Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Finansministeren kan dog fastsætte, at nedsættelsen i det enkelte år sker med virkning fra et senere tidspunkt end 1. januar.«

2. I § 6, stk. 5, ændres »lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken« til: »lov om tjenestemænd« og »stk. 2« til: »stk. 4«.

3. I § 12, stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

4. I § 12, stk. 6, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-5 og 7«.

5. I § 12 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Hvis en ægtefællepension deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af det i stk. 2 nævnte tillæg, som vedkommendes andel af ægtefællepensionen efter stk. 1 udgør.«

6. I § 22, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

7. I § 24, stk. 6, indsættes som 3. pkt.:

»Hvis pensionen deles mellem flere berettigede, ydes til hver af de berettigede samme andel af den i 2. pkt. nævnte ydelse, som vedkommendes andel af pensionen efter 1. pkt. udgør.«

8. § 24, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Børnepension udgør for hvert barn 10 pct. eller, såfremt der ikke udbetales ægtefællepension, 20 pct. af den pension, hvortil afdøde efter stk. 5, 1. pkt., var berettiget, samt af et tillæg beregnet efter stk. 5, 3. pkt. Børnepension kan dog ikke overstige pension efter § 15, jf. § 27.«

9. § 24, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Pension efter stk. 7 i forbindelse med pension til ægtefællen kan ikke overstige pensionen efter stk. 5, 1. pkt., forhøjet med et tillæg beregnet efter stk. 5, 3. pkt. Det samme gælder de samlede pensioner til efterlevende børn.«

10. I § 38, stk. 1, ændres »33 kr.« til: »92,73 kr.«

11. I § 40, stk. 2, 2. pkt., ændres »1.200 kr.« to steder til: »908,99 kr. i årligt grundbeløb«.

12. I § 42, 3. pkt., ændres »1.200 kr.« to steder til: »908,99 kr. i årligt grundbeløb«.

13. § 43 affattes således:

»§ 43. De i § 40, stk. 2, og §§ 41 og 42 anførte personlige tillæg samt de i § 40, stk. 2, 2. pkt., og § 42, 3. pkt., nævnte beløbsgrænser på 908,99 kr. i årligt grundbeløb reguleres efter § 27.«

14. § 44 affattes således:

»§ 44. Pensioner efter kapitel 7, der er påbegyndt udbetalt eller opsat senest 31. december 1993, omberegnes som nævnt i § 40.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på pensioner efter kapitel 7 til tjenestemænd, der fratræder i perioden 1. januar 1994-31. december 1996.

Stk. 3. Pensioner efter kapitel 7, der er beregnet til en tjenestemand, der fratræder i perioden 1. januar 1997-31. december 2001, ydes med samme udskudte stigninger henholdsvis samme personlige tillæg, som efter § 42 ydes til pensioner efter kapitel 2, der påbegyndes udbetalt på samme tidspunkt.

Stk. 4. Pensionen til en efterlevende ægtefælle efter en tidligere tjenestemand omfattet af stk. 3 beregnes efter § 24, stk. 5, på grundlag af den pension, den tidligere tjenestemand ville være berettiget til efter stk. 3.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 1997. § 44 i lov om tjenestemandspension som affattet ved § 1, nr. 14, har dog virkning fra den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mogens Lykketoft

Officielle noter

Ingen