Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udbygning af Frederikssundsbanen

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at udbygge kapaciteten på

banestrækningen mellem Ballerup og Frederikssund ved anlæg af et nyt

     2. spor og nye stationer i Måløv Knudepunkt, Gl. Ølstykke og Store

Rørbæk. Alle jernbaneoverkørsler på banestrækningen nedlægges, og

der etableres erstatningsanlæg for disse.

     § 2. Trafikministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, der er nødvendig for gennemførelsen af de i § 1 omhandlede anlæg. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

     Stk. 2. Trafikministeren bemyndiges til ved ekspropriation at pålægge ejendomme langs banestrækningen mellem Ballerup og Frederikssund servitut om eldrift med deraf følgende rådighedsindskrænkninger.

     § 3. Trafikministeren bemyndiges til i kortere perioder i anlægsfasen at indstille S-togsdriften på strækningen mellem Ballerup og Frederikssund og indsætte busdrift i stedet.

     § 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Fredensborg Slot, den 20. maj 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen