Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 »Bilag 1 ++
Bilag 2 »Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1540 af 30. december 2004 om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

» § 7. Autoriserede læggekartoffelavlere og sorterevirksomheder for kartofler skal overholde betingelserne til driften i hhv. bilag 1, afsnit B, og bilag 2, afsnit B. De skal føre regnskab over deres beholdninger og over deres køb og salg af kartofler, der skal kunne dokumenteres. Regnskabet skal for hvert køb og salg indeholde oplysninger om dato, kartoffelsort, høstnummer, klasse, sælger hhv. køber, pakningsenheder og mængde. Regnskabet skal opbevares i mindst to år.

Stk. 2. Virksomheder autoriseret efter bilag 2, afsnit A, nr. 2.1. skal føre et sortereregnskab. Regnskabet skal indeholde oplysninger om dato, tidspunkt, kartoffelsort, høstnummer, mængder af råvare, renvare samt affald (incl. over- og understørrelser) til foder og lignende.«.

2. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

 

» Stk. 2. Avl fra et adskilt areal jf. bilag 3, nr 3.4.5. registreres med et høstnummer. Høstnummeret består af avlernummer, årstal samt et linjenummer, der identificerer arealet.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. § 11, stk. 4, 2. pkt., affattes således: »Som dokumentation skal anvendes plantepas og en faktura, der angiver sorterevirksomhedens autorisationsnummer, partiets høstnumre, sortsnavn, klassebetegnelse og partiets størrelse.«

4. § 13 affattes således:

» § 13. Autorisation, kontrol og certificering i medfør af bekendtgørelsen varetages af Plantedirektoratet. Kontrollen med, at autoriserede præ-basis avlere, jf. § 4, stk.1, nr. 3 og arealer med læggekartofler der er anmeldt til avlskontrol hos autoriserede præ-basis avlere, overholder kravene i bilag 3, afsnit A, nr. 3.1, 3.4 og 3.6, men ikke kontrollen med frihed for planteskadegørere jf. bilag 3, nr. 3.5. og vinterafprøvningen jf. 3.8, kan varetages af Dansk Landbrug efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet.«.

5. § 14, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Uanset generation godkendes læggekartofler fra hvert adskilt areal højst i klassen under læggematerialets klasse. Dog kan læggekartofler godkendt i klasse F1-F3 til egen avl højst omsættes som basis læggekartofler.«

6. I § 14 indsættes efter stk. 2, som nyt stykke:

 

» Stk. 3. Såfremt avl af samme sort med forskellige høstnumre ikke holdes klart adskilt, jf. bilag 3, 3.1.6, nr. 3.2.6 og 3.3.1 godkendes avlen til salg i den klasse som høstnummeret af laveste klasse angiver.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. § 17, stk. 1, ophæves og i stedet indsættes som nyt stk. 1:

» Præbasis læggekartofler fra adskilte arealer godkendt i klasse S1-S5 kan sælges som præ-basis læggekartofler i klasse S eller SE, som basis læggekartofler eller som certificerede læggekartofler afhængig af resultatet af undersøgelsen for virusindhold (vinterafprøvning) jf. bilag 3, afsnit A, nr. 3.8.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

8. I § 17, stk. 5 , der nu bliver stk. 4 ændres »Stk. 4« til: »Stk. 3«.

9. § 19, stk. 1, affattes således:

»Autoriserede sorterevirksomheder skal senest ved forsegling af pakningerne anmelde hvert parti læggekartofler af dansk avl samt udenlandsk avl sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.7, på en særlig anmeldelsesformular til Plantedirektoratet med henblik på partikontrol. Et parti kan bestå af flere høstnumre fra samme avler. Et parti kan højst anmeldes i den klasse som høstnummeret af laveste klasse angiver. Samtlige høstnumre der indgår i et parti skal fremgå af anmeldelsen.«

10. I § 19 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke :

 

» Stk. 3. Et parti, der omsorteres og anmeldes på ny kan, hvis det består af flere høstnumre, højst anmeldes i den klasse som høstnummeret af laveste klasse angiver. Nummeret på den første anmeldelsesformular skal meddeles direktoratet skriftligt ved anmeldelsen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

11. I § 26, stk. 1, ændres »§ 17, stk. 4 og 7« til: »§ 17, stk. 3 og 6«.

12. § 26, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelserne I § 2, stk. 3, § 7, stk. 1, § 9, stk. 4, § 10, § 11, stk. 1 og 2, jf. bilag 3 og 8, § 12, 14, stk. 3 og § 15 kan medføre, at avlen nedklassificeres eller ikke godkendes som læggekartofler.«

13. Bilag 1, Autorisation til avl af læggekartofler, (Til §§ 1,2,3 og 4) , affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

14. Bilag 2, Autorisation m.m. af sorterevirksomheder, (Til § 5) , affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

15. Bilag 3, Avl af læggekartofler samt konsumavl hos autoriserede læggekartoffelavlere, (Til §§ 11-16) , affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

16. Bilag 5, Paknings- og mærkningsbestemmelser for læggekartofler, (Til § 18, stk. 1) , nr. 5.5.2. affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juni 2006.

 

 

Plantedirektoratet, den 6. juni 2006

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

»Bilag 1 ++

Autorisation til avl af læggekartofler
(Til §§ 1, 2, 3 og 4)

A

Krav til ansøgningen

1.1.

Ved ansøgning om autorisation skal medsendes en målfast skitse over jordbrugsbedriftens arealer. På skitsen skal anføres ejerens navn, adresse og CVR-nr. samt antal hektar, markbloknr. og marknummer for hver enkelt mark.

1.2.

For alle marker skal anføres det seneste årstal for avl af kartofler. Ejeren af arealet skal på skitsen attestere rigtigheden af oplysningerne.

1.3.

Bestemmelsen i nr. 1.1 og 1.2 gælder tilsvarende ved erhvervelse af arealer eller jordbrugsbedrifter ved leje, forpagtning etc.

1.4.

Alle autoriserede avlere skal oplyse deres CVR-nr. til Plantedirektoratet.

 

 

B.

Betingelser for opretholdelse af autorisation

1.5.

Alle autoriserede avlere skal anmelde arealer til avlskontrol hvert år.

1.6.

Ved anmeldelse af arealer det enkelte år til avl af læggekartofler skal indsendes skitse over de enkelte avlsarealer med angivelse af avlsår, markbloknr., marknummer og areal (i ha).

1.7.

Alle læggekartoffelpartier skal holdes adskilt og skal under avlen være mærket med sortsnavn, klasse, oprindelse samt areal og under opbevaring og transport yderligere mærket med mængde og høstnumre.

1.8.

Alle partier af konsumkartofler skal under avl, transport og opbevaring være mærket med sortsnavn og opformeringsklasse.

1.9.

Autoriserede avlere må på avlsejendommen kun opbevare kartofler af egen avl og kartofler indkøbt til eget brug.

 

 

1.10.

Maskiner og redskaber til håndtering af kartofler, samt lokaler, kasser til opbevaring af kartofler m.m. skal være rengjort og desinficeret forud for avlssæsonen. Desinfektion skal ske med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet.

1.11

Autoriserede læggekartoffelavlere

1.11.1.

Maskiner, redskaber og containere, der har været anvendt udenfor avlsejendomme, kan anvendes til håndtering af kartofler, hvis de

 

1)

kun har været anvendt hos andre autoriserede læggekartoffelavlere, eller

 

2)

inden de anvendes på avlsejendommen, er rengjort og desinficeret med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

 

Maskinejer eller -fører skal afgive en skriftlig, dateret og underskrevet erklæring om, at bestemmelserne i nr. 1 og 2 er overholdt. Erklæringen skal angive avlernummer, marknummer, maskin- eller redskabstype, anvendt desinfektionsmiddel samt dato for rengøring og desinfektion. Erklæringen skal opbevares på avlsejendommen i mindst to år.

1.12.

Bestemmelsen i 1.11 gælder ikke for anvendelsen af maskiner og redskaber til flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

 

1.13 .

Præ-basis avlere

1.13.1.

Præ-basis avlere skal selv opbevare, sortere, pakke og mærke deres avl af præ-basis læggekartofler og skal være autoriseret som sorterevirksomhed.

1.13.2.

Præ-basis avlere skal anvende egne maskiner, redskaber og containere til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes uden for avlsejendommen.

1.13.3.

Bestemmelsen i 1.13.2 gælder ikke for håndtering i forbindelse med flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

 

 

1.14.

Basisavlere med opformering

1.14.1.

Ved indkøb af MK til egen opformering skal basisavlere med opformering anvende egne maskiner, redskaber og containere, til lægning, pleje, optagning, opbevaring og håndtering af læggekartofler. Maskiner, redskaber og containere må ikke anvendes udenfor avlsejendommen.

1.14.2

Bestemmelsen i 1.14.1 gælder ikke for håndtering i forbindelse med flytning af kartofler fra avlsejendommen direkte til en sorterevirksomhed.

«Bilag 2

»Bilag 2

Autorisation m.m. af sorterevirksomheder
(Til § 5)

A.

Betingelser for autorisation

2.1.

Sorterevirksomheder for læggekartofler

2.1.1.

Autorisation kan meddeles

 

a)

meristemknoldproducenter til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl,

 

b)

præ-basis avlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl. Præbasislæggekartofler skal leveres direkte til endelig forbruger,

 

c)

basisavlere med eller uden opformering til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af egen avl af lægge- og konsumkartofler,jfr. Bilag 5 og 7, og

 

d)

virksomheder til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af avl af læggekartofler fra præ-basis avlere og basis avlere med eller uden opformering, herunder egen avl af lægge- og konsumkartofler(dog undtaget præ-basis læggekartofler).

2.1.2.

Der skal forefindes tilstrækkeligt store bygninger, der er egnede til formålet, herunder opbevaringsrum, så de enkelte kartoffelpartier kan holdes adskilt.

2.1.3.

Sortererummet skal være udstyret med sortereanlæg, vægt, der er beregnet til de paktningsenheder, der omsættes af virksomheden og sortererullebord med en belysning på mindst 800 lux.

2.1.4.

Plantedirektoratets kontrollører skal have adgang til håndvask.

2.1.5.

Virksomhedens CVR-nummer skal meddeles direktoratet.

 

 

2.2.

Sorterevirksomheder for spisekartofler

2.2.1.

Autorisation kan meddeles

 

a)

spisekartoffelavlere til opbevaring, sortering, pakning og mærkning af spisekartofler af egen avl og af indtil to andre spisekartoffelavleres egen avl,

 

b)

virksomheder, autoriseret efter litra a samt sorterecentraler for spisekartofler, autoriseret af Fødevarestyrelsen, til ompakning i småpakninger af læggekartofler indkøbt i forseglede og mærkede pakningsenheder.

2.2.2

Bestemmelserne i afsnit A, nr. 2.1.2-6 gælder tilsvarende. Dog gælder kravet om sortereanlæg i nr. 2.1.4 ikke for sorterevirksomheder, der kun pakker nye kartofler.

 

 

B.

Betingelser for opretholdelse af autorisation

2.3.1.

Oplags- og sortererum samt maskiner m.v. skal holdes rengjort og i samme stand som på autorisationstidspunktet. Indretningen af rummene, jf. nr. 2.1.3 og 2.1.4, må ikke ændres uden Plantedirektoratets godkendelse.

2.3.2.

Lokaler og maskiner m.v. må kun anvendes til andet formål, hvis Plantedirektoratet forinden har godkendt dette

2.3.3.

På sorterevirksomheden må kun opbevares, sorteres, pakkes og mærkes kartofler omfattet af autorisationen, jf. nr. 2.1.1 og 2.2.1.

2.3.4.

Ved sortering, pakning og mærkning af spisekartofler, skal bestemmelserne i bilag 6B og 7 overholdes.

2.3.5.

Lokaler samt maskiner m.m. skal hvert år være tømt for kartofler, rengjort og desinficeret inden indtagning af ny avl, dog senest den 30. juni. Desinfektion skal ske med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

2.3.6.

Sorterevirksomheder, der er autoriseret til avl af kartofler, jf, nr. 2.1.1, litra c og d, skal efter sortering af egne konsumkartofler og inden sortering af læggekartofler på samme anlæg rengøre og desinficere sortereanlægget. Desinfektion skal ske med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet

2.3.7.

Sorterevirksomheder for læggekartofler, der er autoriseret, jf. nr. 2.1.1, litra d kan desuden opbevare, sortere, pakke og mærke avl af læggekartofler fra udenlandske læggekartoffelavlere på særlige betingelser, fastsat af Plantedirektoratet, til sikring af partiets oprindelse og plantesundhedsmæssige forhold.

2.3.8.

Sorterevirksomheder for spisekartofler, der er autoriseret til pakning af læggekartofler i småpakninger, jf. nr. 2.2.1, litra b, skal holde læggekartofler klart adskilt fra spisekartofler. Pakkeudstyret skal også rengøres og desinficeres, før hver pakning af læggekartofler indledes, med mindre pakning sker med udstyr, der ikke anvendes til pakning af spisekartofler. Desinfektion skal ske under Plantedirektoratets kontrol og med et middel med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fra Plantedirektoratet.

2.3.9.

Jordaffald m.v. skal bortskaffes, jf. § 12. Kartofler af foregående års avl skal fjernes inden indtagning af ny avl, dog senest den 15. juni.

2.3.10

Alle læggekartoffelpartier skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn, høstnumre, klasse og mængde.

2.3.11

Alle partier af konsumavl skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn samt opformeringsklasse.

«Bilag 3

»Bilag 3

Avl af læggekartofler

samt konsumavl hos autoriserede læggekartoffelavlere

(Til §§ 11-16)

A.

Avlsbestemmelser

3.1.

A vl hos præ-basis avlere

3.1.1.

Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale af klasse MP/MK af dansk avl eller læggemateriale af udenlandsk avl, der af Plantedirektoratet er anerkendt som ligestillet hermed, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.2.

Der må hvert år kun indkøbes læggemateriale af én oprindelse af hver sort, jf. dog nr. 3.1.5.

3.1.3.

Der må ikke have været avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet de fire foregående vækstsæsoner.

3.1.4.

Der skal på avlsejendommen anvendes præ-basis læggekartofler godkendt i klasse S4 eller højere.

3.1.5.

Avlere, der indleder avl af præ-basis læggekartofler, kan det første år indkøbe præ-basis læggekartofler af samme sort fra én præ-basis avler.

3.1.6.

Avlen fra hvert adskilt areal registreres med et høstnummer. Læggekartofler med forskelligt høstnummer skal holdes klart adskilt under transport og opbevaring. Adskilt opbevaring dokumenteres ved opgørelser over råvaremængde.

 

 

3.2.

Avl hos basisavlere med opformering

3.2.1.

Der må ikke have været avlet eller oplagret kartofler på avlsarealet for læggekartofler de foregående tre vækstsæsoner.

3.2.2.

Til avl af læggekartofler må der det enkelte år højst anvendes indkøbt læggemateriale af én oprindelse for hver sort, dog tillades indkøb af MP/MK og S/SE samme år. Der må ikke indkøbes S/SE samme år, hvor der er avl på F3 i samme sort.

3.2.3

Der må det enkelte år anvendes følgende klasser for hver sort, MP/MK, F1–F3, S/SE, E1-E3.

3.2.4.

Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale af klasse MP/MK, præ-basis læggekartofler klasse S-SE eller andet læggemateriale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed.

3.2.5.

Der skal på avlsejendommen anvendes læggekartofler godkendt i klasse E3 eller højere.

3.2.6.

Avlen fra hvert adskilt areal registreres med et høstnummer. Læggekartofler med forskelligt høstnummer skal holdes klart adskilt under transport og opbevaring. Adskilt opbevaring dokumenteres ved opgørelser over råvaremængde.

3.2.7.

Der må det enkelte år ikke avles læggekartofler og konsumkartofler af samme sort. Dog er det tilladt ved overgang fra avl af konsumkartofler til avl af læggekartofler i en given sort, i overgangsåret at indkøbe præ-basis, kun godkendt til egen anvendelse.

3.2.8.

Til avl af konsumkartofler skal der det enkelte år indkøbes min.S/SE eller andet læggemateriale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed.Der kan max. avles 2 år på det indkøbte læggemateriale, Ko1-Ko2. Der må det enkelte år højst anvendes 3 klasser for hver sort (S/SE, Ko1, Ko2).

3.2.9

Ved overflytning af en sort med henblik på avl af konsumkartofler klassificeres avlen som Ko1.

 

 

3.3.

Avl hos basisavlere uden opformering

3.3.1.

For avlen gælder nr. 3.2.1 , 3.2.6 og 3.2.7 tilsvarende.

3.3.2.

Til avl af læggekartofler må der det enkelte år højst anvendes indkøbt læggemateriale af én oprindelse for hver sort

3. 3.3.

Der må kun indkøbes præ-basis læggemateriale klasse MP/MK, præ-basis læggekartofler klasse S-SE eller basis læggekartofler fra læggekartoffelavlere autoriseret efter § 4, nr. 4, dog min. Klasse E3 eller andet materiale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed.

3.3.4.

Til avl af konsumkartofler skal hvert år indkøbes læggekartofler godkendt i klasse A eller højere eller andet læggemateriale, der i henhold til EU-mærkningsregler for læggekartofler kan anerkendes som ligestillet hermed, og efter avlsreglerne i bilag, 6, 6.1

3.3.5.

Der må det enkelte år ikke avles læggekartofler og konsumkartofler af samme sort.

 

 

3.4.

Krav til avlsarealet for læggekartofler

3.4.1.

Avlsarealet skal være fri for gengroninger.

3.4.2.

For bortlugede kartoffelplanter gælder, at disse medregnes som planter af afvigende type, jf. nr. 3.6.1, litra e og nr. 3.6.2., litra e, hvis der findes efterladte knolde fra den bortlugede plante.

3.4.3.

Avlsarealet må ikke være ukrudtsbefængt, tørkeskadet, sprøjteskadet, over- eller undergødet, skadet af skadedyrsangreb o.lign. så vækstforholdene hindrer en bedømmelse af avlsarealet.

3.4.4.

På grund af risikoen for overførsel af virus skal der mindst være følgende afstand til andre kartoffelarealer:

 

a)

for arealer til godkendelse som præ-basis læggekartofler klasse S1, S2, S3, S4 og S5: 50 meter til arealer med anden kartoffelavl,

 

b)

for arealer til godkendelse som basis læggekartofler klasse E1, E2 og E3: 25 meter til ikke avlskontrollerede kartofler, herunder egne konsumkartofler,

 

c)

for arealer til godkendelse som certificerede læggekartofler klasse A: 15 meter til ikke avlskontrollerede kartofler, herunder egne konsumkartofler.

3.4.5.

På grund af risiko for sammenblanding skal der være mindst 1 meter eller en frirække mellem avl af forskellige klasser eller sorter, samt mellem adskilte arealer af samme sort og klasse, dog undtaget arealer udlagt med klasse MK og S1 hos præ-basis avlere og MK og F1 hos basisavlere med opformering. For enden af hver række skal der være mindst 6 meter til avl af anden klasse eller sort.

3.4.6

Bestemmelsen i 3.4.5. gælder ikke såfremt kartoflerne lægges og høstes manuelt.

 

 

3.5.

Frihed for planteskadegørere

3.5.1.

Nedennævnte planteskadegørere må ikke findes på jordbrugsbedriften, på arealer i samdrift, på avlsarealer eller på planterne. Dette gælder dog ikke planteskadegørere nævnt i litra d og e, der forekommer på andre arealer end avlsarealer, hvis der på disse arealer gennemføres et bekæmpelsesprogram godkendt af Plantedirektoratet.

 

a)

Clavibacter michiganensis (Smith)Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al.

 

 

Kartoffelringbakteriose

 

b)

Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

Kartoffelbrunbakteriose

 

c)

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

Kartoffelbrok

 

d)

Globodera pallida (Stone) Mul. et Stone

Hvid kartoffelcystenemato d

 

e)

Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. et Stone

Gul

kartoffelcystenematod

 

f)

Leptinotarsa decemlineata Say

Coloradobille

 

g)

Tomato spotted wilt virus

Tomatbronzetopvirus

 

h)

Ditylenchus destructor Thorne

Kartoffelrådnematod

 

i)

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer) og M. fallax Karssen

Rodgallenematod

 

j)

Potato stolbur mycoplasm (MLO)

Stolbur

3.5.2.

Plantedirektoratet fastsætter årligt antallet af prøver af kartofler, der skal undersøges for forekomst af skadegørere nævnt i nr. 3.5.1, litra a og b.

3.5.3.

Plantedirektoratet udtager jordprøver til undersøgelse for forekomst af kartoffelcystenematoder. Undersøgelsen foretages af Plantedirektoratet eller et af Plantedirektoratet godkendt laboratorium efter retningslinier fastsat af direktoratet.

 

 

3.6.

Mindstekrav til sortsrenhed og tilladte tolerancer for forekomst af andre planteskadegørere (pct. af planterne):

 

 

3.6.1.

 

Tolerancer ved indledende marksyn

Præ-basis

læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede

læggekartofler

a.

Fremmed sort

0,01

0,05

0,1

b.

Bladrullesyge

0,1

0,5

1,0

c.

Synlig symptomer på virus A, M, S, X, Y i alt

 

0,1

 

0,5

 

1,0

d.

Sortbensyge (Erwinia spp .)

0,02

0,5

1,0

e.

Afvigende typer

0,02

0,1

0,5

 

 

3.6.2.

 

Tolerancer ved afsluttende marksyn

Præ-basis

læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede læggekartofler

a.

Fremmed sort

0,00

0,01

0,05

b.

Bladrullesyge

0,1

0,2

0,5

c.

Synlig symptomer på virus A, M, S, X, Y i alt

 

0,1

 

0,2

 

0,5

d.

Sortbensyge (Erwinia spp .)

0,01

0,2

0,5

e.

Afvigende typer

0,01

0,05

0,25

 

3.7.

Tilladte tolerancer for forekomst af virus X ved bladprøveundersøgelse (pct.af planterne):

 

 

Præ-basis

læggekartofler

Basis

læggekartofler

Certificerede

læggekartofler

Virus X

0

1

4

 

3.8.

Tilladte tolerancer for forekomst af virus ved vinterafprøvning (pct. af planterne ):

 

3.8.1.

Præ-basis

læggekartofler

Basis læggekartofler klasse E1, E2, E3

Certificerede læggekartofler klasse A

 

Klasse

S

Klasse

SE

 

 

 

 

Virus X ..................

0,0

0,0

Undersøges ikke

Virus A, M og S i alt ..........................

0,0

2,0

Undersøges ikke

Virus Y og bladrullevirus i alt ..........

0,0

1,0

2

8

 

3.8.2.

For avlsarealer med læggekartofler omfattet af § 16, stk. 1, udtager Plantedirektoratet prøver til undersøgelse for forekomst af virussygdomme, nævnt i 3.8.1.

 

 

B.

Særlige normer for basis læggekartofler EF-klasse 1-3

3.9.

Læggematerialet skal have oprindelse i materiale,der overholder følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

a)

Erwinia carotovora var. atroseptica

0

b)

Erwinia chrysanthemi

0

c)

Bladrullevirus

0

d)

Kartoffelvirus A

0

e)

Kartoffelvirus M

0

f)

Kartoffelvirus S

0

g)

Kartoffelvirus X

0

h)

Kartoffelvirus Y

0

 

 

 

 

3.10.

Læggematerialet skal stamme direkte fra arealer, der ved to officielle markinspektioner har overholdt følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

a)

Sortbensyge:

 

 

EF-klasse 1

0

 

 

EF-klasse 2 og 3

0,25

 

b)

Synligt virussyge planter i alt

0,1

 

 

 

 

3.11.

Arealerne til godkendelse som basis læggekartofler skal ved to officielle markinspektioner overholde følgende krav til frihed for planteskadegørere (pct. af planterne):

 

a)

Sortbensyge:

 

 

EF-klasse 1

0

 

 

EF-klasse 2

0,5

 

 

EF-klasse 3

1,0

 

b)

Synligt virussyge planter i alt:

 

 

 

EF-klasse 1 og 2

0,5

 

 

EF-klasse 3

1,0

«Bilag 4

»

5.5.2.

Følgende tekst i litra a-r skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden:

 

a)

»EF-plantepas«

b)

»Danmark«

c)

»Plantedirektoratet«

d)

»Sorterevirksomhedens aut. nr.:«

e)

»Løbenr.:«

f)

»Botanisk navn: Solanum tuberosum«

g)

»Nettovægt:«

h)

»ZP:«

i)

»RP, erstatningspas:«

j)

»Avlsland:«

k)

»EF-regler og -normer«

l)

»Måned og år for lukning:«

m)

»Sortsnavn:«

n)

»Kategori og klasse:«

o)

»Sorteringsstørrelse:«

p)

»Høstnummer:«

q)

»Dyrkningsår:«

r)

»Kemisk behandling:«

 

 

 

 

ad litra e og n:

 

Oplysningerne i disse felter skal være fortrykt på plantepasset inden salg til sorterevirksomheden.

 

 

 

ad litra d,, g-j, l-m og o-r:

 

Her skal anføres de relevante oplysninger om den pakning, plantepasset gælder for.

 

 

 

ad litra m:

 

For en genetisk modificeret sort skal efter sortsnavnet anføres: »Genetisk modificeret«.

 

 

 

ad litra d og q:

 

Felterne d og q findes ikke på plantepas til afprøvningsmateriale eller krydsningsmateriale.

 

 

 

Ad litra p:

 

Teksten i litra p på plantepas til afprøvningsmateriale eller krydsningsmateriale skal være: »Avlers aut. nr.:«

«