 296, s. 17), og Kommissionens beslutning 2004/842/EF af 1. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter og grønsagsarter (EFT 2004, L 362, s. 21-27).