Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart (* 1)


I medfør af § 40, litra g, stk. 1, og § 149, stk. 7 og stk. 10, og efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsættes:

Område og formål

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de flyvende besætningsmedlemmers arbejdsforhold på danske luftfartøjer, for så vidt disse arbejdsforhold ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven, jf. § 3 i lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995.

Stk. 2. Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har til formål at sikre det flyvende personel mulighed for arbejdsmedicinsk undersøgelse.

Stk. 4. Undersøgelser efter denne bekendtgørelse skal tilrettelægges og gennemføres med henblik på at forebygge og bekæmpe arbejdsbetingede lidelser.

Arbejdsmedicinsk undersøgelse

§ 2. Hvis et besætningsmedlem mener, at vedkommende har helbredsmæssige problemer, som ikke kan udelukkes at være forårsaget af besætningsmedlemmets arbejdsmiljømæssige forhold, har denne ret til efter henvisning fra en læge at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

§ 3. Virksomheden afholder udgiften ved undersøgelsen og skal sørge for, at undersøgelsen kan foregå uden tab af indtægt for besætningsmedlemmet, og at undersøgelsen så vidt muligt kan foretages i arbejdstiden. Ved undersøgelser af tidligere ansatte i medfør af § 4, afholder den tidligere arbejdsgiver udgiften ved undersøgelsen og skal sørge for, at undersøgelsen kan foregå uden tab af indtægt for besætningsmedlemmet.

Stk. 2. Hvis en undersøgelse omfatter tidligere ansatte i en virksomhed, og en nuværende arbejdsgiver som følge af stk. 1 eventuelt påføres omkostninger, skal der kompenseres herfor af den, der afholder udgiften ved undersøgelsen.

Stk. 3. Virksomheden skal meddele den, der foretager undersøgelsen, alle nødvendige oplysninger til brug herfor.

§ 4. Hvis der ved en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter bekendtgørelsen konstateres en anomali, der kan skyldes påvirkning under arbejdet, kan Statens Luftfartsvæsen bestemme, at andre, herunder tidligere ansatte besætningsmedlemmer, som under arbejde på et luftfartøj har været udsat for påvirkning af samme art, skal tilbydes undersøgelse.

Undersøgelsesmetoder m.v.

§ 5. Den arbejdsmedicinske undersøgelse skal forestås af arbejdsmedicinske klinikker eller afdelinger, herunder arbejdsmedicinske ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige, herunder sagkyndige tilknyttet en bedriftssundhedstjeneste.

Stk. 2. Arbejdsmedicinske undersøgelsesmetoder m.v. skal anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsens formål, jf. § 1, stk. 3 og 4.

Undersøgelsesresultater m.v.

§ 6. Den, der forestår undersøgelsen, indsender undersøgelsesresultaterne til Statens Luftfartsvæsen senest 3 måneder efter, at undersøgelsesresultatet foreligger. Det undersøgte besætningsmedlem skal orienteres senest 2 uger efter, at undersøgelsesresultatet foreligger. Dette skal efter anmodning meddeles den pågældende skriftligt.

Stk. 2. Undersøgelsesresultatet skal meddeles Statens Luftfartsvæsen i en form, der i videst muligt omfang sikrer besætningsmedlemmet anonymitet. Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte regler om formen for meddelelse af undersøgelsesresultaterne.

Stk. 3. Undersøgelsesresultaterne må ikke udleveres til arbejdsgiveren.

§ 7. Statens Luftfartsvæsen meddeler virksomheden, om resultaterne giver anledning til foranstaltninger.

§ 8. Den, der forestår undersøgelser,

skal opbevare undersøgelsesresultatet for besætningsmedlemmet og optegnelser, der ligger til grund herfor, i mindst 40 år efter, at påvirkningen under arbejdet er ophørt. Opbevaring og eventuel videregivelse af materialet skal i øvrigt følge de af direktøren for Arbejdstilsynet givne retningslinier på arbejdsmiljøområdet, hvori der kan fastsættes en kortere opbevaringstid.

Stk. 2. Besætningsmedlemmet kan til enhver tid forlange at blive gjort bekendt med de i stk. 1 nævnte undersøgelsesresultater og optegnelser.

Klageadgang

§ 9. Statens Luftfartsvæsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages til trafikministeren.

Straf

§ 10. Den, der overtræder §§ 3-6 og 8, straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Med bøde eller hæfte straffes tillige den, der ikke efterkommer et påbud eller forbud, der meddeles i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 28. april 1997

Ole Asmussen

/ M. Dambæk

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og Rådets direktiv 90/679/EØF af 26. november 1990 som ændret ved Rådets direktiv 93/88/EØF af 12. oktober 1993 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet.