Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Udenrigstjenestens interne korrespondance)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 150 af 13. april 1983 om udenrigstjenesten foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes efter »fælles tjeneste«: »og er en myndighed«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. maj 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen