Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
31998L0048
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. 1)

 

(Foder til drøvtyggere)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 244 af 2. april 2004 om økologisk jordbrugsproduktion m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 600 af 21. juni 2004 og bekendtgørelse nr. 517 af 21. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 30, stk. 1 og 2, affattes således:

» § 30. Hvis producenten ikke kan skaffe foder, der udelukkende er økologisk produceret, gælder de i rådsforordningen fastsatte regler om, at en vis procentdel ikke-økologisk foder er tilladt, jf. dog § 32 a.

Stk. 2. Beregningen skal ske pr. dyr pr. dag, som en procentdel af tørstofindholdet i foderstoffer af landbrugsoprindelse.«

2. Efter § 32 indsættes:

»Foder til drøvtyggere

» § 32 a. Når drøvtyggere fodres med foder af landbrugsoprindelse, skal dette være økologisk, dog finder bestemmelserne i § 29 tilsvarende anvendelse på foder til drøvtyggere.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan følgende ikke-økologiske foderstoffer anvendes, hvis disse ikke kan fremskaffes som økologisk produceret

1) fodermidler, der anvendes som bærestoffer i forblandinger, der indeholder vitaminer og mikromineraler,

2) pulvere og udtræk af planter.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen stk. 1, hvis det kan godtgøres, at

1) det nødvendige foder ikke kan skaffes økologisk, og

2) foderet er nødvendigt for, at dyrenes foderbehov på de forskellige fysiologiske stadier tilgodeses.«

4. § 33, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) dyrene har let adgang til fodringssteder og til frisk drikkevand.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006.

Plantedirektoratet, den 18. maj 2006

Ole P. Kristensen

/Sigrid Floor Toft

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.