Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige)

Herved bekendtgøres lov nr. 1093 af 21. december 1994 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 1048 af 11. december 1996. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997


Offentlige udbudsforretninger

§ 1. En ordregiver, jf. § 2, der udbyder bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer eller tjenesteydelser, skal i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. En ordregiver må ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, der ikke har afgivet den i stk. 1 nævnte gældserklæring, eller som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. En ordregiver kan dog antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, hvis samtlige tilbudsgivere, der opfylder betingelserne i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet, har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. En ordregiver kan endvidere antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt, forfalden gæld på over 100.000 kr.til det offentlige, hvis tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. Det samme gælder, hvis tilbudsgiver i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt.

Stk. 3. Uanset gældens størrelse kan en ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at denne har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

§ 2. Ved ordregivere forstås i denne lov alle dele af den offentlige forvaltning samt modtagere af støtte til almene boliger efter lov om almene boliger m.v. eller den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 722 af 1. august 1996, selvejende ungdomsboliger og kollektive bofællesskaber efter den tidligere lov om boligbyggeri samt til ældreboliger efter den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996.

Stk. 2. Ved gæld til det offentlige forstås i denne lov, at en tilbudsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser til at betale skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

§ 3. En tilbudsgiver, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sit gældsforhold til det offentlige, jf § 1, stk 1, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. En ordregiver, der overtræder § 1, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., straffes med bøde.

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§§ 4-10. (Udelades)(* 1)

Ikrafttræden

§ 11. §§ 1-3 træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. (Udelades)(* 2)

Stk. 3. (Udelades)(* 3)

§ 12. (Udelades)(* 4)

Lov nr. 1048, hvis § 8 ændrer § 2, stk. 1, indeholder i § 18 følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 18

Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Finansministeriet, den 13. maj 1997

Mogens Lykketoft

/ Karsten Olsen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelserne vedrører ændringer i lov om offentlige myndigheders registre, lov om private registre, lov om DSB, lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik, lov om opkrævning af indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat), lov om arbejdsmarkedsfonde og lov om merværdiafgift.

(* 2) Bestemmelserne vedrører ikrafttrædelsen af §§ 4-7.

(* 3) Bestemmelserne vedrører ikrafttædelsen af §§ 8-10.

(* 4) Bestemmelserne vedrører ikrafttrædelsen af §§ 4 og 5 på Færøerne og i Grønland.

Redaktionel note
  • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 66, den 11.06.1997.