Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 54 af 24. januar 2000 om grønsagsfrø, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 871 af 16. september 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1 , indsættes som nr. 3 : »Mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, kan godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes til forsøg og afprøvning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 5«.

2. Efter § 24 indsættes:

» § 24a. Uanset § 20, stk. 1, kan mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste, godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes til forsøg og afprøvning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 5.«

3. § 25, stk. 1, 1. pkt. affattes således: »Partier af certificeret frø, standardfrø og frø af sorter der er under afprøvning for optagelse på sortsliste og godkendt til salg i medfør af § 3, stk. 1, nr. 3, må efter skriftlig anmeldelse til Plantedirektoratet udportioneres og sælges i småpakninger.«

4. Som bilag 5, Betingelser for godkendelse til salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2006.

 

 

 

 

Plantedirektoratet, den 20. april 2006

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

»Bilag 5

Betingelser for godkendelse til salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

 

Plantedirektoratet og andre EU-landes certificeringsmyndigheder kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på officiel sortsliste. Frøet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for certificering og mærkes med en ny orange certificeringsmærkeseddel.

 

 

 

I. Ansøgning til Plantedirektoratet

 

1)

Plantedirektoratet kan tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:

 

 

a)

Ansøger

 

 

b)

Vedligeholder

 

 

c)

Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste

 

 

d)

Art

 

 

e)

Sortsnavn eller forædlerbetegnelse

 

 

f)

Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

 

2)

Ansøgningen skal indsendes til Plantedirektoratet senest en måned før handel skal finde sted.

 

3)

Der er ingen maksimal tilladt mængde for grønsagsfrø.

 

4)

Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.

 

5)

Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EF-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage

 

6)

Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette Plantedirektoratet, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.

 

7)

Grønsagsfrø skal opfylde de almindelige krav til standardfrø, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.

II. Mærkning af certificerede partier

 

1)

 

Virksomheder, der producerer frø efter denne tilladelse, skal mærke udsæden med en ny certificeringsmærkeseddel, som skal være orange.

Mærkesedlen kan være:

 

 

a)

en leverandøretiket, eller

 

 

b)

trykt på emballagen.

 

2)

Følgende oplysninger skal trykkes på mærkesedlen:

 

 

a)

Partiets referencenummer

 

 

b)

Forseglingsmåned og år

 

 

c)

Art

 

 

d)

Sortsbetegnelse ( det godkendte sortsnavn, foreslået sortsnavn, eller forædlerbetegnelse)

 

 

e)

Anmeldelsesnummer på ansøgningen om sortslisteoptagelse

 

 

f)

»Sorten er endnu ikke på officiel liste«

 

 

g)

Hvis det er relevant: »Genetisk modificeret sort«

 

 

h)

Angivet netto- eller bruttovægt. Eller hvor det er relevant; antal frønøgler eller antal rene frø

 

 

i)

Hvis vægten er angivet, og der er anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer, skal arten af tilsætningsstoffet, samt det omtrentlige forhold mellem vægten af det rene frø eller eventuelt frønøgler og den samlede vægt angives

 

 

j)

Det skal oplyses på mærkesedlen, hvis frøet er kemisk behandlet. Derudover skal det oplyses på pakningen eller på et indlægsmærke

 

3)

Trykker en virksomhed/ person den officielle mærkeseddel selv, skal der sendes et korrekturudkast af mærkesedlen med farvekode til Plantedirektoratet. Mærkesedlen må først tages i brug når den er godkendt af direktoratet.

 

4)

Hvis partierne certificeres i et andet EU-land, anvendes dette lands officielle mærkesedler til certificering.

III. Øvrige krav

A. Rapportering

 

1)

Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til Plantedirektoratet.

Endvidere skal følgende oplyses:

 

 

a)

De mængder, der er solgt af hver sort, og

 

 

b)

hvilke lande udsæden er solgt til.

 

2)

Oplysningerne skal indsendes til Plantedirektoratet senest den 1. december efter hver sæson.

B. Betaling for kontrol

 

1)

Plantedirektoratet opkræver de sædvanlige takster for certificering af udsæden.

«

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Kommissionens beslutning 2004/842/EF af 1. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet ansøgning om opførelse på den nationale sortsliste over landbrugsplantearter og grønsagsarter (EFT 2004, L 362, s. 21-27).