Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sejladssikkerhedsmæssig godkendelse af hurtigfærger


I medfør af § 5, stk. 4, og § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens

betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 29. september 1988, og

efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995,

fastsættes:

Definition

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) »Hurtigfærge«: Et høj-hastighedsfartøj, der er istand til at sejle med en maksimum hastighed i meter pr. sekund (m/s) lig med eller mere end: 3.7xV0.1667, hvor V er lig deplacementet svarende til konstruktionsvandlinien (m3) svarende til definitionen i den internationale »High Speed Craft Code« (IMO Resolution MSC.36 (63)).
  • 2) »Kystnære områder«: Vandområder med vanddybder under 3 meter.
  • 3) »Hh«: Den maksimale bølgehøjde angivet i meter af de frembragte langperiodiske bølger målt på 3 meters vanddybde og i stille vand.
  • 4) »Th«: Den frembragte gennemsnitlige bølgeperiode af de langperiodiske bølger målt i sekunder.

Søfartsstyrelsens godkendelse

§ 2. Inden en reder opretter en hurtigfærgerute på dansk havn, eller indsætter en ny hurtigfærge på en eksisterende rute skal Søfartsstyrelsens godkendelse indhentes.

Rute- og sejladsforhold

§ 3. Til brug for godkendelsen skal rederens ansøgning vedlægges oplysninger om sejlfrekvens, samt rute- og sejladsbeskrivelse, herunder angivelse af de forventede hastigheder på de forskellige afsnit af ruten.

Stk. 2. I forbindelse med godkendelsen og efter omstændighederne senere kan Søfartsstyrelsen fastsætte nærmere betingelser for sejladsen, sejlrutens forløb samt hastigheden inden for det enkelte afsnit af ruten.

Bølgekarakteristik mv.

§ 4. Med henblik på at begrænse gener af sejladsen med en hurtigfærge skal rederen dokumentere, at bølgerne genereret af hurtigfærgen ikke udgør en unødig risiko for sejladssikkerheden og for fritidsaktiviteter i kystnære områder, ud fra følgende kriterier:

Hh = 0,5xkvadratrod (4,5/Th). Se (* 1).

Stk. 2. Rederen skal dokumentere, at den i stk. 1 nævnte grænseværdi ikke overskrides på den angivne rute, for eksempel belyst ved resultater af modelforsøg, fuldskalamålinger eller numerisk simulering. Dokumentationen skal udarbejdes af anerkendte institutter, herunder et institut i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art. Dokumentationen kan dog baseres på andre oplysninger, som skal repræsentere mindst den samme grad af nøjagtighed.

Stk. 3. Forinden godkendelse gives, kan Søfartsstyrelsen stille krav om yderligere dokumentation af de i stk. 2 nævnte forhold. Ved indsættelse af et søsterskib vil tidligere fremsendt dokumentation kunne danne grundlag for en godkendelse.

Dokumentationsomkostninger

§ 5. Omkostninger i forbindelse med undersøgelser og dokumentation afholdes af rederen.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Med bøde straffes den, der

  • 1) overtræder § 2, eller
  • 2) tilsidesætter betingelser fastsat efter § 3, stk. 2.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. maj 1997.

Søfartsstyrelsen, den 1. maj 1997

Niels J. Bagge

/ K. Matthiesen

Officielle noter

(* 1) Bølgehøjden af en langperiodisk bølge med en gennemsnitlig bølgeperiode af de langperiodiske bølger på 9 sekunder må således ikke overstige 0,35 meter målt på 3 meters vanddybde og i stille vand.