Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om blokvogne og mobilkraner


I medfør af § 43, stk. 6, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86 og § 118,

stk. 1 og 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24.

august 1992, fastsættes:

Kapitel 1

Definition af blokvogn

§ 1. Ved blokvogn forstås et motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods.

Stk. 2. Blokvogn inddeles i:

 • 1) Motordrevet blokvogn.
 • 2) Blokpåhængsvogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som påhængsvogn.
 • 3) Bloksættevogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som sættevogn, herunder blokvogn, hvor der er indskudt en dolly mellem bil og blokvogn.

Stk. 3. Blokvogn, der består af flere sammenkoblede moduler, anses i forbindelse med ansøgning om transporttilladelse som en blokvogn. I forbindelse med syn anses hvert modul med aksler dog som en selvstændig blokvogn, således at hvert modul med aksler skal synes og godkendes.

Stk. 4. Blokvogn, hvor godset udgør forbindelsen mellem forreste og bageste modul, anses som henholdsvis en blokpåhængsvogn, hvis det forreste modul er forsynet med aksler, og som en bloksættevogn, hvis det forreste modul er forsynet med hovedbolt.

Godkendelse og syn

§ 2. Blokvogn skal være synet og godkendt af Statens Bilinspektion. Foretages der konstruktive ændringer på blokvognens styretøj, bremser eller bærende elementer i godkendelsesperioden, skal den på ny synes og godkendes. Godkendelse meddeles for en periode på et år.

Stk. 2. Blokvogne og blokvognsmoduler kan godkendes med forskellige sammenhørende tilladelige totalvægte, akseltryk og hastigheder.

Stk. 3. Statens Bilinspektion udsteder en blokvognsattest for hver blokvogn. Hvis blokvognen består af flere moduler, jf. § 1, stk. 3, skal hvert modul med aksler synes og godkendes, jf. stk. 1, og der skal udstedes en blokvognsattest pr. modul med aksler. Øvrige moduler, der indgår i blokvognen, kan forlanges medbragt til syn, såfremt Statens Bilinspektion skønner det nødvendigt.

Stk. 4. Statens Bilinspektion kan som vilkår for godkendelsen stille særlige krav til blokvognens konstruktion og indretning, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden. Ved godkendelsen kan der fastsættes begrænsninger vedrørende blokvognens anvendelse.

Stk. 5. For blokvogne, hvor godset udgør forbindelsen mellem forreste og bageste modul, skal Statens Bilinspektion godkende fastgørelsesmetoden for godstypen.

§ 3. Anmeldelse til syn sker på anmeldelsesblanket, som Statens Bilinspektion benytter ved godkendelse af blokvognen eller blokvognsmodulet. Derudover påføres godkendelse samt forlængelse heraf på blokvognsattesten.

Stk. 2. Ved fremstilling til syn skal der fremlægges dokumentation for betaling, jf. bestemmelserne herom i Trafikministeriets bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer mv. (registreringsbekendtgørelsen).

Stk. 3. I øvrigt finder bestemmelserne i registreringsbekendtgørelsen vedrørende syn tilsvarende anvendelse ved syn af blokvogn.

§ 4. Blokvognens trækkende køretøj skal være godkendt af Statens Bilinspektion til sammenkobling med blokvognen.

Stk. 2. Som trækkende køretøj kan godkendes lastbil, registreret traktor eller registreret motorredskab.

Stk. 3. Der må kun tilkobles en blokpåhængsvogn eller en bloksættevogn til det trækkende køretøj.

Stk. 4. Ved godkendelse af sammenkobling med blokvogn udstedes en attest om trækkraft for blokvogn.

Stk. 5. For blokvogne, hvor godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og hovedbolten, skal Statens Bilinspektion tillige godkende sammenkoblingen med det ubelæssede blokvognsmodul.

§ 5. Lastbil, der anvendes som trækkraft for blokvogn, kan godkendes med større vægte end tilladt til almindelig godstransport. Lastbilen kan godkendes med forskellige sammenhørende tilladelige totalvægte, akseltryk og hastigheder. De vægte, der er tilladt ved brug i forbindelse med blokvognskørsel, anføres på attest om trækkraft for blokvogn.

Stk. 2. Påhængsvogn/sættevogn, hvis teknisk tilladte vægte overstiger de for påhængsvogne/sættevogne tilladte vægte, kan tillige benyttes med større vægte efter de for blokvogne gældende regler. Påhængsvognen/sættevognen registreres med de for sådanne køretøjer maksimalt tilladte vægte. De større vægte tilladt ved brug i forbindelse med blokvognskørsel anføres på blokvognsattesten. Reglerne om syn, godkendelse og benyttelse af blokvogne finder tilsvarende anvendelse på disse påhængsvogne/sættevogne.

Stk. 3. For køretøjer, nævnt i stk. 1 og 2, skal de større vægte, der kan anvendes til blokvognskørsel, fremgå af typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen. Dette gælder kun for påhængsvogne/sættevogne, der godkendes første gang efter bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt (§ 21).

§ 6. Blokvognsattesten skal ved Statens Bilinspektions godkendelse påføres oplysning om blokvognens (eller modulets) egenvægt, totalvægt og akseltryk, og om størst tilladelig hastighed i belæsset og ubelæsset stand, samt eventuelle fastsatte begrænsninger vedrørende blokvognens anvendelse, jf. § 2, stk. 4. Attest om trækkraft for blokvogn påføres de tilsvarende oplysninger.

Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 60 km/t, såfremt

 • 1) ingen af vogntogets tilladte akseltryk overstiger 10 t, dog 12 t for pendelaksler. Lastbilens drivakseltryk kan dog være op til 11,5 t, såfremt den er forsynet med vejvenlig affjedring,
 • 2) vogntogets tilladte totalvægt ikke overstiger 100 t,
 • 3) blokvognens bremsepræstation er minimum 45%, og blokvognen er forsynet med blokeringsfri bremser,
 • 4) alle blokvognens aksler er forsynet med affjedring, og
 • 5) såfremt et eller flere af blokvognens tilladte akseltryk overstiger 10 t, skal affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de pågældende aksler.

Stk. 3. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 45 km/t, såfremt

 • 1) ingen af vogntogets tilladte akseltryk overstiger 10 t for aksler med enkeltmonterede dæk, 12 t for aksler med tvillingmonterede dæk og 14 t for pendelaksler,
 • 2) vogntogets tilladte totalvægt ikke overstiger 150 t,
 • 3) blokvognens bremsepræstation er minimum 45%,
 • 4) alle blokvognens aksler er forsynet med affjedring, og
 • 5) såfremt et eller flere af blokvognens tilladte akseltryk overstiger 10 t, skal affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de pågældende aksler.

Stk. 4. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 30 km/t, såfremt

 • 1) ingen tilladte akseltryk overstiger 10 t for aksler med enkeltmonterede dæk, 14 t for aksler med tvillingmonterede dæk og 16 t for pendelaksler,
 • 2) vogntogets tilladte totalvægt ikke overstiger 250 t,
 • 3) blokvognens bremsepræstation er minimum 30%,
 • 4) alle blokvognens aksler er forsynet med affjedring, og
 • 5) såfremt et eller flere af blokvognens tilladte akseltryk overstiger 10 t, skal affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de pågældende aksler.

Stk. 5. I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed for belæssede blokvogne til 15 km/t. Blokvognens bremsepræstation skal være minimum 18%.

Stk. 6. Den størst tilladte hastighed i ubelæsset stand fastsættes til 70 km/t, såfremt vogntogets vægt og dimensioner opfylder de bestemmelser, der gælder for registrerede køretøjer, og såfremt blokvognen er forsynet med blokeringsfri bremser. I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladte hastighed til 60 km/t, såfremt blokvognen er godkendt hertil i belæsset stand, og 45 km/t i andre tilfælde.

Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 2-6 kan Statens Bilinspektion fastsætte en størst tilladelig hastighed, der er lavere, hvis blokvognens konstruktion tilsiger det.

Blokvognsnummerplade

§ 7. Blokvognsnummerplade udleveres af politiet (motorkontoret) på det sted, hvor blokvognens ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted, eller hvor køretøjet hovedsageligt benyttes. Der udleveres en blokvognsnummerplade pr. blokvogn henholdsvis blokvognsmodul.

Stk. 2. Anmodning om udlevering af nummerplade skal være ledsaget af anmeldelsesblanket for blokvogn eller for hvert blokvognsmodul. Anmeldelsesblanket skal være forsynet med Statens Bilinspektions godkendelse. For motordrevet blokvogn skal endvidere medbringes dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker den ønskede udleveringsperiode, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1171 af 16. december 1992 om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v.

Stk. 3. Blokvognsnummerplade udleveres i perioder på højst et år. Udleveringsperioden kan dog ikke overstige det tidsrum, hvori Statens Bilinspektions godkendelse endnu er gyldig. Udleveringsperioden kan forlænges, såfremt der fremvises dokumentation for, at Statens Bilinspektion har foretaget en fornyet godkendelse af blokvognen.

Stk. 4. Blokvognsnummerpladen skal anbringes bag på blokvognen/modulet.

Stk. 5. Påhængsvogn/sættevogn, der benyttes til blokvognskørsel, skal under blokvognskørslen være forsynet med den udleverede blokvognsnummerplade, der skal dække den almindelige nummerplade. Blokvognsnummerpladen skal afmonteres, når påhængsvognen/sættevognen ikke benyttes til blokvognskørsel.

Transporttilladelser

§ 8. Tilladelse til kørsel med belæsset blokvogn gives af politiet efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse(r). Tilladelse kan kun gives, såfremt den pågældende transport ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde. Tilladelse kan også gives til kørsel med udenlandske blokvogne.

Stk. 2. Transport med blokvogn må som udgangspunkt kun foregå med udeleligt gods, der ikke lovligt kan transporteres på et registreret køretøj. Tilbehør, der skal benyttes sammen med det udelelige gods, kan dog medbringes, såfremt det maksimalt udgør 10% af godsets vægt. Ballastklodser, der hører til en mobilkran, må dog transporteres på en blokvogn, uanset at der er tale om deleligt gods, forudsat blokvognstoget ikke er tungere end mobilkranen. Ved transport af gods, der er for langt, bredt, eller højt, kan der ligeledes medtages andet gods, såfremt vogntogets dimensioner ikke herved øges, og såfremt bestemmelserne om vægt og akseltryk for registrerede køretøjer ikke overskrides.

Stk. 3. Generel transporttilladelse og engangstransporttilladelse kan meddeles køretøjets ejer (bruger) af politiet på det sted, hvor køretøjets ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted, eller hvor køretøjet hovedsageligt benyttes. Engangstransporttilladelse kan endvidere efter aftale udstedes af politiet på det sted, hvor transporten skal tage sin begyndelse. Generel tilladelse kan meddeles for et bestemt tidsrum på højst et år. Politiet kan fastsætte nærmere vilkår for både generel- og engangstransporttilladelser.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse indgives på en blanket, der udleveres af politiet. Ansøgning om tilladelse til kørsel med blokvogn i belæsset stand skal være ledsaget af en klassificeringsattest for blokvognen udstedt i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for det overordnede vejnet. Klassificeringsattest skal dog ikke vedlægges, såfremt bestemmelserne om vægt og akseltryk for registrerede køretøjer ikke overskrides. Der skal endvidere vedlægges attest for blokvogn og for trækkraft for blokvogn med Statens Bilinspektions påtegninger om godkendelse af køretøjerne og med motorkontorets påtegning om udlevering af blokvognsnummerplade.

Stk. 5. Ansøgning skal indgives i tilstrækkelig god tid, inden transporten skal finde sted afhængig af, hvor mange myndigheder, der skal forespørges, for at transporttilladelsen kan gives.

§ 9. Politiet fastsætter den størst tilladte hastighed, hvormed køretøjerne må fremføres. Denne fastsættes på baggrund af de størst tilladelige hastigheder på blokvognsattesten og attest for trækkraft for blokvogn samt de aktuelle vægte, akseltryk og dimensioner.

Stk. 2. Den størst tilladte hastighed for belæsset blokvogn kan højst fastsættes til følgende værdier afhængigt af vogntogets samlede faktiske totalvægt:

 • 1) 60 km/t, såfremt vogntogets faktiske totalvægt ikke overstiger 100 t,
 • 2) 45 km/t, såfremt vogntogets faktiske totalvægt ikke overstiger 150 t,
 • 3) 30 km/t, såfremt vogntogets faktiske totalvægt ikke overstiger 250 t, og
 • 4) 15 km/t, såfremt vogntogets faktiske totalvægt overstiger 250 t.

Stk. 3. Politiet kan i tilladelsen fastsætte særlige vilkår for transportens gennemførelse, såfremt politiet skønner, at hensynet til færdselssikkerheden eller vejforhold kræver dette. Politiets tilladelse kan således indeholde vilkår om tidsrum for gennemførelse af transporten, rute, særlig afmærkning, ledsagelse m.v.

Kørsel med blokvogn

§ 10. Blokpåhængsvogn og bloksættevogn må kun sammenkobles med et køretøj, som ifølge attest om trækkraft for blokvogn er godkendt til at trække blokvognen.

Stk. 2. Blokvogne bestående af moduler skal være sammenkoblet i henhold til fabrikantens vejledning. Modulerne skal sammenkobles således, at bestemmelserne om lygter og reflekser er opfyldt.

§ 11. Ved kørsel med belæsset blokvogn skal blokvognsattesten og attest om trækkraft for blokvogn eller kopier heraf medbringes og på forlangende forevises politiet. Endvidere skal politiets transporttilladelse i original eller telefax-udgave medbringes og på forlangende forevises politiet. Såfremt kørslen forudsætter klassificeringsattest (jf. § 8, stk. 4, 2. pkt.) skal denne tillige medbringes i original eller telefax-udgave.

Stk. 2. Belæsset blokvogn må ikke fremføres med en højere hastighed end den, der fremgår af politiets transporttilladelse.

Stk. 3. Ved kørsel med ubelæsset blokvogn skal blokvognsattesten eller kopi heraf medbringes og på forlangende forevises politiet.

Stk. 4. Ubelæsset blokvogn må ikke fremføres med en højere hastighed end den, der fremgår af blokvognsattesten.

Kapitel 2

Definition af mobilkran

§ 12. Ved mobilkran forstås et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran), og som ikke opfylder bestemmelserne om vægt, akseltryk eller dimensioner for registrerede køretøjer, hvorfor køretøjet hverken kan tillades registreret eller anvendt som ikke-registreringspligtigt motorredskab.

Stk. 2. En mobilkran kan være indrettet med integreret påhængskøretøj, hvorved forstås, at den fastmonterede kran på det trækkende køretøj hviler på et påhængskøretøj. Et sådant vogntog anses i forbindelse med godkendelse og tildeling af blokvognsnummerplade som et køretøj.

Godkendelse og syn af mobilkran

§ 13. Mobilkran skal være synet og godkendt af Statens Bilinspektion efter bestemmelserne for motordrevet blokvogn. Bestemmelserne i §§ 2 og 3 samt § 6, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Størst tilladelig hastighed for mobilkran fastsættes efter bestemmelserne i § 6, stk. 2-5.

Stk. 3. Størst tilladelig hastighed kan tillige fastsættes til 45 km/t for mobilkran med aksler forsynet med storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar, såfremt

 • 1) ingen tilladte akseltryk overstiger 12 t,
 • 2) mobilkranens tilladte totalvægt ikke overstiger 120 t,
 • 3) mobilkranens bremsepræstation er minimum 45%,
 • 4) alle mobilkranens aksler er forsynet med affjedring, og
 • 5) såfremt mobilkranens totalvægt er over 100 t, skal mobilkranen have affjedring og udligning ved hjælp af luft eller luft og hydraulik.

Stk. 4. Størst tilladelig hastighed kan tillige fastsættes til 30 km/t for mobilkran med aksler forsynet med storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar, såfremt

 • 1) ingen tilladte akseltryk overstiger 12 t,
 • 2) mobilkranens tilladte totalvægt ikke overstiger 150 t,
 • 3) mobilkranens bremsepræstation er minimum 30%,
 • 4) alle mobilkranens aksler er forsynet med affjedring, og
 • 5) såfremt mobilkranens totalvægt er over 100 t, skal mobilkranen have affjedring og udligning ved hjælp af luft eller luft og hydraulik.

Stk. 5. Såfremt mobilkranen ikke kan opfylde betingelserne i stk. 3 og 4, fastsættes den størst tilladelige hastighed til 15 km/t.

Stk. 6. Uanset bestemmelserne i stk. 2-5 kan Statens Bilinspektion fastsætte en størst tilladelig hastighed, der er lavere, hvis mobilkranens konstruktion tilsiger det.

§ 14. Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, såfremt vogntogets længde ikke overstiger 22 m.

Stk. 2. Påhængskøretøjet skal synes og godkendes sammen med mobilkranen.

Stk. 3. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t eller 45 km/t, skal opfylde kravene til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t, skal opfylde kravene til påhængsvogn til motorredskab.

Stk. 4. Mobilkran med blokpåhængsvogn skal opfylde bestemmelserne i § 13 for det samlede vogntog. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobilkranen.

Stk. 5. Ved Statens Bilinspektions godkendelse af mobilkran og påhængskøretøj påføres oplysning om påhængskøretøjet på mobilkranens blokvognsattest.

Nummerplade til mobilkran

§ 15. Bestemmelserne om blokvognsnummerplade i § 7 finder tilsvarende anvendelse for mobilkran. Hvis mobilkranen er godkendt til sammenkobling, skal forsikringen omfatte hele vogntoget.

Stk. 2. Såfremt der er koblet en påhængsvogn til mobilkranen, skal blokvognsnummerpladen anbringes bag på påhængsvognen.

Transporttilladelse

§ 16. Kørsel med mobilkran forudsætter transporttilladelse fra politiet. Bestemmelserne i §§ 8 og 9 vedrørende kørsel med belæssede blokvogne finder tilsvarende anvendelse ved kørsel med mobilkran.

Kørsel med mobilkran

§ 17. Mobilkranen må ikke fremføres med en højere hastighed end den, der fremgår af politiets transporttilladelse.

Stk. 2. Ved kørsel med mobilkran skal blokvognsattest, klassificeringsattest og politiets transporttilladelse i original eller telefax-udgave medbringes og på forlangende forevises politiet.

Stk. 3. Føreren skal være i besiddelse af kørekort til kategori C. Ved kørsel med vogntog bestående af mobilkran og påhængsvogn, herunder integreret påhængsvogn, jf. § 9, stk. 2, skal føreren tillige være i besiddelse af kørekort til kategori E.

Stk. 4. Mobilkran og påhængskøretøj må kun benyttes til transport af kontravægte og arbejdsredskaber m.v., som er knyttet til mobilkranens funktion. Vægten af arbejdsredskaberne må maksimalt udgøre 10% af mobilkranens egenvægt.

Mobilkraner på havneområder

§ 18. Mobilkraner, der alene anvendes til kørsel på et af politiet nærmere afgrænset havneområde, og som maksimalt kan fremføres med en hastighed af 10 km/t, og som ikke er opbygget som lastbil med førerhus, skal ikke opfylde betingelserne om

 • 1) syn og godkendelse en gang årligt af Statens Bilinspektion,
 • 2) klassificeringsattest,
 • 3) transporttilladelse fra politiet.

Stk. 2. Forinden kørsel efter stk. 1 skal der indhentes tilladelse fra de respektive havnemyndigheder og vejbestyrelser.

Kapitel 3

Dispensationer

§ 19. Færdselsstyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i kapitel 1 og 2.

Straf

§ 20. Overtrædelse af § 2, stk. 1, § 4, stk. 3, § 7, stk. 4 og 5, § 8, stk. 2, § 10, § 11, § 13, stk. 1, §§ 15-17 samt § 18, stk. 2, straffes i medfør af færdselslovens § 118, stk. 5, med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af vilkår, der er fastsat som led i en tilladelse eller godkendelse i medfør af denne bekendtgørelse, straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, med bøde.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 257 af 27. juni 1966 om kørsel med blokvogn samt Justitsministeriet cirkulæreskrivelse af 23. april 1986 vedrørende kørsel med mobilkran.

§ 22. Tilladelser, der er udstedt inden ikrafttræden af denne bekendtgørelse, er fortsat gyldige og kan anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 257 af 27. juni 1966 med senere ændringer.

§ 23. For blokvogntog, hvor blokvognen er godkendt første gang inden den 1. juni 1997, kan fortsat fastsættes en størst tilladelig hastighed på 45 km/t, såfremt

 • 1) ingen tilladte akseltryk overstiger 12 t,
 • 2) vogntogets tilladte totalvægt ikke overstiger 100 t,
 • 3) blokvognens bremsepræsentation er minimum 45%, og
 • 4) alle blokvognens aksler er forsynet med affjedring.

Stk. 2. For blokvogntog, hvor blokvognen er godkendt første gang inden den 1. juni 1997, kan fortsat fastsættes en størst tilladelig hastighed på 30 km/t, såfremt

 • 1) ingen tilladte akseltryk overstiger 12 t,
 • 2) vogntogets tilladte totalvægt ikke overstiger 120 t,
 • 3) blokvognens bremsepræsentation er minimum 45%, og
 • 4) alle blokvognens aksler er forsynet med affjedring.

Trafikministeriet, den 9. maj 1997

Bjørn Westh

/ Vibeke R. von Stemann