Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af innovationsloven

(Udvidelse af formål, mulighed for temaer, justering af tilskudsområder, ændring i udvalgsstrukturer, ændrede regler for tilbagebetaling m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som ændret ved § 7 i lov nr. 967 af 4. december 2002, § 38 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 44 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Formålet med denne lov er at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens innovations-, forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at bidrage til at

1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet,

2) styrke fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne,

3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder nonfoodprodukter, med højt innovationsindhold,

4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og dyrevelfærd samt gode arbejdsbetingelser,

5) forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret, og

6) styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder og institutioner.«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling i det primære jordbrug og til aktiviteter i forbindelse med projekter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter.«

3. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medlemmerne af udvalget udpeges af ministeren. 2 medlemmer udpeges som repræsentanter for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra Dansk Landbrug. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Erhvervsgartnerforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økologisk Landsforening. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Forbrugerrådet.«

4. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Innovation, forskning og udvikling m.v. i den primære fiskerisektor«.

5. §§ 5-7 affattes således:

»§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling i det primære fiskeri og til aktiviteter i forbindelse med projekter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter.

§ 6. Innovationsudvalget, jf. § 7, stk. 1, kan rådgive ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri ved behandling af ansøgninger om tilskud efter dette kapitel.

Kapitel 4

Innovation, forskning og udvikling m.v. i forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et innovationsudvalg for fødevaresektoren (Innovationsudvalget).

Stk. 2. Udvalget kan træffe afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling i forbindelse med forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter og til aktiviteter i forbindelse med projekter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter.

Stk. 3. Udvalget kan endvidere træffe afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af innovations-, forsknings- og udviklingsprojekter, der omfatter både det primære jordbrug og forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter, og innovations-, forsknings- og udviklingsprojekter, der omfatter både det primære fiskeri og forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter.

Stk. 4. Udvalget er rådgivende for ministeren vedrørende den samlede innovations-, forsknings- og udviklingsindsats inden for lovens område, herunder rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af temaer, jf. § 11, stk. 1.

Stk. 5. Udvalget kan indhente rådgivning fra sagkyndige.«

6. § 8, stk. 1, affattes således:

»Medlemmerne af Innovationsudvalget udpeges af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 1 medlem udpeges som repræsentant for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Landbrugsraadet. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Industri. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økologisk Landsforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 1 medlem udpeges efter indstilling fra Forbrugerrådet.«

7. § 11 affattes således:

»§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan udmelde særlige temaer for projekter, der kan opnå tilskud inden for lovens område. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Ministeren kan yde tilskud til testmarkedsføring og generiske kampagner inden for fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til med henblik på at fremme de i loven nævnte formål,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,

3) hvem der kan opnå tilskud, og

4) tilskudsprocent, jf. dog § 12.

8. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at kravet om tilbagebetaling bortfalder for tilskud ydet til projektaktiviteter, der opbygger virksomheders innovationskompetence.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2, og § 1, nr. 5, for så vidt angår lovens § 5 og § 7, stk. 2.

Givet på Amalienborg, den 3. maj 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Hans Christian Schmidt