Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om administration af De Europæiske Fællesskabers retsakter om levnedsmidler m.m.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Sundhedsministeren kan fastsætte de regler, der er nødvendige for gennemførelsen eller anvendelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers retsakter om levnedsmidler m.m.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte bestemmelser om fravigelse af regler i retsakterne, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 3. Ved udstedelse af regler i medfør af denne lov gælder § 11 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m.

Stk. 4. For så vidt angår spørgsmål, som henhører under andre ministres ressort, udøves beføjelserne i henhold til denne lov af den pågældende minister.

§ 2. Kontrol med og administration af EF-forordninger om levnedsmidler m.m. og af regler udstedt i medfør af denne lov udøves, jf. dog stk. 2, efter reglerne i kapitel 5, 7, 9 og 10 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m. samt regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. For så vidt angår kontrol med og administration af EF-forordninger og af regler udstedt i medfør af denne lov, der vedrører levnedsmidler, som er omfattet af den øvrige lovgivning om levnedsmidler, anvendes reglerne i den øvrige lovgivning samt regler udstedt i medfør heraf.

§ 3. I regler udstedt i medfør af denne lov kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller
  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 2. For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 4. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juni 1990.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 25. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ester Larsen

Officielle noter

Ingen