Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Nørskov Vig Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, i lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Nørskov Vig som yngle- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Nørskov Vig Vildtreservat i Ringkjø-bing Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

  • 1) Nørskov Vig på Venø.
  • 2) Den del af matr. nr. 3 f Venø By, Venø, der er beliggende nordøst for en ældre pumpekanal med betonfundament, der danner afløb fra Møllesøen samt den del af matr. nr. 3 g Venø By, Venø, der er beliggende 170 meter nordøst for det nordligste knækpunkt i skellet mellem matr. nr. 3 e og 3 g smst.
  • 3) Tilvækstarealer til de under nr. 2 nævnte områder.
  • 4) Søterritoriet vest, nord og øst for de under nr. 2 nævnte områder i en bredde af 50 me-ter fra højeste, daglige vandstandslinie.

Færdsel

§ 3. Færdsel og sejlads er forbudt fra 1. april til 15. juli.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for:

  • 1) Færdsel af ejere og brugere samt disses hus-stand og personale på de i § 2, nr. 2 og 3 nævnte områder. Det er dog forbudt at medbringe hunde.
  • 2) Sejlads i Nørskov Vig samt gennemsejling af det i § 2, nr. 4, nævnte område for lodsejere, hvis arealer grænser op til Nørskov Vig. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er dog forbudt.
  • 3) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri på de i § 2, nr. 1 og 4 nævnte områder. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er dog forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i § 3.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 3 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 5. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 6. Efter § 54 , stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i § 3 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 4 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1997.

Miljø- og Energiministeriet, den 17. april 1997

Svend Auken

/ Jens Bjerregaard Christensen

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer

(Offentliggøres i Statstidende)

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.