Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen

(Til Københavns Amt samt Dragør og Tårnby kommuner)


Cirkulærets baggrund og formål

§ 1. Ved loven om den faste forbindelse over Øresund (lov nr. 590 af 19. august 1991) og ændringerne i lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, (jf. lovbekendtgørelse nr. 252 af 9. april 1992) er lovbestemmelserne om anvendelsen af lufthavnsarealerne ændret.

Stk. 2. I lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden mv., ændret ved lov nr. 1091 af 21. december 1994 og lov nr. 1074 af 20. december 1995 er fastlagt principperne for en letbane, Østamagerbanen, til lufthavnen delvis i Amagerbanens trace.

Stk. 3. Københavns Lufthavne A/S har ved årsskiftet 1994/95 fremlagt en 10 års investeringsplan omfattende en større udbygning af lufthavnen.

§ 2. Cirkulærets formål er at medvirke til, at udbygningen af Københavns Lufthavn kan fortsættes i overensstemmelse med den i lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup forudsatte udbygning.

Stk. 2. Cirkulæret har endvidere til formål at fastlægge rammerne for lufthavnens miljømæssige påvirkning af omgivelserne, således at der bl.a. sker en reduktion af støjniveauet.

Stk. 3. Cirkulæret fastlægger retningslinier for beliggenheden og udformningen af lufthavnens udbygning.

Stk. 4. Cirkulæret ajourfører herudover de bestemmelser om udbygningen af Københavns Lufthavn, Kastrup, der hidtil har været fastsat i Miljøministeriets cirkulære af 12. juni 1981, og viderefører cirkulærets bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder uden for lufthavnen, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen.

§ 3. Cirkulæret har været forhandlet med de berørte ministerier og styrelser, Københavns Amt samt Dragør og Tårnby kommuner.

§ 4. Cirkulæret udstedes i henhold til § 3, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt. i lov om planlægning (jævnfør lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994). De i §§ 5-17 fastsatte retningslinier har retsvirkning som regionplan.

Regionplanretningslinier for

lufthavnsområdet mv.

§ 5. De med tæt, skrå skravering viste arealer på kortbilag 1 skal anvendes til lufthavn, lufthavnsrelaterede erhvervs- og servicefunktioner samt trafikanlæg, således som fastlagt i lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, til vej- og jernbaneanlæg til den faste forbindelse over Øresund, til anlæg af spor- og stationsanlæg til Østamagerbanen samt til et depot for restprodukter fra afsvovlingsanlæg.

§ 6. Lufthavnens nordafsnit - som vist på kortbilag 1 - bliver stationsnært og er de kommende års væsentligste udbygningsområde. Det skal tilstræbes, at arbejdskraftintensive funktioner i lufthavnen placeres optimalt i relation til den kollektive trafik.

Stk. 2. Den kunstige halvø, som anlægges ud fra lufthavnens kystlinie, kan - ud over vej- og baneanlæg samt vendespor og klargøringsanlæg til jernbanen i medfør af lov om anlæg af en fast forbindelse over Øresund - anvendes til lufthavnsformål og til deponering af 0.5 mio. m3 restprodukter fra kraftværkers afsvovlingsanlæg. Mulighederne for at finde alternative lokaliteter til deponeringen undersøges med henblik på, at arealerne kan frigives til lufthavnsformål.

Stk. 3. Østafsnittet er lufthavnens langsigtede udbygningsområde. Østafsnittet skal blandt andet rumme placeringsmuligheder for støjende og forurenende aktiviteter.

Stk. 4. Der kan gennemføres parallelbaneoperationer i lufthavnen.

Stk. 5. I lufthavnens midtområde kan der foretages en udbygning af rullebanerne, herunder etablering af en ny bro over Englandsvej.

§ 7. Udbygningen af lufthavnen skal sikre den kollektive trafik en attraktiv og central placering, hvorved mest muligt persontrafik kan afvikles som kollektiv trafik. Der skal herunder sikres mulighed for en sammenhæng mellem Stationsterminalen og en endestation for Østamagerbanen.

Stk. 2. Der skal herudover sikres gode tilkørsels- og adgangsforhold for individuel trafik, og der skal sikres en parkeringskapacitet, som kan opfylde parkeringsbehovet hos ansatte og passagerer.

Stk. 3. Adgangen til lufthavnen skal fortrinsvis ske fra nord. Lufthavnens udbygning må ikke medføre en væsentlig trafikforøgelse på eksisterende lokalveje i lufthavnens naboområder.

Stk. 4. Der skal i den fortsatte planlægning sikres mulighed for etablering af en gang- og cykelsti langs kyststrækningen fra Kastrup til Dragør.

§ 8. Indtil år 2005 må støjbelastningen fra starter, landinger og taxikørsel med fly med en tolerance på 1 dB ikke overstige støjbelastningen i 1996. Støjbelastningen for 1996 er vist på kortbilag 2.

Stk. 2. Indtil år 2005 må det maksimale A-vægtede lydtrykniveau fra starter og landinger ved de på kortbilag 2 markerede målestationer i tidsrummet kl. 23-06 ikke overstige 85 dB(A), idet dog forsinkede fly eller for tidligt ankommende fly med planlagt afgang eller ankomst i tidsrummet kl. 06-23 er undtaget.

Stk. 3. Overskridelse af det i stk. 2 nævnte lydtrykniveau, der skyldes flyvesikkerhedsmæssige forhold, valg af bane som følge af banereparationer, snerydning, kategori 2 eller 3 landinger og andre særlige vejrforhold, samt overskridelser, der efter Statens Luftfartsvæsens vurdering skyldes meteorologiske forholds indflydelse på lydudbredelsen, betragtes ikke som tilsidesættelse af stk. 2.

§ 9. Senest i år 2005 må støjbelastningen fra starter, landinger og taxikørsel med fly med en tolerance på 1 dB ikke overstige den fremskrevne støjbelastning. Den fremskrevne støjbelastning i 2005 er vist på kortbilag 3.

Stk. 2. Senest i år 2005 må det maksimale A-vægtede lydtrykniveau fra starter og landinger ved de på kortbilag 2 markerede målestationer i tidsrummet kl. 23-06 ikke overstige 80 dB(A), idet dog forsinkede fly eller for tidligt ankommende fly med planlagt afgang eller ankomst i tidsrummet kl. 06-23 er undtaget.

Stk. 3. Overskridelser af det i stk. 2 nævnte lydtrykniveau, der skyldes flyvesikkerhedsmæssige forhold, valg af bane som følge af banereparationer, snerydning, kategori 2 eller 3 landinger og andre særlige vejrforhold, samt overskridelser, der efter Statens Luftfartsvæsens vurdering skyldes meteorologiske forholds indflydelse på lydudbredelsen, betragtes ikke som tilsidesættelse af stk. 2.

§ 10. Motorafprøvninger, som indebærer et maksimalt støjniveau på 70 dB(A) eller mere i boligområder ved lufthavnen, må efter 31. marts 1999 kun finde sted ved det på kortbi-lag nr. 3 markerede motorafprøvningsområde. Motorafprøvninger kan dog finde sted på andre motorafprøvningspladser, såfremt afprøvningerne kan gennemføres med et tilsvarende eller lavere støjniveau i de pågældende boligområder.

§ 11. Ny bebyggelse placeret på lufthavnens område skal i videst muligt omfang placeres således, at den bidrager til at beskytte boligområderne omkring lufthavnen mod støj.

Stk. 2. Ved de på kortbilag 1 angivne strækninger kan der etableres fysisk afskærmning mod støj efter de i stk. 3-5 angivne retningslinier. Afskærmningen udføres på strækninger, hvor en afskærmning vil kunne reducere støjbelastningen for boliger omkring lufthavnen.

Stk. 3. Afskærmningen må ikke være til gene for varetagelse af flysikkerheden.

Stk. 4. I nordafsnittet skal afskærmningen udføres som sammenhængende bebyggelse eller skærme.

Stk. 5. I områder i lufthavnens syd- og vestafsnit, hvor der kan bygges, skal det tilstræbes, at ny bebyggelse bidrager til en sammenhængende bebyggelse. I andre markerede områder kan afskærmning udføres som jordvolde.

Stk. 6. Det skal for støjfølsomme erhverv placeret på lufthavnens område (hoteller, kontorer og lignende) tilstræbes, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 dB(A).

§ 12. Jorddeponering og anlæg af støjvolde på lufthavnens område skal foretages efter en landskabsplanlægning for lufthavnens enkelte områder.

§ 13. Den på kortbilag nr. 1 med særlig signatur viste gamle lufthavnsbygning forudsættes fjernet fra sin nuværende placering enten gennem nedrivning eller ved relokalisering inden for lufthavnens område. Bygningen må ikke nedrives uden miljø- og energiministerens tilladelse.

§ 14. Til afløsning af den eksisterende brandøvelsesplads i lufthavnens sydområde kan der etableres en ny brandøvelsesplads i lufthavnens østafsnit.

Stk. 2. Der kan etableres et jordbehandlingsanlæg i lufthavnens østafsnit. Det eksisterende jordbehandlingsanlæg i lufthavnens sydafsnit og midtområde afvikles, så snart dette er muligt.

Stk. 3. Der kan etableres et hydrantanlæg i den østlige del af lufthavnen.

§ 15. I områder med særlige drikkevandsinteresser må der ikke etableres grundvandstruende anlæg.

Stk. 2. Der skal udarbejdes en handlingsplan med henblik på, at forbruget af urea afvikles hurtigst muligt.

Stk. 3. Der skal udarbejdes en handlingsplan for renovering af lufthavnens kloaksystemer.

Regionplanretningslinier for støjramte arealer uden for lufthavnens område

§ 16. Inden for det med åben, skrå skravering viste område på kortbilag 1 gælder følgende bestemmelser:

  • 1) Der må ikke udlægges yderligere byzone eller sommerhusområder.
  • 2) Byzonearealer, der ikke er bebygget med boligbebyggelse, må ikke i en kommuneplan eller i en lokalplan udlægges til boligbebyggelse.
  • 3) Arealanvendelsesbestemmelserne for byfornyelsesområder og for større ubebyggede arealer, der i endeligt vedtagne eller godkendte planer er udlagt til bolig- eller sommerhusbebyggelse, skal søges ændret, således at disse områder forbeholdes ikkestøjfølsom bebyggelse eller anvendelse samt servicefunktioner til forsyning af det nuværende bysamfund.
  • 4) Planer for områder, der omfatter støjfølsom bebyggelse, skal indeholde bestemmelser om, at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 dB(A) for sove- og opholdsrum i boliger og institutioner og 35 dB(A) for støjfølsomme erhverv ( hoteller, kontorer og lignende).

§ 17. Inden for det med lodret skravering viste område på kortbilag 1 gælder bestemmelserne i § 16, indtil den i udbygningsloven for lufthavnen anførte drejning af tværbanen (bane 12-30) er foretaget.

Retningslinier for landzoneadministrationen uden for lufthavnens område

§ 18. På arealer i landzone inden for de på kortbilaget med åben, skrå skravering viste områder må der principielt ikke meddeles tilladelse til opførelse, indretning af eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, hvis den nye bebyggelse eller anvendelse omfatter støjfølsom anvendelse.

Stk. 2. I særlige tilfælde kan der dog meddeles tilladelse til den i stk. 1 omhandlede anvendelse, når tilladelsen tilgodeser,

  • 1) at det i boliger til helårsbeboelse og institutionsbebyggelse sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A) i sove - og opholdsrum,
  • 2) at rekreative områder (herunder campingpladser og nyttehaver) ikke bliver belastet med støj fra startende og landende fly, der væsentligt overstiger en grænseværdi på 55 dB (LDENværdi).

Stk. 3. For eksisterende kolonihaveområder med tidsbegrænsede tilladelser kan der uanset bestemmelserne i stk. 1 meddeles tilladelse til en fortsættelse af anvendelsen.

Lokalplan og kommuneplantillæg for lufthavnsområdet

§ 19. Lokalplan for lufthavnsområdet og kommuneplantillæg for en del af lufthavnsområdet tilvejebringes af miljø- og energiministeren i henhold til § 3, stk. 4 i lov om planlægning.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 20. Ved cirkulærets ikrafttræden 30. april 1997 ophæves Miljøministeriets cirkulære af 12. juni 1981 om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er berørt af miljømæssige gener fra lufthavnen.

Stk. 2. Ved cirkulærets ikrafttræden 30. april 1997 ophæves bestemmelserne i Regionplan 1993 for Københavns Amt om et specialdepot for afsvovlingsgips fra kraftværker ved Københavns Lufthavn, Kastrup.

Miljø- og Energiministeriet, den 30. april 1997

Svend Auken

/ Kirsten Vintersborg

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen