Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer

Herved bekendtgøres lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 13. juli 1994, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1223 af 27. december 1996 og lov nr. 1224 af 27. december 1996.


Kapitel 1

Råstoffer

Afgiftspligtens omfang

§ 1. Den, der erhvervsmæssigt indvinder råstoffer, som er omfattet af råstofloven, skal betale afgift.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til (m3) efter de i bilag 1 anførte omregningsfaktorer. Mængden nedrundes til nærmeste hele (m3).

§ 2. Den, der erhvervsmæssigt fra udlandet modtager de råstoffer, der er nævnt i bilag 2, skal betale afgift.

Stk. 2. Den afgiftspligtige mængde råstoffer omregnes til (m3) efter de i bilag 2 anførte omregningsfaktorer. Mængden nedrundes til nærmeste hele (m3).

§ 2 a. Virksomheder, der indvinder eller fra udlandet modtager under 200 (m3) råstoffer årligt, skal ikke betale afgift.

Afgiftssatser

§ 3. Afgiften udgør 5 kr. pr. (m3) af råstoffet.

Registrerede virksomheder

§ 4. Virksomheder, der erhvervsmæssigt indvinder afgiftspligtige råstoffer, jf. § 1, stk. 1, eller som erhvervsmæssigt modtager de i bilag 2 nævnte råstoffer fra udlandet, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Registrerede virksomheder er berettiget til at modtage afgiftspligtige råstoffer fra andre registrerede virksomheder eller fra udlandet, uden at afgiften er berigtiget.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Registrerede virksomheder, der udleverer råstoffer, som enten ikke har været bearbejdet eller kun har været underkastet en enkelt bearbejdning, sortering, nedknusning, lufttørring eller lignende simpel bearbejdning, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde råstoffer, der i afgiftsperioden er udleveret fra virksomheden.

Stk. 2. Registrerede virksomheder, der anvender råstoffer i videregående processer, der bortset fra vand kræver tilført andre materialer, opvarmning, brænding og lignende, skal medregne den udtagne mængde råstoffer til udleveringen efter stk. 1.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 1 fradrages mængden af afgiftspligtige råstoffer, der er blevet leveret til udlandet, efter at de har været underkastet en bearbejdning på land, eller som er udleveret til anden registreret virksomhed efter § 4, stk. 2.

Afgiftsfritagelse

§ 6. Fritaget for afgift er:

 • 1) Råstoffer, der indvindes til brug for strandfodring.
 • 2) Havbundsmaterialer, der stammer fra oprensnings- og uddybningsarbejder (klapmaterialer), og som nyttiggøres som råstoffer.
 • 3) Rest- og affaldsprodukter, der indvindes fra allerede afsluttede depoter m.v.
 • 4) Overjord og muld, der udleveres uden vederlag.

Afgiftsgodtgørelse

§ 7. Ved erhvervsmæssig levering til udlandet af råstoffer, som har været underkastet en bearbejdning på land, godtgør de statslige told- og skattemyndigheder den betalte afgift.

§ 8. (Ophævet)

Kapitel 2

Affald

Afgiftspligtens omfang

§ 9. Der skal betales afgift af affald, der tilføres en registreringspligtig virksomhed.

Stk 2. (* 2) Der betales endvidere afgift af kalk, der tilføres forbrændingsanlæg til røggasrensning ved affaldsforbrænding.

Stk. 3. (* 2) Fritaget for afgift er:

 • 1) Halm, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder halm.
 • 2) Ren træflis og andet rent træaffald fra træforarbejdningsvirksomheder, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder træflis og andet træaffald.
 • 3) Rent jordfyld og ren jord, der tilføres et deponeringsanlæg som hele selvstændige læs, og som anvendes til daglig afdækning eller slutafdækning.
 • 4) Kompost, der opfylder kravene til anvendelse uden særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, til slutafdækning på lossepladser.
 • 5) Affald, som fjernes fra afsluttede affaldsdeponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter), der ikke er omfattet af § 11, stk. 6.
 • 6) Farligt affald, herunder klinisk risikoaffald, der tilføres et forbrændingsanlæg i læs, der udelukkende indeholder farligt affald.

Stk. 4. (* 2) Ved efterfølgende miljøgodkendelse og registrering af

et affaldsdeponeringsanlæg svares der afgift af affaldet. De amtslige

miljømyndigheder opgør vægten af affaldet.

Afgiftssats

§ 10. (* 2) Afgiften udgør 335 kr. pr. t affald, der afleveres til deponering. Afgiften udgør 210 kr. pr. t affald, der afleveres til forbrænding til elproduktion eller til samproduktion af elektricitet og varme, forudsat at elektricitetsproduktionen udgør mindst 10 pct. af anlæggets samlede energiproduktion i en afgiftsperiode. For affald, der afleveres til anden forbrænding, udgør afgiften 260 kr. pr. t. Den afgiftspligtige vægt er affaldets bruttovægt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (* 2) For tørret spildevandsslam er den afgiftspligtige vægt

3 gange bruttovægten.

Stk. 3. (* 2) For slam fra rensningsanlæg, der brændes på et slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i tilknytning til det pågældende rensningsanlæg, er den afgiftspligtige vægt 4 gange vægten af tørstofmængden. Tørstofvægten opgøres på baggrund af

 • 1) måling af slammængden efter stabilisering eller udrådning, men før afvanding af slammet, og
 • 2) tørstofindholdet i slammet samme sted i anlægget opgjort på baggrund af repræsentative stikprøver, der udtages og analyseres af et uafhængigt, godkendt laboratorium.

Stk. 4. (* 2) Den afgiftspligtige vægt skal fastsættes ved hjælp af

en vægt, jf. dog stk. 3, der kan godkendes af de statslige told- og

skattemyndigheder.

Registrerede virksomheder

§ 11. (* 2) Virksomheder og anlæg, der til deponering eller forbrænding modtager affald, der er omfattet af kommunalbestyrelsens anvisningspligt eller en kommunal indsamlingsordning, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. (* 2) Virksomheder og anlæg, der på egen grund deponerer

eller forbrænder eget affald, som er omfattet af kommunalbestyrelsens

anvisningspligt, skal registreres hos de statslige told- og

skattemyndigheder.

Stk. 3. (* 2) Slamforbrændingsanlæg beliggende på eller i

tilknytning til et rensningsanlæg skal registreres hos de statslige

told og skattemyndigheder.

Stk. 4. (* 2) Virksomheder og anlæg, der medforbrænder affald med henblik på udnyttelse af materialer i affaldet i virksomhedens eller anlæggets produktion, er registreringspligtige. Der betales alene afgift af affald, der er omfattet af den kommunale anvisningspligt, og som tilføres produktionsanlægget sammen med øvrige råstoffer m.v.

Stk. 5. Virksomheder, der modtager affald fra udlandet med henblik på deponering eller forbrænding, skal ligeledes registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 6. (* 2) Fritaget for registrering er:

 • a) Anlæg til forbrænding af klinisk risikoaffald.
 • b) Specielle anlæg til destruktion af farligt affald.
 • c) Anlæg til deponering af olie-, kemikalie-, eller tungmetalforurenet jord og oprensningssedimenter.
 • d) Deponeringsanlæg til restprodukter fra kraftværker, der udelukkende er baseret på fossilt brændstof eller biomasse.

Stk. 7. (* 2) Det er en betingelse for registreringsfritagelsen, at det pågældende anlæg ikke modtager andet anvisningspligtigt affald.

Opgørelse af afgiftspligtig vægt

§ 12. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode på grundlag af den mængde affald, der er tilført virksomheden i perioden, fratrukket vægten af den del af det afgiftspligtige affald, der igen er fraført virksomheden i perioden. Hvis vægten af det fraførte affald er større end vægten af det tilførte affald i perioden, overføres den overskydende vægt til fradrag i følgende afgiftsperioder.

Stk. 2. (* 2) Virksomheder, der er omfattet af registreringspligten

i § 11, stk. 4, og som ønsker at udnytte materialer i det affald, der

forbrændes, kan opnå afgiftsfritagelse for den del af affaldet, der

udnyttes i virksomhedens produktion. Det er en betingelse for

fritagelsen, at virksomheden kan godtgøre, hvor stor en del af disse

emner der indgår i virksomhedens produkter.

§ 12 a. Miljøministeren kan yde kompensation til virksomheder eller produktioner, hvis råvaretilførsel i væsentligt omfang er baseret på genanvendelse af materialer og produkter. Kompensationen ydes til delvis dækning af de udgifter, virksomhederne eller produktionerne ved affaldsafgiften påføres ved aflevering af affald på registreringspligtigt anlæg til forbrænding eller deponering, jf. § 11.

Stk. 2. Miljøministeren kan yde kompensation til kommunalbestyrelsen til hel eller delvis dækning af de udgifter, kommunalbestyrelsen påføres ved affaldsafgiften ved aflevering af olie- og kemikalieforurenet sand fra strandrensning på registreringspligtigt anlæg til forbrænding eller deponering, jf. § 11.

Stk. 3. Kompensation ydes på grundlag af virksomhedens opgørelse af de affaldsmængder, der stammer fra produktionen, henholdsvis kommunalbestyrelsens opgørelse af mængden af olie- og kemikalieforurenet sand fra strandrensning samt den af virksomheden eller kommunalbestyrelsen afholdte affaldsafgift.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens administration.

Stk. 5. Ministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i medfør af denne bestemmelse er tillagt ministeren.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 5, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.

Stk. 7. Op til 20 pct. af kompensationsbeløbet efter stk. 1 kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

Kapitel 3

Registrede virksomheders regnskabsførelse og afregning m.v.

Regnskab, angivelse m.v.

§ 13. Afgiftsperioden er kvartalet.

§ 14. Registrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for afregningen af afgiften og for kontrollen med afgiftens betaling. Regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2. (* 2) Af indvejningssedler og lignende skal fremgå, hvilken afgiftssats der er betalt, og den samlede størrelse af afgiften.

Stk. 3. Virksomheder, der indvinder eller fra udlandet modtager råstoffer efter kapitel 1, skal føre regnskab over udlevering af råstoffer eller færdigvarer som nævnt i § 5, stk. 2. Endvidere skal føres regnskab over tilgangen af uberigtigede varer.

Stk. 4. Virksomheder, der skal betale afgift efter kapitel 2, skal føre regnskab over tilførsel og fraførsel af affald.

§ 15. Ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem registrerede virksomheder, hvor dette efter kapitel 1 og 2 kan ske, uden at afgiften berigtiges, og ved afsætning af varer til afgiftsfrit formål skal der udstedes en faktura med oplysning om modtagerens navn og adresse og den afgiftspligtige mængde eller værdi.

§ 16. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode og senest den 15. i den følgende måned til de statslige told- og skattemyndigheder angive den afgiftspligtige mængde, hvoraf der skal betales afgift samt afgiftsbeløbet.

Stk. 2. Angivelsen, der skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse, skal angives på en særlig blanket, hvori de statslige told- og skattemyndigheder kan kræve andre oplysninger, der er nødvendige for kontrollen.

Stk. 3. Afgives angivelsen ikke inden den i stk. 1 angivne frist, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil den manglende angivelse er de statslige told- og skattemyndigheder i hænde.

Afregning

§ 17. (* 1) Registrerede virksomheder skal indbetale afgiften for en afgiftsperiode til de statslige told- og skattemyndigheder senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden. Udgør afgiften under 50 kr., kan indbetaling af beløbet undlades.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for afgiftens indbetaling.

Stk. 3. Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af afgift.

Håndhævelse

§ 18. Betales afgiften ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 19. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en virksomhed, der ikke betaler en afgift rettidigt, at afgive den i § 16 omhandlede angivelse for kortere perioder end nævnt i § 13. De statslige told- og skattemyndigheder kan under samme omstændigheder pålægge en kortere betalingsfrist end den, der er nævnt i § 17, og at der stilles sikkerhed for afgiftens betaling.

Stk. 2. (* 1) Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 16, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

§ 20. Betales forfalden afgift ikke senest 14 dage efter betalingsfristens udløb, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen af virksomheden, indtil de forfaldne afgifter er betalt.

Stk. 2. (* 1) Er der efter § 19, stk. 1, sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, og betales afgiften ikke rettidigt, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb. Registreringen kan endvidere inddrages, hvis virksomheden undlader at stille sikkerhed, når der er fremsat krav herom.

§ 21. Har en virksomhed indgivet urigtig angivelse efter § 16 og således betalt for lidt i afgift, skal det skyldige beløb betales senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan foretage skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret, når:

 • 1) Størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber m.v.
 • 2) En virksomhed ikke fører de påbudte regnskaber eller ikke fører dem på behørig måde.

Stk. 3. Virksomheden kan indbringe en skønsmæssig ansættelse efter stk. 2 for det efter merværdiafgiftslovens § 79 nedsatte nævn.

Stk. 4. Betales den skyldige afgift efter stk. 1 og 2 ikke rettidigt, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 22. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde en i henhold til denne lov meddelt afgiftsfritagelse, såfremt den pågældende overtræder de til afgiftsfritagelsen knyttede betingelser.

Hæftelser, oplysninger, henstand m.v.

§ 23. For betaling af afgift efter loven hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning.

§ 24. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender stoffer, varer eller produkter, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgiften.

Stk. 2. Afgiften kan kræves til betaling inden 14 dage.

§ 25. De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i registreringspligtige virksomheder og efterse virksomhedens varebeholdning, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for en registreringspligtig virksomhed, samt de personer, der er beskæftiget i virksomheden, skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved de i stk. 1 nævnte eftersyn.

Stk. 3. Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved kontrollens gennemførelse. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

§ 26. De statslige told- og skattemyndigheder har endvidere, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af regnskaber m.v. hos:

 • 1) Leverandører af stoffer, råvarer, materialer og lignende til fremstilling af afgiftspligtige stoffer, varer eller produkter.
 • 2) Personer og virksomheder, der leverer affald til virksomheder, der er registreringspligtige efter kapitel 2.
 • 3) Erhvervsdrivende, herunder virksomheder, der indkøber og forhandler afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.
 • 4) Personer og virksomheder, der modtager affald fra en registreret virksomhed efter kapitel 2, eller som uden at være registreret efter kapitel 2 modtager affald til deponering, forbrænding, oparbejdning eller behandling i øvrigt.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 3, nævnte virksomheder kan de statslige told- og skattemyndigheder endvidere efterse varebeholdningen.

Stk. 3. § 25, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 27. Det i §§ 25 og 26 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 28. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder enhver oplysning til brug for kontrollen med afgifter m.v., herunder oplysninger om leverancer af varer til ikke afgiftspligtig anvendelse.

Stk. 2. Leverandører som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 1, skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om det leverede.

Stk. 3. Personer og virksomheder, der leverer affald til registrerede virksomheder efter kapitel 2, skal på begæring meddele oplysning om den leverede mængde.

Stk. 4. Erhvervsdrivende som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 3, skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om deres indkøb af afgiftspligtige stoffer, varer og produkter.

Stk. 5. Personer og virksomheder som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 4, skal på begæring meddele de statslige told- og skattemyndigheder oplysning om de modtagne affaldsmængder.

§ 29. Reglerne om eftergivelse og henstand i merværdiafgiftslovens § 83 finder tilsvarende anvendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative bøder efter denne lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af afgiften.

Kapitel 4

Administration

§ 30. De statslige told- og skattemyndigheder administrerer afgifterne efter denne lov, herunder opkræver de i kapitel 1 og 2 nævnte afgifter.

Stk. 2. Ved registrering af virksomheder efter kapitel 1 og 2 udsteder de statslige told- og skattemyndigheder bevis for registreringen.

§ 31. (* 2) De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter

regler om:

 • 1) Specifikation af opgørelse efter § 5 og § 12.
 • 2) Kontrol for fradrag efter § 5, stk. 3, og § 12.
 • 3) Afgiftsgodtgørelse efter § 7.
 • 4) Kontrol med afgifterne.
 • 5) De registrerede virksomheders regnskabsførelse, herunder udstedelse af fakturaer, lageropgørelse m.v.
 • 6) Indbetaling af afgift til de statslige told- og skattemyndigheder.
 • 7) Opgørelse af den i § 10, stk. 1, omhandlede samlede energiproduktion i en afgiftsperiode.

Stk. 2. (* 2) Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om opgørelse af den i § 10, stk. 3, omhandlede tørstofmængde.

§ 32. Det efter § 79 i merværdiafgiftsloven nedsatte nævn har den endelige administrative afgørelse i følgende tilfælde:

 • 1) Spørgsmål om afgiftspligt efter kapitel 1 og 2.
 • 2) Spørgsmål om den afgiftspligtige vægt efter § 10.
 • 3) Spørgsmål om virksomheders registreringspligt efter kapitel 2.
 • 4) Klager over skønsmæssige ansættelser efter § 21.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 79, stk. 5, hvorefter spørgsmål af principiel karakter kan indbringes direkte for nævnet, finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1, nr. 1-3, omhandlede spørgsmål.

Stk. 3. Anmodning om indbringelse for nævnet af de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte spørgsmål skal være fremsat over for nævnet senest 3 måneder efter, at der er truffet afgørelse. Anmodning om indbringelse for nævnet af de i stk. 1, nr. 4, nævnte skønsmæssige ansættelser skal være fremsat over for nævnet senest 4 uger efter, at der er truffet afgørelse. Nævnet kan dog se bort fra en overskridelse af fristerne, hvis særlige forhold taler herfor.

§ 32 a. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog § 32.

§ 32 b. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om henstand med betaling af afgift i forbindelse med klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser.

Stk. 2. Reglerne i merværdiafgiftslovens § 80, stk. 2-5, om indbringelse af klager m.v. finder tilsvarende anvendelse på klager m.v. over afgørelser efter denne lov.

Kapitel 5

Straf m.v.

§ 33. (* 1)(* 2) Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

 • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med afgifterne,
 • 2) undlader at lade sig registrere hos de statslige told- og skattemyndigheder efter § 4, stk. 1, og § 11,
 • 3) overtræder § 14, § 15, § 16, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 25, stk. 2, § 27, § 28 og § 37,
 • 4) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt efter § 19,
 • 5) fortsætter driften af en registreringspligtig virksomhed, efter at de statslige told- og skattemyndigheder har inddraget registreringen efter § 16, stk. 3, og § 20, stk. 1 og 2,
 • 6) tilsidesætter vilkår, der er fastssat i medfør af §§ 6 og 7,
 • 7) undlader at benytte en vægt, som kan godkendes af de statslige told- og skattemyndigheder, jf. § 10, stk. 4,
 • 8) undlader at angive vægten af afgiftspligtigt affald efter § 12,
 • 9) overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. (* 2) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 34. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 35. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 36. Loven træder i kraft 1. januar 1990.

§§ 37 og 38. (Udeladt)

§ 39. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 10. maj 1997

Carsten Koch

/ Carsten Vesterø Jensen

Bilag 1

Liste over afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer

 

 Brunkul....................................  1 t = 1,4 (m3) 

 Ekspanderende ler .........................  1 t = 0,6 (m3) 

 Flint......................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Granit (knust og skærver) .................  1 t = 0,6 (m3) 

 Granit (brosten, kantsten, blokke og lign.)  1 t = 0,4 (m3) 

 Grus ......................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Ildfast ler ...............................  1 t = 0,6 (m3) 

 Jord (fyldjord, råjord) ...................  1 t = 0,6 (m3) 

 Kalk ......................................  1 t = 0,7 (m3) 

 Kalkfiller og foderkalk ...................  1 t = 1,0 (m3) 

 Kalksten ..................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Kaolin ....................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Kildekalk, mosekalk og søkalk .............  1 t = 0,8 (m3) 

 Kiselgur (diatomejord), færdigvarer .......  1 t = 2,5 (m3) 

 Klæg ......................................  1 t = 1,0 (m3) 

 Kridt .....................................  1 t = 0,7 (m3) 

 Kvartssand ................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Ler .......................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Mergel ....................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Moler (jordfugtigt) .......................  1 t = 1,0 (m3) 

 Moler (tørret, knust) .....................  1 t = 1,6 (m3) 

 Muld ......................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Myremalm ..................................  1 t = 0,5 (m3) 

 Sand ......................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Sandsten ..................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Skaller ...................................  1 t = 0,5 (m3) 

 Skifer ....................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Spagnum, tørvesmuld og tørvestrøelse ......  1 t = 5,0 (m3) 

 Sten ......................................  1 t = 0,6 (m3) 

 Tungsand ..................................  1 t = 0,4 (m3) 

 Tørv (fugtig) .............................  1 t = 1,6 (m3) 

 Tørv (lufttørret) .........................  1 t = 2,5 (m3) 

Bilag 22)

Liste over indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften.1)

 

 25.05 Naturligt sand 

    -2505.10.00 Kvartssand .....................  1 t = 0,6 (m3) 

    -2505.90.00 Andre naturlige sandtyper 

          (f.eks. søsand, bakkesand m.m.).  1 t = 0,6 (m3) 

 25.08 Lerarter 

    Bentonit 

    -2508.10.00 Bentonit ......................  1 t = 0,6 (m3) 

     Andre lerarter (f.eks. teglværksler og 

    lignende lerarter) 

    bortset fra kaolin, bentonit, blegejord og 

    valkejord 

    (fullerjord), ildfast ler: 

    -2508.40.00 Alle varer ....................  1 t = 0,6 (m3) 

 25.09 Kridt 

    -2509.00.00 Alle varer ....................  1 t = 0,7 (m3) 

 25.12 Fossilt kiselmel med en tilsyneladende 

    densitet på 1000 kg/(m3) eller derunder, 

    også brændt: 

    Ex. 2512.00.00 

    - moler (jordfugtigt) .....................  1 t = 1,0 (m3) 

    - moler (tørret, knust) ...................  1 t = 1,6 (m3) 

 25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten og andre 

    monument- eller bygningssten 

    granit: 

    -2516.11.00 Rå eller groft tildannet ......  1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.12.10 Tildannet til blokke eller 

     plader tyndere end 25 cm .................  1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.12.90 Tildannet på anden vis ........  1 t = 0,4 (m3) 

     sandsten: 

    -2516.21.00 Rå eller groft tildannet ......  1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.22.10 Tildannet til blokke eller 

     plader tyndere end 25 cm .................  1 t = 0,4 (m3) 

    -2516.22.90 Tildannet på anden vis ........  1 t = 0,4 (m3) 

 25.17 Tilslagsmaterialer m.v.: 

    -2517.10.10 Småsten, grus, singels og flint  1 t = 0,6 (m3) 

    -2517.10.80 Andre varer af lignende art 

     (f.eks. knust granit) bortset fra knust 

     dolomit og knust kalksten ................  1 t = 0,6 (m3) 

    -2517.30.00 Tjæremakadam ..................  1 t = 0,6 (m3) 

    -2517.49.00 Granulater, splinter og pulver 

     af stenarter (bortset fra marmor) ........  1 t = 0,6 (m3) 

 25.21 Kalksten til kalk- cement- eller metal- 

    fremstilling: 

    -2521.00.00 Alle varer ....................  1 t = 0,6 (m3) 

 25.22 Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk 

    -2522.10.00 Brændt kalk ...................  1 t = 1,6 (m3) 

    -2522.20.00 Læsket kalk ...................  1 t = 1,3 (m3) 

    -2522.30.00 Hydraulisk kalk ...............  1 t = 1,2 (m3) 

 25.23 Cement, også farvet eller i form af klinker: 

    -2523.10.00 Cementklinker .................  1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.21.00 Portland cement: Hvid eller 

     kunstigt farvet ..........................  1 t = 1,1 /(m3) 

    -2523.29.00 Portland cement, andre varer ..  1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.30.00 Aluminatcement ................  1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.90.10 Slaggecement ..................  1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.90.30 Puzzolancement ................  1 t = 1,1 (m3) 

    -2523.90.90 Anden hydraulisk cement .......  1 t = 1,1 (m3) 

 27.03 Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og 

    tørvestrøelse, også agglomereret: 

    -2703.00.00 Alle varer ....................  1 t = 5,0 (m3) 

 68.01 Brosten, kantsten og fortovssten af 

    naturlige stenarter (undtagen skifer) 

    -6810.00.00 Alle varer ....................  1 t = 0,4 (m3) 

 • 1) Positionsteksterne er stedvis forkortet af pladsmæssige grunde. I tvivlstilfælde henvises til toldtariffen.'
Officielle noter

(* 1) Lov nr. 1223 af 27. december 1996 om ændring af forskellige

skatte- og afgiftslove og konkursloven (Ændringer som følge af

dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v.) trådte i kraft den 1.

januar 1997.

(* 2) Lov nr. 1224 af 27. december 1996 om ændring af lov om afgift

af affald og råstoffer (bl.a. indførelse af afgift af

slamforbrænding) trådte i kraft den 1. januar 1997.