Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Tilskud efter denne lov kan ydes til investeringer og andre aktiviteter, som har til formål at opretholde den decentrale vandforsyning, og som vedrører

  • 1) etablering af nye vandindvindingsboringer som erstatning for boringer, der er forurenede,
  • 2) rørledninger til fremskaffelse af vand fra anden vandforsyning,
  • 3) rensning i en overgangsperiode, hvor anden vandforsyning ikke er praktisk eller økonomisk realistisk,
  • 4) etablering af afværgeboringer,
  • 5) kontrol og overvågning af vandkvaliteten i indvindingsoplandet eller
  • 6) andre foranstaltninger, der kan sikre decentral vandforsyning i det åbne land f.eks. ændring af dyrkningspraksis i indvindingsoplandet eller fjernelse af forurening.

Stk. 2. En mindre del af midlerne kan anvendes til støtte for generelle projekter f.eks. demonstrations- og udviklingsprojekter, der har til formål at opretholde den decentrale vandforsyning på længere sigt.

Stk. 3. Desuden kan en mindre del af midlerne anvendes til støtte for projekter om spildevandsbortskaffelse i områder, der ikke er kloakeret, samt projekter angående alternative muligheder for spildevandsbortskaffelse i kloakerede områder.

Stk. 4. Tilskud efter loven udbetales af miljø- og energiministeren inden for en beløbsramme fastsat på finansloven. Den del af en tilsagnsramme, der ikke er udnyttet i et finansår, kan overføres til følgende finansår.

Stk. 5. Midlernes fordeling mellem de tre formål anført i stk. 1-3 fastsættes af miljø- og energiministeren.

Kapitel 2

Tilskud til ikkealmene og mindre, almene vandforsyninger

§ 2. Tilskud efter § 1, stk. 1, kan ydes til ejere af ikkealmene og mindre, almene vandforsyninger, såfremt vandforsyningsanlægget fortrinsvis forsyner husholdninger.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud efter § 1, stk. 1, at vandkvaliteten i den pågældende vandforsyning på ansøgningstidspunktet ikke kan overholde eller i nær fremtid ikke vil kunne overholde en eller flere af de grænseværdier for vand af drikkevandskvalitet, der er fastsat af miljø- og energiministeren, og at vandforsyningen ikke kan antages at være ansvarlig herfor.

Stk. 3. Der kan ikke ydes tilskud til aktiviteter og initiativer, som tillige vil kunne støttes efter anden lovgivning. Der kan dog ydes tilskud, hvis det kun er mindre dele af aktiviteterne eller initiativerne, der vil kunne opnå tilskud efter anden lovgivning, eller ansøgningen i det væsentligste falder uden for hovedsigtet med andre tilskudsordninger.

§ 3. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af tilskud, om behandlingen af sagerne, herunder om ansøgningens form og indhold, og om kontrol af dette, herunder om adgang til besigtigelse af vandindvindingen, om revisionserklæringer samt om, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes i forbindelse med sagens behandling.

Stk. 2. Såfremt betingelserne for ydelse af støtte ikke overholdes, kan der kræves hel eller delvis tilbagebetaling af det udbetalte tilskud.

Stk. 3. De under § 1, stk. 1, udbetalte midler er ikke indkomstskattepligtige for tilskudsmodtageren. Udgifter, som er betalt ved tilskud efter denne lov, kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger eller medregnes til anskaffelsessummen ved opgørelse af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

Stk. 4. Tilskuddet til de under § 1, stk. 1, nævnte investeringer udbetales, når projektet er gennemført og udgifterne hertil er afholdt. Udbetalingen af tilskud sker ved overførsel til konto i et pengeinstitut.

Stk. 5. Tilskuddet kan, når særlige forhold gør sig gældende, udbetales a conto.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser m.v.

§ 4. Miljø- og energiministeren nedsætter et eller flere råd, der træffer afgørelse i sager om tilskud efter § 1, stk. 1, samt om støtte til generelle projekter inden for vandforsyningen efter § 1, stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser om støtte til de under § 1, stk. 3, anførte formål træffes af Miljøstyrelsen.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 5. Nærmere regler om det eller de i henhold til § 4, stk. 1, nedsatte råd fastsættes af miljø- og energiministeren.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte råds administrations- og sekretariatsudgifter afholdes af den i § 1, stk. 4, nævnte bevilling.

§ 6. Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 7. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Svend Auken

Officielle noter

Ingen